فهرست مطالب

یافته - شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1385)
 • شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/05/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • اسدالله توکلی، بهرام دلفان، منصور اسماعیلی دهج صفحه 3
  مقدمه
  نوروپاتی یکی از عوارض دیابت است که از اهمیت خاصی برخوردار است. کاهش سرعت هدایت عصب که هم در نوروپاتی های دیابتی در انسان و هم در مدلهای حیوانی دیابت بوجود می آید به عنوان یک شاخص مهم نوروپاتی دیابتی در نظر گرفته می شود. در این تحقیق اثر داروی انالاپریل بر کاهش سرعت هدایت عصب، تعداد مویرگهای اندونوریوم و ضخامت غشای پایه مویرگها در عصب سیاتیک حرکتی در موش صحرایی دیابتیک بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در آن از 50 سر موش صحرایی نر (300-450gr) استفاده شد. موشها به پنج گروه 10 تایی (کنترل، شم، دیابتی، پیشگیری و درمان) تقسیم شدند. القای دیابت بوسیله تزریق زیر جلدی آلوکسان (140mg/kg) انجام گرفت. وزن بدن و گلوکز خون حیوانات در روز شروع آزمایشات و در پایان هر هفته اندازه گیری شد. به گروه های شم و پیشگیری از روز شروع آزمایشات و به گروه درمان از پایان هفته پنجم به بعد به مدت چهار هفته روزانه 5mg/kg انالاپریل به صورت خرواکی تجویز شد. سرعت هدایت عصب در عصب سیاتیک حرکتی در روز پایان آزمایشات اندازه گیری شد، سپس تعداد مویرگ داخل عصب و وضعیت ضخامت غشای پایه مویرگها در گروه های مختلف بررسی گردید.
  یافته ها
  دیابت به مدت 5 باعث کاهش سرعت هدایت عصب به میزان %45 گردید (p<0.05). در گروه پیشگیری تجویز خوراکی و روزانه انالاپریل به مدت 5 هفته توانست از کاهش سرعت هدایت عصب در موشهای دیابتی شده به میزان %62 جلوگیری کند (p<0.05). تجویز روزانه انالاپریل به موشهای گروه درمان باعث بهبود کاهش سرعت هدایت عصب به میزان %66 (p<0.05) و همچنین افزایش تعداد مویرگهای اندونوریوم به میزان %67 نسبت به گروه دیابتیک گردید (p<0.05). داروی انالاپریل بر سرعت هدایت عصب و تعداد مویرگهای اندونوریوم در موشهای غیر دیابتی اثری نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که تجویز خوراکی داروی انالاپریل که یک مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین می باشد، می تواند نقش موثری در پیشگیری و درمان نوروپاتی دیابتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: نوروپاتی دیابتی، مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، انالاپریل
 • محمدرضا رفیعی. منصوره صمیمی، مهدی نورالدینی، فاطمه آذرمهر، سید غلام عباس موسوی صفحه 13
  مقدمه
  با توجه به اهمیت عارضه خونریزی رحمی بعد از سزارین و بنا به تناقضات اثر داروهای مختلف بر روی آن، مطالعه ای به منظور مقایسه اثر دکستروز %10 با اکسی توسین 40 واحد در لیتر در سفت و جمع شدن رحم در زایشگاه شهید شبیه خوانی شهرستان کاشان در سال 1384 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی دوسوکور به منظور مقایسه تاثیر دو گروه دارویی دکستروز %10 با اکسی توسین 40 واحد در لیتر در جمع و سفت شدن رحم در زنان حامله ای که تحت سزارین الکتیو قرار می گرفتند و بصورت تخصیص تصادفی به دو گروه دریافت کننده انفوزیون 200 میلی لیتر دکستروز %10 (60 نفر) و دریافت کننده انفوزیون 40 واحد در لیتر اکسی توسین (60 نفر) تقسیم شده بودند، انجام شد. اطلاعات لازم با روش مشاهده جمع آوری شد و نتایج با آزمون آماری کای - اسکور مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که گروه های مورد مطالعه به لحاظ عوامل موثر بر پاسخ دهی به داروها مثل سن وزن اختلاف معنی داری ندارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در گروه دارویی دکستروز %10، میزان پاسخ دهی یعنی جمع و سفت شدن رحم بطور قابل توجهی دارای تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه دارویی اکسی توسین 40 واحد در لیتر بود (p<0.05).
  انفوزیون دکستروز %10 در زنانیکه بیشتر از یک زایمان داشته اند موثرتر از زنان زایمان اول بود و روش دارویی اکسی توسین اضافی 40 واحد در لیتر در زنان زایمان اول موثرتر بود (p<0.05).
  نتیجه گیری
  تزریق اکستروز %10 در جمع و سفت شدن رحم بعد از سزارین موثرتر از دوز اکسی توسین 40 واحد در لیتر بود. به ویژه هر چه تعداد زایمان فرد بیشتر باشد این تاثیر واضح تر است لذا می توان جهت کنترل خونریزی و کمک به جمع و سفت شدن رحم بعد از سزارین بدلیل عوارض دوز بالای اکسی توسین، از دکستروز %10 به جای اکسی توسین 40 واحد در لیتر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دکستروز، اکسی توسین، جمع شدن رحم، خونریزی، سزارین
 • سید محمد نایب آقایی، شهلا منصوری صفحه 21
  مقدمه
  عفونت با سویه های مولد شیگا توکسین اشریشیاکلی (STEC) علاوه بر ایجاد اسهال با عوارض وخیم و مرگ آوری چون سندروم اورمی همولیتیک (HUS) همراه است. این در حالی است که روش های تشخیصی این باکتری ها مشکل بوده و اطلاع دقیقی از میزان بروز بیماری در ایران نیست. این مطالعه با هدف بررسی سویه های مولد شیگا توکسین اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های ادرار و مدفوع به روش PCR در مبتلایان، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که یک پژوهش بنیادی - کاربردی است، از بین 500 نمونه های جمع آوری شده 100 نمونه که با تستهای فیزیولوژیک بیشترین امکان وجود انواع 0157:H7 در آنها وجود داشت، انتخاب شد و پس از استخراج DNA از کلنی های E.coli حاصل از کشت، واکنش Multiplex PRC برای ژنهای stx2 و stx1 انجام گرفت و محصول آن بر روی ژل آگارز الکتروفورز گردید و پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در بین 100 سویه جدا شده (مشکوک به STEC) تنها 3 مورد (3 درصد کل نمونه ها) از نظر ژن stx مثبت بودند که هر سه مورد مربوط به سویه های stx2 بود. دو مورد آن مربوط به نمونه مدفوع و یک مورد مربوط به نمونه ادرار بود.
  نتیجه گیری
  اگر چه ظاهرا شیوع عفونت با سویه های STEC در ایران بالا نیست؛ اما به دلیل بروز عوارض وخیمی چون HUS و کولیت هموراژیک از یک سو و عدم شناسایی این سویه ها با روش های مرسوم در آزمایشگاه های کشور از سری دیگر، بکارگیری روش های مولکولی به منظور شناسایی موارد مشکوک، حداقل در مراکز طبی کودکان، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی وروتوکسیژنیک، Multiplex PCR، سندروم اورمی همولیتیک
 • مژگان یادیاب، ربابه شیخ الاسلام، مصطفی آزاد بخت، لادن مهران، سپیده حج فروش، فریدون عزیزی صفحه 29
  مقدمه
  کمبود ید و اختلال های ناشی از آن به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی - تغذیه ای در ایران از سال ها قبل شناخته شده است. استان لرستان یکی از مناطقی است که در مطالعات قبل از یدرسانی دارای شیوع بالای گواتر آندمیک بوده است. در ایران برنامه کنترل و پیشگیری از بروز این اختلال ها از جمله تولید و توزیع نمک یددار از سال 1368 به مرحله اجرا در آمده است. به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1380 این بررسی در دانش آموزان 7 تا 10 ساله استان لرستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  طی یک بررسی توصیفی - مقطعی از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 1200 دانش آموز (به تعداد مساوی دختر و پسر) انتخاب شدند. شیوع گواتر از طریق معاینه بالینی انجام و طبق تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت درجه بندی شد. نمونه ادرار از یک دهم نمونه ها اخذ گردید و اندازه گیری ید ادرار به روش هضم انجام شد.
  یافته ها
  درصد کلی گواتر در دانش آموزان این استان 7.8 درصد، به ترتیب در دختران و پسران 7.8 و 7.7 درصد بود (P=NS). میانه ید ادرار در جمعیت مورد مطالعه 17 میکروگرم در دسی لیتر بود. در 85.7 درصد موارد ید ادرار بیشتر از 10 میکروگرم در دسی لیتر بود و سطح ید ادرار کمتر از 5 میکروگرم در دسی لیتر در 1.7 درصد موارد وجود داشت. در هیچ یک از موارد ید ادرار کمتر از 2 میکروگرم در دسی لیتر وجود نداشت. تفاوتی در میزان ید ادرار بین دو جنس و نیز بین دانش آموزان شهر و روستا مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این بررسی نشان می دهد که در مقایسه با بررسی کشوری سال 1375 درصد گواتر در دانش آموزان کاهش معنی داری داشته و ید ادرار دانش آموزان استان لرستان همچنان در حد مطلوب سازمان جهانی بهداشت می باشد. بنابر نتایج این پژوهش استان لرستان در زمره مناطق عاری از کمبود ید محسوب می شود.
  کلیدواژگان: گواتر، کمبود ید، ید ادرار، استان لرستان
 • سمیرا رسانه، حسین رجبی، احمد بیطرفان رجبی، محمدرضا فارسی نژاد صفحه 37
  مقدمه
  دستگاه های تصویربرداری پزشکی هسته ای نسبت به تغییرات میدان مغناطیسی در محیط حساس هستند. فونومولتی پلایرها وظیفه تقویت سیگنالهای کم انرژی نور و تبدیل آنها به جریان های الکتریکی را از طریق تکثیر الکترونی به عهده دارند. میدانهای مغناطیسی ضعیف می توانند سبب تغییراتی در یکنواختی و قدرت تفکیک سیستم تصویربرداری شوند. در این مطالعه سعی شده است تا اثر میدان مغناطیسی محیط بر عملکرد سیستم های تصویربرداری پزشکی هسته ای به هنگام چرخش دوربین در زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تشخیصی سه دستگاه تصویربرداری مختلف Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) با جهت گیری نصب متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. با قرار دادن چشمه نقطه ای و خطی در مقابل دوربین، جابجایی قله طیف انرژی پرتو دارو، قدرت تفکیک و خطی بودن آن به هنگام چرخش دوربین در میدان مغناطیسی زمین در زوایای مختلف بررسی گردید. این محاسبات در دو حالت خاموش و روشن بودن دستگاه خنک کننده (کولر گازی) در فاصله 2 متری دوربین گاما، تکرار شد. با انجام آزمون t-test بین گروه ها نتایج مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمون t-test نشان داد که در هر سه دستگاه SPECT مورد بررسی مقدار جابجایی فوتوپیک و اعوجاج در قدرت تفکیک و خطی بودن در زوایای مختلف بصورت معنی دار تغییر می کند (p<0.01).
  نتیجه گیری
  میدانهای مغناطیسی در اطراف یک سیستم تصویربرداری پزشکی هسته ای می تواند در عملکرد صحیح آن اختلال ایجاد کند.
  کلیدواژگان: میدان مغناطیسی، SPECT، قدرت تفکیک فضایی، قدرت تفکیک انرژی، فوتو پیک، خطی بودن
 • رسول یوسفی مشعوف، محمد فلاح، زهرا حیدر برقی صفحه 43
  مقدمه
  عوامل عمده گسترش میکروارگانیسمهای ایجاد کننده عفونتهای بیمارستان می تواند عدم استفاده صحیح از ضد عفونی کننده ها و آنتی سپتیک های مورد مصرف در بخش های پانسمان، تزریقات، اتاقهای عمل و آشپزخانه بیمارستانهای آموزشی همدان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، مجموعا 742 کشت میکروبی قبل و بعد از ضدعفونی از بخشهای پانسمان - تزریقات، اتاقهای عمل و آشپزخانه دو بیمارستان آموزشی مورد بررسی قرار گر فت. مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده عبارت بودند از: هالامید، به آسا، کرئولین، فرمالدئید، گلوتارآلدئید، کلرهکزیدین، هایژین، ساولن، الکل 70 درجه و اشعه UV. اثر بخشی مواد ضد عفونی کننده تهیه شده در بیمارستان ها با مواد ضد عفونی کننده تهیه شده در آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پزشکی بر روی استافیلوکوک اورئوس (ATCC 25923) و (ATCC 25922) E.coli به روش انتشار در آگار مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. اطلاعات در پرسشنامه وارد شده و با استفاده از آزمون آماری کای دو و مجموع رتبه ای ویلکاکسون (من-ویتنی) و نرم افزار spss مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 742 نمونه کشت داده شده در دو بیمارستان، 308 مورد (%41.6) کشت مثبت بدست آمد. میانگین میزان آلودگی قبل از ضدعفونی %50.1 و بعد از ضدعفونی %33.8 تعیین شد. از مجموع 308 مورد کشت مثبت در دو بیمارستان، %56.2 باکتری گرم منفی و %43.8 باکتری گرم مثبت بدست آمد. بیشترین میزان آلودگی (%58.2) مربوط به آشپزخانه و کمترین آن (%18.6) مربوط به اتاق های عمل بود. موثرترین ماده ضد عفونی تست شده در دو بیمارستان عبارت بودند از: فرمالدئید %8، گلوتارآلدئید %2، کلرهکزیدین %1، ساولن %3.2 و کم اثرترین آنها عبارت بود از: محلول به آسا %1، الکل %70 و کرئولین %2.5. در مورد اثر بخشی اشعه UV برای اتاق پانسمان و تزریقات، میزان درصد آلودگی هوای اتاق قبل از ضدعفونی %51.4 و بعد از ضد عفونی %48.6 بود که اختلاف معنی داری بدست نیامد. اثر بخشی ضد عفونی کننده ها تهیه شده در بیمارستانهای مورد پژوهش با نتایج بدست آمده در آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پزشکی اختلاف معنی دار نشان داد.
  نتیجه گیری
  میانگین میزان آلودگی قبل از ضد عفونی و بعد از ضد عفونی در دو بیمارستان اختلاف معنی داری داشت (p=0.001) که نشاندهنده کاهش نسبی میکروارگانیسمهای بیمارستانی بعد از ضدعفونی کردن است. اما با توجه به اختلاف معنی دار نتایج اثر بخشی ضد عفونی کننده ها تهیه شده در بیمارستان ها و دانشکده پزشکی، پیشنهاد می گردد. تهیه ضدعفونی کننده ها مورد مصرف در بیمارستانها و نحوه استفاده آنها در بخشهای مختلف با نظارت کارشناسان بهداشت محیط بیمارستان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ضدعفونی کننده، عفونت بیمارستانی، میکروارگانیسم
 • محمد موحدی، تیم پیشاب، جیمی بارت صفحه 53
  مقدمه
  سرطان روده بزرگ چهارمین سرطان شایع از لحاظ میزان وقوع در جهان است. بعضی تفاوت ها بین وقوع سرطان در سه زیر قسمت آناتومیک روده بزرگ از نظر ارتباط با عوامل خطرزا برای سرطان وجود دارد؛ اما اکثر تحقیقات رابطه بین عوامل غذایی به عنوان عوامل خطر و سرطان در زیر قسمتهای آناتومیک روده بزرگ را (روده راست، روده چپ و رکتال) برسی نکرده اند. بنابراین مطالعه اکولوژیک حاضر رابطه بالقوه بین بعضی عوامل غذایی و وقوع سرطان در این زیر قسمتهای اناتومیک را بررسی می کند.
  مواد و روش ها
  اطلاعات موجود درباره میزان وقوع سرطان روده بزرگ به تفکیک زیر قسمتهای آناتومیک و همچنین سرانه مصرف سالانه بعضی عوامل غذایی مشکوک و الکل در ایجاد این نوع سرطان برای 32 کشور مختلف دنیا طی سالهای 1988 تا 1992 میلادی به دست آمد. رابطه بین الکل و عوامل غذایی و سرطان در زیر قسمتهای آناتومیک روده بزرگ توسط روش آماری رگرسیون خطی مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  بعد از انجام مدل رگرسیون چند متغیره مشخص گردید که مصرف گوشت رابطه معنی داری با بروز سرطان روده راست در مردان دارد (p=0.02). بر عکس مصرف الکل یک عامل مهم و معنی دار برای بروز سرطان روده چپ در مردان (p=0.03) و برای سرطان رکتال در زنان (p=0.04) و مردان (p=0.01) است.
  نتیجه گیری
  تحقیق و بررسی بروز سرطان در زیر قسمتهای آناتومیک روده بزرگ به طور جداگانه می تواند ما را در شناخت علل این سرطان و در نتیجه راه های پیشگیری از آن کمک نماید.
  کلیدواژگان: زیر قسمتهای آناتومیک روده بزرگ، عوامل غذایی، الکل، مطالعه اکولوژیک، سرطان روده بزرگ
 • بررسی حساسیت و ویژگی های دیلاتاسیون و کورتاژ در تشخیص خونریزی غیر طبیعی رحمی
  ستاره اخوان، مهین لطفی، سید رحیم محمدی صفحه 55
  مقدمه
  خونریزی رحمی غیرطبیعی (AUB) یکی از شایعترین مشکلات پزشکی در قلمرو بیماری های زنان محسوب می شود. یکی از روش های تشخیص انجام دیلاتاسیون و کورتاژ (D&C) می باشد که براساس نتایج حاصل از آن ممکن است اقدامات درمانی قطعی تر همچون هیسترکتومی صورت گیرد. هدف از این مطالعه، تعیین حساسیت و ویژگی D&C در AUB بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی نتایج هیستوپاتولوژیک حاصل از D&C و هیسترکتومی با هم مقایسه شدند. تعداد 85 بیمار مبتلا به AUB که تحت D&C و سپس هیسترکتومی (بدلیل عدم پاسخ به درمان طبی یا گزارش پاتولوژیست دال بر پاتولوژی آندومتر غیرقابل درمان طبی) قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. مطالعه در بیماران مبتلا به AUB مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در طی سالهای 1381 لغایت 1383 (سه سال) صورت گرفت. داده های لازم با استفاده از مشاهدات پاتولوژیست نتایج مربوط D&C و هیسترکتومی به دست آمده و در چک لیست ثبت می شد. این داده ها با استفاده از آمار توصیفی، تست x2 و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد 3/75% بیماران ساکن روستا و 6/70% آنها بی سواد بودند. اغلب بیماران، سه حاملگی یا بیشتر را تجربه کرده بودند و فقط 4/2% در گروهی قرار داشتند که کمتر از 3 حاملگی داشتند. میانگین سنی بیماران 25/47 سال بود، حداقل سن 26 و حداکثر 78 سال بود. روش پیشگیری از حاملگی در اکثریت بیماران مورد مطالعه در زمان هیسترکتومی بستن لوله های رحمی بود (2/41%). علت هیسترکتومی در حدود 1/94% بیماران ادامه خونریزی غیرطبیعی علیرغم درمان طبیعی بود. حساسیت روش D&C در تشخیص خونریزی غیر طبیعی رحمی 26/78 درصد و ویژگی آن 16/79 درصد بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این بررسی D&C روشی نسبتا بی خطر و ارزان و در دسترس برای بررسی اغلب موارد AUB می باشد. توصیه می شود در مواردی که علیرغم وجود تخمک گذاری، خونریزی غیرطبیعی ادامه دارد و یا در موارد شک بالینی به ضایعات آندومتریال، هیستروسکپی مدنظر باشد.
  کلیدواژگان: AUB، D&C، هیسترکتومی
 • صفر شمس، حسن تکمه داشی صفحه 61
  مقدمه
  عنصر روی(Zn) درحفظ سلامتی انسان ودر ساختار و عملکرد سیستم ایمنی نقش بارزی دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر احتمالی سمیت سلولی عنصر روی بر سلولهای- B (راجی) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی-توصیفی وبنیادی با استفاده از تکنیک کشت سلولی رده لنفوئیدی راجی در شرایط آزمایشگاهی در مجاورت غلظت های مختلف روی در زمانهای متفاوت(12تا72 ساعت) در دمای 37درجه سانتیگراد و5 درصد Co2 انکوبه گردید. آنگاه میزان زنده ماندن ورشد سلول ها با رنگ آمیزی فلورسانس) 10 میکرو لیتر از مخلوط اکریدین اورنج و اتید یوم برو ماید) بررسی شد. نتایج بدست آمده با برنامه نرم افزار Spss (آزمون آنالیز واریانس و دانت) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  آنالیز داده ها نشان داد که بین میزان زنده ماندن و رشد سلول ها در گروه های آزمون و شاهد تا غلظت 100میکرومولار در ساعات 12 تا 72 اختلاف معنی داری وجود ندارد؛ اما در 200میکرومولار تا 500 میکرومولار بعد از 12و24و... ساعت انکوباسیون، این پارامترها درگروه آزمون نسبت به گروه شاهدکاهش معنی دار یافت (05/0 < p).
  نتیجه گیری
  ترکیبات روی بررده سلولی راجی دارای اثر سمیت سلولی وابسته به دوز بوده واحتمالا بتوان از آن در آینده در تنظیم سیستم ایمنی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: روی، درصد زنده ماندن سلولها، سلول راجی، سمیت سلولی
 • علیرضا استاد رحیمی، سلطانعلی محبوب، هلدا توتونچی، سعید دستگیری، لیلا دادگر صفحه 61
  مقدمه
  ناامنی غذایی و گرسنگی می تواند علاوه بر تاثیر بر سلامت جسمی، تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد. از اینرو تامین امنیت غذایی برای جامعه به عنوان یکی از اهداف کلان برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و پنهان در شمال غرب تبریز به عنوان نمونه ای از وضعیت ناامنی غذایی در استان آذربایجان شرقی به اجرا درآمد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی – توصیفی بر روی 300 نفر (دامنه سنی 18-78 سال) که از این تعداد 168 نفر زن و 132 نفر مرد بودند انجام گرفت. برای انتخاب افراد مورد مطالعه نمونه گیری به روش نمونه گیری آسان انجام شد. ابتدا پرسشنامه ای که شامل مشخصات فردی (سن، جنس، وزن و قد) افراد مورد مطالعه بود، کامل شد و سپس اطلاعات مربوط به مواد غذایی توسط پرسشنامه یادآمد خوراک 24 ساعت گذشته که شامل ثبت غذای سه روز هفته (یک روز تعطیل و دو روز وسط هفته) بود تهیه گردید. شاخص گرسنگی عیان مصرف ناکافی انرژی و شاخص گرسنگی پنهان مصرف ناکافی مواد مغذی کلیدی تعیین گردید و سپس با برنامه کامپیوتری Nutrition III آنالیز داده ها انجام گرفت.
  یافته ها
  میزان شیوع ناامنی غذایی از بعد گرسنگی عیان 26 درصد و از بعد گرسنگی پنهان 41.6 درصد بود. در افراد با گرسنگی عیان، 100 درصد افزاد کمبود کلسیم، 94.8 درصد کمبود ریبوفلاوین، 74.3 درصد کمبود پروتیین و 56.4 درصد کمبود ویتامین A داشتند. در افراد با گرسنگی پنهان، 89.6 درصد کمبود کلسیم، 77.6 درصد کمبود ریبوفلاوین، 19.2 درصد کمبود پروتیین و 9.6 درصد کمبود ویتامین A داشتند. به طور کلی فقط 32.3 درصد افراد مورد مطالعه از لحاظ تامین هر پنج ماده مغذی کلیدی یعنی انرژی، پروتیین، ویتامین A، ریبوفلاوین و کلسیم امن بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل، ناامنی غذایی در جامعه شیوع بالایی دارد که با توجه به تاثیر آن در سلامت افراد، برنامه ریزی برای حل مشکل و همچنین دادن اطلاعات صحیح در مورد دریافت مواد غذایی متعادل، متنوع و کافی لازم و ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ناامنی غذایی، گرسنگی عیان، گرسنگی پنهان، تبریز
 • فریدون سبزی، حسن تیموری صفحه 67
  مقدمه
  زایمان بی درد به روش تسکین وریدی، روشی است که در آن با استفاده از تزریق وریدی داروهای ضد درد و آرامبخش به مادر، درد و اضطراب فرآیند زایمان را کاهش می یابد. در این روش سلامت نوزاد مورد توجه است. با استفاده از سیستم آپگار می توان سلامت نوزاد متولد شده را بررسی کرد. این مطالعه با هدف بررسی آپگار دقایق 5 و 10 نوزادان متولد شده به روش زایمان بی درد با تسکین داخل وریدی و سزارین انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای تعداد 60 بیمار در دو گروه 30 نفریب که به صورت سرشماری از بین خانم های بارداری که جهت زایمان طبیعی و سزارین انتخابی، انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. زایمان بی درد به روش تزریق وریدی کتامین و میدازولام و زایمان سزارین به روش بیهوشی عمومی انجام شد و نمره آپگار دقایق 5 و 10 در هر دو گروه در پرسشنامه ای که به همین منظور آماده شده بود، ثبت گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه از لحاظ سن و پاریته اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. %90 نوزادان گروه زایمان بی درد در دقیقه 5 و تمامی نوزادان در دقیقه 10 نمره آپگار 9 و 10 داشتند. در گروه سزارین در دقیقه پنجم، %20 نوزادان و در دقیقه دهم، %10 نوزادان نمره آپگار 7 و 8 داشتند. آزمون من ویتنی اختلاف آماری معنی داری در نمره آپگار 5 و 10 دو گروه نشان نداد. در این مطالعه تمامی نوزادان نمره آپگار 7 و 10 داشتند. میانگین فاصله زمانی آخرین تزریق دارو تا زایمان بین دو گروه اختلاف معنی داری داشت که در زایمان بی درد فاصله به مراتب بیشتر بود (11.83 دقیقه در مقابل 5.5 دقیقه).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد با وجود مصرف داروهای ضد درد و ضد اضطراب و همچنین با وجود عبور جنین از کانال زایمانی، نوزادان گروه زایمان بی درد نسبت به نوزادان گروه سزارینی دچار کاهش نمره آپگار نشدند که این مساله نشان می دهد که زایمان بی درد به روش تسکین داخل وریدی، یک زایمان ایمن می باشد.
  کلیدواژگان: زایمان بی درد، زایمان سزارین، نمره آپگار، تسکین بخش وریدی
 • فریده ملکشاهی، علی فرهادی صفحه 73
  مقدمه
  یکی از وقایع مهم زندگی افراد دوران نوجوانی و بلوغ است. عامل شناسایی بلوغ واقعی در دختران شروع اولین قاعدگی است. علیرغم اینکه قاعدگی در زندگی دختران یک واقعه غیر قابل انکار است کمتر در مورد آن و عواملی که بر آن تاثیر می گذارند مطلب نوشته می شود. در این راستا پژوهش فوق با هدف تعیین نیازهای آموزشی (آگاهی، نگرش، عملکرد) دختران دبیرستانی در مورد بهداشت دوران بلوغ (قاعدگی) در مدارس خرم آباد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد 700 دانش آموز دختر سال اول دبیرستان شهر خرم آباد بصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه شامل مشخصه های فردی، اطلاعاتی پیرامون قاعدگی و سوالات آگاهی، نگرش و عملکرد بود که توسط پژوهشگر و پرسشگر آموزش دیده تکمیل شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون مجدد و اعتبار محتوا تعیین شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین سنی نمونه ها 8/14 سال بود. 52% دارای قاعدگی نامنظم که (7/40 %) دارای طول مدت دوره قاعدگی 7-5 روز بودند. 1/94% دارای اطلاعات قبلی بودند. مهمترین و اولین منبع اطلاعات (1/71%) از طریق مادر بوده است. 50% نمونه ها دارای آگاهی ضعیف بودند. نگرش 1/30% افراد مورد مطالعه نسبت به قاعدگی و علایم آن منفی بود که عملکرد آنها در این مورد با نگرش آنها توافق داشت. 9/75% دارای دیسمنوره بودند. اکثریت افراد مورد مطالعه در دوران قاعدگی دچار اختلالات خلقی، رفتاری (اضطراب، ترس) شده بودند. تجزیه و تحلیل آماری ارتباط معنا داری بین آگاهی،نگرش، عملکرد ومنابع کسب اطلاعات، تحصیلات والدین و شغل مادر (001/0 = P) نشان داد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصله از مطالعه حاضر لزوم ارائه آموزش بهداشت دوران قاعدگی (بلوغ) به دختران، معلمین و مادران خصوصا در مورد نقش تغذیه، ورزش، کاهش عوامل استرس زا، رعایت نکات بهداشتی، همچنین برنامه ریزی جهت انجام ورزشهای منظم در مدارس، بازنگری در کتب دبیرستانی و گنجاندن موضوعات بهداشت دوران بلوغ در کتاب های درسی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نگرش، عملکرد، نیاز آموزشی، دانش آموز، بهداشت قاعدگی
 • مجتبی نواب پور، بهرام مفید، حسین نظری مقدم صفحه 79
  مقدمه
  سرطان یکی از بیماری های پیچیده ای است که با وجود تلاش بسیار برای درمان قطعی آن هنوز در اغلب کشورها یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر محسوب می شود. رادیوتراپی یکی از روش های اصلی درمان این بیماری است. سیستم فوتوالکترون تراپی یک روش جدید رادیوتراپی است که دستگاه مخصوص آن توسط مجریان آن طرح جهت درمان طیف وسیعی از سرطانها طراحی و ساخته شده است.
  هدف از اجرای این طرح، رسم منحنی های بقا سلول های سرطانی انسانی در محیط های In vitro با روش فوتوالکترون تراپی و روش رادیوتراپی معمولی و اندازه گیری بازدهی درمان و بهره فوتوالکترون تراپی آنها بوده است.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه از نوع توصیفی و اندازه گیری اثر سیستم درمانی جدید (فوتوالکترون تراپی) بر روی سلولهای سرطانی بوده است. این اندازه گیری با استفاده از رسم منحنی های بقا در دو شرایط فوتوالکترون تراپی و رادیوتراپی معمول صورت پذیرد. منحنی های بقا تعداد سلولهای کشته شده به ازای مقادیر مختلف پرتو را نشان می دهد. برای رسم این منحنی ها شش نوع از سلول های سرطانی انسانی در دسته های ده تایی (ده بار تکرار) در چهار گروه با دسته بندی زیر مورد آزمایش قرار گرفتند و میانگین نتایج شمارش ها (ده بار) برای رسم منحنی های بقا مورد استفاده قرار گرفتند.
  گروه (1): تابش با روش فوتوالکترون تراپی با دز 400 سانتی گری پرتو ایکس. گروه (2): تابش با روش رادیوتراپی معمولی با همان دز 400 سانتی گری پرتو ایکس. گروه (3): ماده به تنهایی. گروه (4): گروه شاهد (بدون اعمال هیچ تغییری).
  توضیح: ماده موثر، مادیه دارویی مخصوص فوتوالکترون تراپی است.
  یافته ها
  از گروه 1 (روش فوتوالکترون تراپی) کمتر از 1% سلولها زنده ماندند. از گروه 2 (رادیوتراپی معمولی) درحدود 78% از سلولها زنده ماندند. یعنی تقریبا معادل گروه شاهد. از گروه 3 (تزریق ماده موثر بتنهایی) در حدود 78% از سلولها زنده ماندند (تقریبا معادل گروه شاهد) و از گروه 4 که گروه شاهد بود نیز در حدود 78% از سلولها زنده ماندند.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق یعنی منحنی های بقای سلولهای سرطانی، در شرایط In vitro نشان می دهند که روش فوتوالکترون تراپی نسبت به تابش رادیوتراپی معمولی در شرایط کاملا یکسان 150 برابر موثرتر یا بهره ای بیش از پانزده هزار درصد را فراهم می نماید، بنابراین فوتوالکترون تراپی یک روش بسیار با ارزش برای درمان تومورهای سرطانی می باشد.
  کلیدواژگان: پرتودرمانی، پرتوهای یونیزان، فوتوالکترون تراپی، فوتوالکتریک، منحنی های بقا
 • اسکندر حاجیانی، سید جلال هاشمی، مصطفی چراغی صفحه 85
  مقدمه
  عفونت HBV با (یا بدون) سیروز کبدی در اکثر مناطق جهان جمله ایران مهمترین ریسک فاکتورهای HCC به شمار می روند. HCC در صورتی که زودتر تشخیص داده شود پیش آگهی بسیار بهتری دارد. از مهمترین روش های غربالگری این تومور در جامعه استفاده از سونوگرافی و اندازه گیری سطح سرمی (AFP) به صورت دوره ای است.
  در این مطالعه ارزش و دقت تشخیصی Alfa fetorprotein (AFP) در تشخیص هپاتوسلولار کارسینوم در افراد ناقل سالم مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی 2452 فرد ناقل HBSAg بدون شواهد سیروز کبدی یا سرطان کبدی بمدت 3 سال (1378-1380) توسط سونوگرافی و اندازه گیری AFP هر 6 ماه یکبار مورد بررسی قرار گرفته اند. مردان و زنان غیر حامله ای که سطح سرمی افزایش یافته داشتند با روش های تصویرنگاری مورد بررسی زیادتر قرار گرفته اند.
  یافته ها
  AFP بالاتر از 20ng/ml در 32 بیمار دیده شد که در بررسی های نهایی 13 مورد (40%) سرطان کبدی HCC به روش بیوپسی و تصویر نگاری ثابت شد. افزایش تولید AFP تنها 35% بود که میزان قدرت پیشگویی یک تست جهت تشخیص هپاتوم ناکافی است.
  نتیجه گیری
  AFP به تنهایی یک روش تشخیص مفید و کارآمد جهت تشخیص سرطان کبد در بیماران ناقل HBSAg نمی باشد و دارای ارزش پیشگویی کننده و حساسیت و اختصاص قابل قبولی در این بیماران نمی باشد.
  کلیدواژگان: آلفا فیتو پروتئین، هپاتیت B، هپاتوسلولار کارسینوم
 • علی اصغر کیانی، یعقوب شیرخانی، یوسف مرتضوی، سیروس زینلی صفحه 91
  مقدمه
  وجود همزمان دو ناهنجاری مختلف در یک ژن، هتروزیگوسیتی دو گانه نام دارد. یکی از معمول ترین انواع این هتروزیگوسیتی، همراهی تالاسمی و بیماری سلول داسی شکل است که تالاسمی سلول داسی شکل نامیده می شود. هدف از انجام این طرح جستجوی انواع هموگلوبینوپاتی ها در بیماران تالاسمی ماژور استان لرستان بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه سرشماری 65 بیمار تالاسمی ماژور استان لرستان دارای پرونده و مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد به همراه والدینشان تحت آزمایشات CBC و الکتروفورز هموگلوبین قرار گرفتند. نمونه از DNA بیمارانی که والدینشان دارای هموگلوبینوپاتی بودند، جهت پی گیری امکان ابتلا به هتروزیگوسیتی دوگانه با استفاده از پرایمرهای مخصوص جهش های ژنی، توسط روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  از میان 65 بیمار تالاسمی ماژور، والدین دو تن از آنان دارای هموگلوبین S بودند. بنابراین احتمال ابتلای فرزندان آنان به هتروزیگوسیتی دوگانه تالاسمی بتا و هموگلوبین S وجود داشت. در بررسی های ژنتیک، جهش های شناخته شده این ژن در هر دو کروموزوم شماره 11 حامل ژن بتا گلوبین بیماران وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  از مجموع 65 بیمار تالاسمی ماژور استان لرستان، دو بیمار مبتلا به هتروزیگوسیتی دوگانه تالاسمی بتا و هموگلوبین S بودند. با توجه به این موضوع انجام مطالعات بیشتر به خصوص در زمینه های ژنتیک برای بیماران تالاسمی و والدین آنان ضروری است.
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی ماژور، هتروزیگوسیتی دو گانه، هموگلوبین PCR، S، الکتروفورز هموگلوبین
|
 • Asadollah Tavakoli, Bahram Delfan, Mansour Esmaili Dahaj Page 3
  Background
  Neuropathy is one of the important complications of diabetes. Deficiency of the nerve conduction velocity (NCV) that occurs in both human diabetic neuropathy and animal diabetes models is one of the indicators for diabetic neuropathy. In the present study, we examined the effect of enalapril, angiotensinconverting enzyme inhibitor on NCV, number of endoneurial capillaries and thickness of the capillary basement membrane in motor sciatic nerves of diabetic and non diabetic rats.
  Materials And Methods
  Fifty male rats, 300-450gr body weight, randomly divided into five equal groups (control, sham, diabetic, prevention and treatment). Diabetes was induced by subcutaneous injection of alloxan (140mg/kg). Body weight and fast blood sugar were measured at the beginning of experiment and every endweek during the course of experiment. Animals in the sham and prevention groups received enalapril orally (5mg/kg/day) since the beginning of the experiment for five weeks. Treatment group received enalapril (5mg/kg/day) for four weeks after five weeks without treatment. NCV in motor sciatic nerve was measured at the end of the period. Then, the number of capillaries and thickness of basement membranes in the endoneurium of the motor sciatic nerve in all groups were examined.
  Findings
  NCV was reduced by 45% in diabetic rats compared with the control group (p<0.001) after five weeks of diabetes. In prevention group, oral administration of enalapril for five weeks could prevent reduction in NCV in diabetic rats by 62% (p<0.05). Deficiency of the NCV is ameliorated by four weeks of enalapril treatment by 66% (p<0.05), in addition, the number of endoneurial capillaries in sciatic nerve increased by 67% (p<0.05). Administration of enalapril to non diabetic rats (sham group) had no effect on NCV and number of endoneurial capillaries in motor sciatic nerve.
  Conclusion
  Enalapril can have an effective role in prevention and treatment of diabetic neuropathy.
  Keywords: Diabetic neuropathy, Angiotensin converting enzyme inhibitor, Enalapril
 • Mohammad Reza Rafiei, Mansoure Samimi, Mehdi Noroldini, Seyed Gholam Abbas Mosavi Page 13
  Background
  Uterine bleeding is an important side effect of cesarean section which is due to non contractile uterine. The aim of this study was to compare the effect of 10% dextrose (IV infusion) and 40 IU/L oxytocin (IV infusion) on uterine contraction.
  Materials And Methods
  This research was a double-blinded randomized clinical trial (RCT) study. 120 women were equally included in the two study groups. After cesarean section and uterine bleeding due to non contractile uterine, each patient randomly received 10% dextrose or 40 IU/L oxytocin in equal volume, intravenously. The ability of these two drugs to induce firm contraction of the uterine muscle was then determined.
  Findings
  There was significant difference between the ability of the two drugs to induce firm contraction of uterine muscle. The rate of firm contraction of uterine muscle in response to IV infusion of 10% dextrose was 68.3% and to IV infusion of 40 IU/L oxytocin was 31.7% (P < 0.01). IV infusion of 10% dextrose affected high parity women more intensely (82.4% compare to 12.5%) and IV infusion of 40 IU/L oxytocin had a more intense effect on low parity women (63.6% compare to 43.5%) (P> 0.05).
  Conclusion
  IV infusion of 10% dextrose is more effective than IV infusion of 40 IU/L oxytocin on uterine bleeding and firm contraction of uterine muscle after cesarean section in the women.
  Keywords: Dextrose, oxytocin, Cesarean section, bleeding
 • Seyed Mohammad Nayeb Nayeb Aghaee, Shahla Mansouri Page 21
  Background
  Infection of shiga toxin-producing Strains of Escherichia coli has some other dangerous and deadly effects such as hemolytic uremic syndrome (HUS) in addition to diarrhea. Its diagnosis is difficult and there is no information on It's incidence in Iran. The goal of this study is to evaluate and detect shiga toxinproducing strains of E. coli isolated from urinary and stool specimens by multiplex- PCR method.
  Materials And Methods
  One hundred samples out of 500 collected samples were screened. The selected samples have more chance of heaving different kinds of O157. After DNA extraction from the isolated strains, the multiplex PCR reaction for both stx1 and stx2 genes performed and consequently amplicons were examined by agarose gel electrophoresis. Samples were analyzed after painting by ethidium bromide.
  Findings
  Only 3 cases (3%) of the studied sample were positive for the presence of STEC. All three cases were related to stx2. Two of them were related from feces samples and one of them was isolated from the urine samples.
  Conclusion
  Although it seems that the incidence and prevalence of gastrointestinal infections by STEC are low in Iran, But because of the serious complications of the STEC infection such as HUS and HC and failure of detection of these strains by routine methods it is necessary to use molecular and serological diagnostic methods, especially in childhood clinics for recognizing doubtful cases.
  Keywords: Shiga toxin, Multiplex, PCR, Escherichia coli
 • Mozhgan Padyab, Robabe Sheikholeslam, Mostafa Azadbakht, Ladan Mehran, Sepide Haj, Forosh, Fereidon Azizi Page 29
  Background
  Iodine deficiency and its related disorder such as goiter are endemic in Lorestan province. Following initiation of iodine deficiency control program in 1989, production, distribution and consumption of iodinated salt were begun. This survey was conducted in the framework of national monitoring survey in 2001 to find out the prevalence of goiter and urinary iodine level in order to evaluate the iodine status of school- aged children in Lorestan.
  Materials And Methods
  1200 schoolchildren, aged 7-10 years, were selected randomly from all regions of Lorestan. The grade of goiter in 600 boys and 600 girls, was determined according to WHO classification. Urinary iodine content was estimated using the digestion method in one tenth of the schoolchildren.
  Findings
  Total goiter rate was 7.8% 7.8% in girls and 7.7% in boys. Median urinary iodine was 17 μg/dl. Urinary iodine was above 10 μg/dl in 85.7% and less than 5 μg/dl in 1.7%. No one had urinary iodine below 2 μg/dl.
  Conclusion
  It is concluded that the rate of goiter in Lorestan has decreased significantly since 1996 and urinary iodine levels in schoolchildren are indicative of adequate iodine intake. Therefore Lorestan province can be considered as an 'iodine deficiency free' zone.
  Keywords: Goiter, Urinary iodine, Iodine deficiency
 • Samira Resaneh, Hosein Rajabi, Ahmad Bitavafan, Rahabi, Mohammad Reza Farsi, Nejad Page 37
  Background
  The nuclear medicine systems are very sensitive to the variation of the magnetic field. Photomultiplier tubes amplify low energy light signal and change it into electrical current. Low magnetic field can produce some variations in uniformity and special resolution of SPECT systems. In this study, we tried to evaluate the effects of magnetic field on the function of nuclear medicine imaging system, when system rotates in different angles.
  Materials And Methods
  In this study, three SPECT systems with different orientation were examined. A point and line source was placed in the front of the system and when the gantry system rotated in earth magnetic field, variation of energy photo peak, spatial resolution and linearity were determined in different angles. These measurements repeated when an air conditioner was placed at 2-meter distance of the camera gantries. Results were compared using t-student test.
  Findings
  The t-test results show that in all three SPECT systems, the variations of energy photo peak, spatial resolution and linearity were statistically significant (p<0.01). The surrounding magnetic field can effect on accurate function of nuclear medicine systems.
  Conclusion
  The surrounding magnetic field can effect on accurate function of nuclear medicine systems.
  Keywords: Magnetic field, SPECT, Special resolution, Energy resolution, Photo peak, linearity
 • Rasoul Yousefi Mashouf, Mohammad Fallah, Zahra Heidar Barghi Page 43
  Background
  One of the major causes of increasing nosocomial infections is misusing disinfectants and antiseptics in hospitals. The aim of this study was to evaluate the efficacy of disinfectants and antiseptics using in injections and dressing wards, operation rooms and kitchen of Hamedan hospitals.
  Materials And Methods
  In this study 742 samples were collected before and after disinfections from different parts of injection, dressing wards and operation rooms. Disinfectants and antiseptics that were used in different parts of wards were Halamide, Beh-Assa, Kereoeline, Formaldehyde, Glutaraldehyde, Chlorhexidine, Hygiene, Savlone, Alcohol 70% and UV ray. The efficacy of disinfectants that were prepared in hospitals and medical microbiology laboratory of medicine faculty was evaluated. The efficacy of disinfectants and antiseptics were tested on Staphylococcus and E. coli by disk diffusion method. Data was gathered through a questionnaire and analyzed using K2 and Mann-Whitney methods.
  Findings
  From 742 samples, 308 positive cultures (41.6%) were detected. The frequency mean of the contamination before disinfection was 50.1% and after disinfection was 33.8%. From 308 positive cultures in two hospitals, 173 (56.2%) gram negative bacteria and 135 (43.8%) gram positive bacteria were isolated. The most effective disinfectants that were used in two hospitals were Glutaraldehyde 2%, Formaldehyde 8%, Chlorhexidine 1%, Savlone 3.2%. The lowest effective disinfectants were Beh-Assa 1%, Kereoeline 2.5%, and Alcohol 70%. The frequency mean of contamination before UV ray disinfection was 51.4% and after disinfection was 48.6%, which indicate no significant difference. Disinfectants and antiseptics that were prepared in hospitals and those that prepared in medical microbiology laboratory showed minor differences.
  Conclusion
  In this study, the frequency mean of contamination before and after disinfections showed significant differences (P-value=0/001). So, the efficacy of disinfectants used in the two hospitals was satisfactory. However, disinfectants that were prepared in hospitals and those that prepared in medical microbiology laboratory showed minor differences. Therefore, it is suggested that the disinfectants and antiseptics which are used in hospitals should be prepared under supervision of hospital health experts.
  Keywords: Disinfectants, Nosocomial infections, antiseptics
 • Mohammad Movahedi, Tim Bishop, Jimi Barrett Page 53
  Background
  Colorectal cancer is the fourth most common cancer, in terms of incidence throughout the world. There are some differences for risk factors involved in the incidence of tumor in different anatomical subsites of large bowel. However, most investigations have not studied the association between dietary factors and colorectal cancer subsites. Thus the current ecological study investigates the potential association between dietary factors and occurrence of cancer in different subsites of large bowel.
  Materials And Methods
  Data on colorectal cancer incidence and dietary factors was obtained by the subsites of colorectal cancer for the 32 countries were estimated between the years 1988 and 1992. The association between alcohol, dietary factors and cancer in different subsites of large bowel was then analyzed by using linear regression.
  Findings
  Multivariate analysis showed a significant association between red meat consumption and proximal colon cancer incidence (p=0.02). In contrast, there was a significant association between alcohol consumption and distal colon cancer in men (p=0.03) and rectal cancer in both men and women (p=0.01 and p=0.04 respectively).
  Conclusion
  Investigation on the incidence of cancer in anatomical subsites of large bowel separately might help us to identify etiological factors and preventive ways of this cancer.
  Keywords: dietary factors, alcohol, ecologic study, colorectal cancer
 • Sensitivity and specificity of dilatation and curettage for diagnosing abnormal uterine bleeding
  Setareh Akhavan, Mahin Lotfi, Seyed Rahim Mohamadi Page 55
  Background
  Abnormal uterine Bleeding is one of the most common disorders in Gynecology. Dilatation and curettage is a diagnostic procedure in the management of the abnormal uterine bleeding. The results of this procedure could be used to achive a definite treatment such as hysterectomy. This study was conducted to evaluate the sensitivity and specificity of dilatation and curettage.
  Materials And Methods
  Histopathologic results of the specimens that were obtained from dilatation and curettage were compared with hysterectomy. 85 Subjects were enrolled in this descriptive study from 2002 to 2004 (3 year period). These patients were admitted in Beasat hospital of Sanandaj. Data was obtained from pathologic study of dilatation and curettage specimens and hysterectomy. Data was analyzed with SPSS software.
  Findings
  Mean patient's age was 47.25 years, the youngest was 28 years old and the oldest was 78 years old. 75.3% of Patients lived in rural area and 70.6% were illiterate. 96.6% of the study group had more than 3 pregnancies. Tubal ligation was the most common contraception method in our patients. Sensitivity and specificity of dilatation and curettage for diagnosis of abnormal uterine bleeding was 78.1% and 79.16% respectively.
  Conclusion
  Dilatation and curettage is a safe and an inexpensive method for diagnosis of abnormal uterine bleeding.
  Keywords: Abnormal uterine bleeding. Dilatation, curettage, Hysterectomy
 • Safar Shams, Hasan Tokmehdashi Page 61
  Background
  Zinc has important effects on human health, especially on structural and functional activities of the immune system. This study was carried out to examine the in vitro cytotoxic effects of zinc on Raji cell line.
  Materials And Methods
  The cell line was exposed to different concentrations of zinc followed by incubation (37°C, 5% CO2) at various time points (12 to 72 hrs).Viability and proliferation of Raji cells were then evaluated with florescent (10μl Ethidium-Bromide and Acridine-Orange) staining. Data analyzed by SPSS software (Dunnet and Analysis of variance tests).
  Findings
  The Raji cells showed different responses to different amount of Zinc. Zn had no effects on cell line up to 100μM at different incubation time points when compared to the control. At higher concentrations (200-500μM), viability diminished significantly at 12 and 24hrs of incubation times when compared to the control (p<0.05).
  Conclusion
  We conclude that Zn has dose-dependent cytotoxic effects on Raji cell line and probably it could be used for immune-modulation.
  Keywords: Zinc, Raji cell, Viability, Cytotoxicity
 • Alireza Ostadrahimi, Soltan Ali Mahboob, Totonchi, Saeed Dastgiri, Leila Dadgar Page 61
  Background
  Food insecurity and hunger not only affect physical health, but also have social and psychological effects. Therefore, providing food security for society is one of the major goals of social and economical development programs. The objective of this study was to determine the prevalence and intensity of food insecurity at North West of Tabriz as a population sample of East Azerbaijan province.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 300 subjects, 18-78 years old (168 females and 132 males) that were selected by simple sampling method. Demographic questionnaire was completed and information related to food consumption was collected by using 24- hour's food recall questionnaire for three days a week (one holiday and two days at the middle of the week). Hunger index was determined as inadequate intake of energy and hidden hunger index as inadequate intake of the key nutrients (energy, vitamin A, protein, riboflavin, calcium). Data were analyzed by Nutrition III software.
  Findings
  The prevalence of hunger and hidden hunger were 26% and 41.6% respectively. All of the subjects with hunger consumed calcium less than recommended levels. They also consumed riboflavin, protein and vitamin A 94.8%, 74.3 and 56.4% lower than recommended levels respectively. Subjects with hidden hunger consumed calcium, riboflavin, protein, and vitamin A 89.6%, 77.6%, 19.2%, and 9.6% lower than recommended levels respectively. Only 32.3% of subjects were secure in terms of getting all those five key nutrients, i. e. energy, protein, vitamin A, riboflavin and calcium.
  Conclusion
  Food insecurity in this area is prevalent, therefore programming for taking the edge off it and giving correct information on sufficient, varied and balanced diet is recommended.
  Keywords: food insecurity, hunger, hidden hunger
 • Fereidon Sabzi, Hasan Teimori, Fatemeh Nematollahi Page 67
  Background
  Painless delivery using IV sedation is a method in which the pain and anxiety delivery process will be reduced by IV injection of analgesic and sedative drugs to the mother. In this method the health of neonate is taken into account. Neonate’s health can be measured by Apgar score system. This research was carried out to study Apgar score of the minutes 5 and 10 in neonates borne by painless natural delivery and Cesarean C.
  Materials And Methods
  In this clinical trials study, 60 pregnant women referred to Bakhtar hospital for natural delivery and Cesarean were selected using census method including 30 painless deliveries and 30 women underwent Cesarean section. A questionnaire was filled out for each of them and those who had not any problem, were used as study group. Painless delivery through IV injection of Ketamine and Midazolam and Cesarean section through general anesthesia were done, and Apgar score in the minutes 5 and 10 in both groups were measured. No significant difference in term of parity and age was observed in the both groups. 90% of the painless group neonates in minute 5, and all of the neonates in the minute 10 had Apgar scores of 9 and 10. In Cesarean group, 20% of the neonates in minute 5, and 10% of the neonates in minute 10, had Apgar scores of 7 and 8. Mann – Whitney test showed no significant statistical difference between Apgar scores in the minutes 5 and 10 in both groups. All the neonates had Apgar score of 7 to 10. The average interval time between the two groups, was significantly different. Time interval was much more in painless delivery (11.83 minutes versus 5.5 minutes).
  Findings
  Neonates of the painless delivery group, in comparison with Cesarean group, didn’t have low Apgar score despite the usage of analgesic and sedative drugs as well as passing of fetus from birth canal. Therefore, painless delivery with IV sedation is a safe delivery.
  Keywords: Painless delivery, Cesarean, Apgar score, IV sedation
 • Faride Malekshahi, Ali Farhadi Page 73
  Background
  One of the most important events in everyone's life is the period of adolescence and maturity. The first factor for recognizing the real maturity in young girls is the first menstruation (monthly period). Although menstrual cycle is an inevitable event for females, most of them have not good information on it. The aim of this study was to assess the knowledge, attitude and practice of young high school girls on menstrual health in khoramabad in 2005.
  Materials And Methods
  This research was an analytic descriptive study. 700 students were selected by systematic randomized sampling. Data collection tool was a questionnaire including 2 parts which completed in one step. Statistical inferential methods were used for analyzing the data by SPSS Version 11 software.
  Findings
  Average age was 14.8 years. 52% had irregular menstruation. Menstruation period was 5-7 days in 40.7% of cases. 94.1% had good information on menstrual health. Cases have acquired their information primarily from their mothers. 50% had weak knowledge, and 30.1% had negative attitude and their practice was compatible with their attitude. The prevalence of dysmenorrhea was 15.9%. A great majority of cases had mood and behavioral disorders (fear, anxiety). There was a significant relationship between knowledge, attitude and practice with the resource of information, parental education and the job of the mother.
  Conclusion
  It is necessary to train young girls, their mothers and teachers on menstrual health and the effect of factors such as nutrition, exercise, stress and personal hygiene on it. It is also a necessity to include regular exercise and menstrual health subjects in curriculum of high schools.
  Keywords: knowledge, attitude, practice, high school students, menstrual health
 • Mojtaba Navabpoor, Bahram Mofid, Hosein Nazari, Moghadam Page 79
  Background
  Cancer is a complex disease with high rate of mortality. At present, Radiation therapy is one of the most common procedures to overcome this situation. The deficiency of conventional method is the lack of fatal dose transmission into the malignant tissue. Hence, uncertain dose may cause regeneration of cancer cells, and relapse of the disease and invasion of the cancer cells to the other organs. Photo–electron therapy is a new cancer therapeutic approach which is based on the delivering of necrotic dose into the tumor however, no damage is applied on normal surrounding tissue. The aim of this study was to sketch out in vitro human cancer cell's survival curve, either by the use of photo-electron therapy or conventional radiotherapy and compare the efficacy of the two methods regarding their treatment benefit rate.
  Materials And Methods
  The method of investigation was descriptive. The measurement was based on sketching out survival curve of cancer cells affected by either photo-electron therapy or conventional radiation therapy methods. Six groups of various human cancer cells were selected. Each specimen was studied by dividing it into four groups. Meanwhile, for any specific kind of cancer cells, the experiment was repeated ten times using various amount of incident beam energy, and the average of all ten repeats was used for sketching out the survival curves. The groups were as follows: Group (1) – Certain range of X-Ray energy, from a minimum up to a maximum of 400 centi Gy was applied to cancer cells via a photo-electron therapy method in ten separate time period. Group (2) –The same range of X-ray energy was applied to cancer cells by conventional method. Group (3) – Effective substance (means specific drug for photo-electron therapy) only. Group (4)– Control group.
  Finding
  Less than 1% of Group 1 cells (Photo-Electron therapy treatment) were survived. 78% of Group 2 cells (conventional radiotherapy treatment) were survived which was almost equivalent to control group. In group 3 (unexposed cells) about 78% of the cells were survived. In group 4 (control group) about 78% of cells were survived.
  Conclusion
  The effective substance is actually a drug which has specifically been used for photo-electron therapy. Exposing X-Ray beam energy was 250 kVp, hence, the cells were irradiated by 400 Centi Gy which is relatively low in present radiotherapy.
  Keywords: Radiotherapy, survival curve, ionizing beam, Photo, Electron therapy, photoelectric, survival rate
 • Eskandar Hajiani, Seyed Jalal Hashemi, Mostafa Cheraghi Page 85
  Background
  Hepatocellular carcinoma (HCC) is common all over the world as well as Iran. The incidence of HCC is higher in hepatitis B carriers and it is highly recommended to periodically screen these patients by serum alpha-fetoprotein (AFP) and liver ultrasound (US) every 6 months. We explore the diagnostic accuracy and the performance of (AFP) in cases of hepatitis B carriers as a screening tool by using serum total AFP concentration of 20 ng/ml.
  Materials And Methods
  The study included 2452 HBsAg carriers with no evidence of hepatocellular carcinoma or cirrhosis were followed up in a 6-year prospective surveillance program with testing by ultrasound and alphafetoprotein every 6 months referred to the Ahwaz JundiShapour university hospitals and hepatitis clinic (1999-2004). Men and nonpregnant women with an elevated AFP level were evaluated for the presence of HCC by ultrasound (US) examination. Hepatitis B surface antigen (HBsAg), anti-HBc antibody and alpha-fetoprotein (AFP) were determined in all cases by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
  Findings
  One or more AFP elevations (higher than 20 ng/ml) were found in 32 cases, but 13 (45%) hepatocellular carcinomas were detected in these patients during follow up (9 men and 4 women). Of the 32 HBsAg carriers with AFP serum levels of more than 20 ng/ml, HCC was not detected in 19 cases (65%). The positive predictive value for AFP to detect HCC was only 31% for our AFP cut-off value, and the sensitivity and specificity was approximately 56 and 88%, respectively.The positive predictive value for ultrasound examinations to detect HCC was 64%, while the sensitivity and specificity was 90 and 92%, respectively.
  Conclusion
  We conclude that AFP alone is not a useful marker for HCC screening because of its poor predictive value and low sensitivity, particularly in patients with underlying viral hepatitis B without cirrhosis and is not recommended except when ultrasonography is either not available or of poor quality. Ultrasonography seems more efficient and accurate as a screening tool.
  Keywords: α fetoprotein, hepatitis B, hepatocellular carcinoma, ultrasound
 • Ali Asghar Kiani, Yaghob Shirkhani, Yosof Mortazavi, Siroos Zeinali, Masoume Kashi, Mohammad Reza Feizian Page 91
  Background
  The simultaneous existence of two different abnormalities in a gene is referred to double heterozygosity. The most common form of it is the association of thalassemia and sickle cell disease, being termed sickle cell thalassemia. The aim of this research was to study all of the hemoglobinopathies in thalassemia major patients in Lorestan Province.
  Materials And Methods
  This study was carried out as a census. 65 thalassemia major patients who referred to Shahid Madani Hospital of Khorramabad (and their parents) were tested by CBC and Hb electrophoresis. DNA samples of patients whose parents had hemoglobinopathy were analyzed by PCR with the mutations specific primers for the probable presence of double heterozygosity.
  Findings
  The parents of 2 out of 65 patients had HbS. So, the presence of double heterozygosity in their sibling was suspected. There was no known mutation characteristic of this gene in both of two chromosomes.
  Conclusion
  Two out of the total 65 thalassemia major patients in Lorestan Province suffered from double heterozygosity for beta thalassemia/HbS. So, it is necessary to do more studies on genetic aspects of thalassemia patients and their parents.
  Keywords: Beta thalassemia major, double heterozygosity, HbS, PCR, Hb electrophoresis