فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1385)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1385)
 • 92 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/05/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سیدمحمد علوی، علیرضا رجب زاده، آناهیتا دزفولیان، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 378
  هدف
  استافیلوکوکوس آرئوس بعنوان یک پاتوژن مهم و یکی از علل شایع عفونتهای بیمارستانی همواره عوارض وخیمی را برای بیماران مبتلا به این عفونت باعث می شود یکی از منابع مهم انتشار این میکروارگانیسم ناقلین شاغلین بخصوص ناقلین بینی استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستانها بوده که عامل اصلی انتقال به بیماران بستری محسوب می شوند. هدف از این مطالعه شناسایی این منابع و ریشه کن کردن عفونت در آنها پژوهشی می باشد.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه کاربردی کلیه پرسنل درمانی بیمارستان (240 نفر) اعم از پرستار، تکنسین، پزشک و کارشناس شاغل در بیمارستان رازی اهواز که مایل به شرکت در مطالعه بودند انتخاب و از نظر ناقل بودن بررسی شدند. با سواب های جداگانه استریل از قسمت قدامی بینی و حلق پرسنل نمونه ها اخذ و بلافاصله به محیط کشت انتقال داده شدند و با استفاده از تست های استاندارد استافیلوکوک تشخیص داده شد و سپس با روش دیسک دیفیوژن تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها انجام شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد ناقلین بینی 22.5 درصد و ناقلین 6.3 درصد و ناقلین بینی – حلق 2.9 درصد بودند اکثریت استافیلوکوک های بینی و حلق مقاوم به متی سیلین بودند و این میزان حدود 82 درصد کل استافیلوکوک های جدا شده از ناقلین رابطه معنی داری بین مقاومت استافیلوکوک به متی سیلین و متغیرهایی نظیر: سن، جنس و مدت اشتغال مشاهده نشد (P>0.05). بین میزان ناقل بودن و اشتغال در بخش های مختلف بیمارستان رابطه معنی داری مشاهده شد (P<0.05). به طوری که پرسنل شاغل در بخش ارتوپدی و اطاق عمل بیشترین درصد و شاغلین در بخش های عفونی ccu و کمترین درصد ناقلین بینی و حلق و بینی را به ترتیب دارا بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن میزان ناقلین استافیلوکوک در شاغلین بیمارستان رازی اهواز به نظر می رسد شناسایی این افراد و درمان آنها به منظور ریشه کن کردن عامل عفونی می تواند یکی از راه های مهم پیشگیری از عفونت بیمارستانی استافیلوکوکی باشد که از نظر درمانی و کاهش مرگ و میر و معلولیت و اثرات اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی آن حائز اهمیت زیادی می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس، آرئوس، عفونت های بیمارستانی، ناقلین استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین
 • دکتر غلامحسین نوروزی نژاد، دکترت حاتم بوستانی، سرور نعمت پور، دکتر فروزان بهروزیان صفحه 385
  هدف
  افسردگی یکی از مهمترین بیماریهای روانپزشکی است که ممکن است ناشی از یک بیماری جسمی مانند دیابت باشد. هدف از از این مطالعه مقایسه میزان افسردگی در بیماران دیابتی با افراد غیر دیابتی است.
  روش بررسی
  309 بیمار دیابتی که از طریق نمونه گیری آسان از بین بیماران کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز در سال 82 انتخاب شده بودند با 289 فرد غیر دیابتی که از لحاظ سن و جنس و تحصیلات با یکدیگر همسان شده بودند مقایسه شدند. از هر دو گروه خواسته شده که به پرسشنامه استاندارد بک و یک پرسشنامه خود ساخته برای متغیرهای دموگرافیک پاسخ دهند.
  یافته ها
  نتایج شیوع بالای افسردگی را در گروه دیابتی (72.2 درصد) در مقایسه با گروه غیر دیابتی (37 درصد) نشان داد. این مطالعه، ارتباط معنی دار آماری بین دیابت و شدت افسردگی را آشکار ساخت (p<0.001). همچنین ارتباط معنی داری بین افسردگی و نوع دیابت و نیز بین افسردگی و درمان با انسولین بدست آمد.
  نتیجه گیری
  در کل با توجه به شیوع بالای افسردگی در بیماران دیابتی، بررسی و نیز مشاوره روانپزشکی در این بیماران برای تشخیص زودرس و در صورت لزوم درمان به موقع این بیماران، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، دیابت نوع یک، دیابت نوع دو
 • بررسی نتایج همی آرتروپلاستی بای پولار در درمان شکستگی گردن فمور
  غلامرضا شاه حسینی، مسعود نوروزی، محمد نصیر نادری، فرزاد پناهی صفحه 392
  هدف
  شکستگی هیپ در افراد مسن مشکلات زیادی برای سیستم بهداشتی درمانی ایجاد می کند و درصد مرگ و میر بالایی دارد. با توجه به سن بیماری زمینه ای و کیفیت استخوان بیمار می توان از درمان کنسرواتیو درمان ثابت کردن شکستگی (ORIF) یا همی آرتروپلاستی یونی پولار و بای پولار آرتروپلاستی توتال هیپ استفاده کرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 61 بیماری که شکستگی گردن فمور داشتند و تحت درمان با همی آرتروپلاستی بای پولار قرار گرفته بودند به شکل رتروسپکتیو به مدت 23 ماه مورد پیگیری قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان رتبه هاریس بیماران به طور متوسط 80 بوده است و 91 درصد بیماران کلا بدون درد یا درد ناچیزی داشته اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شرایط پروتز بای پولار که از نظر اندازه قطر Stem و طول گردن و اندازه سر قابل تغییر می باشد و امکان تبدیل این پروتز به THA وجود دارد و با توجه به اینکه دو عارضه اصلی پروتز مور و تامپسون و اروزیون استابولوم و پروتروژن می باشد که در پروتز بای پولار کمتر است استفاده از این پروتز برای درمان شکستگی گردن فمور در افراد مسن ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: شکستگی هیپ، همی آرتروپلاستی، بای پولار
 • مینا ایروانی، سیمین منتظری، پوراندخت افشاری، حمید سوری صفحه 398
  هدف
  یافتن روشی آسان، کم هزینه و مطمئن برای القا زایمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طب سنتی روغن کرچک به عنوان یک عامل موثر در شروع دردهای زایمان مورد استفاده بوده است. اما مطالعات بالینی انجام شده در مورد تاثیر آن بر شروع دردهای زایمان بسیار اندک هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر و ایمنی روغن کرچک خوراکی بر آمادگی سرویکس و القا زایمان می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی 80 خانم باردار شکم اول و شکم با حاملگی بعد از ترم انجام شد. نمونه ها به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شده، در دو گروه 40 نفری بطور تصادفی تقسیم شدند. به گروه آزمون دو اونس روغن کرچک خوراکی و به گروه شاهد پلاسبو داده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که تجویز روغن کرچک خوراکی به طور بارزی باعث شروع انقباضات خود بخودی منظم و موثر در مقایسه با گروه شاهد می گردد (62.5 درصد در مقابل 7.5 درصد، (p<0.001 همچنین میانگین تغییر نمره بیشاب سرویکس در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی داری را از نظر آماری نشان داد (2 در مقابل 0.5 و p<0.001). در گروه روغن کرچک افراد کمتری به القا زایمان با اکسی توسین نیاز پیدا کردند (37.5 درصد در مقابل 92.5 درصد و (p=<0.001. میزان انجام زایمان به روش سزارین در گروه آزمون 7.5 درصد و در گروه شاهد 22.5 درصد بود. اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (p<0.06). میانگین طول فاز فعال زایمان، میزان آغشته شدن مایع آمنیون به مکونیوم، نمرات آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان بین دو گروه آزمون و شاهد اختلاف معنی داری را از نظر آماری نشان نداد. هیچگونه عارضه جدی به دنبال مصرف روغن کرچک در مادر رخ نداد. هیپرتون شدن انقباضات رحمی تنها در 1 مورد رخ داد، که این عارضه مشکل خاصی برای مادر و جنین ایجاد نکرد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می رسد که روغن کرچک خوراکی بتواند به عنوان یک عامل گیاهی موثر در آمادگی سرویکس و القا زایمان در خانمهای باردار با حاملگی بعد از ترم مفید واقع شده و میزان نیاز به القا زایمان با اکسی توسین را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: روغن کرچک، آمادگی سرویکس، القاء زایمان، حاملگی بعد از ترم
 • سیدمهدی منجم زاده، هوشنگ علیجانی رنانی، سیدمحمود لطیفی، شهناز رستمی صفحه 405
  هدف
  برای تعیین تاثیر آموزش مربیان مدارس ابتدایی بر نحوه مواجهه با کودکان مبتلا به آسم در یک مطالعه نیمه تجربی و کاربردی تعداد 195 نفر از مدیران، آموزگاران و مراقبین بهداشت مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان اهواز در دو مرحله (قبل و بعد از آموزش) مورد پرسش قرار گرفتند.
  روش بررسی
  در این تحقیق ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که حاوی سوالاتی در زمینه بیوگرافی افراد مورد مطالعه و نیز 20 سوال علمی در زمینه و علایم، پاتوفیزیولوژی بیماری آسم، تاثیر آسم بر رشد و تکامل، کنترل حملات و درمان آسم، پیشگیری از حملات و درمان دراز مدت و حمایت از کودکان مبتلا به آسم بود. پس از تعیین اعتماد و اعتبار علمی، پرسشنامه در اختیار مربیان و مراقبین بهداشت مدارس قرار داده شد سپس بر اساس نیاز های آموزشی آنها برنامه آموزش آسم تدوین و اجرا شد. دو هفته پس از اجرای طرح آموزشی مجددا از افراد با همان سوالات آزمون مجدد بعمل آمد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پس از اعمال آموزش های لازم سطح آگاهی افراد افزایش قابل توجهی یافته و کلیه افراد توانستند در هر حیطه امتیاز قابل قبول بدست آورند.
  نتیجه گیری
  بعلاوه بر طبق نتایج حاصله آموزش مربوط به آسم و مراقبت های آن توانسته است در سطوح وسیعی آگاهی مربیان مدارس مورد بررسی را بالا برد و فرضیه مورد پژوهش یعنی طرح آموزش نحوه مواجهه با کودکان مبتلا به آسم بر آگاهی مربیان مدارس موثر بوده و با P=0.001 می تواند قابل پذیرش باشد.
  کلیدواژگان: آسم، آموزش، آگاهی، پیشگیری
 • بررسی هیستوپاتولوژیکی و پاراکلینیکی پیوند خودی استخوان اسفنجی و مغز استخوان جهت پر کردن نقیصه استخوانی
  علی بنی آدم، صالح اسماعیل زاده، محمد راضی جلالی، محمدرضا خزعلی صفحه 412
  هدف
  نقایص استخوانی که به دلیل ضربه، شکستگی ها، برداشت تومورها یا کیست ها ایجاد می شوند یکی از مشکلات عمده جراحی های ارتوپدی می باشند. اتوگرافت های استخوان اسفنجی و بتازگی مغز استخوان به عنوان موادی که نقش عمده ای در استخوان سازی دارند مورد توجه هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی پاتولوژیکی پیوند استخوان اسفنجی و پیوند مغز استخوان جهت پرکردن یک نقیصه استخوانی 2.5 سانتیمتری می باشد.
  روش بررسی
  با انجام جراحی بر روی 15 قلاده سگ بالغ با متوسط سن 37.2 ماه و وزن 19.53 کیلوگرم نقیصه ای بر روی دیافیز استخوان زند زیرین ایجاد گردید. در گروه یک نقیصه ها با مغز استخوان نیمه جامد و در گروه 2 با استخوان اسفنجی خودی و در گروه 3 به عنوان کنترل با چیزی پر نشد. استخوان اسفنجی با استفاده از اسکنه و کورت ارتوپدی از ستیغ استخوان ایلئوم برداشته شد. مغز استخوان توسط یک سوزن از طریق تروکانتر بزرگ استخوان ران از کانال مغز استخوان آسپیره گردید. تمامی حیوانات به مدت 13 هفته از نظر کلنیکی تحت نظر بودند و سپس به روش آسان کشی معدوم گردیدند، آنگاه مقاطع بافتی جهت مطالعه پاتولوژیکی تهیه شد. همه حیوانات از نظر پاراکلینیکی به مدت 5 هفته تحت مطالعه قرار داشتند. از نظر تعداد گلبول های قرمز، میزان هموگلوبین، و حجم فشرده سلولی بین سه گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  یافته ها
  از نظر تعداد گلبول های سفید، نوتروفیل، لنفوسیت، ائوزینوفیل، منوسیت و سلول های باند در بین بعضی گروه ها در روزهای مشخص و بعضی از روزها نسبت به روز قبل از عمل افزایش یا کاهش معنی داری وجود داشت. میزان کلسیم، فسفر، و منیزیم اختلاف معنی داری را بین سه گروه و بین روزهای بعد از عمل میزان فسفاتاز قلیایی کمی افزایش پیدا کرد (که می توان آن را به فعالیت استخوان سازی استئوبلاست ها ارتباط داد) ولی اختلاف بین سه گروه و اختلاف بین روزهای بعد از عمل و روز قبل از عمل معنی دار نبود. در ارزیابی آسیب شناسی، استخوان متراکم، سیستم های هاورس بالغ و کمی استخوان اسفنجی در گروه دوم مشاهده شد.
  همین نتایج در گروه اول مشاهده شد ولی بلوغ سیستم های هاورس به اندازه گروه دوم نبود. استخوان جدید در گروه استخوان اسفنجی از طریق استخوان سازی داخل غشایی تشکیل شد ولی در گروه مغز استخوان، استخوان سازی داخل غشایی و غضروفی هر دو وجود داشت. در گروه سوم تنها بافت پیوندی با مقدار بسیار کمی استخوان سازی آن هم به صورت نا بالغ دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که مغز استخوان می تواند به خوبی استخوان اسفنجی برای پر کردن نقایص استخوانی مورد استفاده قرار گیرد ولی روند استخوان سازی کند تر می باشد.
  کلیدواژگان: مغز استخوان، استخوان اسفنجی، نقیصه استخوانی، پاراکلینیکی، هستوپاتولوژی
 • بررسی پنج ساله بیماران با خونریزی گوارش تحتانی در بخشهای جراحی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه جندی شاپور
  شهنام عسکرپور، اسماعیل مشهدی زاده، محمدحسین سرمست شوشتری صفحه 420
  هدف
  خونریزی گوارشی بخصوص خونریزی گوارشی وسیع در افراد مسن با میزان مرگ و میر بالایی همراه است. علل خونریزی گوارشی تحتانی با منشا کولورکتال با توجه به سن متفاوت است. کانسر کولون، رکتوم، پولیپ، عفونتها، دیورتیکول و اکتازی عروقی از علل عمده بشمار می روند. در ایران مطالعات چندانی در این زمینه انجام نشده است. در این مطالعه تلاش می گردد الگوی اپیدمیولژیک رکتوراژی با منشا کولورکتال با در نظر گرفتن سن و جنس بیماران و علت خونریزی مورد ارزیابی قرار گیرد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش گذشته نگر و توصیفی در طی 5 سال از 1379 لغایت 1383 در بخشهای جراحی سه بیمارستان آموزشی دانشگاه جندی شاپور اهواز روی 100 مورد بیمار که بعلت رکتوراژی با منشا کولورکتال در بخش جراحی بستری شد بودند از نظر شیوع سنی – جنسی و علت خونریزی انجام گردیده است.
  یافته ها
  از مجموع 100 بیمار 62% مرد و حداکثر شیوع سنی رکتوراژی در دهه ششم بود. شایعترین علت خونریزی آمیبیازیس (32%) و بدنبال آن کانسر رکتوم (23%) و سپس پولیپ (22%) بود. شایعترین سن شیوع کانسرکولون و رکتوم در دهه پنجم و ششم و شایعترین سن پولیپ در دهه اول زندگی بوده و آمیبیازیس در دهه دوم و چهارم شایعتر بوده است، در این بیماران آنژیودیسپلازی عروقی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  رکتوراژی با منشا کولورکتال با توجه به سن باید مورد بررسی قرار گیرد. در سن اطفال اکثریت موارد مربوط به پولیپ است. در سنین جوانی و میان سالی آمیبیازیس و کانسر کولورکتال و سپس دیورتیکولیت مطرح است. IBD و دیورتیکول کولون در جامعه ما نسبت به کشورهای غربی شیوع کمتری دارد و در سنین بالا کانسرهای کولورکتال شیوع بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: رکتوراژی، کانسر کولورکتال، پولیپ، سن، خونریزی گوارشی تحتانی
 • ناهید شهبازیان، حشمت الله شهبازیان صفحه 426
  هدف
  گیرندگان پیوند کلیه استعداد بیشتری برای ابتلا به بدخیمی نسبت به جمعیت عمومی دارند و یکی از علل مهم مرگ و میر این بیماران می باشد. بروز کلی بدخیمی ها در بیماران پیوندی 100 برابر جمعیت عمومی است. بدخیمی های سیستم ادراری و تناسلی بخصوص دستگاه تناسلی زنان جز شایعترین بدخیمی های پس از پیوند می باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع بدخیمی گردن رحم در بیماران پیوند کلیه می باشد.
  روش بررسی
  تمام بیماران زن متاهل پیوند شده از سالهای 1367 تا 1382 در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. 81 بیمار تحت درمان سه دارویی ایمونوساپرسیو و 4 بیمار تحت درمان دو دارویی بودند. با رعایت شرایط لازم ضمن گرفتن شرح حال هدف دار، معاینه فیزیکی دستگاه تناسلی انجام شده و سپس پاپ اسمیر تهیه می شود. نتایج سیتولوژی بر اساس سیستم Bethesda گزارش می شد.
  یافته ها
  85 بیمار با متوسط سنی 39 سال و متوسط زمان گذشته از پیوند به مدت 5 سال در مطالعه شرکت داشتند. در هیچکدام از بیماران در معاینه فیزیکی ضایعات تومورال ناحیه ولوو و واژن دیده نشد. در 50 بیمار گردن رحم نرمال، 18 بیمار گردن رحم آتروفیک، 5 بیمار سرویست حاد، یک بیمار ضایعات پولیپوئید روی سطح خارجی گردن رحم و مابقی بیماران علایمی دال بر وجود سرویست مزمن داشتند. پاپ اسمیر در 53 بیمار نرمال و در 32 بیمار تغییرات خوش خیم واکنشی را نشان می داد و در هیچ بیماری ضایعات داخل اپی تلیال با درجه پایین و یا بالا و یا بدخیمی گزارش نشد.
  نتیجه گیری
  تفاوت قابل ملاحظه ای در شیوع بدخیمی های گردن رحم در بیماران ما با سایر مطالعات وجود دارد که می تواند بدلایل متعدد شامل تعداد کم بیماران مورد مطالعه، زمان پیگیری کوتاه تر، کمتر بودن فاکتورهای خطر جمعیت عمومی برای ابتلا به بدخیمی گردن رحم در این بیماران و تفاوت در عوامل محیطی، نژادی، ژنتیکی و ویروس های سرطانزا باشد.
  کلیدواژگان: بدخیمی، پیوند کلیه، پاپ اسمیر
 • زاهد صفی خانی، سیدرشیدالدین کلانتر مهدوی صفحه 431
  هدف
  تغذیه قلب به وسیله سرخرگ های کرونری راست و چپ صورت می گیرد. سرخرگ کرونری راست از سینوس آئورتیک قدامی و سرخرگ کرونری چپ از سینوس آئورتیک خلفی چپ منشعب شده و توسط شاخه های فراوانی قلب را تغذیه می نمایند. انتهای برخی از شاخه ها با یکدیگر آناستوموز دارند، ولی آناستوموزها نمی توانند به سرعت مسیر جانبی ایجاد کنند و از زیان های انسداد ناگهانی سرخرگ های قلبی جلوگیری نمایند. واریاسیون ها الگوی ثابتی ندارند.
  روش بررسی
  این بررسی به منظور شناسایی واریاسیون های سرخرگ های کرونری انجام شده است. در این مطالعه تعداد 40 قلب فیکس شده از جسد های ایرانی، مذکر و با سن تقریبی 40 تا 80 سال، با ابزار تشریح مانند: انواع پنس، قیچی و تیغ بیستوری تشریح شدند. با تشریح اپی کاردیوم قلب، سرخرگ های کرونری چپ و شاخه های آن مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در تمام نمونه ها مبدا سرخرگ کرونری راست چپ واریاسیون نداشت، در 2 مورد (5 درصد) سرخرگ حاشیه ای راست غایب بود. در 92.5 درصد نمونه ها خونرسانی قلب Right dominant و در 7.5 درصد خونرسانی قلب Left dominant بود. در 90 درصد نمونه ها امتداد سرخرگ بین بطنی قدامی به سطح دیافراگماتیک قلب ادامه یافته و با انتهای سرخرگ بین بطنی خلفی آناستوموز داشت.
  نتیجه گیری
  در دو نمونه سرخرگ حاشیه ای چپ مشاهده نشد که در این نمونه ها سرخرگ دیاگونال انشعابات بیشتری داشت. واریاسیون های سرخرگ کرونری وجود دارد ولی عموما بدون علامت هستند و منابع معتبر الگوی پذیرفته شده ای را معرفی نکرده اند. با توجه به گسترش تکنولوژی در تشریح و مطالعه آنژیوگرافی، کاتاتراسیون، آنژیوپلاستی و جراحی Bypass سرخرگ های کرونری قلب، واریاسیون های سرخرگ کرونری را باید در نظر داشت.
  کلیدواژگان: آناتومی سرخرگ کرونری، کرونری راست، کرونری چپ، واریاسون های کرونری، سینوس آئورتی
 • مجید رضا فرنیا، ناهید خواجه موگهی، عبدالامین شانه ساز، سیروس پاک سرشت صفحه 435
  هدف
  افراد برای فائق آمدن بر استرس از روش های مقابله ای استفاده می کنند که می تواند سازگارانه یا ناسازگارانه باشد. تصور بر این است که اعتیاد به مواد افیونی، روش مقابله ای غیر سازگارانه در افرادی است که قادر به استفاده از روش های مقابله ای سازگارانه در مواجهه با استرس نیستند. در مطالعه حاضر میزان استرس، شیوه های مقابله ای و ارتباط آن با سلامت عمومی افراد وابسته به مواد افیونی و غیر وابسته به مواد افیونی بررسی شده است.
  روش بررسی
  نوع مطالعه مورد – شاهدی است. جمعیت مورد مطالعه 63 فرد وابسته به مواد افیونی (دامنه سنی 47-21 سال) بوده اند و گروه شاهد 63 فرد غیر وابسته به مواد افیونی بوده که از نظر سن و جنس با گروه مورد مطالعه همتاسازی شده اند.
  ابزارهای اندازه گیری، پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس (CSQ)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و زمینه یاب تجارب زندگی (LES) بوده است.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار بین دو گروه از نظر میزان و شدت استرس (P<0.01)، شیوه های مقابله ای (P<0.01) و سلامت عمومی (P<0.028) می باشد. همچنین ارتباط شیوه های مقابله با استرس و سلامت عمومی افراد وابسته به مواد افیونی (p<0.002) معنی دار است اما در گروه غیر وابسته به مواد افیونی معنی دار نمی باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان می دهد که افراد وابسته به مواد افیونی شیوه های مقابله ای ناسازگارانه ای دارند که با استرس های زیادی که متحمل می شوند و نیز خطر تضعیف سلامت عمومی آنان در ارتباط است. نتایج پیشنهاد می کند که شیوه های مقابله ای یک عامل کلیدی در ارزیابی ارتباط بین استرس و سلامت عمومی در افراد وابسته به مواد افیونی می باشد.
  کلیدواژگان: وابستگی به مواد افیونی، شیوه های مقابله ای، سلامت عمومی، استرس
 • سیدعبدالحسین مهدی نسب صفحه 442
  در رفتگی تروماتیک مفصل ران اکثرا یکطرفه و خلفی است که در آن سر استخوان ران به پشت حفره استابولوم جابجا می شود ولی نوع قدامی آن نیز در 10 درصد موارد دیده می شود در رفتگی تروماتیک و همزمان هر دو مفصل ران در یک بیمار عارضه نادر و بیشتر موارد گزارش شده از نوع خلفی بوده اند. اغلب این در رفتگی ها با آسیب های دیگر استخوانی و نسج نرم همراه اند. وجود در رفتگی تروماتیک قدامی و خلفی هر دو مفصل ران راست و چپ بطور همزمان در یک عارضه بسیار نادر محسوب می شود بخصوص از این نظر که بدون شکستگی و یا بیماری زمینه ای دیگر باشد. در این گزارش خانم 26 ساله ای با در رفتگی قدامی و خلفی مفاصل ران بدنبال سانحه رانندگی معرفی می شود که با جا اندازی بسته موفقیت آمیز تحت درمان قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مفصل ران، دررفتگی تروماتیک، دررفتگی قدامی و خلفی
 • خدامراد زندیان، علی نادری، سیدشمس الدین جزایری صفحه 446
  مقدمه
  در سیر درمان طولانی مدت بیماری تالاسمی در مواردی احتیاج به طحال برداری وجود دارد. یکی از عوارض طحال برداری ترومبوز ورید پورت می باشد که یک مورد جالب توجه آن با هدف تشخیص و درمان بهتر و سریعتر شرح داده می شود.
  گزارش مورد: بیمار خانم 23 ساله مورد بتا تالاسمی ماژور که با شکایت تب، درد شکمی، سوزش ادرار و اسهال در بخش تالاسمی بستری شد. بیمار سابقه به طحال برداری (2 سال قبل)، کله سیستکتومی (1.5 سال قبل) و دیابت داشت. در سونوگرافیgray – scale سوم که با فاصله 3 روز از سونوگرافی دوم انجام شد ترومبوز ورید پورت و طحالی همراه با cavernous formation با گسترش به ورید مزانتریک فوقانی گزارش شد. در سونوگرافی داپلر رنگی یافته های فوق تایید شد. در MRA، کلافه عروقی اطراف معده (واریس فوندوس معده در آندوسکوپی گزارش شده بود) نیز علاوه بر cavernous formation وسیع اطراف ورید پورت دیده شد. برای بیمار جهت پیشگیری اولیه از خونریزی واریس معده کاهش فشار ورید پرت پروپرانولول 1 میلی گرم / کیلو / در روز شروع شد.
  بحث و نتیجه گیری
  ترومبوز ورید پورت به دو صورت حاد و مزمن بعد از طحال برداری در بیماران بتا تالاسمی ماژور دیده می شود. به دلیل hypercoagulability (لکوسیتوز، ترومبوسیتوز و افزایش سختی گلبول قرمز) و گشادی ورید طحالی (بدلیل اسپلنومگالی قبلی) احتمالی ترومبوز ورید پورت در بیماران بتا تالاسمی ماژور بالا می باشد. بهترین روش تشخیص CT San شکمی با کنتراست می باشد. در مرحله حاد داروهای ضد انعقادی (هپارین، وارفارین)، ترومبولیتیک (مثل t – PA) کاربرد دارد ولی در مرحله مزمن (که با تشکیل cavernous مشخص می شود) پیشگیری از خونریزی بدلیل واریس به صورت اولیه یا ثانویه مد نظر می باشد.
  کلیدواژگان: طحال برداری، ترومبوز ورید پورت، بتاتالاسمی ماژور
 • خلاصه مقالات انگلیسی
  صفحه 452
|
 • Alavi Sm, Rajabzadeh Ar, Dezfulian A., Haghighizadeh Mh Page 378
  Objective
  Staphylococcus aureus (S. aureus) is an important pathogen and is one of the most common infectious agents in hospitals. S. arerus induces serious complications in hospitalized patients. Medical staffs are the main source of infection in hospital and transmit this organism to patients. Thus a study on prevalence of S. aureus carriage among health care personnel may provide a valuable information for infection control programs.
  Methods
  This is a descriptive cross-sectional study. The study included 240 hospital personnel. The specimens were obtained with swabs from the anterior nares or nasopharynx, the ecological niches of S. aureus, and cultured according standard guidelines. MRSA strains detection was achieved with disk diffusion method. Antibiotic susceptibility of S. aureus strains was determined with disk diffusion method according to the recommendations of the producer (PadtanTeb Company).
  Results
  The results showed that the prevalence of nasal pharyngeal and nasopharyngeal carriage among the attending staff were 22.5, 6.3 and 2.9 respectively. While 82 % of the S. aureus were MRSA. There was a significant difference between the prevalence of among the personnel working in the orthopedic's ward, operating room and the rest of the staff in other departmens (p < 0.05). All MRSA strains were susceptible to vancomycin. No significant differences were found between resistant to methicillin and host factors such as sex, age and duration of occupation.
  Conclusion
  In conclusion with regarding to the high prevalence of carriage state in hospital staff, identification, treatment and eradication of S. aureus can prevent transmission this organism to patients and provide a good measure to control nosocomial staphylococcal infection in hospitalized patient.
 • Noroozinejad Gh, Boostani H., Neamatpour S., Behrouzian F Page 385
  Objective
  Depression is one of the most important psychiatric disorders that may be due to a general underlying chronic medical condition such as diabetes mellitus. The aim of this study was comparie depression in diabetic patients and non-diabetic patients.Subjects and
  Methods
  309 diabetic out-patients referred to Ahwaz Golestan hospital Diabetic Clinic in 1382, were selected by convenient sampling and compared with non-diabetic group (n=289), that were matched for age, sex and education. Both groups were requested to answer the Beck Inventory standard test and a self made questionnaire for demographic variables.
  Results
  The results showed a high prevalence rate of depression in diabetic group (72/2%) comparison with non diabetic group (37%). This study shows a significant relationship between diabetes and severity of depression (p<0/001). A significant relationship between depression and type of diabetes mellitus, and also between depression and insulin therapy was found (p<0/001).
  Conclusions
  In order to prevent complications associated with depression, patients suffering from diabetes need psychiatric evaluation and consultation for early diagnosis and if required appropriate treatment may be initiated.
 • Study of the outcomes of Bipolar Hemiarthroplasty in Treatment of the Femoral Neck Fracture
  Shahhosseini Gh, Norouzi M., Naderi M., Panahi F Page 392
  Objectives
  Hip fracture in the elderly creates a lot of problems for the health system and has a high mortality rate. Depending on the age, background disease and quality of the bones, conservative treatments, fixation of the fractures treatment (ORIF), unipolar and bipolar hemiarthroplasty and total hip arthroplasty are among various treatment options that can be considering.Subjects and
  Methods
  In this study, 61 patients with femoral neck fracture, who were under treatment by bipolar arthroplasty, were examined retrospectively for 23 months.
  Results
  The average Harris Hip Score of the patients was 80 and 91% of them had little or no pain.
  Conclusions
  Considering the conditions of bipolar prosthesis with adjustable stem diameter, length of neck and the size of its head. Furthermore, the possibility of changing it into THA prosthesis. In addition, knowing that the two main consequences of Moore and Thompson's prosthesis, are respectively acetabullar erosion and protrusion, which have lower rate in bipolar prosthesis. The findings of this study suggest that the use of this prosthesis is more preferable in treatment of femoral fractures in the elderly.
 • Iravani M., Montazeri S., Afshari P., Soori H Page 398
  Objectives
  Castor oil was first noted to have oxytocic properties by ancient Egyptians. Derived from the castor plant Ricinus communis, castor oil may possess properties that are useful in post term pregnancies. The purpose of this study was to determine the safety and efficacy of castor oil for cervical ripening and labour induction.Subjects and
  Methods
  This study was performed at Khatam-Al-Anbia hospital, Shoushtar, in 1381. In this clinical trial 80 pregnant women, were randomly assigned to the study group (n = 40), to whom a single 60 ml, diluted in orange juice, oral dose of castor oil, or assigned to a placebo group (n = 40). Inclusion criteria were post-term pregnancy, singleton with vertex presentation, Intact membranes, Bishop score of 4 or less, no evidence of regular uterine contractions and gravity 1 – 2. Exclusion criteria were placenta previa, previous caesarean section or hysterectomy and maternal medical complications. After the initial 12 hours of castor oil administration a repeated Bishop score assessment was made by the same initial examiner. All patients were observed for labour onset for 12 hours after castor oil administration. If labour did not occur during this time, the patients were placed on a standardized oxytocin induction regimen. Both groups of women did not differ in maternal age, parity, initial Bishop score or gestation age.
  Results
  Following the administration of castor oil, 25 out of 40 woman (62.5 %) on caster oil regimen began active labour, compared to 3 of the 40 woman (7.5%) receiving placebo (p< 0. 001). The mean change in the Bishop score was significantly higher in those receiving castor oil (2 vs. 0.5, p < 0.001). Fewer patients on the castor oil group required oxytocin augmentation (37.5% vs 92.5%, p = 0). There were nearly three times as many caesarean section in the control group (22.5%) compared to the castor oil group (7.5%), but the difference was not significant. The incidence of meconium - stained amniotic fluid, Apgar scores, and birth weights was similar in both groups. All newborn neonates had a 5- minute Apgar score greater than 7. In the castor oil group, there was a case of uterine hypertonicity, but this was not problematic. The expected maternal side effects of castor oil, which includes liquid stools and nausea, did occur in almost patient.
  Conclusion
  Woman who receive castor oil have an increased likelihood of initiation of early labour within 12 hours compared to woman who receive placebo.
 • Monagemzadeh S.M., Alijani Renani H., Latifi Sm, Rostami Sh Page 405
  Objectives
  this semi-experimental research was conducted in order to determine the effect of educational programs on educational staff of primary schools in handing a child with asthma. Subjects and
  Methods
  For this aim, 195 educational staff stuff including, teachers, managers and hygienists in primary boy schools in Ahwaz, were questioned at two stages before and after instruction on asthma. The method of research was based on a questionnaire, that were previously analyzed and validated for reliability, containing information about the biography of the person and 20 scientific questions on symptoms and pathophysiology as well as the effects of asthma on growth and development, methods of control of attacks, prevention long term treatment and support of a child with asthma. After analyzing of the pre-educational results educational plan was made and implemented for two weeks. After two weeks, the same questionnaire was distributed among school stuff.
  Results
  The obtained results showed that after the necessary educational instructions, the level of awareness was considerably promoted and all the participants obtained acceptable scores that were singificnalty improved relative to before education (p<0.001).
  Conclusion
  In conclusion that proper instruction could highly increase the level of knowledge of school stuff on asthma.
 • Histopathological and Paraclinical Study of Autogenous Cancellous Bone and Bone Marrow Grafting for Filling of Segmental Bone Defect
  Baniadam A., Esmaeilzadeh S., Razi Jalali M., Khazali Mr Page 412
  Objective
  Bone defect that is created by trauma, fracture and tumor removal or cysts is a major problem in orthopaedic surgery. Cancellous bone autografts and recently bone marrow have been considered as a material for promoting bone formation. The purpose of this study was pathological and paraclinical evaluation of autogenous cancellous bone graft and autogenous bone marrow for filling a 2.5 cm segmental bony defect.
  Materials And Methods
  Fifteen adult dogs with an average age of 37.2 month and weight of 19.42 kg were surgically treated to create diaphyseal defects in the right ulna. The defects were filled with autogenous bone marrow in group 1, were grafted with autogenous cancellous bone in group 2 and were not filled in group 3 as control group. Cancellous bone was harvested from iliac crest by a chisel and a curret. Autogenous bone marrow was obtained by aspiration with a needle through the tip of the greater trochanter into the medullary canal of femur. The animals were under observation for 13 weeks and then euthinized and tissue sections prepared for pathological study. All the animals were followed paraclinically for 5 weeks.
  Results
  The study showed no significant difference among three groups based on the parameters of R.B.C., P.C.V. and Hb. There was significant difference among three groups based on the parameters of W.B.C., neutrophil, lymphocyte, eosinophil, monocyte and band cells in all postoperative days. Calcium, phosphorous and magnesium showed no significant difference among three groups and among post and preoperative days. Alakaline phosphatase slightly increased after operation (that can be related to osteogenic activity of osteoblasts) but the difference among three groups and difference among post and preoperative days was not significant. In pathological assessment compact bone, mature haversian systems and a little spongy bone were observed in group 2. The similar results were observed in group 1, but the haversian systems were not mature as in group 2. New bone was formed by intramembraneous ossification in the cancellous bone group and by intramembraneous and endochondral ossification in the bone marrow group. Connective tissue and a little immature bone formation were observed in group 3.
  Conclusions
  The results of this study showed that the autogenous bone marrow as well as cancellous bone graft can be used for filling segmental bone defect but the rate of osteogenesis is slightly lower.
 • A Five year Evaluation of Patients with Lower Gastrointestinal Bleeding in Surgery Ward of Jundishapour University Hospitals
  Askarpour Sh, Mashhadizadeh E., Sarmastshoushtary M.H Page 420
  Objectives
  GI bleeding is accompanied with high mortality rate which can be especially massive in the elderly. There are various causes of lower GI bleeding with colorectal source that depends on the age of the patient, colorectal cancer, polyps, infections, diverticulosis and vascular ectasis are common causes. In this study we report the epidemiologic pattern of rectorrhagia with colorectal causes with regarding to age, and sexes and etiology among patients who were admitted, due to GI bleeding, to our hospital over five years in our patients.Subjects and
  Methods
  This is a retrospective and cognitive study from 1379 to 1383 over 5 years. This study was evaluated 100 patients that referred to surgery ward of Imam Khomeini hospital with chief complain of rectorrhagia due to colorectal source and we evaluated the incidence in relation to age, sex and causes of bleeding.
  Results
  In this study 62% patients were male. The maximum incidence was in sixth decade of life. The most common cause was amebiasis (32%) and second most common cause was cancer of rectum (23%) and then polyps (22%). The most common age for colorectal cancer was in the fifth and sixth decade of life and most common age of patient with polyps was first decade of life. Amebiasis was more common in the 2nd and 4th decade of life. In this study there was no patient with vascular angiodysplasia.
  Conclusion
  Rectorrhagia with colorectal source must be considered in relation to the age of the patient. In childhood age, the most common cause is polyp and in adolescents and young adult amebiasis and colorectal cancer and then diverticaulitis are more common causes. In our patients there was lower incidence of IBD and diverticulitis than West Country. In elderly patients, malignancy are common causes in elderly patients.
 • Shahbazian N., Shahbazian H Page 426
  Objective
  Kidney transplant recipients are more predisposed to malignancy. Malignancies are the important causes of mortality in this group. Prevalence of malignancy in transplant patients is 100 times more common than general population. Genitourinary malignancies especially women genital tract are among the most prevalent after transplant. The purpose of this study is evaluation of cervical cancer prevalence in kidney recipient patients.Subjects and Mathods: All of the married female patient undergoing kidney transplant from 1988 to 2003 are accounted in this study. 81 patients were under triple immunosuppressive regimen and 4 were treated with two agents. With maintaining the necessary criteria, after taking history and GU tract physical examination, papsmear was prepared. Cytology results were reported according to Bethesda system.
  Results
  85 patients with mean age of 39 years and average of 5 years after transplant were accounted in this study. No tumoural lesions of vulvovaginal region was seen in physical examination. In 50 patients cervix was normal and there was atrophy in 18, acute cervicitis in 5, polipoid lesion on exocervix of one patient and the remainders had some evidence in favor of chronic cervicitis. Pap smear was normal in 53 and benign reactive changes was seen in 32 and there was not any low or high grade intraepithelial lesion or malignancy.Concluisons: These findings suggest that there is a significant difference in the prevalence of cervical malignancy relative to other studies. This may be due to several reasons including fewer number of cases, shorter follow up, less general risk factors than general population and different environmental, ethnics, genetic factors and viral carcinogens.
 • Safikhani Z., Kalantarmahdavi R Page 431
  Objective
  The blood supply of the heart is provided by the right and the left coronary arteries. The right coronary arises from the anterior aortic sinus and the left coronary arises from the left posterior aortic sinus of the ascending aorta. These arteries and their branches anastomose with each other but the anastomoses are not sufficiently large to maintain a collateral circulation. Variations of these branches do not have a determinable pattern, so this investigation was done to establishing and recognizing the variations of coronary arteries.
  Methods
  This investigation was carried out on 40 adult human hearts of fixed Iranian male cadavers, with approximate age of 40-80 years. Dissecting tools used to remove the pericardium in order to expose the coronary arteries and their branches, for observing any kind of variations. The origin of both right and left coronary arteries had no variation.
  Results
  In 2 cases (5%), the right marginal artery was absent. The blood supply of the heart in 92.5% of cases was right dominant, but in only7.5% was left dominant. We observed that in 90% of cases the anterior interventricular artery ran on the diaphragmatic surface to anastomose with the posterior interventricular artery, in only two cases, the left marginal artery was absent, however in these cases the diagonal artery had more branches than the others.
  Conclusion
  Variations of coronary arteries do exist, but they are generally asymptomatic, there is no official reference offered and no acceptable pattern of such variations presented either. In spite of the technological development in dissection and study of angiography and surgical myocardial revascularization, the variations of the coronary arteries must be taken under consideration.
 • Farina M.R., Khajehmougahi N., Shanehsaz A., Pakseresht S Page 435
  Introduction
  To deal stress, people use coping styles which are adaptive or maladaptive. Drug use has been conceived as a maladaptive means of coping utilized by individuals unable to deal with stress in more adaptive ways. The present study has been investigated stress, coping styles and theirs relationship with general health in opium dependents and non- opium dependents.
  Method
  In the case-control study, subjects were 63 opium dependents and control group were matched in number, age and sex with case group. The instruments used were the Coping Style Questionnaire (CSQ), General Health Questionnaire (GHQ) and Life Experience Survey (LES).
  Results
  The results show, statistically significant associations between two groups of stress (P<0.01), coping styles (P<0.01) and general health (P<0.028). Also relationship between stress, coping styles and general health in opium dependents has been significant (P<0.002), but we found no significant relationship in non- opium dependents.
  Conclusion
  Findings of this study represents opium dependents have maladaptive coping styles which are related to more stress and loss of general health. These results suggest that coping style is a key factor in assessing the relationship between stress and general health in opium dependents.
 • Mehdinasab A Page 442
  Traumatic hip dislocation is seen most commonly as a posterior type, in which the femoral head is displaced in the posterior aspect of the acetabulum. Although the anterior type has been reported in 10% of the case, bilateral traumatic dislocation is a rare condition and most of the reported cases have been associated with other skeletal and soft tissue injuries. The combination of an anterior and posterior, traumatic dislocation of the hip joints in one patient is a very rare occurrence. In this case report, a 26 years-old patient with this event who was treated successfully by closed reduction.
 • Zandian Kh, Naderi A., Jazayeri Sh Page 446
  Objectives
  Splenectomy sometimes needed in the path of longterm treatment of Thalassemia disease.Post SpleneetoiPortal vein thrombosis is a complication of splenectomy, one of the interesting cases with the aim faster diagnosis and management have been discussed here.Case Report : The patient is a 23 years old female with B-thalassemia major, who was admitted in Thalassemia ward, with complaints of fever, limb and, abdominal pain, dysuria and diarrhea. She had history of splenectomy (2 years ago), cholecystectomy (1.5 years ago) and diabetes mellitus.In the first and second gray scale ultrasonography which performed in the first and second weeks of admission except hepatomegaly due to iron deposition otherwise was unremarkable Portal and splenic venous thrombosis with cavernous formation with extension to superiormesentric vein was noted, in third grayscale ultra -sonography which performed 3 days after second ultrasonography.These findings were confirmed with colour Doppler ultrasonography.In MRA, vascular network around stomach(endoscopy showed gastric fundal varices) in addition to extensive cavernous formation around portal vein was seen.For primary prevention of bleeding due to gastric varices propranolol equivalent to 1mg/kg/day was started.Discussion and
  Conclusion
  In major B-thalasemia patients, portal vein thrombosis have been seen after splenectomy, as two distinct acute and chronic forms.Due to hypercoagulability state(thrombocytosis,leukocytosis and increased rigidity of RBC) and splenic vein ectasia (due to splenomegaly) possibility of portal vein thrombosis in major B- thalassemic patients is high.Abdominal CT Scan with contrast is the best diagnostic method.In acute phase anticoagulative drugs(heparin, warfarin), thrombolytic drugs(t-PA) are useful. But in chronic phase(which is characterize with cavernous formation) a primary or secondary prevention of bleeding due to varices is regarded.