فهرست مطالب

علوم و صنایع کشاورزی - سال بیستم شماره 2 (نیمه اول 1385)
 • سال بیستم شماره 2 (نیمه اول 1385)
 • 210 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقایسه اثر سطوح مختلف انرژی متابولیسمی و پروتئین خام جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین
  پویا زمانی، فریبرز زرافروز، کامران رضایزدی صفحات 3-14
  در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با سه تکرار 1350 قطعه جوجه یکروزه آرین به مدت 8 هفته از جیره های حاوی 3 سطح آنرژی متابولیسمی و 3 سطح پروتئین خام تغذیه شدند. سطوح انرژی متابولیسمی در دوره های آغازین (از سن 1 تا 14 روزگی)، رشد (15 تا 35 روزگی)، و پایانی (36 تا 56 روزگی) عبارت بودند از: سطح 1) 2650، 2700، 2750 کیلو کالری در کیلوگرم به ترتیب در دوره های آغازین، رشد و پایانی. سطح 2) 2750، 2800، 2850 کیلو کالری در کیلوگرم به ترتیب در دوره های آغازین، رشد و پایانی. ...
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی آرین، انرژی متابولیستی، پروتئین خام
 • بررسی ژنتیکی صفت جدید چندمادگی (چند بذری) در آمفی پلوئید جدید تریتی پایرم
  حسین شاهسوند حسنی، تری میلر صفحات 15-24
  در این مقاله وضعیت ژنتیکی صفت جدید چند مادگی (چند بذری) در گلهای نارس و بالغ یک لاین از غله جدید تریتی پایرم حاصل از تلاقی رقم گندم تتراپلوئید کرسو با گونه وحشی علف شور ساحل (Creso x Thinopyrum bessarabicum) مورد بررسی قرار گرفت. وجود چند مادگی طبیعی و تولید بیش از یک بذر در هر گل در پایه های مادری و پدری دیگر لاینهای تریتی پیرم نیز بررسی و نحوه وراثت ژنتیکی این صفت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد چند بذری در هر گل پدیده ای پیش از گرده افشانی است یعنی وجود چند مادگی طبیعی در هر گل است که منجر به تولید چند بذری می شود...
  کلیدواژگان: چند بذری، چند مادگی، هیبریداسیون DNA فلورسنت در محل (فیش) و تریتی پیرم
 • اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرایند اسمز طالبی
  فرید عمیدی فضلی، فخری شهیدی، حمید بهادر قدوس، مهدی نصیری محلاتی صفحات 25-32
  طالبی از جمله میوه هایی است که به میزان زیاد و با کیفیت عالی در ایران به عمل می آید ولی همه ساله بخش قابل توجهی از این محصول به دلایل گوناگون ضایع می گردد. در این پژوهش سعی بر این بوده است تا با بررسی و انتخاب شرایط بهینه برای فرایند اسمز طالبی راه برای فرایندهای بعدی از جمله انجماد و خشک کردن هموارتر گردد. طالبی پس از شستشو و پوست گیری به قطعات 5/2×4×2cm برش داده شد. سپس در محلول ساکارز با غلظت 40، 55 و 70 درصد با نسبت میوه به محلول برابر 1 به 3 به مدت 5/1، 3 و 5/4 ساعت در دمای آزمایشگاه (25C) غوطه ور شد...
  کلیدواژگان: اسمز، طالبی، غلظت، زمان، خواص فیزیکوشیمیایی و حسی
 • تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی
  حسن نصیری مقدم، منصور رضایی، احمد حسن آبادی صفحات 33-44
  به منظور تعیین اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی و کلسیم بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری کلسیم و خاکستر استخوان درشت نی؛ آزمایشی با 480 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه سویه تجارتی راس انجام شد. آزمایش با هشت تیمار (8 نوع جیره غذائی) به صورت فاکتوریل با 4 سطح زئولیت (0، 1، 2 و
  کلیدواژگان: زئولیت، کلسیم، قابلیت هضم، استخوان درشت نی، جوجه گوشتی
 • بررسی شکلهای شیمیایی عناصر سنگین سرب، کبالت، کادمیم، نیکل، روی و مس در خاکهای آبیاری شده با فاضلاب
  مرضیه کوچی، امیر فتوت، غلامحسن حق نیا، امیر لکزیان صفحات 45-54
  روش عصاره گیری پی در پی یا دنباله ای اطلاعات مفیدی را از شکلهای شیمیایی عناصر در خاک ارایه می دهد. اطلاعات در مورد عناصر سنگین در خاکهای ایران که با فاضلاب آبیاری می شوند بسیار ناچیز است. هدف از این تحقیق مطالعه رفتار شیمیایی برخی عناصر سنگین در خاکهای آهکی آبیاری شده با فاضلاب به مدت 6 سال در خراسان می باشد. بدین منظور با استفاده از روش عصاره گیری پی در پی یا دنباله ای، توزیع عناصر سرب (Pb)، کبالت (Co)، کادمیم (Cd)، نیکل (Ni)، روی (Zn) و مس (Cu) در خاک تعیین شد...
  کلیدواژگان: عصاره گیری دنباله ای، فلزات سنگین، فاضلاب، آلودگی خاک، خاکهای آهکی
 • بررسی چند شکلی ژنتیکی مکانی ژنی BOLA - DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR - RFLP
  فاطمه منتظر تربتی، فریدون افتخار شاهرودی، محمدرضا نصیری، عباس صفرنژاد، محمدباقر منتظر تربتی صفحات 55-61
  به منظور بررسی چند شکلی (پلی مورفیسم) مکان ژنی BoLA - DRB3.2 در نژاد نجدی، از 50 راس گوساله خونگیری شد. DNA ژنومی از 100 میکرولیتر خون استخراج و برای تعیین مقدار و خصوصیات آن از ژل آگارز 1 درصد و اسپکتروفتومتر استفاده شد. ناحیه چند شکل اگزون 2 مکان ژنی BoLA - DRB3.2 به طور 284 جفت باز با روش Nested - PCR در دو مرحله تکثیر و برای برش آنزیمی قطعات DNA تکثیر شده، از سه آنزیم Bsty I, Hae III, RsaI استفاده شد. محصولات هضم شده، توسط الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید 8 درصد جدا و ژنوتیپ آنها پس از رنگ آمیزی با نیترات نقره تعیین شد...
  کلیدواژگان: چند شکلی، PCR-RFLP، BoLA - DRB3.2، گاو نجدی
 • بررسی الگوی مصرفی انواع گوشت در مناطق شهری ایران طی دوره 79-1353 با تاکید بر عادات مصرفی
  جواد ترکمانی، مجید محمودزاده صفحات 63-71
  هدف اصلی این مطالعه، بررسی تغییر در الگوی مصرف انواع گوشت در مناطق شهری ایران، با تاکید بر عادات مصرفی، است. به منظور برآورد تابع تقاضای انواع مختلف گوشت از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) و روش رگرسیونهای ظاهرا نامرتبط (SUR) استفاده شده است. برای بررسی اثر عادات مصرف کننده در استفاده از این کالا، از نسبت سهم مخارج هر یک از انواع گوشت به کل سهم مخارج آن در دوره قبل، به عنوان شاخص تمایل مصرف کنندگان به حفظ الگوی مصرفی گذشته، استفاده گردیده است...
  کلیدواژگان: الگوی مصرفی، گوشت، عادات مصرفی، الگوی AIDS، رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط
 • بررسی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان
  پریسا طاهری، بهروز جعفرپور، ماهرخ فلاحتی رستگار صفحات 73-80
  از میان بیماریهای مختلف کدو، بیماریهای ناشی از ویروسها هر ساله موجب خسارتهای شدیدی در این محصول می شوند. ویروسهای جنس پوتی ویروس متعلق به خانواده پوتی ویریده از جمله عمده ترین ویروسهای بیماریزا در کدو هستند. در بهار و تابستان سال 1380 نمونه برداریهای متوالی از بوته های کدو با علایم موزائیک، بدشکلی، شکستگی رنگ برگ و میوه و تاولی شدن میوه در مراحل مختلف رشد بعمل آمد. برای شناسایی ویروس از روش سرولوژیکی DAS - ELISA استفاده شد و...
  کلیدواژگان: کدوئیان، ELISA، ZYMV، خالص سازی، SDS - PAGE
 • بررسی تنوع جدایه های قارچ Fusarium oxysporum همراه چغندر قند در استان خراسان با استفاده از گروه های سازگار رویتی (VCGS)
  رعنا دستجردی، ماهرخ فلاحتی رستگار، جواد مظفری، بهروز جعفرپور صفحات 81-91
  در این تحقیق تنوع ژنتیکی قارچ Fusarium oxysporum جدا شده از چغندرقند در استان خراسان با استفاده از گروه های سازگار رویشی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع از 168 جدایه قارچ فوزاریوم، 31 جدایه به عنوان F. oxysporum شناسایی شدند. آزمون اثبات بیماریزایی، 12 جدایه غیربیماریزا 19 جدایه بیماریزا را مشخص نمود. با کشت کلیه جدایه ها بر روی محیطهای کلرات دار، که حاوی 5/2-4% کلرات پتاسیم بودند، 346 موتانت نیت بدست آمد که از این تعداد، 42/62% سکتورها در محیط PDA حاوی کلرات پتاسیم (PDC) و 58/37% سکتورها در محیط قابل حاوی کلرات پتاسیم (MMC) تولید شدند...
  کلیدواژگان: چغندر، Fusarium oxysporum، موتانت نیت، VCG، تنوع ژنتیکی
 • برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند بلوچی با استفاده از مدلهای رگرسیون تصادفی
  محمد صفائی، مرادپاشا اسکندری نسب، علی شعرباف طوسی صفحات 93-102
  رکوردهای وزن گوسفندان بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد (از هنگام تولد تا سن شش ماهگی به صورت ماهانه) که در طی 11 سال از سال 1370 لغایت 1380 جمع آوری شده بود، با استفاده از مدلهای رگرسیون تصادفی (RRM) آنالیز شدند. مدل رگرسیون تصادفی تک صفتی مورد استفاده شامل اثرات ثابت و تصادفی براساس چند جمله ای های Leendre از سن (استاندارد شده) در مدل منظور شدند. روش های مختلف منظور کردن واریانس باقیمانه در محاسبات شامل فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده در سنین مختلف و حالات مختلف متغیر بودن آن در این سنین مورد بررسی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: ارزیابی ژنتیکی، مدلهای رگرسیون تصادفی، توابع کوواریانس، گوسفند بلوچی
 • بررس امکان فراوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی در دمای یخچال و مایکروویو
  فرید عمیدی فضلی، فخری شهیدی، حمید بهادر قدوسی، مهدی نصیری محلاتی صفحات 103-111
  نگهداری مواد غذایی به صورت منجمد از قدمت زیادی برخوردار است. کیفیت ماده غذایی منجمد رابطه نزدیکی با فرایند انجماد و شرایط رفع انجماد دارد. با گذشت زمان، فرایند انجماد و رفع انجماد اشکال تازه و پیشرفته تری به خود گرفته اند که متضمن حفظ کیفیت و افزایش پذیرش محصول از سوی مصرف کننده است. یکی از روش های نوین انجماد روش اسمز - انجماد می باشد که با آب گیری نسبی قبل از فرایند انجماد صدمات ناشی از آب زیاد و انبساط یخ تا حدودی کاهش می یابد...
  کلیدواژگان: اسمز، انجماد، چکه، امواج مایکروویو، خواص حسی، فراوری طالبی
 • بررسی اثرات زئولیت و تنشی خشکی بر رشد و نمود و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica)
  آسا قلی زاده، مسعود اصفهانی، مجید عزیزی، محمد اینانلو صفحات 113-121
  بمنظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی بر مقاومت به تنش خشکی و افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار بصورت گلدانی و جمعا در 36 گلدان انجام شد. در این آزمایش مقادیر زئولیت در 4 سطح (صفر، 7/1، 2، 5/2 گرم در کیلوگرم خاک) و یا (صفر، 8/6، 8، 10 تن در هکتار) و تنش خشکی در 3 سطح تخلیه رطوبت خاک (50، 60، 70 درصد) طی دوره رشد سریع تا برداشت در نظر گرفته شد. در طول اجرای آزمایش صفات وزن تر و وزن خشک بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی، طول ریشه و درصد اسانس اندازه گیری شد...
  کلیدواژگان: بادرشبی، زئولیت، تنش خشکی، اسانس
 • اثر تراکم و الگوی کاشت بر برخی صفات، عملکرد و اجزای عملکرد و هیبرید ذرت (Zea mays L)
  جعفر اصغری، بهرام زارعی، محمد برزگری صفحات 123-133
  به منظور بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و برخی از فرایندهای رشد ذرت، آزمایشی با سه عامل الگوی کاشت، تراکم و رقم به صورت کرت خرد شده - فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد خوزستان در سال 1381 اجرا شد. دو هیبرید امیدبخش ذرت KSC720, TWC600 به کرت اصلی و ترکیب فاکتوریل الگوی کاشت (شامل دو سطح یک ردیفه و دو ردیفه) در چهار تراکم (شامل 7، 8، 9 و 10 بوته در متر مربع) به کرت فرعی اختصاص داده شدند...
  کلیدواژگان: ذرت، تراکم، الگوی کاشت، عملکرد دانه، اجزای عملکرد
 • اثر نوع علوفه بر تخمیر شکمبه و عملکرد گاوهای شیری تغذیه شده با جیره های حاوی تخم پنبه در اوایل شیردهی
  عباسعلی ناصریان، علیرضا علیزاده مقدم، یوسف روزبهان، رضا ولی زاده، بهنام صارمی صفحات 135-145
  به منظور بررسی اثر علوفه پایه در جیره های حاوی تخم پنبه بر عملکرد گاوهای شیری، در یک طرح لاتین تکرار شده، 8 راس گاو شیری هلشتاین شکم اول در اوایل شیردهی (15+77 روز) با میانگین تولید شیر (8/3+33 کیلوگرم) و وزن بدن (10+590 کیلوگرم) به طور تصادفی به تیمارهای تغذیه ای شامل: 1) 36% یونجه 2) 24% یونجه + 12% سیلاژ جو 3) 12% یونجه + 24% سیلاژ جو 4) 36% سیلاژ جو اختصاص یافتند. به کلیه تیمارها 10% تخم پنبه اضافه شد و نسبت علوفه به کنسانتره 64:36 در نظر گرفته شد...
  کلیدواژگان: سیلاژ جو و یونجه خشک، تخم پنبه، عملکرد گاو شیری
 • مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط دوره شیردهی
  احمد داوطلب زرقی، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان صفحات 147-158
  به منظور مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت عمل آوری شده با سطح 4/0% آمونیاک گازی و 725/0% اوره (براساس وزن تر علوفه) و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیرده دو آزمایش انجام گرفت. در آزمایش اول ذرت علوفه ای قطعه قطعه شد و در سیلوهای آزمایشگاهی سیلو گردید. ماده خشک، ماده آلی، pH، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و نیتروژن آمونیاکی در روزهای 21، 3، 2 و 45 بعد از سیلو کردن اندازه گیری شد. مقدار ماده خشک، pH، پروتئین خام و نیتروژن آمونیاکی تیمارهای مورد استفاده اختلاف معنی داری داشتند...
  کلیدواژگان: علوفه ذرت تخمیرشده، اوره، آمونیاک، گاوهای شیری
 • بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر GUS
  بهمن حسینی، فرج الله شهریاری، هاله هاشمی، حسن مرعشی، محمد فارسی صفحات 159-167
  گوجه فرنگی علاوه بر اینکه یکی از مهمترین سبزیجات می باشد همچنین به عنوان گیاه مدل جهت اصلاح سایر گیاهان دولپه ای نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال روش تراریختی گوجه فرنگی هنوز یک روش معمول و قابل تکرار برای همه ارقام آن نیست. در این تحقیق روش تراریختی سه ژنوتیپ گوجه فرنگی و دو ریز نمونه کوتیلدونی و هیپوکوتیلی در 6 محیط باززایی مختلف توسط آگروباکتریوم تومفسینس حاوی پلاسمید pBI121 که دارای ژن gus تحت کنترل پروموتور 35SCaMV بود مقایسه و بهینه گردید...
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، تراریختی، آگروباکتریوم
 • محاسبه میزان افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی اطراف مشهد با استفاده از یک مدل کامپیوتری
  محمد موسوی بایگی صفحات 169-175
  یکی از مشکلات مهندسین هواشناسی و هیدرولوژی، برآورد و اندازه گیری پارامترهای هواشناسی در مناطقی است که فاقد ایستگاه هواشناسی بوده و یا به لحاظ سختی مسیر و ارتفاع زیاد پستی و بلندی ها، امکان دیده بانی موثر و اندازه گیری مرتب پارامترهای جوی در آن وجود ندارد. با پیشرفت فناوری و علوم و استفاده از مدلهای کامپیوتری، تا حد بسیار زیادی این مشکل حل شده و روز به روز بهتر می شود. مدل سه بعدی رین استار یکی از مدلهای مناسب برای محاسبه میزان افزایش بارندگی در ارتفاعاتی است که ارتفاع آنها، حداکثر 2500 متر بیش از دشت های اطرافشان می باشد...
  کلیدواژگان: ابر قله ای، پدیده سیدر، فیدر، مدل رین استار
 • بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تستت کالیفرنیایی شیر؛ شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با پنیسیلین در میزان شیردهی آنان
  امیرهوشنگ فلاح زاده، محمد محسن زاده صفحات 177-184
  در قالب طرحی جهت بررسی میزان وقوع ورم پستان تحت بالینی در تعدادی از گله های شیری صنعتی اطراف مشهد مشتمل بر 2000 راس گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیائی (CMT)، شمارش سلولهای سوماتیک و تعیین بار میکروبی، گله های آلوده تر شناسائی شدند. در یکی از گاوداریها که با افزایش سلولهای سوماتیک (10×8 <) و شمارش میکروبی (10×15<) در شیر مخزن روبرو بود، CMT برای تمامی گاوها انجام شده و با توجه به نتایج بدست آمده از کل گاوها (میانگین بیش از یک مثبت) طرح زیر اجرا گردید...
  کلیدواژگان: ورم پستان تحت بالینی، TBC، SCC، CMT، پنیسیلین، تولید شیر
 • بررسی اثر پساب کره بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک
  منیرالسادات شاکری، فخری شهیدی، سیدعلی مرتضوی، مهدی نصیری محلاتی، شهرام بیرقی طوسی صفحات 185-195
  در این پژوهش تاثیر پساب کره بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور پساب کره شیرین به میزان 0، 1، 3 و 5 درصد با پودر شیر پس چرخ غنی شد که به ترتیب ماده جامد 10، 11، 13 و 15 درصد داشتند. برای مقایسه پودر شیر پس چرخ بازسازی شده با درصد مواد جامد مشابه (10، 11، 13 و 15 درصد) نیز تهیه گردید و به عنوان ماده اولیه در تولید ماست مورد استفاده قرار گرفت. ماستها با استفاده از کشت استاترماست (استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس) و کشتهای پروبیوتیک شامل بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تولید شدند...
  کلیدواژگان: ماست، پروبیوتیک، پساب کره، بیفیدوباکتریوم لاکتیس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 • بررسی رفتار خشک شدن پسته رقم اوحدی در یک خشک کن جریان متقاطع آزمایشگاهی
  مهدی کاشانی نژاد، علی مرتضوی صفحات 197-206
  در این پژوهش با استفاده از طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل، اثر متغیرهای دما در چهار سطح و سرعت جریان هوا در سه سطح بر تغییرات رطوبت، زمان و شدت خشک شدن پسته رقم اوحدی در یک خشک کن آزمایشگاهی جریان متقاطع بررسی گردید. در این خشک کن دانه های پسته عمود بر مسیر جریان هوای داغ از بالا به پایین حرکت کرده و رطوبت آنها از 37 به 5 درصد کاهش می یابد. تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر زمان و شدت خشک شدن پسته معنی دار بود به طوری که با افزایش دما از 25 به 70 درجه سانتی گراد، زمان خشک شن 8/88% و نیمه عمر عکس العمل 75% کاهش و شدت خشک شدن اولیه 98% افزایش یافت...
  کلیدواژگان: خشک کن جریان متقاطع، خشک کردن، پسته، زمان خشک شدن، شدت خشک شدن