فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1385)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1385)
 • 94 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اشرف کاظمی، روشنک حسن زهرایی، محمدحسن نصراصفهانی، مهدی احمدی، نصرالله بشردوست صفحه 1
  زمینه و هدف
  تخمدان پلی کیستیک شایع ترین علت در زنان با نازایی به دلیل عدم تخمک گذاری است. شواهدی از ارتباط این اختلال با وجود هورمون های غیر طبیعی در خون وجود دارد. مشخصه های آندوکرینی غیر طبیعی در زنان مبتلا به این سندرم وجود دارد که اثرات آن بر روی تکامل ابتدایی سلول تخم و حاملگی روشن نیست. مطالعه حاضر برای تعیین این اثرات به مقایسه میزان لقاح، کیفیت رویان و میزان حاملگی در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان با نازایی لوله پرداخته است.
  روش بررسی
  نوع مطالعه کوهورت آینده نگر است و بر روی 130 زن با سندرم تخمدان پلی کیستیک و 130 زن با نازایی لوله ایی که در مرکز ناباروری اصفهان تحت درمان با تکنیکهای کمک باروری قرار گرفته بودند انجام شد. تعداد اووسیت به دست آمده، میزان لقاح (نسبت تعداد اووسیت لقاح یافته به تعداد اووسیت)، تعداد رویان، کیفیت رویان، میزان حاملگی کلینیکی در دو گروه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین تعداد اووسیت، تعداد رویان و اسکور تجمعی کیفیت رویان در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک بیش از گروه زنان با نازایی لوله ایی بود (p<0.05)، اما میزان لقاح در دو گروه تفاوتی نداشت. همچنین میزان حاملگی در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک به شکل معنی داری بیش از زنان با فاکتور نازایی لوله بود (p<0.05).
  نتیجه گیری
  شانس حاملگی در گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک به دلیل داشتن شانس انتخاب رویان با بیشترین پتانسیل لانه گزینی و تکامل، بالاتر از زنان با نازایی لوله ای است.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، روش های کمک باروری، کیفیت رویان، نازایی لوله ایی
 • فرامرز محمدعلی بیگی، محمود رفیعیان صفحه 8
  زمینه و هدف
  یکی از معضلات بخش های اورژانس و بیماران سرپایی، تسکین دردهای شدید ناشی از کولیک کلیوی است. با وجود اینکه یکی از درمان های انتخابی برای رفع درد در این بیماران معمولا داروهای مخدر است، ولی به علت محدودیت های فراوان به لحاظ وجود عوارض، احتمال سو استفاده و عدم دسترسی، امکان استفاده عملی از آنها در اکثر موارد وجود ندارد. یکی از داروهایی که اخیرا به عنوان مسکن مناسب از آن نامبرده می شود قطره دسموپرسین (DDAVP) است که به دلیل به مصرف استنشاقی و اثرات فیزیولوژیکی آن در کاهش درد بیماران کولیک کلیوی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به عدم مشاهده اثر ضد درد قابل توجهی از این دارو در بعضی از مطالعات، این تحقیق به منظور مقایسه اثر ضد درد دسموپرسین با پتیدین در بیماران کولیک کلیوی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه که یک مطالعه مداخله ای است 68 بیمار مبتلا به کولیک کلیوی که شامل 25 زن (7/36%) و 43 مرد (3/63%) بودند انتخاب و در دو گروه 34 نفره به طور تصادفی تقسیم شدند. در گروه اول 25 میلی گرم پتیدین از راه عضلانی و در گروه دوم 40 میکروگرم دسموپرسین از طریق بینی تجویز شد. شدت درد بیماران قبل از درمان و در فواصل زمانی 10 و 30 دقیقه بعد از شروع درمان با پرسشنامه شدت دردMcGill سنجیده شد و نتایج با استفاده از آزمونهای t زوجی و مستقل و کای اسکوار تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در گروه پتیدین میانگین شدت درد بیماران از 6/0±7/12 قبل از درمان، به 5/0±1/10 در دقیقه 10 و در دقیقه 30 درمان به 5/0±9/2 رسید. در گروه دسموپرسین میانگین شدت درد بیماران از 8/2±5/11 قبل از درمان به 6/0±1/10 در دقیقه 10 و در دقیقه 30 درمان به 5/0±5/9 رسید. اختلاف معنی داری در میزان کاهش درد و پاسخ به درمان دو داروی دسموپرسین و پتیدین مشاهده شد (P<0.01).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که دسموپرسین در کاهش درد بیماران مبتلا به کولیک کلیوی موثر نیست و از نظر میزان کاهش درد هنوز پتیدین از داروهای انتخابی است.
  کلیدواژگان: پتیدین، دسموپرسین، کولیک کلیوی
 • عبدالمجید فدایی، محمدرضا زاهدی صفحه 13
  زمینه و هدف
  یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی سلامت انسان نیازهای اساسی توسعه (Basic Development Needs=BDN) است. رویکرد نیازهای اساسی توسعه با هدف دسترسی به زندگی با کیفیت بهتر می باشد. لذا با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای در مورد تاثیر ابعاد این رویکرد بر سلامت مردم انجام نشده است این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت شاخص های سلامت در روستاهای پایلوت طرح در استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مداخله ای (کارآزمایی میدانی) طی دوره چهار ساله از 83-1379 انجام گرفت. چهار روستا از منطقه سامان به عنوان گروه مداخله و چهار روستا در همین منطقه به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. ابتدا 1582 خانوار از هر گروه انتخاب و به منظور بررسی وضعیت موجود پرسشنامه عملکرد شاخص های سلامت شامل برخورداری خانوار از حمام بهداشتی، سیستم جمع آوری زباله، توالت بهداشتی، دفع بهداشتی فاضلاب، پروژه های درآمد زایی و اجتماعی در سال 1379 تکمیل گردید. سپس طرح رویکرد نیازهای اساسی توسعه (BDN) جهت روستاهای گروه مداخله اجرا و در سال 1383 مجددا پرسشنامه مذکور از خانوارهای هر دو گروه تکمیل گردید و نتایج با استفاد از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل و مقدار p<0.05 معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج این مطالعه کلیه شاخص های سلامت در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل ارتقاء قابل توجهی یافتند (p<0.001).
  نتیجه گیری
  طرح نیازهای اساسی توسعه باعث ارتقا شاخص های بهداشت محیط، افزایش درآمد خانوارها و مشارکت مردم روستاها در پروژه های اجتماعی گردید.
  کلیدواژگان: شاخص سلامت، کمیته توسعه روستایی، نیازهای اساسی توسعه
 • شهرام براز، عیسی محمدی، بهروز برومند صفحه 20
  زمینه و هدف
  تغذیه یک فاکتور مهم در درمان بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی می باشد، به طوری که رژیم غذایی نامناسب باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش مشکلات و ناخوشی و مرگ و میر در این بیماران می شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر شاخص های آزمایشگاهی و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده انجام شد.
  روش بررسی
  یک مطالعه قبل و بعد که در یک گروه به صورت پیش آزمون - پس آزمون در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران انجام گرفت. 32 بیمار تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده بصورت غیر تصادفی و مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند و با استفاده از پرسشنامه تعیین نیازهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص های آزمایشگاهی به صورت میانگین دو ماهه قبل از آموزش و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در 4 نوبت در طی دو هفته قبل از آموزش اندازه گیری شد. سپس یک برنامه آموزشی بر اساس مشکلات تعیین شده و الگوی خود مراقبتی اورم تدوین و در طی چهار جلسه 20 دقیقه ای در روزهایی که بیماران دیالیز نمی شدند، به صورت پرسش و پاسخ بین بیماران و آموزش دهنده با کمک وسایل کمک آموزشی (اورهد و پاورپوینت) ارائه گردید. بعد از پایان آموزش، شاخص های آزمایشگاهی به صورت میانگین دو ماهه بعد از آموزش و اضافه وزن بیماران در 4 نوبت به فاصله دو هفته بعد از آموزش (هفته های سوم و پنجم) اندازه گیری و با استفاده از آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده کاهش قابل توجهی در میزان اوره (p<0.001)، اسید اوریک (p<0.01)، فسفر (p<0.01)، پتاسیم (p<0.05)، اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز (p<0.001) بود. ولی میزان سدیم، کلسیم، کراتینین و آلبومین تغییر چندانی نداشت (p>0.05)
  نتیجه گیری
  اجرای برنامه آموزشی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده می تواند در کاهش مشکلات بیماران در ارتباط با شاخص های آزمایشگاهی و رعایت کردن رژیم غذایی موثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، رژیم غذایی، شاخص آزمایشگاهی، همودیالیز
 • حسین مدینه، حمیدرضا خضرایی، سلیمان خیری، محمود اخلاقی صفحه 28
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین اعمال جراحی کودکان آدنوتانسیلکتومی است، که می تواند مشکلات متعددی را پس از عمل به همراه داشته باشد. درد پس از عمل یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده مشکلات بعد از عمل است، از آنجا که انتخاب نوع روش بیهوشی عمومی ممکن است بر میزان عوارض نامطلوب پس از عمل تاثیرگذار باشد لذا این مطالعه با هدف مقایسه سوکسینیل کولین و آتراکوریوم بر شدت درد پس از آدنوتانسیلکتومی در کودکان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه (کارآزمایی بالینی) 80 بیمار کاندید عمل آدنوتانسیلکتومی با دو روش بیهوشی عمومی، بیهوش شدند. برای شلی عضلانی در یک گروه از آتراکریوم و برای گروه دیگراز سوکسینیل کولین استفاده شد. برای اندازه گیری شدت درد پس از عمل از آزمون اوخر و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون چند متغیری مشاهدات تکرار شده استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین شدت درد پس از عمل (P<0.05) و ضربان قلب حین عمل (P<0.01) در گروه سوکسینیل کولین بیشتر از آتراکریوم به دست آمد. اما از نظر میانگین میزان خونریزی حین عمل و خونریزی مجدد و تهوع و استفراغ پس از عمل تفاوتی بین دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد بیمارانی که آتراکوریوم گرفته بودند، از عمق بیهوشی بیشتری برخوردار بودند و عوامل دردزای کمتری را حین عمل آزاد کرده اند، لذا پس از عمل از آرامش بیشتری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: آدنوتانسیلکتومی، آتراکوریوم، بیهوشی عمومی، سوکسینیل کولین
 • غلامرضا خیرآبادی، آزاده کبیری صفحه 34
  زمینه و هدف
  اختلال افسردگی بویژه در میان زنان در سنین باروری دارای شیوع نسبتا بالا و کیفیت ناتوان کننده ای است. با توجه به تاثیرسو احتمالی افسردگی در دوران بارداری بر روند رشد طبیعی جنین و کودک و از طرف دیگر اهمیت شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان در کیفیت زندگی آینده آنان، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر افسردگی مادران در دوره حاملگی بر شاخص های رشدی جنین آنان انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه یک بررسی مشاهده ای به روش هم گروهی و آینده نگر است که تعداد 320 مادر حامله روستایی شهرستان نجف آباد که در سه ماهه سوم حاملگی خود بودند به روش تصادفی آسان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا کلیه این مادران بوسیله آزمون استاندارد افسردگی بک مورد سنجش از نظر وضعیت ابتلا به افسردگی قرار گرفتند و سپس اطلاعات مربوط به شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان 300 مادر، از پرونده های خانوار موجود در خانه های بهداشت استخراج و ثبت گردید. مجموعه اطلاعات جمع آوری شده با استفاده آزمون های آماری مجذور کا و t تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شیوع افسردگی در مادران مورد مطالعه 3/29% بود که این شیوع با ناخواسته بودن حاملگی رابطه معنی دار داشت (P<0.001) ولی با متغیرهایی همچون سن، سابقه سقط، بیماری فیزیکی و سایر خصوصیات دموگرافیک مادران رابطه معنی داری نداشت. میانگین قد، وزن و دور سر نوزادان مادران افسرده کمتر از نوزادان مادران غیر افسرده بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  میانگین شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان مادران افسرده به طور قابل توجهی کمتر از مادران غیر افسرده است. لذا نظام ارایه خدمات بهداشتی و پزشکان به افسردگی مادران باردار و تشخیص و درمان آن توجه خاص داشته باشند.
  کلیدواژگان: شاخص های رشدی، مادران افسرده، مادران غیرافسرده، نوزادان
 • محمد خلج، عیسی محمدی زیدی صفحه 41
  زمینه و هدف
  تغذیه ناسالم در بروز بیماری هایی مانند بیماری قلبی و عروقی، سکته، انواع سرطان ها، دیابت، ناراحتی های گوارشی، انواع بیماری های استخوانی و مفاصل تاثیر به سزایی دارد. از آنجایی که ریشه اغلب رفتارهای غلط بهداشتی به تجارب دوران کودکی بر می گردد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر تغییر آگاهی و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی (Quasi experimental) است که میزان آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه سه قسمتی (مشخصات دموگرافیک، آگاهی و عملکرد) و چک لیست مشاهده مستقیم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. تعداد 89 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در سال 1384 در شهرستان قزوین به روش نمونه گیری خوشه ایبرای شرکت در پژوهش در گروه مورد و 87 نفر نیز جهت گروه شاهد انتخاب شدند. پس از اجرای برنامه آموزش بهداشت برای گروه مورد که به دو روش مستقیم (حضوری و چهره به چهره همراه با پرسش و پاسخ) و غیر مستقیم (با استفاده از جزوه و سایر مواد آموزشی) و با توجه به نیازسنجی اولیه طراحی شده بود، میزان تاثیرآموزش بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد آگاهی دانش آموزان از 21/6±61/23 به 96/4±62/30 و عملکرد تغذیه ای آنها از 08/7±19/13 به 63/6±98/19 افزایش یافت(P<0.001). همچنین نتایج بررسی نشانگر تاثیر مثبت برنامه آموزش بهداشت بر تغییر عادت صبحانه خوردن بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این بررسی و نظر به اهمیت و نقش مهم دانش آموزان به عنوان بستر آتی کشور و کم هزینه بودن فعالیت های آموزش بهداشت نسبت به سایر فعالیت ها در این زمینه لزوم تعمیم این گونه برنامه های آموزش و بسط آن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، رفتار تغذیه ای، دانش آموزان ابتدایی
 • ناهید بلبل حقیقی، حسین ابراهیمی، مهری دلواریان زاده، محمدرضا حسنی صفحه 50
  زمینه و هدف
  تشخیص زودرس پیشرفت غیر طبیعی زایمان و پیشگیری از زایمان طولانی کلید اصلی کاهش مرگ و میرهای نوزادی ناشی از صدمه هایپوکسیک و ایسکمیک بافتی می باشد. یکی از راه های پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی برای تشخیص زودرس و پیشگیری از زایمان طولانی استفاده از نمودار زایمانی می باشد. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی خط اخطار دهنده نمودار زایمانی سازمان بهداشت جهانی به منظور بررسی امتیاز آپگار دقیقه اول بعد از تولد انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که بر روی 140 مادر باردار که در بیمارستان فاطمیه شاهرود تحت مراقبت با نمودار زایمانی سازمان بهداشت جهانی قرار گرفتند، انجام شد. حداکثر از اتساع 3 سانتی متری دهانه رحم، چگونگی پیشرفت زایمان، وضعیت مادر و جنین با استفاده از نمودار زایمانی کنترل گردید. برای تصمیم گیری جهت شروع احیا از سه علامت نحوه تنفس، تعداد ضربان قلب و رنگ نوزاد طی 20 تا 30 ثانیه پس از تولد و برای بررسی وضعیت نوزاد و میزان تاثیر تلاش هایی که برای احیا وی صورت گرفته از امتیاز آپگار دقیقه اول بعد از تولد استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و فرم مشاهده که شامل نمودار زایمانی سازمان بهداشت جهانی و فرم ثبت موارد اجرایی گامهای احیا در بعد از تولد و معاینه بود گردآوری و برای تجزیه و تحلیل آنها از آزمون های آماری مجذور کا، t و شاخص های آماری حساسیت، ویژگی و ارزش پیشگویی مثبت و منفی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که 6/68% از افراد مورد پژوهش نمودار اتساع دهانه رحم آنها قبل و یا روی خط اخطار دهنده و 6/28% بعد از خط اخطار دهنده و 9/2% بعد یا روی خط فعال بوده است. بین آپگار دقیقه اول بعد از تولد و محل قرار گرفتن نمودار اتساع دهانه رحم ارتباط معنی داری مشاهده شد (P<0.001) ارزش خط اخطار دهنده به منظور بررسی امتیاز آپگار دقیقه اول بعد از تولد دارای حساسیت 25%، ویژگی 87/96%، ارزش پیشگویی مثبت 92/76% و ارزش پیشگویی منفی 6/75% بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از نمودار زایمانی سازمان بهداشت جهانی در بخش زایمان می تواند باعث پیشگیری از زایمان طولانی، تشخیص به موقع زجر جنین، کاهش مرده زایی و مرگ و میر نوزاد شود.
  کلیدواژگان: آپگار، زایمان طولانی، نمودار زایمانی، سازمان بهداشت جهانی
 • رضا ایمانی، علی کریمی، نازیلا کساییان صفحه 58
  زمینه و هدف
  اعتیاد تزریقی یکی از مهمترین عوامل خطر برای عفونت هپاتیت ویروسی و ویروس نقص ایمنی انسانی (Human Immunodoficiency Virus=HIV) می باشد. مطالعه حاضر برای تعیین میزان شیوع سرمی هپاتیت C (HCV) و B (HBV) و HIV در معتادان تزریقی و همچنین بررسی برخی عوامل خطر در این گروه انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه در سال 1383 در شهرکرد به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شد. تعداد 133 نفر از معتادان تزریقی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرکرد انتخاب و اطلاعات جمعیت شناسی (سن، جنس) و رفتاری (اعتیاد تزریقی، سابقه زندان و غیره) مرتبط با بیماری های هپاتیت C و B و عفونت HIV بوسیله چک لیستی جمع آوری گردید و نمونه سرم برای بررسی افراد از نظر ابتلا به بیماری های فوق گرفته شد. نتایج از طریق آزمون کای دو و روش های آمار توصیفی آنالیز شد و p<0.05 معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  از مجموع 133 نفر معتاد تزریقی مورد بررسی 1 نفر HIV (%0.75) مثبت، 15 نفر HCV (%11.2) مثبت و 8 نفر HBV (%6.2) مثبت بودند. ارتباط قوی بین استفاده از سرنگ مشترک و عفونت های فوق مشخص شد (p<0.05)
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این بررسی، معتادان تزریقی نسبت به جمعیت عادی میزان ابتلای بیشتری به این عفونت ها دارند و مهمترین عامل خطر ابتلای به این عفونت ها، اعتیاد تزریقی و استفاده از سرنگ مشترک می باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد تزریقی، ویروس نقص ایمنی انسانی، هپاتیت ویروسی
 • مینو یغمایی، مژگان مختاری، مهدی محمدی صفحه 63
  زمینه و هدف
  گرفتگی عضله انقباض دردناک غیر ارادی و موضعی یک عضله یا قسمتی از یک عضله است. بین 5 تا بیش از 30% زنان از گرفتگی عضلات پا حین حاملگی شکایت دارند. منیزیم رل مهمی در متابولیسم و فعالیت عضلانی بر عهده دارد، بدلیل نبودن ترکیب مناسبی از منیزیم در ایران و ارتباط و تداخل عملکرد منیزیم و ویتامین های B1 و B6 و همینطور بی خطر بودن مصرف ویتامین ها در حین حاملگی، این مطالعه با هدف بررسی اثر درمانی ترکیب ویتامین B1 و B6 روی گرفتگی عضلات پا حین حاملگی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این کار آزمایی بالینی آینده نگر دو سوکور 63 زن مبتلا به گرفتگی عضلات پا از نظر تعداد، شدت درد و زمان وقوع گرفتگی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس به آنها به صورت تصادفی یک قوطی محتوی 56 کپسول حاوی 250 میلی گرم ویتامینB1 و 240 میلی گرم ویتامینB6 و یا 56 کپسول مشابه محتوی نشاسته داده شد و به ایشان گفته شد برای چهار هفته روزانه دو کپسول میل کنند. سپس بیماران مجددا از نظر تعداد، شدت درد و زمان وقوع گرفتگی و ارزیابی آنها از اثر درمان بررسی شدند.
  یافته ها
  پس از اتمام درمان تعداد و شدت درد گرفتگی عضلات پا در گروه دارو به طور معنی داری از گروه دارو نما کمتر بود (P<0.05). ولی تفاوت معنی دار بین دو گروه در زمان وقوع گرفتگی ها دیده نشد. در این مطالعه هیچ عارضه جانبی با مصرف دارو یا دارو نما دیده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تجویز ترکیب ویتامین هایB1 و B6 در کاهش تعداد و شدت درد گرفتگی عضلات پا حین حاملگی موثر باشد.
  کلیدواژگان: حاملگی، گرفتگی عضلانی، ویتامین B1، ویتامین B6
 • علی اکبر بیگی، سید ابراهیم نوریان، حافظ قاهری، حسین طاهری صفحه 70
  زمینه و هدف
  سندرم کمپارتمانت اندام بدنبال له شدگی (Crush injury) در بیماران زلزله زده یکی از معضلات اصلی تشخیص و درمان می باشد. در صورت عدم تشخیص به موقع و درمان مناسب باعث افزایش فراوانی نسبی آمپوتاسیون اندام و عوارض روحی و روانی بعدی می شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر فاشیاتومی در بیماران با سندرم کمپارتمانت پیشرفته بر احتمال آمپوتاسیون و همچنین عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت موضعی و عوارض کلیوی بدنبال فاشیاتومی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای کلیه بیماران زلزله زده که از منطقه زلزله زده شهرستان بم به بیمارستان الزهرا (س) مراجعه کرده بودند از نظر معاینه کامل اندام بررسی شدند و در صورت لزوم، فشار کمپارتمانت در این بیماران اندازه گیری شد و پس از مایع درمانی مناسب عمل فاشیاتومی جهت بیماران انجام شد. پس از عمل عوارض کوتاه مدت و دراز مدت نظیر خونریزی، عفونت، تب و همچنین سرانجام عمل بر اساس نیاز به آمپوتاسیون ثبت گردید. عملکرد کلیوی بیماران از طریق اندازه گیری سطح کراتینین سرم ارزیابی شد. بیماران در زمان ترخیص از نظر عملکرد اندام مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 255 بیمار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرا (س)، 20 بیمار دارای کمپارتمانت پیشرفته در 26 اندام بودند که تحت عمل فاشیاتومی قرار گرفتند. 11 مورد نبض اندام داشتند ولی همگی دارای سفتی و تورم اندام و اختلال حرکت و حس اندام بودند. 5 بیمار قبل از عمل افزایش میزان کراتینین سرم تا حد 2 mg/dlداشتند که تا 2 ماه بعد از عمل عملکرد کلیوی به سطح طبیعی خود برگشته و همه بیماران حجم ادرار مناسب پیدا کرده بودند. در 3 بیمار آمپوتاسیون عضو انجام شد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که انجام فاشیاتومی در موارد سندرم کمپارتمانت پیشرفته نه تنها عوارض کلیوی واضحی ندارد بلکه می تواند فانکشن عضو نجات یافته را در حد قابل قبول امکان پذیر سازد و بیمار از نعمت وجود اندام محروم نگردد.
  کلیدواژگان: آمپوتاسیون، تروما، سندرم کمپارتمانت، زلزله، فاشیاتومی
 • سروش امانی، مریم راستی بروجنی، محمدرضا عابدین زاده صفحه 76
  زمینه و هدف
  تانسیلکتومی از شایع ترین اعمال جراحی است که دارای عوارضی همانند درد، خونریزی، لارنژیت و لارنگواسپاسم می باشد. کنترل درد بدلیل کاهش رنج و بیقراری در کودک و کاهش احتمال خونریزی بعد از عمل از اهمیت خاصی برخوردار است. در حال حاضر کنترل درد بوسیله داروهای مخدر انجام می شود که بدلیل داشتن عوارض ناگوار جبران ناپذیر مانند تضعیف و یا قطع کامل تنفس موجبات نگرانی پزشکان را به همراه دارد. اخیرا استفاده از بعضی داروهای دیگر مثل دگزامتازون و بوپی واکایین نیز توصیه شده است ولی در مطالعات اولیه، ما نتایج قابل قبول از پاسخ ها به دست نیاوردیم. لذا این مطالعه به منظور تعیین اثر و همچنین مقایسه تاثیراحتمالی تزریق موضعی دگزامتازون و بوپی واکائین بر شدت درد پس از عمل جراحی لوزه انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مداخله ای بر روی 90 بیمار 30-3 ساله که در بهار و تابستان 84 در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد تحت عمل جراحی تانسیلکتومی قرار گرفتند انجام شد. بیماران بصورت تصادفی در سه گروه 30 نفری A، B، C تقسیم شدند. پس از برداشتن لوزه ها در بستر هر لوزه به گروه A، 2 میلی لیتر بوپی واکایین 5/0%، به بیماران گروه B، 2 میلی لیتر دگزامتازون و به گروه C، 2 میلی لیتر نرمال سالین تزریق گردید. کلیه بیماران 6، 12 و 18 ساعت پس از عمل جراحی توسط پژوهشگر ویزیت شدند و شدت درد آنها با استفاده از پرسشنامه McGill مورد بررسی قرار گرفت. داده ها توسط تست آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از نظر میانگین سنی گروه ها، اختلاف معنی داری بین سه گروه مورد مطالعه وجود نداشت. 6/45% از بیماران مرد و بقیه زن بودند. شدت درد در 6 ساعت پس از عمل جراحی در گروه دریافت کننده بوپی واکایین بیشتر از گروه پلاسبو بود (P<0.5) ولی در 12 و 18 ساعت پس از عمل جراحی اختلاف معنی داری از نظر شدت درد در سه گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از داروهای دگزامتازون و بوپی واکایین با دوز استفاده شده در این تحقیق نه تنها تاثیری بر شدت درد نداشت بلکه در 6 ساعت اول درد گروه دریافت کننده بوپی واکایین اندکی بیشتر از گروه های دیگر بود. لذا توصیه می شود از این داروها با دوزهای مورد بررسی جهت تانسیلکتومی استفاده نشود.
  کلیدواژگان: بوپی واکایین، تانسیلکتومی، دگزامتازون، درد
|
 • Ashraf Kazemi, Roshanak Hasan Zahraei, Mohammad Hosein Nasr Esfahani, Mehdi Ahmadi, Nasrollah Bashardoost Page 1
  Background And Aim
  Polycystic ovaries syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in infertile women with unovulatory cycle. This disorder is associated with abnormal circulating hormones but its effect on early embryonic development and pregnancy rate is unknown. The aim of this study was to compared the fertilization rate, embryo quality and pregnancy rate between 130 patients with polycystic ovary syndrome and 130 women with tubal factor for infertility and normal ovaries.
  Methods
  One-hundred and thirty women with PCOS and 130 women with tubal infertility underwent Invitro fertilization (IVF) and Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) treatments in Isfahan infertility center. Number of oocyte and embryo, fertility rate and embryo quality were compared between the two groups.
  Results
  Our results showed that average of oocyte retrieved, produced embryos and cumulative embryo quality score were higher in PCOS patients than in the tubal factor group. However, the fertilization rate was not different between the two groups (p<0.05). The clinical pregnancy rate in PCOS patients was higher than the tubal factor group (p<0.05).
  Conclusion
  The probability of pregnancy in patients with PCOS is higher than patients with tubal factor. This is mainly due to selection of an embryo with high potential of earning and development.
  Keywords: Assisted reproductive method, Polycystic ovary syndrome, Tubal factor, Embryo quality
 • Faramarz Mohammad Alibeygi, Mahmoud Rafieyan Page 8
  Background And Aim
  Renal colic pain is a problem in emergency rooms and for some out- patients. Narcotic drugs are the drugs of choice for pain relief in these patients, but possible abuse, inaccessibility and some complications limit their usage. Recently desmopressin drop has been proposed as an analgesic. This drug is used by nasal route and has physiologic effects for pain relief in renal colic. In this study, we compare the analgesic effects of this drug with pethedin, one of the drugs of choice in renal colic.
  Methods
  Sixty-eight renal colic patients (43 men, 25 women) were randomly divided into two equal groups. The first group was treated with 25 mg intramuscular pethedin and the second group treated with 40 μg intranasal desmopressin. Pain intensity was measured at admission, 10 and 30 minutes after the drug administration with McGill pain questionnaire.
  Results
  Pethedin resulted in a decrease of pain from 12.7±0.6 to10.1±0.5 at 10 minutes and to 2.9±0.5 at 30 minutes after the drug administration. desmopressin caused a decrease of pain from 11.5±2.8 to 10.1±0. 6 at 10 minutes and 9.5±0.5 at 30 minutes after the drug administration. The difference was significant (p<0.01).
  Conclusion
  The results of this study revealed that desmopressin is not effective for pain relief and pethedin is a drug of choice for renal colic.
  Keywords: Desmopressin, Pethedin, Renal colic
 • Abdolmajid Fadaei, Mohammadreza Zahedi Page 13
  Background And Aim
  The basic development needs (BDN) are effective on human health. Since there was no research about the effects of BDN on the health indicators, this study was carried out to compare health indicators in pilot villages of BDN in Charmahal and Bakhtiari province.
  Methods
  A 4 years period (2000-2004) case-control study was carried out in 8 villages (4 cases and 4 controls) of Saman city. First, a questionnaire about access to healthly bath, collection system for garbage, collection system of waste water, access to sanitary toilet, income and social projects was filled for 1582 families in each group of case and control. Then BDN project was carried out in the case villages for a period of four years. Then the above questionnaire was filled again for all the villages. The results were statically analyzed using chi-square test.
  Results
  All the health indicators were improved in the case group (p<0.001).
  Conclusion
  BDN improves the health indicators, family income and participation in the social projects.
  Keywords: Basic development needs, Health indicator, Village development committee
 • Shahram Baraz, Isa Mohammadi, Behrouz Boroumand Page 20
  Background And Aim
  Nutrition is an important factor in patients with chronic kidney disease. An inadequate nutritional regimen decreases the life quality and leads to high mortality and morbidilty in these patients. Therefore, this study was performed to determine the effect of dietary regimen education on the laboratory variables and interdialytic weight gain in hemodialytic patients.
  Methods
  This quasi-experimental study was carried out on a group of 32 hemodialytic patients (pretest-posttest) in the educational hospitals of Iran and Tehran medical science universities in 2003-2004. The patients were assessed by a questionnaire about their educational needs before starting dialysis. The laboratory variables were analyzed by two-month average before the education and interdialytic weight gain was measured at four stages with a time interval of two weeks. Then, an educational program on the basis of Orem theory, existing problems, characteristics of the patients and the required education was presented in four sessions, (each sessions lasted 20 minutes). At the end of the educational period, the laboratory variables (average two months) and interdialytic weight gain were studied at four stages with a time interval of two weeks (third and fifth weeks). Data was analyzed, using t test.
  Results
  The findings showed that there were significant decreases in serum levels of urea (p<0.001), uric acid (p<0.01), phosphorous (p<0.01) and K (p<0.005). Interdialytic weight gain, between two sessions of hemodialysis, was also decreased (p<0.001). However, there were no statistically significant differences in serum levels of Na, Ca, Cr and albumin.
  Conclusion
  Performing of the educational program for nutrition may have positive influence on decreasing the problems of hemodialytic patients.
  Keywords: Dietary regimen, Laboratory variables, Teaching, Hemodialysis
 • Hosein Madine, Hamidreza Khazraei, Soleiman Kheiri, Mahmoud Akhlaghi Page 28
  Background And Aim
  Adenotonsillectomy is a common operation in children, which may have numerous complications after ansethesia. Postoperative pain is a serious complication that cause irratability, rebleeding and other problems. Since the anesthesia method may affect the postoperative complications, the aim of this study was to compare the effects of atracurium and succinylcholine on post adenotonsillectomy pain in childreen.
  Methods
  This clinical trial study was performed on eighty children of 3-12 years old who were candidate for adenotonsillectoy surgery. These childreen were subjected to two methods of general anesthesia. For muscle relaxation, atracurium was given to one group and succinylcholine to the other group. Using Oucher’s test the severity of post operative pain was measured.
  Results
  Means of post operative pain (p<0.05) and heart rate (p<0.01) in succynil group were more than those of atracurium group. However, rebleeding, hemmorage and vomiting after anesthesia were not significantly different between the two groups.
  Conclusion
  Our results showed that the patients who were given atracurium had deeper anesthesia, less pain and were more comfortable than the other group.
  Keywords: Adenotinsillectomy, Atracurium, General anesthesia
 • Gholamreza Kheyrabadi, Azade Kabiri Page 34
  Background And Aims
  High prevalence of depressive disorder and its disabling effects probably result in adverse effect on normal growth of fetus and on birth growth indices of newborns. Most importantly, their postnatal quality of life may be affected by these indices. This study was performed to compare birth growth indices between newborns of depressed and non-depressed women.
  Methods
  This descriptive-analytical, prospective and cohort study was carried out on 320 pregnant women from Najafabad city during the third trimester using simple randomization. By using standard Beck depressive scale test, the women were assessed for depression. Subsequently, the information about the birth growth indices of their newborns were obtained from their family files after delivery. By using, t and χ2 tests, the data was analyzed.
  Results
  The prevalence of depression in pregnant women was 29.3% and it had a significant relationship with unwanted pregnancy (p<0.01) but it wasnt related to age, previous abortion, physical illness and demographic characteristics. The means of weight, height and head circumference at birth in newborns from depressed women were significantly lower than those of non-depressed women (p<0.001).
  Conclusion
  The means of growth indices in newborns from depressed women were significantly lower than those of non-depressed women. Thus, the depressed mothers should be considered more than the others by health and medical system.
  Keywords: Growth indices, Depress mothers, Non, depress mothers, Newborns
 • Mohammad Khalaj, Isa Mohammadi Zeidi Page 41
  Background And Aim
  Malnutrition has great effects on causing various diseases such as cardiovascular diseases, stroke, cancer, diabetes, digestive disorders as well as bone and joint diseases. As the childhood experiences are the main causes of bad hygienic behaviors, this study was performed to determine the effect of health education on nutritional behaviors modification among primary school students of Qazvin.
  Methods
  This quasi-experimental study was carried out on 176 students, in two groups of case and control. A questionnaire of three parts, (demography, knowledge and behavior) and a checklist of direct observation were used to collect data. Two educational methods were used: direct education (face to face education with question) and indirect education (using booklets and other educational subjects). At the end of the education, the effects of educational programs on knowledge and behaviors of the students were assessed.
  Results
  The results showed that there were significant increases in knowledge (from 23.61±6.21 to 30.62±4.96) and nutritional behaviors (from 19.98± 6.63 to 13.19±7.08) after education (p<0.01). Also education had a positive effect on changing the breakfast habit p<0.05.
  Conclusion
  Based on the results of this study and due to importance of the role of students in the future and low expense of health education, extension of similar education programs is necessary.
  Keywords: Health education, Nutritional behavior, Primary school student
 • Nahid Bolbol Haghighi, Hosein Ebrahimi, Mehri Delvarian Zade, Mohammad Reza Hasani Page 50
  Background And Aim
  The early diagnosis of abnormal progress of labour and prevention of long term delivery are the main keys to reduce fetal mortality rate due to hypoxia and tissue ischemia. One of the WHO’s proposed methods for prevention of abnormal delivery is using partogram. Therefore, this survey was conducted to evaluate WHO’s partogram alert line for APGAR score at the first minute after birth.
  Methods
  This descriptive–analytical study was performed on 140 pregnant women under partogram in Shahrood Fatemieh hospital. Using the partogram alert line, the progress of labour, mother’s and infants condition started to be controled from 3 cm dilation of the cervix. Decision for resuscitation was made based on respiration, heart rate and skin color of the infant 20 to 30 seconds after the birth. Tools of this research were a questionare, inspection form consisted of WHO’s partogram and step by step resuscitation form. χ2, t–test and analytical methods of sensitivity, specificity and negative and positive values were used for data analysis.
  Results
  The results showed that 68.8% of the subjects cervical dilatation remained on or to the left side of the alert line and 28.6% was on the right side and 2.9% was on or to the right side of the active line. According to χ2 test, there was a significant relationship between the first minute APGAR score after delivery and the location of cervical dilation. The value of alert line for surveying of APGAR score at the first minute after birth had a sensitivity of 25%, specificity of 96.87%, negative and positive predictive value of 75.6% and 76.92%, respectively.
  Conclusion
  Our results showed that using WHO’s partogram prevents long term delivery, helps for on time diagnosis of fetal distress and reduction in stillbirth and fetal mortality. So, partogram should be a part and parcel of fetal and maternal health care.
  Keywords: Prolonged labor, WHO, Partogram, Apgar
 • Reza Imani, Ali Karimi, Nazila Kassaian Page 58
  Background And Aims
  Drug injection is a very important risk factor for viral hepatitis and human immunodeficiency virus (HIV) infection. The present study was performed to evaluate the prevalence of hepatitis (B and C) and HIV infection among intravenous drug users (IDUs) and to identify the related risk factors for these infections in this group.
  Methods
  This descriptive-analytical study was conducted in 2004 in Shahrekord, Iran. The study population consisted of 133 IDUs in a voluntary drug treatment center. Demographic information and HBV, HCV, HIV-related risk behaviors were obtained through an interviewer–assisted questionnaire. IDUs serum samples were screened for HBV, HCV and HIV infection using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). All HIV positive samples were confirmed by western blotting.
  Results
  Of the 133 IDUs, 1(0.75%) was HIV+, 15 (11.2%) were HCV+ and 8 (6.2%) were HbsAg+. The prevalence of HCV and HBV infected IDUs was 33.4 and 31.13, respectively. The prevalence of HCV infection was more than the prevalence of both HBV and HIV infection. Using Chi-Square test it was found that there was a significant correlation between using shared syringe and infection with HIV, HCV and HBV (p<0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, IDUs have elevated prevalence of HCV, HBV and HIV infection in Shahrekord and the main risk factor associated with these infections is drug injection.
  Keywords: Viral hepatitis, Human immunodeficiency virus, Intravenous drug users
 • Minoo Yaghmaei, Mojgan Mokhtari, Mehdi Mohammadi Page 63
  Background And Aim
  Muscle cramp is a painful unusual local contraction of a muscle or part of a muscle. Between 5 to 30% of women complain from leg cramps during their pregnancy. Magnesium plays an important role in muscular function and metabolism. There is no adequate combination of Magnesium in Iran. As Magnesium interacts with both vitamin B1 and B6s and consuming these vitamins during pregnancy has no risk to the pregnant women, this study was performed to find the therapeutic effects of a combination of theses two vitamins on leg cramps during pregnancy.
  Methods
  In this prospective double blind clinical study, 63 pregnant women who had leg cramps during their pregnancy were studied for frequency, intensity and time of the cramps. They were given coincidentally 56 capsules contained 250 mg of vitamin B1 and 240 mg of vitamin B6 or 56 capsules containing starch. They were advised to take two capsules daily for four weeks. Subsequently, the patients were assessed for frequency, intensity and time of cramps.
  Results
  Our results showed that following treatment, the frequency and intensity of the cramps were significantly lower in the case group than those of the control group (p<0.001, p<0.01). However, there was no significant difference in time of cramps between the two groups. No side effect was seen following the use of two vitamins or placebo.
  Conclusion
  It seems that the prescription of vitamin Bl and B6 is more effective than placebo in decreasing frequency and intensity of leg cramps during pregnancy
  Keywords: Muscle cramps, Pregnancy, Vitamin B1, Vitamin B6
 • Ali Akbarbeigi, Ebrahim Nourian, Hafez Ghaheri, Hosein Taheri Page 70
  Background And Aim
  Compartment syndrome following the injuries in earthquake is a big problem and may cause amputation and psychological problems. The aim of this study was evaluation of the effects of fasciotomy on the prognoses of these patients, especially for the function of the limbs and the function of the kidneys.
  Methods
  In a clinical trial all patients referred to Alzahra hospital in Isfahan city from the Bam earthquake area, were taken part in this study. The compartment pressure were measured and following suitable liquid therapy, they were fasciotomized. Then, the bloodshed, infections, fever and the prognoses of the operation especially the need for amputation were recorded. The kidney function was also evaluated by measuring the creatinin.
  Results
  Twenty patients out of 255 patients referred to Alzahra hospital, from the Bam earthquake had compartment syndrome in 26 limbs. This patients were fasciotomized. The average of their age was 36.1 years and 55% of them were female. 1.1 cases had pulses in their limbs. However, all of them had hardness and inflammations in their limbs, without any function. Before surgery, 5 patients had increased blood creatinin. 2 months after surgery, all patients had normal kedney function. 3 patients had amputation.
  Conclusion
  Fasciotomy in patients with compartment syndrome may rescue patients limbs, without any significant adverse effects on their kidney function, and is recommended for all patients with this particular problem
  Keywords: Amputation, Compartment syndrome, Earthquake, Fasciotomy, Trauma
 • Soroush Amani, Maryam Rasti Boroujeni, Mohammadreza Abedin Zade Page 76
  Background And Aim
  Adenotonsillectomy is a common surgical operation which is frequently associated with complications such as pain, hemorrhage and laryngospasm. For reduction of the possibility of postoperative bleeding and agitation, pain control is important. The opioid drugs are now being used for pain control, but their inconvenient side effects such as apnea may worry physicians. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of local application of bupivacaine and dexamethasone with that of placebo on postoperative pain of adenotonsillectomy.
  Methods
  This double-blind and case-control study was performed on 90 patients subjected to tonsillectomy operation with 3-30 years old, during spring and summer of 2005 in Kashani hospital, Shahrekord, Iran. The patients were randomly divided into three equal groups of A, B and C. The individuals in group A (cases) received a local injection of 2 ml of 0.5% bupivacaine, group B received a local injection of and group C (control) received a local injection of 2 ml of normal saline. Six, 12 and 18 hours after the operation, using McGill questioners, pain intensity was evaluated. Data was analyzed using c2 test.
  Results
  Mean age was not significantly different among the 3 groups. 45.6% of the patients were male and the rest were female. Six hours after the operation, pain intensity in group received bupivacaine was more than that of in group received placebo (p<0.05). However, 12 and 18 hours after the operation there was no statistically significant difference in pain intensity among the groups.
  Conclusion
  bupivacaine and dexamethason with dosage used in this study had no effect on pain intensity in these patients.
  Keywords: Tonsillectomy, Dexamethason, Bupivacain, Pain