فهرست مطالب

پیک نور (علوم انسانی) - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1385)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1385)
 • 145 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله
 • رابطه سیستمی سیاستهای راهبردی اقتصاد ایران
  مهدی رضوی صفحه 2
  پیشرفت بی سابقه علوم در حوزه های گوناگون دانش بشری در قرن اخیر سبب ایجاد سیستمهای بزرگ و پیچیده ای شده است که تعیین عوامل اولویت دار در سیاستهای راهبردی اقتصاد ایران و رابطه میان آنها را نیز دچار پیچیدگی کرده است. از این رو به رویکردی نیاز است که ضمن مقابله با پیچیدگی قادر باشد تصویری روشن و شفاف از اجزای سیستم و رابطه میان آنها ارائه کند. ...
  کلیدواژگان: اقتصاد ایران. مهندسی سیستمها. سیاستهای راهبردی. مقابله با پیچیدگی. رویکرد سیستمی
 • بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی
  جمشید پژویان، ارغوان فرزین معتمد صفحه 15
  در کشاورزی مدرن مانند سایر فعالیتهای تجاری کلید به دست آوردن درآمد مطلوب استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین، ماشین آلات، بذر، نیروی کار و توان مدیریتی است. تهیه نهاده های مورد نیاز مستلزم داشتن سرمایه است. از آنجایی که فصلی بودن تولیدات کشاورزی غالبا یک خلا موقتی بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد می کند کشاورزان ناگزیر از تامین سرمایه مورد نیاز در قالب استقراض اند. ...
  کلیدواژگان: اعتبار. سرمایه گذاری. اشتغال. ارزش افزوده. بانک کشاورزی
 • ارزیابی کارآیی مجتمعهای صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
  محمدحسین پور کاظمی صفحه 34
  برای مدیران تعیین کارایی واحدهای تحت مدیریت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به روند جهانی سازی از سال 1380 میزان کارایی واحدهای مختلف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است کشور ایران با داشتن 14 درصد ذخیره گاز جهان مقام دوم و 9 درصد منابع نفت مقام پنجم را در جهان دارد. ...
  کلیدواژگان: مجتمع های پتروشیمی. کارایی. تحلیل پوششی داده ها. برنامه ریزی غیر خطی. گاز. نفت
 • بررسی پیامدهای آزادسازی فعالیتهای مخابراتی شرکت مخابرات استان مازندران
  هادی غفاری صفحه 44
  سیاست آزاد سازی و به دنبال آن خصوصی سازی از مدتها قبل در کشورهای مختلف جهان و در سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) در امور مختلف اجرا شده و بعضا نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است. مقاله حاضر به بررسی اثرها و پیامدهای آزادسازی فعالیتهای مخابراتی در شرکت مخابرات استان مازندران می پردازد. ...
  کلیدواژگان: آزاد سازی. آزاد سازی فعالیتهای مخابراتی. شرکت مخابرات
 • تحلیل اثر تجارت الکترونیکی بر رشد ارزش افزوده و بهره وری کل عوامل در بخش صنعت استان تهران
  کامبیز هژبر کیانی، زهره طایفی صفحه 60
  امروز مبحث تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مسائل و دانش روز مطرح می شود و دغدغه بنیادین کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه است. زیرا اینگونه کشورها می دانند با کوچکترین کوتاهی در این زمینه به زودی به طور کامل از میدان تجارت جهانی کنار می روند و همین بهره اندک خود را نیز به کشورهای توسعه یافته صنعتی که با این تجارت نوین همگام شده اند خواهند سپرد. ...
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی. فناوری اطلاعات و ارتباطات. پیشرفت فنی مشخص نشده. حسابداری رشد. خرید الکترونیکی. فروش الکترونیکی. دیجیتال. مجازی. اصل شتاب
 • نظام سرمایه داری از دیدگاه کارل مارکس و ماکس وبر
  فریدون تفضلی صفحه 79
  کارل مارکس و ماکس وبر دو متفکر بزرگ آلمانی هستند که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با یک فاصله زمانی حدود نیم قرن نظریات اقتصادی و اجتماعی خود را در مورد عملکرد و سرنوشت نظام سرمایه داری ارائه کرده اند. مارکس با دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک به نظام سرمایه داری نگاه می کند و اعلام می دارد که در این سیستم اقتصادی تغییر در روابط اجتماعی تابعی از تغییر در روابط اقتصادی و ماهیت مالکیت ابزار تولید است که پیوسته در حالت تکامل است. ...
  کلیدواژگان: ماتریالیسم دیالکتیک. بورژوازی (سرمایه داران). پرولتاریا (کارگران صنعتی). نیروهای تولید. روابط اقتصادی یا تولیدی. روابط اجتماعی
 • جایگاه شرکتهای فراملی در اقتصاد بین الملل و چشم اندازهای آینده
  شهرام بهمن تاجانی صفحه 93
  شکل گیری و پیدایش شرکتهای فراملی در سده بیستم یکی از مناقشه انگیز ترین پدیده های اقتصاد جهانی بوده است. طی این مدت این شرکتها به گونه ای عمل کردند که به ندرت می توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. ...
  کلیدواژگان: شرکتهای فراملی. شرکتهای چند ملیتی. جهانی شدن. اقتصاد شرکتی. بنگاه خانوادگی. کشورهای در حال توسعه. کشورهای توسعه یافته. توسعه اقتصادی. سرمایه گذاری
 • اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر هزینه های مصرفی بخش خصوصی: (تحلیلی به روش همجمعی)
  محمد نوفرستی، سیدصهیب مدنی تنکابنی صفحه 106
  در این مقاله با بهره گیری از فرضیه دوران زندگی آندو - مادیگلیانی، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر هزینه های مصرفی بخش خصوصی به صورت تجربی با استفاده از روش هم جمعی و به کمک داده های سری زمانی سالهای 1338 تا 1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که هزینه های مصرفی بخش خصوصی به گونه بارزی از تغییرات در توزیع سنی جمعیت تاثیر می پذیرد. ...
  کلیدواژگان: هزینه های مصرفی بخش خصوصی. فرضیه دوران زندگی آندو، مادیگلیانی. توزیع سنی جمعیت. سریهای زمانی. هم جمعی. روش انگل، گرینجر
 • پرداخت و کسب و کار الکترونیکی برای انجام معاملات در بستر تجارت الکترونیکی
  مهدی یوسف خانی صفحه 117
  روش پرداخت پول (الکترونیکی) در ازای خرید از طریق اینترنت همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی در تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی محسوب شده است. پس از بررسی انواع روش های پرداخت الکترونیکی (e-Payment) موجود مانند استفاده از کارتهای اعتباری روش های شغل به شغل (B2B) و همچنین منافع خطرها و هزینه هایی که ایجاد این سیستمها در بردارد نشان می دهیم با وجود اینکه حدود 95 درصد تجارتهای الکترونیکی از نوع (B2B) هستند کارتهای اعتباری برای معاملاتی از این نوع تجارت با مقادیر زیاد جوابگوی مناسبی نیستند.
  کلیدواژگان: معاملات. ماشین. پرداخت برون خطی. پرداخت برخطی. کارت اعتباری. پول نقد الکترونیکی
 • مراجع و تازه های علمی
 • نظام آموزش باز و از راه دور (کارآیی اقتصادی، مزایا، آموزش الکترونیکی)
  حکیمه دست رنجی صفحه 125
 • گزارش
 • معرفی آثار اعضای دانشگاه پیام نور (اقتصاد 2)
  صفحه 132