فهرست مطالب

جستارهای شهرسازی - پیاپی 15-16 (بهار 1385)
 • پیاپی 15-16 (بهار 1385)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/29
 • تعداد عناوین: 15
|
 • چه کسانی شهرها را می سازند؟
  محمدحسین جهانشاهی صفحه 3
 • تحول در پارادایم های شهرسازی
  جواد مهدیزاده صفحه 6
  یک سده از پیدایش شهرسازی جدید می گذرد که خود محصول روندها و تحولات خطیر و سریع قرن بیستم است. در نیمه اول قرن بیستم جهان بینی مدرنیسم بر جامعه غربی حاکم بود و به همین دلیل «شهرسازی مدرن» به عنوان تجلی فضایی جامعه مدرن شکل گرفت. شهرسازی مدرن بر مبانی و اصول مدرنیسم یعنی خردگرایی علمی، تمامیت گرایی، اقتدار گرایی، توسعه صنعتی، کمیت گرایی و اعتقاد به برتری تمدن غربی استوار بود. اما از حدود دهه 1960 به دنبال ظهور ناکامی ها و مشکلات جدی در جامعه مدرن، مبانی فکری و اجتماعی مدرنیسم و شهرسازی مدرن به چالش کشیده شد...
  کلیدواژگان: پارادایم، مدرنیته، پسامدرنیسم، شهرسازی مدرن، شهرسازی پسامدرن، پارادایم جامع عقلانی، پارادایم راهبردی
 • تحول در مفهوم و پارادایم برنامه ریزی کاربری زمین
  افشین کوکبی صفحه 25
  بی توجهی برنامه ریزی جامع - عقلانی (در قالب الگوی طرح های جامع و تفصیلی) به اهداف و ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در استفاده از زمین از یک سو و نبود نظام یکپارچه و واحد مدیریت شهری از سوی دیگر موجبات بهره برداری بی رویه و ناپایدار از زمین را فراهم آورده است. این مساله به حدی جدی استت که موضوع نحوه و میزان استفاده از زمین، به یک چالش اساسی در عرصه شهرسازی جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است...
  کلیدواژگان: پارادایم، زمین، برنامه ریزی جامع - عقلانی، برنامه ریزی راهبردی کاربری زمین، برنامه ریزی کاربری زمین
 • توسعه پایدار شهری و رفاه اجتماعی شهروندی
  علی اکبر تقوایی، هادی محمودی نژاد صفحه 36
  توسعه پایدار شهری را می توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری دانست که بهبود کیفیت زیست محیطی را نیز به همراه دارد. بر این اساس توسعه پایدار شهری توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه می آورد که به شکل گیری سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می رساند. مفهوم پایداری در توسعه با بستر سازی برای افزایش رفاه شهروندی ممکن می شود که بهبود زیر ساخت ها و مسکن شهری و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات شهری را به همراه دارد. ...
  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری. رفاه اجتماعی. توسعه انسانی پایدار. سرمایه اجتماعی. تامین اجتماعی. فضا و نابرابری اجتماعی. عدالت اجتماعی
 • پارادایم جدیدی برای توسعه شهری
  آکین. ل. مابوگنج ترجمه: حسن صدرزاده صفحه 48
  این مقاله ترجمه یکی از مقالات ارائه شده در کنفرانس سالانه توسعه اقتصادی بانک جهانی در سال 1991 است که مضمون اصلی آن بیان اهمیت و نقش نهادسازی در کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود توسعه شهری است. پیام اصلی مقاله ایجاد تغییرات بنیادی در نهادهای محلی (قوانین، تشکیلات و هنجارها)، به ویژه در بخش غیر دولتی و بخش اقتصاد خصوصی و نیز تاکید بر نقش هدایتگر و هماهنگ کننده بخش دولتی در فرایند توسعه شهری است. ...
 • شهر در دوران جامعه شبکه ای (مروری بر نظریات مانوئل کاستلز)
  بو گرونلاند ترجمه: آراز امین ناصری صفحه 62
  کاستلز که از مشهورترین جامعه شناسان حوزه جامعه شناسی شهری است در دو اثر مهم خود شهر اطلاعاتی (1989) و عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (1999) به مطالعه تاثیر گسترش ارتباطات و مخابرات بر شهر و زندگی شهری پرداخته است. گرونلاند در این مقاله به معرفی و مقایسه اندیشه کاستلز در دو اثرش مساله شهری (1977) و عصر اطلاعات (1996) می پردازد و تحول اندیشه او را در دو دهه فاصله میان نگارش این دو اثر بررسی می کند. ...
 • بهره گیری از برنامه ریزی راهبردی در نظام مدیریت توسعه شهری
  فرخ زنوزی صفحه 78
 • سنخ شناسی شهرهای ایران باستان
  محمد رضایی راد صفحه 82
 • رنج و سرمستی / گفتگو با گیتی اعتماد
  صفحه 94
 • تجلی شهر در ادبیات غرب
  تونی تنر صفحه 106
 • تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی
  الهام رحمت آبادی صفحه 110
 • شهر و مدرنیته
  الهام رحمت آبادی صفحه 111
 • برنامه ریزی در دوران پسامدرن
  آراز امین ناصری صفحه 113
 • وضعیت شهری پسامدرن
  آراز امین ناصری صفحه 114
 • همراه با سایر همکاران
  صفحه 118