فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 27 (تابستان 1385)

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 27 (تابستان 1385)

 • 264 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/07/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن درگاهی، احمد پرخیده صفحه 1
  اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخشهای صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخشهای مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.
  کلیدواژگان: ادوار تجاری، شوکهای کلان، شوکهای بخشی، بهره وری کل عوامل تولید، صنایع کارخانه ای، اقتصاد ایران
 • فرشید مجاور حسینی، فرید فیاض منش صفحه 33
  هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.
  کلیدواژگان: سازمان تجارت جهانی، تعادل عمومی، بخشهای اقتصادی، ستانده، واردات، صادرات
 • علی حسین صمدی، علی حقیقت، کاظم امین زاده صفحه 65
  هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.
  کلیدواژگان: بهره وری، تورم، شکست ساختاری، نقطه شکستگی، آزمون همجمعی گری گوری، هانسن، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)
 • علی اصغر بانویی، فاطمه بزازان صفحه 89
  پژوهشهای انجام گرفته از دهه 1950 میلادی تاکنون نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای به سه دلیل نقش اساسی را ایفا می کنند: 1) اقتصاد منطقه نسبت به اقتصاد ملی بازتر است، 2) اندازه منطقه و اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده در سطح منطقه نسبت به اقتصاد ملی تاثیرگذار است، 3) مناطق بزرگتر، خودکفاترند و بدین ترتیب میزان وابستگی آنها به سایر مناطق کمتر و بالعکس است. با توجه به سه دلیل فوق، سوال اصلی این است که تا چه حد ابعاد فضایی در تهیه جداول داده - ستانده منطقه ای در ایران مورد توجه نهادها و پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا بر اساس جداول داده - ستانده منطقه ای محاسبه شده و موجود 9 استان کشور، متوسط ضرایب هزینه واسطه، متوسط ضرایب فزاینده تولید و متوسط ضرایب فزاینده واردات محاسبه شده اند. پس از سازماندهی نتایج، بر حسب رتبه بندی معیارهای عوامل فضایی استانها و محاسبه ارقام مشابه در سطح ملی نتایج نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در تهیه اکثر جدولهای منطقه ای فوق اساسا نادیده گرفته شده اند. ضمن بر شمردن بعضی از مشکلات اساسی این جدولها، راهکارهای مناسب به منظور اجتناب از تکرار خطاها در آینده ارایه می شوند.
  کلیدواژگان: ابعاد اقتصاد فضا، اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده، ضریب فزاینده تولید، ضریب فزاینده واردات
 • مجید احمدیان، محمدعلی متفکر آزاد صفحه 115
  این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح صنعت قرار می گیرد. این اثر به اجزای اثر کارایی هزینه به صورت کاهش در هزینه نهایی پالایش و اثر معیار سنجش ریسک قیمت محصول تجزیه می شود. به علاوه، درجه قدرت بازاری با شاخص کشش حدس صنعت در بازار کالا اندازه گیری می شود. تخمین معادله حاشیه سود انتظاری با به کار بردن روش تلفیق داده های سری زمانی با واحدهای مقطعی انجام گرفته و داده های آماری به صورت پانل جمع آوری شده اند. نتایج کاربردی مدل در مورد کارخانه های منتخب قند در بازار بورس تهران این بوده است که اولا، اندازه پارامتر توافق کمتر برآورد شده، ولی افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر آن را بیشتر می کند، ثانیا، ضریب تمرکز و سهم فروش، باعث افزایش عملکرد اقتصادی کارخانه هایی می شود که سهم اثر نااطمینانی قیمت شکر در آن بیشتر بوده، به طوری که اثر منافع ناشی از کاهش هزینه نهایی پالایش را جبران می کند.
  کلیدواژگان: تقاضای تصادفی کالا، شاخص تمرکز، شاخص ریسک مطلق، کارایی هزینه تبدیل
 • فریبا مصلحی صفحه 133
  این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر سازد، در نتیجه، قسمت عمده تاثیرات آنها در بخش اسمی اقتصاد و به عبارتی سطح قیمتها تخلیه می شود.
  بدین ترتیب با توجه به این مساله که سیاستهای پولی و مالی هیچ یک قادر نیستند، تاثیر قابل توجهی بر تغییرات تولید داشته باشند، بهتر آن است که در ارتباط با اهداف ضدتورمی از این سیاست ها بهره گرفته شود.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، خنثایی پول، سیاست مالی، متغیرهای حقیقی، روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط
 • عادل آذر، داود غلامرضایی صفحه 153
  به منظور تحقق اهداف ملی و به ویژه اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیتهای منطقه ای امری اجتناب ناپذیر است. بر همین اساس، تخصیص منابع باید بر اساس توانمندی ها و مزیتهای نسبی مناطق صورت پذیرد. با در نظر داشتن این موضوع که افزایش رفاه تمامی افراد جامعه اسلامی، مهمترین هدف اجتماعی و لازمه رسیدن به کمال انسانی است، بدون شک یکی از محورهای برنامه ریزی منطقه ای درجه توسعه انسانی در استانها و مناطق مختلف کشور است. هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه ویژه ای است که لازمه هر گونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف بر اساس روش های علمی مناسب است. این مقاله به کمک روش تحلیل پوششی داده ها به بررسی توسعه انسانی در استانها می پردازد و با استفاده از اطلاعات سال 1381، قابلیت هر یک از استانها و در واقع، کارایی استانها را در استفاده از منابع زیر بنایی جهت تولید شاخصهای توسعه انسانی، می سنجد. یافته ها بیانگر این واقعیت است که با توجه به منابع محدود، استانهای محروم کشور به طور کلی کارایی بیشتری نسبت به استانهای برخوردار کشور داشته اند و بار دیگر لزوم توجه بیشتر به استانهای محروم در برنامه ریزی ها و تخصیص مناسب تر منابع را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: توسعه انسانی، تحلیل پوششی داده ها
 • مسعود صادقی، کریم آذربایجانی صفحه 175
  دانش و فن آوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی، بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر، نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند، یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد.
  مقاله حاضر در پی آن است که تاثیر دانش و فن آوری را بر تقاضای نیروی کار ایران در طی دوره 1350-1380 بررسی می کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده، حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فن آوری بر تقاضای نیروی کار ایران است.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانش، تقاضای نیروی کار، دانش و فن آوری
 • علیرضا شکیبایی، حمیدرضا حری، فاطمه ایرانی کرمانی صفحه 199
  تصمیم گیری در مورد انتخاب تعرفه مناسب برای خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر داشتن اطلاعات در مورد کشش عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات درمانی در واکنش به تغییرات قیمت خدمات (تعرفه) و درآمد می باشد. به این منظور، این تحقیق به دنبال محاسبه کشش تقاضای خدمات درمانی در ایران است.
  این مقاله، روش تخمین سیستمی AIDS برای سه زیر بخش دارو، ویزیت پزشک و خدمات بستری در بیمارستان برای سه گروه درآمدی در دوره 1350 تا 1380 به کار گرفته شد.
  یکی از نتایج مقاله، این است که خدمات درمانی برای همه گروه های درآمدی یک کالای ضروری می باشد. همچنین نتایج کشش های متقاطع نشان داد که بهداشت یا خدمات درمانی با مسکن و پوشاک رابطه مکملی دارند. کشش قیمتی خدمات بستری درمانی برای گروه های درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا به ترتیب، 0.52-، 0.53- و 0.62- برآورد شد. این نتایج بیانگر کم کشش بودن خدمات بستری درمانی است که فرضیه تحقیق مبنی بر کم کشش بودن خدمات درمانی را مورد تایید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: کشش قیمتی تقاضا، کشش درآمدی تقاضا، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
|
 • Hassan Dargahi , Ahmad Parkhide Page 1
  Since the advent of early business cycles theories based on self-sustaining behaviors, many theories and models have been suggested to explain causes of cyclical fluctuations. Although in the 1960s, with the acceptance of Keynesian ideas there was a less interest to identifying the sources of disturbances, today the debate over the sources and propagation of economic fluctuations still rages among macroeconomists. This paper uses a multisectoral business cycles model for identifyingication the role and importance of aggregate and sectoral shocks in business cycles of the Iranian manufacturing sectors. Aggregate shocks involve innovations in oil revenues, money supply, government expenditures, and real exchange rate, and productivity shocks are connsidered as sectoral shocks. Our results indicate that all types of shocks are important, but aggregate shocks are the dominant source of sectoral output fluctuations. Variance decomposition of the manufacturing output growth indicates that 85.4 percent of aggregate output disturbances can be explained by aggregate shocks. Therefore, macroeconomic policies inconsistent with industrial development requirements could disturb endogenous growth of the Iranian manufacturing sectors via weak total factor productivity. At the presence of the exogenous impulses, while aggregate shocks are significant sources of output fluctuations, it seems disturbances are threatening the long run economic and industrial growth, even in the oil boom periods.
 • Farshid Mojaver Hosseini , Farid Fayazmanesh Page 33
  Assessment of sectoral impacts of Iran’s accession to the world trade organization is the prime objective of this paper. ‏To this end a Computable General Equilibrium (CGE) model is employed. Using a Social Accounting Matrix (SAM), the model is calibrated to 1997 as the benchmark year. The results of the model indicate that accession of Iran to WTO leads to 2.6 percent contraction of the manufacturing sector and 1.7 percent expansion of the agricultural sector. Market access provision of WTO is most beneficial to Iranian non-oil exports, such that exports of manufacturing, mining and agriculture increases between 17.5 and 20.5 percent. Joining WTO exerts heavy pressure on mining sector, while construction sector experiences moderate expansion. An increase in international oil price can amplify the impacts of WTO accession on the expansion of the construction sector, weaken its impact on agriculture expansion and worsen its contractionary impact on Mining, Manufacturing and the Utilities.
 • Ali Hossein Samadi, Ali Haghighat , Kazem Aminzadeh Page 65
  In this paper, we analyze the long –run relationship between inflation and Total Factor Productivity (TFP) in the Iranian economy during 1338-1380. For this purpose, we use Gregory –Hansen (1996) Cointegration test. Our Study proceeds at the following steps. 1. We set up a multivariate model for the analysis of the long-run relationship between inflation and Total Factor Productivity (TFP)2. We test the unit root properties of data, and the long-run relationship between variables in the presence of structural breaks.3. We estimate endogenously the break point data.Our results from cointegration tests and dynamic ordinary least square estimator show that there is a negative relationship between inflation and productivity.
 • Ali Asghar Banouei , Fatemeh Bazzazan Page 89
  In this article, we observe that three main spatial factors play pivotal role in construction of regional input-output table (RIOT): openness of regional economy relative to national economy, size of region and size of supply and demand sectors in region relative to national economy, and finally, the relative degrees of self-sufficiency in different regions. The main focus of this article is to quantitatively analyze the following main question: "To what extent such spatial factors in construction of RIOTs in Iran have been adhered?" For this purpose simple average expenditure, output multiplier and import multiplier of nine provinces have been estimated and then compared with the corresponding national level. The overall results show that the spatial dimensions for most of the provinces have been neglected.
 • Majid Ahmadian , Mohammad Ali Motafaker Azad Page 115
  This paper develops a theoretical setting in which firms within industry are risk averse and maximize expected utility of profit under output price uncertainty in an oligopolistic market. The expected profit margin is under influence of increase in market share and concentration coefficient at the firm and industry levels. This effect is decomposed of efficiency cost effect as measured by marginal processing cost reduction and the effect due to output price variance under uncertainty. Furthermore, the industry' conjectural elasticity is used as a parameter to evaluate the market's degree of competitiveness. The technique of pooling time-series and cross-section is applied for 11 sugar cane factories that are listed in Tehran Exchange market over the period 1375-1382. 1382. The findings indicate that the estimate of collusion parameter is lower and it increases with higher sugar price elasticity of demand. Furthermore, the effect of output price uncertainty offsets the cost efficiency effect resulted from market share and concentration.
 • Fariba Moslehi Page 133
  This paper examines the usefulness of monetary and fiscal policy on real and nominal variables in Iran’s economy. Our analysis is based on annual data from 1338 to 1383, employing SUR method. The results indicate that none of the two policies, monetary and fiscal, have impact on real variables, but the role of thoese pPolicies on prices are remarkable. Accordingly, it is concluded that real variables in Iran’s economy cannot be affected by monetary and fiscal policies, but disinflationary effects of theise policies are important.
 • Adel Azar , Davood Gholamrezaei Page 153
  To achieve the national goals, specifically “Fourth Development Plan Objectives”; it is necessary to coordinate thetake into account national goals with the regional actualities. For this purpose, resources should be allocated on the basis of regional capabilities and advantages. Since, wWelfare promotion is the most important social goal necessary for human excellencein most countries, the development programs based on the the regional economies planning process must consider the degree of human development in the different areas and provinces of country.regions of the economy. Each region needs special plans with regard to its special characteristics. This will necessitate the identification of past and present status of different regions using scientific methods. In this paper, for the first time in Iran, we apply “Data Envelopment Analysis” to consider the human development in Iran's provinces and will measure the efficiencies of each provincesprovince in the resource utilization to produce human development index. As a matter of fact, Tthe results typically have shownshow that undeveloped provinces in overall general have higher efficiencies than developed provinces. Therefore, Iit will be necessary to pay more attention to the undeveloped regions in the future planning.
 • Masoud Sadeghi, Karim Azarbayegani Page 175
  Knowledge and technology play an important role in raising the demand for labour and reducing the rate of unemployment. In knowledge based economy, a rise in knowledge and skills will lead to innovations, thus raising productivity and, incomes and reducing inflation and unemployment. Supplying high quality goods and changing consumption patterns due to technological break-through would expand markets and raise the demand for labour. On the other hand, skilled labour would lead to dynamism and technological improvements in production processes, therefore, expanding production capacity consequently and raising the export of knowledge and competitiveness in international markets. Creation of different and new job opportunities is a consequence of technological improvement. Technology improvement would reduce the number of jobs for unskilled labour and would increase the number of jobs for hight skilled labour. This paper examines the impact of knowledge and technology on the demand for labour in Iran between 1350-1380.Using the OLS method, the results of the estimated model show that knowledge and technology have positive and meaningful effect on demand for labour in Iran.
 • Ali Reza Shakibai , Hamid Reza Horry, Fatemeh Irani Kermani Page 199
  It is important to have information on price and income elasticities of the supply and demand for health services for policy makers.The purpose of this paper is to answer the following question: Is estimate the price and income elasticites of the demand for health services in Iran elastic?. This researchWe use has used the Almost Ideal Demand System (AIDS) model. AIDS model using the household expenditure data for the three subsections of medicine, user fees for doctor's and fees and hospitals ization services for three income groups for thein the period 1971 – 2001. One conclusion isOur results indicate that, the health services should be considered as aare necessity for all income groups. In this case, cross elasticities showed and that hygiene and/or mMedical services have complimentary relations with cloths and shelter. Price elasticitiesy of hospitalization for low, medium, and high income groups was are low: -0.52, -0.53 and -0.62, respectively. These results indicate of low elasticity of hospitalization services for all income groups and this issue Overall, we conclude that the confirms that elasticity for health services is low in Iran.