فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:12 Issue: 1, 2006
 • Volume:12 Issue: 1, 2006
 • 107 صفحه، بهای روی جلد: 18,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/04
 • تعداد عناوین: 25
|
 • احمد قهرمان، معصومه عالمی، فریده عطار، بهنام حمزه، تراویس کلمبوس صفحه 1
  ساختار تشریحی برگ 25 گونه از جنس Bromus در این مقاله مطالعه شد. 81 صفت برای تعیین صفات متغیر و صفات ثابت گونه ای جهت مطالعه انتخاب گردید. از این تعداد، 28 صفت متغیر در ارتباط با نمونه ها از محلهای مختلف و 40 صفت ثابت در همه گونه ها مشاهده شد. 13 صفت از صفات متغیر بین گونه ای با ارزش تاگزونومیکی بوده اند که می توان از آنها در جداسازی گونه ها استفاده کرد. در ضمن باید اشاره نمود صفات مزبور موجب گروه بندی کلی نشده، فقط براساس آنها گونه های این جنس در دو گروه کلی یکساله و چند ساله قرار می گیرد.
 • روح انگیز عباس عظیمی، زیبا جم زاده، فاطمه سفید کن، غلامرضا بخشی خانیکی صفحه 15
  در یک بررسی تاکزونومیکی جنس Vitex از خانواده Lamiaceae با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیائی و گونه Verbenaceae) Verbena officinalis) نیز به منظور مقایسه، مورد بررسی قرار گرفت. دانه های گرده، میوه، ساقه ها و برگهای چهار گونه از Vitex و یک گونه از Verbena با استفاده از میکروسکوپ های نوری و SEM مورد بررسی قرار گرفتند. به علاوه آناتومی دمبرگ، ساختمان پوشش های کرکی و ریخت شناسی اندامهای مختلف گیاه مطالعه گردید.
 • مهری دیناروند، فاطمه زرین کمر صفحه 36
  ساختار تشریحی برگ و ساقه در گونه های جنس کنار که شامل Z.nummularia، Z. spina - christi، Z. jujuba مربوط به مناطق مختلف ایران می باشد از نظر ریخت شناسی و تشریحی مورد مطالعه قرار گرفت. شرح کامل مشخصات در هرگونه به همراه کلید شناسایی نیز برای تفکیک گونه ها ارائه می گردد.
 • محمد مهرنیا صفحه 42
  گونه Leptaleum hamatum در فلور ایرانیکا از پاکستان گزارش گردیده ولی در فلور پاکستان مترادف گونه L.filifolium قرار گرفته است. گونه L. hamatum دارای خورجین باریک و بلند، نوک خورجین قلاب مانند و طول گلبرگها کمتر از دو برابر طول کاسبرگها می باشد. گونه L. filifolium دارای خورجین کوتاه و پهن، نوک خورجین راست و یا تا حدودی خمیده، همچنین طول گلبرگها بیش از دو برابر طول کاسبرگ می باشد.
 • مرتضی یوسف زادی، دینا عزیزیان، عی سنبلی، احمدرضا محرابیان صفحه 44
  مورفولوژی دانه گرده دو گونه Tetrataenium lasiopetalum و T. nephrophyllum بوسیله میکروسکوپهای الکترونی و نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که دانه گرده این جنس تیپ عمومی خانواده چتریان (Stenopalynous) را نشان می دهد. در دو گونه مطالعه شده دانه گرده سه شیار - روزنی و از نظر شکل کلی استوانه ای - مستطیلی می باشد که در جهت محور قطبی طویل شده است. آراستار اگزین از نوع چین خورده بود.
 • مهدی یوسفی، مصطفی اسدی صفحه 47
  در بازنگری جنس Agropyron Gaertner در ایران، که براساس مطالعه نمونه های هرباریومی و جمع آوری های جدید و مشاهدات صحرائی صورت گرفت، یک واریته جدید Agropyron cristatum subsp. pectinatum var. minor) و یک زیرگونه جدید (Agropyron cristatum subsp. hamadanicum) از غرب ایران (همدان)، معرفی می شود. واریته جدید با داشتن ساقه های کوتاهتر، سنبله ظریف و گلوم و لمای کوتاهتر، Agropyron cristatum subsp. pectinatum var. pectinatum متفاوت است.
 • محمد امینی راد صفحه 51
  طی جمع آوری نمونه های گیاهی متعلق به تیره Cyperaceae از استان آذربایجان غربی، گونه Cyperus pannonicus به عنوان گونه جدید و گونه Eleocharis argyrolepis بعنوان جمع آوری مجدد از ایران شرح داده می شوند. همچنین پراکنش جغرافیایی، رویشگاه و صفات متمایز کننده گونه ها ارایه می گردد.
 • فرخ قهرمانی نژاد، فاطمه غلامیان صفحه 55
  تیره اگزالیداسه در ایران منحصرا دارای جنس Oxalis است. در این مقاله گونه ای چند ساله به نام O. articulata از ایران گزارش می شود. از این جنس تنها یک گونه بنام O. corniculata قبلا از ایران ذکر شده است.
 • حسین معروفی، کریم شریفی صفحه 57
  گونه Acer tataricum به عنوان گزارش جدید از غرب ایران معرفی می شود. نمونه گونه مذکور از جنگلهای منطقه بانه به طرف سردشت روستای کانی برد جمع آوری شده است.
 • سید رضاصفوی صفحه 59
  نگارنده از سال 1378 مجری طرح «تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی، تیره آفتابگردان - تبار لاکتوسه» بوده است؛ در طول این مدت همه نمونه های تبار در هر باریومهای معتبر ایران مشاهده و نامگذاری شد: مقاله حاضر حاوی بخشی از دستاوردهای طرح مذکور است. Scorzonera luristanica Rech. f. var. lanata Safavi که از استان کردستان جمع آوری شده است به عنوان واریته ای جدید برای دنیا معرفی می شود؛ همچنین کلیه نمونه های گیاهی جنس Scolymus maculatus Lجمع آوری شده از ایران (چهار نمونه در هر باریوم مرکزی ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و یک نمونه در هر باریوم ایران -.
 • حمید موذنی، سپیده ساجدی، محمدرضا جوهرچی صفحه 63
  گیاه Sameraria stenophylla به عنوان گونه جدیدی از شرق ایران گزارش می شود. این گونه به سادگی با داشتن گلبرگ های بلند و سرنیزه ای بودن قاعده برگ های ساقه ای از گونه مجاور خود یعنی Sameraria elegans قابل تفکیک است. نقشه پراکنش این گونه و نزدیکترین خویشاوند آن به همراه تصویری از این گونه ارائه می شود.
 • قدیر طاهری، مصطفی اسدی، طاهر نژاد ستاری، محمدرضا جوهرچی، احمدرضا بهرامی صفحه 67
  گونه Apera interrupta که از استان خراسان جمع آوری شده است، برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. این گونه با گونه مجاور خود A. intermedia مقایسه شده است. اهمیت این گزارش به این دلیل است که در منطقه فلور ایرانیکا فقط براساس جمع آوری یک نمونه از شرق افغانستان بدون ذکر دقیق محل از این تاکسون نام برده شده است و در این مقاله برای دومین بار از منطقه فلورا ایرانیکا و برای نخستین بار از ایران گزارش می شود...
 • زهرا توکلی، مصطفی اسدی صفحه 69
  گونه های H. piloselloides و H. xariculoides و H. xmatrense از بخش sect. Praealtina و به ترتیب از زیربخش های subsect. Praealtoechinina، subsect. Florentina و subsect. Praealtopilosellina و گونه H. xhypeuryum از بخش sect. Pilosellina و زیر بخش subsect. Hoppeana و گونه H. xkozlowshyanum از بخش sect. Echinina و زیر بخش subsect. Incana برای اولین بار از غرب و شمال ایران گزارش می شوند. برای هر یک از گونه های فوق نمونه هر باریومی و کمی توضیحات ذکر می گردد...
 • مسعود عباسی، ابراهیم موسوی، اصغر پاریاب صفحه 73
  گونه Potentilla soongarica که از شمال شرق ایران، خراسان (کلات، لاین کهنه) جمع آوری گردیده است بعنوان گونه ای جدید برای فلور ایران گزارش می گردد.
 • علیرضا نقی نژاد صفحه 75
  جنس Nasturtium با دو گونه N. officinale و N. microphyllum در بسیاری از مکانهای مرطوب و باتلاقی کشور پراکنده است. این دو گونه باعث یک تاکزون هیبرید با ویژگی کاملا حد واسط می شود. اکولوژی و پراکنش این هیبرید و همچنین گونه های والد مورد بحث قرار می گیرد. همچنین N. microphyllum برای اولین بار از چند موقعیت مختلف در شمال ایران گزارش می شود...
 • یاسمین ناصح، محمدرضا جوهرچی، بهرام زهزاد صفحه 78
  گونه های Euphorbia maculata و E. consanguinea که به ترتیب از شمال و شمال شرق ایران جمع آوری شده اند برای اولین بار از منطقه فلورا ایرانیکا و ایران گزارش می شوند.
 • سیدمحمود غفاری صفحه 81
  مشاهدات کروموزومی برای 17 گونه متعلق به 9 خانواده ارائه شده است. شمارش کروموزومی برای 6 گونه شامل: Tanacetum polycephalum subsp. duderanum (Asteraceae) (n=18)، Cardaria draba subsp. chalepensis (Brassicaceae) (n=32)، Minuartia lineate (Caryophyllaceae) (n=10)، Silene latifolia subsp. persica (Caryophyllaceae) (n=12+1B)، Epilobium confusum (Onagraceae) (n=10)، and Rumex scutatus (Polygonaceae) (n=15) برای اولین بار گزارش می شود. همچنین سطح دیپلوئیدی n=9 برای گونه Nepeta racemosa نیز برای اولین بار ارائه شده است.
 • فاطمه فدایی صفحه 87
  گونه Sesuvium verrucosum از جزیره کیش و نزدیکی ماهشهر جمع آوری شده است و اولین گزارش برای این گونه در ایران و محدوده فلورا ایرانیکا بوده و اولین گزارش از جنس Sesuvium در ایران نیز می باشد. این گونه از S. sesuvioides که در فلورا ایرانیکا تنها از پاکستان گزارش شده است کاملات متمایز بوده و در صفات زیادی از جمله تعدادی پرچم ها، شکل برگها و پوشش گیاه و رنگ نمونه در حالت خشک متفاوت می باشد.
 • علی اصغر معصومی، سیدمنصور میرتاج الدینی صفحه 90
  گونه A. hotkanensis Massoumi & Mirtadzadini به عنوان گونه جدید متعلق به بخش Microphysa از کرمان معرفی می گردد. گونه جدید با محور برگی بلند، برگچه های واژ تخم مرغی با نوک تخت یا اندکی شیاردار، با گلاذین کم گل و اندکی واژگون و همچنین با کاسه بزرگ که نیمه فوقانی آن برنگ قرمز می باشد از کلیه گونه های خویشاوند جدا می گردد. ...
 • علی اصغر معصومی، حسین معروفی صفحه 92
  گونه جدید A. montis - nacarouzi Maassoumi & Maroofi بعنوان گونه جدید متعلق به بخش Hymenostegis از کردستان، کوه نکروز شرح داده می شوند. گونه جدید از منطقه ای معرفی می گردد که تاکنون جمع آوری چندانی صورت نگرفته است و این گونه در بسیاری از صفات با گونه های خویشاوند خود چون A. glumaceus Boiss و A. pediculariformis Maassoumi تفاوت های چشمگیری دارد.
 • منصوره خداشناس، سیدمنصور میرتاج الدینی، مصطفی اسدی صفحه 94
  گونه جدید Sisymbrium kermanicum به عنوان گونه جدیدی از ایران معرفی می شود. این گونه با داشتن میوه هایی به طول 60 تا 70 میلی متر که فقط در فوقانی ترین قسمت خود دارای کرک های محکم و خشنی می باشد از سایر گونه های این جنس قابل تشخیص است و به دلیل قرابتی که با گونه های Sisymbrium Irio، S. brassiciforme دارد با آنها مقایسه می شود. طرح و پراکنش جغرافیایی این گونه جدید ارائه می گردد
 • منیژه پاکروان صفحه 97
  گونه Alcea tiliacea به سطح واریته ای از Alcea rhyticarpa کاهش یافته است. این ترکیب جدید با استفاده از نتایج مورفولوژیک و بررسی های اسکن پوسته بذر حاصل شده است. پراکنش جغرافیایی واریته ها براساس نمونه های هرباریومی و ویژگی های مورفولوژیک آنها توضیح داده شده است.
 • سید رضاصفوی، حسین معروفی صفحه 99
  Tragopogon bornmuelleri var. latifolius که از استان کردستان جمع آوری شده است به عنوان واریته جدید برای ایران معرفی می شود. این واریته با داشتن برگهای خیلی پهن تر از واریته تیپ مشخص می شود.
 • محمود سهرابی، آلان اورانگه صفحه 101
 • مسعود عباسی، حسن امیرآبادیزاده صفحه 104
  قبیله Sophoreae در ایران مورد بررسی قرار گرفت. یک زیرگونه جدید بنام Sophora mollis subsp. sylvestris از مرکز و جنوب غرب ایران شناسایی گردید. این زیرگونه با دو زیر گونه در داشتن برگ های مرکب فرد شانه ای به تعداد غالبا 5 تا 9 و به ندرت 2 تا 14 جفت برگچه سبز روشن و تقریبا همرنگ و کرکدار در دو سطح و میوه کرکدار با 4 بال مشخص متمایز می گردد.
|
 • Ahmad Ghahreman, Maasumeh Alemi, Farideh Attar, Behnam Hamzehee, J. Travis Columbus Page 1
  In this paper the leaf structure of 25 Iranian species of Bromus in Iran have been anatomically examined. Eighty one characters were selected for variable and constant species characters. Among them 28 characters are variable in different localities, 40 characters constant in all species (even in different localities) and 13 characters variable between species which these characters have taxonomical value and can be used for distinguishing between species. Based on the study, annual and perennial species are separated in two groups. In this paper, in addition to providing a list of variable and constant species characters, tables showing the species distinguishing characters as well as anatomical photos of the species is presented.
  Keywords: Anatomy, Bromus, Iran
 • Rohangiz Abbas Azimi, Ziba Jamzad, Fatemeh Sefidkon, Gholamreza Bakhshi Khaniki Page 15
  Vitex L. (Lamiaceae) in Iran was reviewed using morphological and phytochemical characters. Verbena officinalis (Verbenaceae) was also studied for comparison. The pollen grains, were examined using SEM and LM Furthermore, the petiolar anatomy, trichome structure and morphology of different plant parts were studied. The essential oils of aerial plant parts were extracted and identified. Pollen grains among the studied species of Vitex are tricolpate, isopolar, circular in the polar view, while in Verbena officinalis they are tricolporate and triangular. The exine ornamentation provides characteristic features useful for delimitation of the species in our group. The SEM micrographs of fruits, leaves and stems show uni- and tetra-cellular glandular and simple multi-cellular trichomes. The petiolar anatomy of the first to the third lower nodes showed different patterns in the shapes and arrangement of the vascular bundles. Form phytochemical point of view α-pinene, sabinene and limonene are the characteristic compounds in Vitex spp. and are present in examined species in high concentrations. In most species monoterpenoids are the major constituents of the oil. There are differences in mono- and sesquiterpenoid compounds of the oils among species. Examining the morphological and micro-morphological characters of leaf, stem, corolla and calyx in combination with the phytochemical characters revealed the occurrence of four species in the flora of Iran including V. agnus-castus, V. negundo, V. trifolia and V. pseudo-negundo. Among these species high morphological, anatomical and phytochemical variations were observed in V. pseudo-negundo. Moreover, the affinity of Vitex within Lamiaceae genera issupported.
  Keywords: Vitex, Anatomy, Lamiaceae, pollen, Phytochemistry, morphlogy
 • Mehri Dinarvand, Fatemeh Zarinkamar Page 36
  Anatomy-taxonomy of Ziziphus species in Iran were studied under light microscope. The different anatomical characters on Ziziphus spina-christi, Z. nummularia, Z. jujuba indicated the adaptation of this species to various ecological conditions.
  Keywords: Foliar anatomy, stem, Ziziphus, Iran
 • Mohammad Mehrnia Page 42
  Leptaleum hamatum Hemsley & Lace was collected from Isfahan province is reported as a new record for the flora of Iran. It is well characterized by the length and shape of the siliqua from Leptaleum filifolium (Willd.) DC.
  Keywords: Cruciferae, Hesperideae, Leptaleum hamatum, Iran, new record
 • Morteza Yousefzadi, Dina Azizian, Ali Sonboli, Ahmad Reza Mehrabian Page 44
  The pollen morphology of Tetrataenium lasiopetalum and T. nephrophyllum was studied by SEM and LM. The results confirmed the stenopalynous characteristic of the family Apiaceae. The palynological observations revealed that pollen grains of two studied species of Tetrataenium are prolate in shape and posses tricolporate aperture. The exine sculpturing of both species are rugulate. Therefore, T. lasiopetalum and T. nephrophyllum are similar in palynological characters and could be included in subrectangular pollen type as classified by Cerceau – Larrival.
  Keywords: Tetrataenium, Apiaceae, pollen, Iran
 • Mehdi Yousofi, Mostafa Assadi Page 47
  Agropyron cristatum subsp. pectinatum var. minor & Agropyron cristatum subsp. hamadanicum are described as new taxa from West of Iran. The new variety, var. minor differs from var. pectinatum by having shorter height, fine spike and shorter glume and lemma. The new subspecies subsp. hamadanicum also differs from Agropyron cristatum subsp. incanum & Agropyron cristatum subsp. pectinatum by having shorter height, long fibrous roots, and longer spike, spikelete, glume and lemma.
  Keywords: Agropyron cristatum, new taxa, Iran
 • Mohammad Amini Rad Page 51
  Cyperus pannonicus as a new record for the flora of Iran and Eleocharis argyrolepis as its second collection from W. Azerbaijan province are reported. Morphological characters, habitat, geographical distribution in the world and Iran are also presented.
  Keywords: Cyperus, Eleocharis, new record, Iran
 • Farrokh Ghahremaninejad, Fatemeh Gholamian Page 55
  Family Oxalidaceae represented with the genus Oxalis L. in Iran. Here it is recorded a perennial species, O. articulata, for the genus from Iran. Already the only recorded species from the country have been O. corniculata.
  Keywords: Iran, new record, Oxalix, O. articulata
 • Hosein Maroofi, Karim Sharifi Page 57
  Acer tataricum is reported for the first time from West of Iran, it has been collected from the oak forests near the village Kani-Bard, Baneh, Kurdista.
  Keywords: Acer, New collection, Kurdistan, Iran
 • Hamid Moazzeni, Sepideh Sajedi, Mohammad Reza Joharchi Page 63
  Sameraria stenophylla is reported as a new record from E Iran. This species is easily distinguished from its closest relative, Sameraria elegans, by having larger petals and stem leaves which are sagittate-cordate at base. A geographical distribution map and an illustration of the species are given.
  Keywords: Sameraria, Brassicaceae, new record, Iran
 • Ghadir Taheri, Mostafa Assadi, Taher Nejadsatari, Mohammad Reza Joharchi, Ahmad Reza Bahrami Page 67
  Apera interrupta which has been collected from Khorasan province is reported as a new species to Iran. This species is compared with closely related species, Apera intermedia....
 • Zahra Tavakkoli, Mostafa Assadi Page 69
 • Masoud Abbassi, Ebrahim Moussavi, Asghar Paryab Page 73
  Petentilla soongarica collected from Khorassan (Kalat) is reported as a new record from Iran.
 • Alireza Naqinezhad Page 75
  The genus Nasturtium with two species, N. officinale and N. microphyllum, distributes in the wet and damp places of Iran. These two species make a hybrid state, Nasturtium x sterile, with intermediate morphological and chromosomal features. This hybrid state is reported for the first time in Iran. Ecology and general distribution of the hybrid and its parent taxa are discussed. Moreover N. microphyllum is reported from more localities comparing to the one loccality in Flora Iranica.
  Keywords: Cruciferae_Nasturtium_N. x sterile_norh of Iran_New hybrid
 • Yassamin Nasseh, Mohammad Reza Joharchi, Bahram Zehzad Page 78
  Two new records of the genus Euphorbia are reported for the first time for the Flora Iranica area and the flora of Iran. These species that were collected from N & NE-Iran are E. maculata and E. consanguinea respectively.
  Keywords: Euphorbia, new records, Flora Iranica, Iran
 • Seyed Mahmoud Ghaffari, Kazem Kelich Page 81
  Original meiotic chromosome counts are presented for 17 species in nine families of angiosperms from Iran. Chromosome counts for six species including: Tanacetum polycephalum subsp. duderanum (Asteraceae) (n=18), Cardaria draba subsp. chalepensis (Brassicaceae) (n=32), Minuartia lineate (Caryophyllaceae) (n=10), Silene latifolia subsp. persica (Caryophyllaceae) (n=12+1B), Epilobium confusum (Onagraceae) (n=10), and Rumex scutatus (Polygonaceae) (n=15) are new reports. Also, the diploid level of n=9 for Nepeta racemosa is reported here for the first time.
  Keywords: Achillea, Cardaria, Centaurea, Cirsium, Crepis, Epilobium, Glaucium, Hypericum, Lotus, Minuartia, Nepeta, Rumex, Silene, Sisymbrium, Tanacetum, Thymus, Chromosome, Iran
 • Fatemeh Fadaie, Farideh Attar, Ahmad Ghahreman Page 87
  Sesuvium verrucosum is reported for the first time from Iran and Flora Iranica area. It was collected in Kish Island and near Mahshshr in S. Iran. It differs in number of stamens, shape and size of leaves and plant color in drying state from S. sesuvioides (Fenzl) Verdc. which was introduced from Flora Iranica only from Pakistan.
  Keywords: Aizoaceae, Sesuvium, new record, Iran, Flora Iranica
 • Ali Asghar Maassoumi, Mansoor Mirtadzadini Page 90
  Astragalus hotkanensis is described as a new species from south east Iran. This species belongs to the sect. Microphysa Bunge. The related species are A. meimandicus, and A. reuterianus.
  Keywords: Astragalus, sect. Microphysa, new species, Kerman, Iran
 • Ali Asghar Maassoumi, Hossein Maroofi Page 92
  Astragalus montis-nacarouzii is described from the sect. Hymenostegis. It has been collected from Kurdistan province, Kuhe Nacarouz where it has been under collection. The new species is related to A. glumaceus and A. pediculariformis.
  Keywords: Taxonomy, Astragalus, sect. Hymenostegis, new species, Iran, Kurdistan
 • Mansooreh Khodashenas, Seied Mansour Mirtadzadini, Mostafa Assadi Page 94
  Sisymbrium kermanicum is described and illustrated as a new species from Iran. This species is well characterized by the following characters. Fruits 50-60 cm and torulose, the apical part of fruit has strict and short hairs. The new species seems be most closedy redated to S. Irio, so they are compared. It is also compared with S. brassiforme.
  Keywords: Sisymbrium, Sisymbrieae, Brassicaceae, new species, Iran
 • Maneezhe Pakravan Page 97
  Alcea tiliacea is reduced into a variety of Alcea rhyticarpa. This new combination was made on the base of extensive morphological studies and SEM study of the seed coat surface. Main characters of both varietas and their geographical distributions are presented.
  Keywords: Alcea, new combination, SEM, Iran
 • Seyed Reza Safavi, Hosein Maroofi Page 99
  Tragopogon bornmuelleri M. Ownbey & Rech. f. var. latifolius Safavi is described here as a new variety from Iran.The difference with related variety is also discussed.
  Keywords: Asteraceae, Lactuceae, Tragopogon, Iran, new variety, Taxonomy
 • Mohammad Sohrabi, Alan Orange Page 101
  Five species of sorediate lichens are reported as new to Iran: Lepraria crassissima, L. diffusa, L. lobificans, L. vouauxii, and Arthonia endlicheri.
  Keywords: sterile crusts, leprose lichens, Lepraria, Arthonia
 • Masoud Abbassi, Hasan Amirabadizadeh Page 104
  Reviewing the tribe Sophoreae in Iran, Sophora mollis subsp. sylvestris as a new subspecies is described from SW. and central Iran. It is distinguished from the other subspecies of Sophora mollis by having differences in vegetative and generative characteristics such as size, color and number of leaflet, hairs, petal size and finally fruit shape. Moreover, Ammodendron persicum Bunge ex Boiss. as a forenamed species from flora of Iran had an incomplete botanical description which is revised and completed in present report. The study indicates that the species is an endemic shrub which is distributed on border region of Iran and Afghanistan located in East of Ghaen in Khorassan province and East of Khash in Sistan & Baluchestan province.