فهرست مطالب

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی - پیاپی 10 (بهار و تابستان 1384)
 • پیاپی 10 (بهار و تابستان 1384)
 • ویژه نامه زبان و ادب فارسی
 • 125 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • انزابی نژاد، بهجت سادات حجازی صفحه 9
  دیوان شمس دریای متلاطم، پرجزر و مد و در حال تلوین شخصیت مولانا را به تصویر می کشد که از منظر روان کاوی لایه های درونی ضمیر او منبعی سرشار، عمیق و حائز اهمیت است. وزن های ضربی یا خیزابی در کلام شاعر از انقلابی سترگ و شگرف در درون او حکایت می کند و اینکه او در آستانه یک تولد تازه قرار دارد. او پس از گذشتن از مقامات تلوین و رسیدن به مقام تمکین و بازگشت به عالم صحو، آرام و قرار خود را بازمی یابد و تصویر زیبا و سرشار از ملاحت این آرامش ژرف را در مثنوی با جذابیتی هنرمندانه منعکس می کند. این مقاله به پیوند ادبیات و روان شناختی، شعر-درمانی، غلبه ناهوشیاری بر مولوی و پیامدهای آن می پردازد
  کلیدواژگان: ناهوشیاری، شعر درمانی، تکرار، تناقص نمایی، فراهنجاری
 • فرزانه مظفریان صفحه 37
  نقد کهن الگویی شعر پارسی، از مقولاتی است که کمتر بدان پرداخته شده است. اسطوره ها که به باور پرفسور یونگ، در ژرفنای ناخودآگاه آدمیان از حضوری فعال برخوردارند، در ادبیات و شعر نقشی بس کارآمد دارند و اگر باور اغراق آمیز نورتروپ فرای مبنی بر یکی دانستن اسطوره و شعر را نپذیریم، با تاملی نه چندان موشکافانه در کلام هنرمندان و استادان متقدم، جنبش و جوشش واژگان را با چاشنی گرفتن از باورهای اسطوره ای نظاره گر خواهیم بود.
  نوشتار حاضر در پی ارائه این حقیقت است که اسطوره، مایه اصلی صور خیال در شعر پارسی است و شاعر، که وارث اندیشه های متعالی بشر است، در بازآفرینی کهن الگویی خود، موجد تصاویر نو و تازه ای می گردد.
  کلیدواژگان: اسطوره، آسمان، آفرینش، شعر
 • مهدی نوریان، اسحاق طغیانی، سعید حاتمی صفحه 63
  شناخت و تحلیل آثار ادبی و زندگی آفرینندگان این آثار، بدون تحقیق و شناخت اجتماع و فرهنگی که در آن پرورش یافته اند امکان پذیر نیست. بنابراین، تحقیق در ابعاد و مقوله های مختلف فرهنگ جامعه ای که هنرمند در آن زیسته است به شناخت جامعتر او و آثارش کمک می کند.
  از سوی دیگر: «ادبیات بیان حال جامعه است» (رنه ولک و آوستن وارن، 100). آینه تمام نمای اجتماع است واقعیات و تحولات اجتماعی و فرهنگی متن جامعه، به صورت بازتابهای عینی، اما جزئی و پراکنده، در آثار ادبی کم و بیش یافت می شود. چنانکه با جمع آوری، تنظیم، توصیف و تحلیل این بازتابها،می توان سیمایی دقیق، جامع و واقعی، از زندگی و فرهنگ مردم ارائه داد. این کار کرد و فایده ارزشمند ادبیات است که متاسفانه کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.
  هدف از این نوشتار، بررسی ارزش و غنای آثار سنایی غزنویی، شاعر بزرگ نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری، از جنبه های اجتماعی و فرهنگی است. برای نیل به این مقصود، نگارنده، بازتاب مهمترین مقوله ها و ابعاد فرهنگی اجتماع را در آثار این شاعر جمع آوری و تحلیل نموده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، بازتهای فرهنگی و اجتماعی در شعر سنایی، دگرگونی ارزشهای فرهنگی، برده داری، اوضاع دینی، نقش زنان در جامعه
 • محمود درگاهی صفحه 93
  مطابق چند فقره گزارش بسیار کوتاه از اندیشه و کرامت «اخی فرج زنجانی»، او یک زاهد قشری و تنگ نظر است که نان را به نرخ ایمان می دهد و بر سر مجلس اطعام خود یک مهمان ناخوانده غیر مسلمان را به سختی رسوا می سازد! در حالی که با امعان نظر در واژه «اخی» یعنی لقب اخی فرج زنجانی که او را در زمره «اخیان» و اهل مروت و جوان مردی می نشاند، تصویر دگرگونه ای از او پدید می آید که مهمان دوستی و بخشندگی و رازپوشی آیین اعتقادی اوست. این دوگانگی دشوار در شخصیت اخی فرج زنجانی، تناقض کوری را پدید می آورد که گشودن آن از دو طریق ممکن است: نخست این که در صحت آن گزارش ها تردید کنیم، و دیگر این که ضبط برخی از نوشته ها را که به جای «اخی فرج»، «ابوالفرج» آورده اند بپذیریم.
  کلیدواژگان: اخوت، اخیان، فتوت، اخی فرج، ابوالفرج
 • جمال احمدی صفحه 107
  قبل از ظهور زرتشت، آریایی ها الهه های متعدد داشتند؛ دیوان پروردگاران مشترک بین اقوام هند و ایرانی بودند. اما پس از جدایی ایرانیان از هندوان، پروردگاران مشترک قدیم یعنی دیوها که مورد پرستش هندوان بودند، نزد ایرانیان، اهریمنان خوانده شدند. در آیین زردشت تعداد دیوان بسیار است. هفت دیو در مقابل هفت امشاسپندان قرار دارند. اهریمن برای مبارزه با اهورامزدا شش دیو می آفریند. اولین دیو، «اکومنه» نام دارد؛ به معنی بدنهاد و بدسرشت. این دیو را اهریمن در مقابل «وهومنه» یا «بهمن» آفرید. به نظر محققان اکومنه دیو همان اکوان دیو است که رستم در شاهنامه فردوسی با او مبارزه می کند و او را از پای درمی آورد.
  در این پژوهش دیو از دیدگاه عرفانی آن مورد بررسی قرار نگرفته است، زیرا پرداختن به آن به مجالی فراخ تر نیاز دارد1.
  کلیدواژگان: اهورامزدا، اهریمن، اکوان دیو، زردشت، اسطوره
 • کاظم برزگر، علی اکبر جباری، محمدرضا مزین صفحه 129
  در این مقاله توصیفی-کاربردی، ابتدا سعی شده است که یک طبقه بندی موجز و جامع از حروف اضافه فارسی و معادلهای انگلیسی ارائه گردد و سپس میزان تسلط دانشجویان ایرانی در معادل یابی انگلیسی برای آنها در نگارش انگلیسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
  نتایج این تحقیق نشان داد که اکثر دانشجویان ایرانی در این امر دچار مشکل و ضعف هستند و به انجام خطاهایی چون حذف بی مورد حروف اضافه انگلیسی، اضافه نمودن غیر ضروری حروف اضافه انگلیسی و کاربرد اشتباه حروف اضافه به جای یکدیگر مبادرت می ورزند. سرانجام، خطاهای دانشجویان ایرانی در معادل یابی حروف اضافه انگلیسی در برگرداندن جملات فارسی به انگلیسی به صورت آماری مورد بحث قرار گرفته اند.
 • کتابشناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه یزد
  مهری زینی صفحه 151
 • حسین دادخواه، حسین چوبین صفحه 167
  یدور هذا التحقیق حول مفهوم کلمه» اللیل«و استعمالها فی العصر الجاهلی و فی صدر الاسلام، و قداعتمدنا فی کتابه هذا البحث علی معانی کلمه» اللیل«کما جاءت فی اشعار الشعراء قبل الاسلام، و هی مرآه تعکس لنا المفاهیم التی کانت سائده فی العصر الجاهلی، کما اعتمدنا علی ما جاء فی آیات القرآن الکریم حول «اللیل»، و هذه الآیات الشریفه هی اوثق مصدر یمکن ان یرجع الیه فی صدر الاسلام وبعده. و فی الختام اجرینا مقارنه باختصار بین معانی هذه الکلمه فی العصر الجاهلی و فی صدر الاسلام.
  کلیدواژگان: اللیل، الشعر، الجاهلیه، القرآن الکریم
|
 • Dr.Reza Anzabi Nejad, Dr.Behjat Al- Saddat Hejazi Page 9
  The Divan of Shams reflects the raging ocean and constantly changing personality of Molana, a vaiuable source which shows the inner layer of his conscience from psychoanalytic point of view. The rising and rhythmic Meters of his poems are indicative of profound and amazing revolution whitin him and of a new birth. Having passed the Stays of change and attaining the stay of fixity and returning the stay of sobriety, he achieves peace and rest, artistically reflecting the the beautiful image of his profound serenity in the Mathnavi. This article deals with the relation between and psychology, as well as poetry, and the preponderance of unconsciousness over Molavi and its consequences.
 • F.Mozafarrian Page 37
  Manifestation of sky myth in persian verse:The archetypal approach of persian verse is among concepts which have been treated less than anything else. The myth which in the opinion of professor jung, have an active presence in the unconscious depth of man have a much effective role in literature and poetry, and if we don’t accept the axaggerating belief of Northrope frye to the effect of identifying the mythe with poem, by a cursory glimbse in the view of prior poets, we shall see movement and evolution of words by borrowing mythological believes.This article aims to show the fact that the myth is the prineipal theme of images in persian verse and the poet, who is the heir of transcendent ideas of the man in regenertion of his archetypal makes new and fresh images.
 • Dr. Noorian, Dr. Toghyani, S.Hatami Page 63
  It is not possible to fully understand a literary work without studing the socio – cultural cirumstances in which the author lived and flourished. Any sociological research in this regard may therefore be of some help.As for literature, it is “the reflection of social state of affairs” (Theory of literatur, p.loo), an objective mirror image of the society indeed. One may come to a true picture of life in the past by putting together the corresponding sociological finding. Unfortunately, the sociological implication of literature have not been taken seriosly yet.This article aims at the contribution of Sanai Ghaznavi’s poetry to socio – cultural studies. It pinpoints and analyzes the most significant issues ot sociological value reflected in his poems.
 • Dr.Dargahi Page 93
  According to some very short reports on Akhi Faradg Zanjani’s banefactory manners, he was a stingy and prejudiced hermet who favoured people as much as their religious faith. For instance, he once humiliated an univited non-muslim guest so harshly in a charity party. This is semantically in contrast with his adopted title “Akhi” which categorizes him as a generous man who believes hard in hospitality and forgiveness. The paradoxs in his character may be acconted for in two ways. First, the reports about his character might be false. Second, the literature reporting on “Abu- al- Faradg” rather than “Akhi Faradg” might be of truth.
 • G.Ahmadi Page 107
  Befor zoroaster, Arians worshiped numerous gods. Some of those gods namly “Div”s were common between Indians and Iranians. Upon parting from Indians, Iranians began to view the “Div”s as devils. Zoroastrians belive in seven “Div”s versus seven “Emshaspandan”. The devil created six “Div”s whit whom to fight “Ahura Mazda”. The first “Div” is called “Akoumneh” which means malicious. It was postulated against “Vahomneh” or “Bahman”. To some researchers, “Akoumneh” is the same as “Akwan” the devil that was fought and killd by “Rostam” as reported in Ferdousi’s epic, “Shahnameh”.This article does not deal whit “Div” from a mystic point of view because the subject calls for some larger- scope research.
 • K.Barzegar, Dr. Jabbary, M.Mozayyan Page 129
  ‌ In this paper, the researcher aimed at, first, presenting a nice, brief, and comprehensive classification of the Persian prepositions and their English equivalents, and second, at determining Iranian university students’ degree of mastery in finding proper equivalents when they try to translate the Persian prepositions into English. To achieve this goal, a researcher-made handout consisting of 8 Persian sentences was given to 45 MS and MA level students at Tarbiat Modarres University in which they were asked to translate the Persian sentences to English. The results of this study demonstrated that most of Iranian students face many problems in this challenge and show many weak points. In fact, they committed errors as: ungrammatical deletion of English prepositions, unnecessary addition of English prepositions, and the wrong interchanging of English prepositions. Finally, the raw data obtained ‌from the handouts were analyzed using SPSS11 via the statistics of frequency, percent, and odd ratio.
 • Dr. Dadkhah, Dr. Choubin Page 167
  This study considers the implication of “Night” in two periods: pre Islamic and Islamic period. So to study the meaning and implication of “Night” in pre Islamic period, we considered the poem of poets of this period, as the only written documents of Ignorance period. To consider its meaning in Islamic period, we referred to some verses of holy Koran as the strongest text.At the end, a short analyzing about meaning of “Night” in these two periods, have been done.
 • Page 3
 • The Paradox of Utilitarianism in Hard Times
  Ali Taghizadeh Page 11