فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 54 (مهر و آبان 1385)

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پیاپی 54 (مهر و آبان 1385)

 • 156 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/13
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مقالات پژوهشی
 • فریبرز عشقی، مسعود جمشیدی، مژگان جمشیدی صفحات 1-6
  سابقه و هدف
  از آن جا که سرطان های دستگاه گوارش فوقانی از شایع ترین بدخیمی ها در سراسر جهان به شمار می رود، استفاده از روش های تشخیصی مناسب به منظور مشخص ساختن مرحله بیماری و برنامه ریزی درمانی بر پایه آن، ضروری به نظر می رسد. ارزش لاپاروسکوپی در تعیین میزان درگیری و گسترش تومورهای دستگاه گوارش روز به روز افزایش می یابد.
  این مطالعه جهت بررسی قدرت تشخیصی لاپاروسکوپی در تعیین متاستازهای ناشی از بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 34 بیمار مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقانی از مهر ماه 1379 تا تیر ماه 1380 در بیمارستان امام خمینی ساری بررسی شدند و پس از معاینه کامل بالینی و استفاده از آزمون های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی، تحت اقدام لاپاروسکوپی تشخیصی با بی هوشی عمومی قرار گرفتند و از نقاط مشکوک به متاستاز نمونه برداری شد و به آسیب شناسی ارسال گردید. سپس بر روی تمام بیماران، عمل لاپاراتومی انجام گرفت. کلیه اطلاعات از طریق فهرست کنترل، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  41 درصد بیماران مورد بررسی، زن و 59 درصد، مرد با میانگین سنی 14±61.25 سال بوده اند. طبق نتایج به دست آمده حساسیت لاپاروسکوپی در یافتن متاستازهای غدد لنفاوی در سرطان دستگاه گوارش فوقانی 83.33 در صد و ویژگی آن 100 درصد و در تشخیص متاستازهای کبدی 75 درصد و ویژگی آن 100 درصد بوده است. قدرت پیش گویی کنندگی مثبت و منفی آن در متاستازهای غدد لنفاوی به ترتیب 100 و 89.3 درصد و در متاستازهای کبدی 100 و 20 درصد بوده است.
  استنتاج
  لاپاروسکوپی می تواند روش مناسبی جهت تشخیص متاستازها، در سرطان های دستگاه گوارش فوقانی، قبل از لاپاروتومی باشد و نیز می تواند از بسیاری از اعمال جراحی غیر ضروری جلوگیری کرده و در انتخاب روش درمانی مناسب، کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: لاپاروسکوپی، نئوپلاسم مری، حساسیت و ویژگی
 • محمدحسین کریمان مجد، سیدعبدالله عمادی، ابراهیم نصیری، داود فرزین صفحات 7-13
  سابقه و هدف
  تغییرات نبض و فشارخون در هنگام شروع بی هوشی به وسیله داروهای مختلف از جمله کتامین و پروپوفول به عنوان داروهای شایع کاربردی و یا اجرای تکنیک های مختلف بی هوشی ممکن است ایجاد شود. هدف این مطالعه، تجویز توام مقادیر مختلف کتامین در مرحله قبل از القا بی هوشی با پروپوفول به منظور تعیین و بهبود وضعیت همودینامیکی ناشی از آن بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه کارآزمایی بالینی 130 بیمار بزرگسال کلاس یک بی هوشی به طور تصادفی در شش گروه تقسیم شدند و جهت القا بی هوشی در گروه های مختلف با پروپوفول 2 میلی گرم برای هر کیلو (23= n) و گروه کتامین 2 میلی گرم برای هر کیلو (21=n) و پروپوفول 1.75 میلی گرم برای هر کیلو با کتامین 25/0 میلی گرم برای هر کیلو (20=n) و پروپوفول 1.5 میلی گرم برای هر کیلو با کتامین 5/0 میلی گرم برای هر کیلو (21=n) و پروپوفول 1.25 میلی گرم برای هر کیلو با کتامین 0.75 میلی گرم برای هر کیلو (24=n) و پروپوفول یک میلی گرم برای هر کیلو با کتامین 1 میلی گرم برای هر کیلو (21= n) استفاده شد. فشار خون سیستول و دیاستول و تعداد نبض با استفاده از دستگاه Armita سوئد در مراحل قبل از تزریق (پایه) و بلافاصله بعد از القای بی هوشی و دقایق 1 و 5 و 10 بعد از لوله گذاری به طور اتوماتیک ثبت می شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آنالیز آماری ANOVA و Paired t test استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و تعداد نبض در مرحله قبل از القا بی هوشی در گروه های مختلف با هم تفاوت معنی داری ندارند، ولی بعد از القا بی هوشی در بین این گروه ها تفاوت ایجاد شده قابل ملاحظه بوده و هم چنین نسبت به قبل از بیهوشی در هر گروه معنی دار شده است (001/<0 P). بیش ترین افزایش فشارخون در گروه کتامین و بیش ترین کاهش فشارخون در گروه پروپوفول ایجاد شد و ثبات همودینامیکی ناشی از القا بی هوشی با پروپوفول در هنگام شروع بی هوشی در گروه هایی که با اضافه کردن 0.5و 0.75 میلی گرم کتامین همراه بوده است، نسبت به گروه های دیگر بهتر بود.
  استنتاج
  با توجه به یافته های این مطالعه، اضافه کردن کتامین به میزان 0.5 و 0.75 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن در هنگام القا بی هوشی با پروپوفول موجب بهبود وضعیت همودینامیکی در مقایسه با گروه هایی که تنها از کتامین و یا از پروپوفول برای القا بی هوشی استفاده می شود، می گردد.
  کلیدواژگان: تغییرات همودینامیکی، کتامین، پروپوفول، القاء بی هوشی، لوله گذاری تراشه
 • احمد چیت ساز، سیدعلی موسوی، کامران لعل بخش صفحات 14-20
  سابقه و هدف
  جهت تشخیص علت دردهای گردنی و تعیین ریشه های درگیر نخاعی، اقدامات پارا کلینیکی متفاوتی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به روش های تصویربرداری نظیر CT اسکن، تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI)، پرتونگاری ساده ستون فقرات گردنی و روش های تشخیصی الکتریکی نظیر ثبت فعالیت الکتریکی عضله EMG (Electromyography)، بررسی سرعت هدایت عصبی NCV (Nerve Conduction Study) و پتانسیل تحریک شده بدنی - حسی SSEP (Somatosensory Evoked Potentials) اشاره نمود. هر کدام از روش های فوق محدودیت های تشخیصی خاص خود را دارا می باشند. لذا مقایسه این روش ها در تشخیص دقیق و صحیح موارد مثبت درگیری ریشه اعصاب گردنی به ویژه قبل از اقدام به عمل جراحی بی مورد، واجد ارزش فراوانی می باشد. مطالعه حاضر جهت مقایسه ارزش تشخیصی روش های SSEP،NCV، EMG و پرتونگاری در مبتلایان به علایم بالینی درگیری ریشه اعصاب گردنی در درمانگاه های اعصاب شهر اصفهان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و آینده نگر 36 بیمار با شکایت درد گردنی با انتشار به یک یا هر دو اندام فوقانی بدون محدودیت سنی و جنسی که به درمانگاه های اعصاب دانشگاهی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 14 نفر مرد و 22 نفر زن بودند. بررسی های تشخیصی شامل MRI، NCV، EMGو پرتونگاری ساده ستون فقرات گردنی و SSEP انجام گرفت. کلیشه های MRI و پرتونگاری ستون فقرات گردن توسط یک متخصص پرتونگاری اعصاب تفسیر گردید و تمام موارد تشخیص الکتریکی عصبی توسط یک فرد انجام شد. مقادیر غیر طبیعی با کتب مرجع مقایسه گردید و یافته های حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت مقایسه از آزمون همبستگی X2 و ضریب کاپا استفاده و مقادیرPValue کم تر از 0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  حساسیت SSEP در تشخیص موارد مثبت درگیری ریشه اعصاب گردنی28.6 درصد و اختصاصی بودن SSEP در تشخیص موارد منفی درگیری ریشه اعصاب گردنی 100 درصد بود. توافق نسبی بین SSEP و MRI با توجه به ضریب کاپای 15 درصد وPValue = 0.086 وجود نداشت. در مبتلایان به درگیری ریشه اعصاب گردنی توزیع فراوانی اختلالات EMG 50 درصد، اختلالات NCV 5.6 درصد و اختلالات MRI 77.8 درصد بود. تغییرات SSEP با موارد متوسط و شدید MRIدارای توافق نسبی می باشد ((PValue =0.005.
  استنتاج
  در مطالعه اخیر مشخص شد که در مبتلایان به درگیری خفیف ریشه اعصاب گردنی SSEP ارزش تشخیصی نداشته و استفاده از روش های دیگر نظیر EMG مفیدتر می باشد، ولی در موارد متوسط و شدید درگیری ریشه اعصاب گردنی نظیر حالاتی که با درگیری نخاع نیز همراه می باشد، ارزش تشخیص SSEP افزایش یافته و روش مناسب جهت بررسی ضایعات نخاعی می باشد و از این روش به عنوان معیاری جهت لزوم انجام درمان های تهاجمی تر نظیر اعمال جراحی می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: رادیکولوپاتی گردنی، پتانسیل تحریک شده حسی بدنی (SSEP)، تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRT)، ثبت فعالیت الکتریکی عضله (EMG)، سرعت هدایت عصب (NCV)
 • محمد آزادبخت، محمدحسین طبایی، هوشنگ کیوانی صفحات 21-26
  سابقه و هدف
  پاپائین یک آنزیم پروتئولیتیک بوده که از شیرابه خشک و خالص شده میوه خربزه درختی (Carica papaya) از خانواده Caricaceae به دست می آید. در پزشکی از پاپائین به عنوان هضم کننده و برداشتن نسوج فاسد و مرده و در داروسازی به عنوان عامل پخش کننده داروها استفاده می شود. بیش ترین مقدار مصرف پاپائین در صنایع گوشت و کالباس می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، شیرابه خام میوه های کاملا رشد کرده و نارس درخت خربزه درختی از ناحیه سرباز سیستان و بلوچستان جمع آوری شد. برای جمع آوری شیرابه گیاه، با چاقو چندین برش روی میوه ایجاد کرده (عمق برش بسیار مهم است)، و پس از جمع آوری شیرابه سفید رنگ خارج شده، در حرارت مصنوعی (30°C) خشک گردید.
  به منظور استخراج پاپائین ابتدا عصاره تام توسط یک ماده جاذب (خاک دیاتومه) جذب و بعد با استفاده از سیستئین هیدروکلراید، پاپائین، کیمو پاپائین و پروتئین ها به شکل محلول در آمده و پس از صاف کردن به وسیله باز و رساندن به pH مناسب، پروتئین رسوب داده شد. سپس با استفاده از سولفات آمونیوم، کیموپاپائین را از پاپائین جدا نموده و در نهایت با استفاده از سدیم کلراید، پاپائین از محلول رسوب داده و خالص سازی گردید.برای شناسایی پاپائین از روش الکتروفورز و بررسی طیف IR و مقایسه با پاپائین استاندارد استفاده شد. برای اندازه گیری فعالیت پاپائین استخراج شده از روش USPاستفاده گردید.
  یافته ها
  در این تحقیق، 1.2 گرم پاپائین از 100 گرم شیرابه به دست آمد. همچنین نتایج نشان داده است که الگوی الکتروفورز و طیف IR پاپائین استخراج شده مشابه پاپائین استاندارد است.
  استنتاج
  فعالیت پاپائین استخراجی برابر U/mg 5800 بود که در مقایسه با پاپائین استاندارد با فعالیت U/mg 6000 در حد قابل قبولی است.
  کلیدواژگان: پاپائین، کاریکا پاپایا، خربزه درختی، آنزیم پروتئولیتیک
 • بهروز رفیعی، نادر ریاحی عالم، بهرام بلوری، محمدعلی عقابیان، حسن هاشمی، حسین قناعتی، سیدعلی رحیمی صفحات 27-34
  سابقه و هدف
  برای انجام آنژیوگرافی با استفاده از رزونانس مغناطیسی (Magnetic Resonance Angiography) MRA از مغز با توجه به وضعیت خاص شریا ن ها و وریدهای آن که دارای سرعت های متفاوت خون است، نه تنها باید در انتخاب پارامترهای تصویربرداری دقت خاصی داشت، بلکه باید موقعیت تشریحی عروق مورد مطالعه را نیز در نظر گرفت؛ به نحوی که به علت سرعت آهسته جریان خون در سیستم وریدی و شریان های کوچک در مغز استفاده از ماده شبه مغناطیس (Paramagnet) پیشنهاد می شود. به همین علت در این مطالعه بهینه سازی پارامترهای تصویربرداری عروق مغزی با استفاده از مواد کنتراست زا در میدان مغناطیسی 1.5 تسلا برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  برای بهینه سازی نگاره ها به دنبال به دست آوردن T1 تقریبی خون پس از تزریق بر اساس مقدار mmol/kg 0.1 در ms 1200 و 900، 600، 300 =T1 مقدار سیگنال نسبی برای زمان اکو ms 7 TE= و زمان تکرار 20 ms=TR به دست آمده و نشان داد که با کاهش T1 مقدار زاویه ارنست و شدت نشان نسبی افزایش می یابد. سپس با استفاده از پارامترهای زمان اکو ms 7 TE=، زمان تکرار 20 ms=TR و درجه انحراف 30، 20،10=FA (Flip Angle) تصاویر بدون تزریق و در حال تزریق در سه گروه پنج نفره داوطلب به دست آمد. پس از اندازه گیری سیگنال در نواحی شریان کاروتید، شریان میانی مغز، سیستم وریدی و انحراف معیار در هوا مقدار C/N (Contrast to Noise) محاسبه شد. با توجه به اندازه گیری های انجام شده زاویه انحراف 20 درجه دارای بالاترین مقدار C/N بود.
  در مرحله نهایی با استفاده از پارامترهای ([TR/TE/FA] 20ms/7ms/20?) و زمان اسکن چهار دقیقه تصاویر بدون تزریق، در حال تزریق و 15 دقیقه پس از تزریق در 20 بیمار داوطلب تهیه و مقدار C/N محاسبه شد.
  یافته ها
  پس از انجام آزمون های آماری مناسب، بالاترین مقدار C/N در تصاویر در حال تزریق دیده شد. برای اطمینان از معنی دار بودن تفاوت میانگین ها با استفاده از آزمون آماری t دانشجو C/N تصاویر دو به دو با یکدیگر مقایسه شدند. برای بررسی بالینی پس از تهیه تصاویر بر روی فیلم تعداد یک وریدو دو شریان که C/N آن اندازه گرفته شد بر اساس پنج درجه کیفی تعریف شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
  استنتاج
  تزریق ماده شبه مغناطیس ایجاد کننده تضاد در مشاهده بهتر شریان های ریز و وریدها موثر بود. زیرا این عروق دارای جریان خون کمی بوده و با توجه به تعداد پالس RF (Radio Frequency) که دریافت می کنند C/N قابل توجهی ندارند، ولی پس از تزریق ماده شبه مغناطیسی و کاهش T1 خون و انتخاب پارا مترهای متناسب با آن مقدار C/N افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: MRA مغز، ماده کنتراست زا پارامگنت، میدان مغناطیسی 5، 1 تسلا
 • محمدعلی ابراهیم زاده، میترا محمودی، سکینه سعیدنیا، فرشته پورمراد، الیکا سلیمی صفحات 35-42
  سابقه و هدف
  در طب سنتی ایران، برگ و ریشه گیاه پلم به طور موضعی در درمان دردهای مفصلی مورد استفاده قرار می گیرد. این کار تحقیقی به منظور بررسی میزان اثر بخشی قسمت های مختلف گیاه صورت پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  بخش های مختلف گیاه پلم از ساری در استان مازندران جمع آوری و میوه، برگ و ریشه آن به طور جداگانه با سه نوع حلال (هگزان؛ اتیل استات و متانل) به روش خیساندن (maceration) عصاره گیری شد. اثر ضد درد و ضد التهاب عصاره ها توسط آزمون رایتینگ، صفحه داغ و آزمون القا التهاب توسط کاراژنین در موش و موش صحرایی (rat) بررسی شد.
  یافته ها
  کلیه عصاره ها اثر ضد درد و ضد التهاب از خود نشان دادند. تنها عصاره هگزانی برگ ها تا میزان 600 میلی گرم/ کیلوگرم اثر ضد التهاب از خود نشان نداد. در اکثر موارد عصاره های هگزانی به طور قابل ملاحظه ای نسبت به عصاره های متانلی دارای فعالیت ضد درد و ضد التهاب بیش تری بودند. به جز عصاره اتیل استاتی که به دلیل ایجاد درد شدید در موش، از مطالعه خذف گردید، سایر عصاره ها تا 2 گرم/کیلوگرم وزن موش به شکل داخل صفاقی، سمیتی از خود نشان ندادند.
  استنتاج
  این یافته ها صحت استفاده از اندام های هوایی و ریشه گیاه را درطب سنتی تایید نمود. این تحقیق به خصوص نشان داد که عصاره هگزانی میوه پلم حاوی ترکیبات فعال و دارای قوی ترین اثر ضد درد و ضد التهاب می باشد. آنالیز شیمی گیاهی، بررسی مکانیسم اثر و بخش های مسوول ایجاد درد در فاز اتیل استات نیازمند انجام پژوهش های بعدی در این زمینه می باشد.
  کلیدواژگان: ضد درد، ضد التهاب، آزمایش رایتینگ، صفحه داغ، کاراژنین، پلم، Sambucus ebulus
 • مجید هروی کریموی، مریم پوردهقان، مریم جدید میلانی، سیدکاظم فروتن، فرشته آیین صفحات 43-51
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت کیفیت زندگی جنسی بیماران مبتلا به سرطان بخصوص سرطان پستان و نتایج مختلف تحقیقات در مورد کمیت و کیفیت تاثیر مشاوره بر روی ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان و به منظور تعیین تاثیر مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی جنسی مبتلایان به سرطان پستان که تحت شیمی درمانی قرار دارند، این تحقیق در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1383 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی است که با مراجعه به انستیتو کانسر تهران 114 زن 55- 25 ساله مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی با سابقه برداشته شدن پستان (mastectomy) در دو گروه (63= n) مراقبت رایج و (51= n) مراقبت رایج و مشاوره گروهی مورد بررسی قرار گرفتند. برای گروه تحت مشاوره 5 جلسه برنامه مشاوره گروهی طراحی گردید. کیفیت زندگی بیماران در هر دو گروه در ابتدا و انتهای کار توسط پرسشنامه استاندارد QLQ- Br23اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد، انجام مشاوره گروهی سبب ارتقای مقیاس های تصویر بدنی و عملکرد جنسی و لذت جنسی می گردد، و کیفیت زندگی جنسی مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در اثر مشاوره گروهی بهبود می یابد (0.001 p<).
  استنتاج
  با توجه به یافته های پژوهش که نشان دهنده تاثیر برنامه مشاوره گروهی بر ارتقا سطح کیفیت زندگی جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی است، پیشنهاد می گردد برنامه طراحی شده مشاوره گروهی به عنوان یک روش موثر در ارتقای کیفیت زندگی جنسی این دسته از مددجویان در مراکز درمانی و مراقبتی - حمایتی مربوط به آن ها به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، کیفیت زندگی جنسی، سرطان پستان
 • محمدعلی ابراهیم زاده، محمد آزادبخت صفحات 52-59
  سابقه و هدف
  پکتین کاربرد فراوانی در پزشکی، صنعت و صنایع غذایی دارد. از آن جا که تولید مرکبات در استان مازندران و در نتیجه امکان دسترسی به پوست این میوه ها زیاد می باشد، در غالب این تحقیق ضمن تعیین میزان پکتین در پوست انواع مرکبات، درجه استریفیکاسیون که عامل اصلی در خواص رئولوژی و فیزیکوشیمیایی پکتین است و مقدار اسید گالاکتورونیک که از مشخصات خلوص آن می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. با انجام این پروژه انواع مرکبات از نظر مقدار پکتین و ویژگی دارویی پکتین حاصل از آن ها اولویت بندی خواهند شد.
  مواد و روش ها
  نمونه هایی از 13 نوع میوه رسیده شامل انواع پرتقال واشنگتن ناول، ایتالیایی، مورو، بی اسید، شهسواری، والنسیا و خونی سانگینولا، نارنگی معمولی و کلمانتین، لیمو شیرین، نارنج، گریپ فروت و تانجلو از نهالستان تحقیقات بنیاد ساری تهیه شد. پکتین به روش استخراج در محیط اسیدی از لایه سفید داخل پوست هر میوه (آلبیدو) جدا شد. سنجش گروه های متوکسی و اسید گالاکتورونیک با روش استاندارد USP به کمک تیتراسیون صورت پذیرفت.
  یافته ها
  بالاترین درصد استخراج پکتین در پرتقال های ایتالیایی، شهسواری و سانگین به ترتیب با 27، 25 و20 درصد به دست آمد. از نظر میزان متوکسی لیمو شیرین با 11.5، واشنگتن با 10.9 و نارنج با 9.6 درصد واجد بالاترین میزان بودند. واشنگتن ناول با 89.3، لیمو شیرین با 85.4 و پرتقال ایتالیایی با 77.7 درصد اسید گالاکتورونیک دارای خالص ترین پکتین بودند.
  استنتاج
  پکتین استخراجی از شش میوه قابلیت استفاده در فراورده های دارویی را از خود نشان داد. این شش میوه عبارتند از: پرتقال ایتالیایی، واشنگتن ناول، بی اسید، شهسواری، لیمو و نارنج. در این میان بر اساس میزان متوکسی و درصد اسید گالاکتورونیک واشنگتن ناول و لیمو شیرین مناسب ترین پکتین را برای مصارف داروسازی تولید نمودند.
  کلیدواژگان: پکتین، درصد متوکسی، اسید گالاکتورونیک، استخراج، تیتراسیون
 • احمد دریانی، مهدی شریف، بهرام لاکتراشی، هاجر ضیایی، شیرزاد غلامی، ابوالقاسم عجمی، علیرضا رفیعی، عراز محمدمیرابی، رضاعلی محمدپور صفحات 60-66
  سابقه و هدف
  توکسوپلاسموز یکی از بیماری های زئونوز شایع با انتشار جهانی است که عامل آن توکسو پلاسما گوندی می باشد. این بیماری علاوه بر وارد آوردن زیان های اقتصادی، به علت قابل انتقال بودن به انسان از نظر بهداشتی نیز مهم بوده، با توجه به شرایط خاص اقلیمی و فراهم بودن شرایط انتقال و چرخه این انگل در طبیعت استان مازندران، تعیین وضعیت این بیماری حایز اهمیت فراوان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین سرواییدمیولوژی توکسوپلاسما در گاو، گوسفند و بز کشتار شده در کشتارگاه های رسمی سطح استان مازندران در سال 1383انجام شده است.
  مواد و روش ها
  برای تعیین میزان آلودگی به توکسوپلاسموز در حیوانات کشتاری، در یک مطالعه توصیفی مقطعی 639 نمونه خون از گاو، گوسفند و بز از سه منطقه مرکزی، غربی و شرقی از 9 کشتارگاه مربوط به شهرستان های استان مازندران از دی ماه 1383 تا فروردین 1384 به روش استریل اخذ گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و سرم آنها جدا شده و پس از سانتریفوژ در 200c_ نگهداری شدند. نمونه های سرمی ابتدا در رقت 1:16 با روش ایمنو فلورسانس غیر مستقیم (IFA) آزمایش شدند. در مرحله بعد سرم های مثبت با استفاده از رقت های مختلف تعیین عیار شدند و نتایج حاصل با آزمون کای دو (c2) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از کل نمونه های سرمی مورد مطالعه، 463 سرم (72.5 درصد) منفی و 176 نمونه (27.5 درصد) دارای عیار مثبت مساوی یا بیش تر از 1:16 (1:16 3) بودند. بیش ترین میزان آلودگی در گوسفند و کم ترین آن در گاو مشاهده گردید. در آزمایش سرم های گاوی، 9 درصد موارد دارای عیار مثبت آنتی بادی بودند. بیش ترین میزان آلودگی در گاو در منطقه غربی مازندران و بیش ترین درصد فراوانی عیار آنتی بادی مثبت مربوط به عیار 1:16 (5.5 درصد) بود. در آزمایش نمونه های سرمی گوسفندی موارد مثبت در کل سه منطقه 35 درصد و بیش ترین درصد موارد مثبت در منطقه غربی مشاهده گردید. بیش ترین درصد فراوانی عیار آنتی بادی مثبت مربوط به عیار 1:16 (17.3درصد) بوده است. در آزمایش سرمی بز، میزان موارد مثبت توکسوپلاسما در کل سه منطقه 30 در صد و بالاترین درصد آلودگی در منطقه غربی مشاهده گردید. همچنین بیش ترین فراوانی، مربوط به عیار 1:16 (18.5درصد) بود.
  استنتاج
  با توجه به بالا بودن شیوع سرمی توکسوپلاسموز در گوسفند و بز و اهمیت مصرف گوشت این حیوانات، امکان انتقال این انگل به انسان از طریق گوشت و نسوج گوسفند و بز بیش تر از گاو می باشد. لذا لازم است آموزش و توصیه های بهداشتی به مصرف کنندگان در خصوص مصرف گوشت این حیوانات ارایه گردد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، سرولوژی، IFAT، دام
 • محمود محمدیان، M.R Ashmore صفحات 67-74
  سابقه و هدف
  افزایش غلظت ذرات قابل استنشاق در هوا منجر به بیماری های ریوی و افزایش مرگ و میر در افراد جامعه می شود. در مطالعات همه گیری شناسی بیش تر نتایج حاصل از غلظت ذرات در هوای شهرها به عنوان ملاکی برای پی آمدهای بهداشتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما بررسی های انجام شده، نشان می دهد که بین میزان تماس افراد با ذرات قابل استنشاق و غلظت ذرات در محیط های بسته ارتباط قوی تری وجود دارد. در این بررسی ضمن اندازه گیری غلظت PM2.5 در داخل وسایل نقلیه عوامل موثر بر افزایش غلظت این ذرات در داخل وسایل نقلیهمورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این بررسی به وسیله یک دستگاه نمونه برداری و تجزیه مستقیم ذرات قابل استنشاق (MicroDust Pro)، غلظت ذرات PM2.5 در هوای داخل سه نوع وسیله نقلیه اندازه گیری و با غلظت PM10 اندازه گیری شده توسط ایستگاه های ثابت در مرکز شهر مقایسه شد. دستگاه نمونه برداری برای استفادهدر هر وسیله نقلیه به طور جداگانه استاندارد شد. از یک فیلتر PUFبرای جدا کردن ذرات PM2.5 و یک پمپ نمونه بردار با جریان هوای دو لیتر در دقیقه استفاده شد. نمونه برداری در یک مسیر یکسان برای سه نوع وسیله نقلیه انجام شد تا بتوان نتایج حاصل را با هم مقایسه کرد.
  یافته ها
  غلظت ذرات PM2.5در داخل واگن قطار کم تر از غلظت ذرات PM10 اندازه گیری شده توسط دستگاه های پایش آلودگی هوا در مرکز شهر بود. اما غلظت PM2.5اندازه گیری شده در داخل اتومبیل و اتوبوس بیش از مقادیر PM10 اندازه گیری شده در مرکز شهر بود. افزایش غلظت ذرات PM2.5در داخل اتوبوس و قطار مربوط به زمان سوار و پیاده شدن مسافران و در مورد اتومبیل، ایستادن پشت چراغ قرمز بود.
  استنتاج
  نفوذ ذرات ریز آلوده کننده هوا ناشی از عبور و مرور در خیابان ها و همچنین پراکنده شدن ذرات ریز ته نشین شده داخل وسایل نقلیه، مهم ترین عوامل افزایش غلظت ذرات قابل استنشاق در داخل وسایل نقلیه عمومی می باشند.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ذرات قابل استنشاق، وسایل نقلیه، PM2، 5
 • زهرا بصیرت، شهناز برات، محمود حاجی احمدی صفحات 75-81
  سابقه و هدف
  پره اکلامپسی یکی از شایع ترین و ناشناخته ترین عوارض بارداری است. از آن جایی که نقشbHCG در پاتوفیزیولوژی این بیماری به طور دقیق شناخته نشده است، هدف از این مطالعه، بررسی سطح خونی آن در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و مقایسه آن با خانم های باردار سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با روش مورد - شاهدی بر روی دو گروه 40 نفری از زنان باردار مبتلابه پره اکلامپسی و زنان باردار سالم با سن حاملگی ترم مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل طی سال های 1382 لغایت 1383 انجام شد. سطح سرمیbHCG به روش Radio Immuno Assay در تمام بیماران سنجش شد. زنان دارای دیابت، فشار خون مزمن، چند قلویی و بیماری های داخلی از مطالعه خارج شدند. در آنالیز از آزمون های مجذور کای، آزمون تی، ANOVA، کروسکال والیس (Keruskall-wallis) و من - ویتنی (Mann-whitney) استفاده شد.
  یافته ها
  میزان سرمی هورمون bHCGدر بیماران پره اکلامپسی 39840±24630 IU/Lو در افراد سالم IU/L 27460±25862 بود (P=0.031) در بیماران دارای پره اکلامپسی خفیف (34 نفر) میانگین سطح هورمونیbHCG برابر 16758±31991 IU/Lو در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید (6 نفر) IU/L 9257±84312 بوده است (P<0.0001).
  استنتاج
  سطحbHCG در افراد دچار پره اکلامپسی بالاتر از افراد سالم است. با افزایش شدت پره اکلامپسی در بیماران، میزان سرمیbHCG بالاتر می رود. سطح بالای HCG نشانگر پره اکلامپسی شدید و تقویت کننده ارتباط HCG با صدمات جفتی می باشد.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، گونادوتروپین، کوریونی انسان، حاملگی
 • بهرام طهماسبی، محمود محمودی، یوسف یحیی پور، محمد جمشیدی، کوروش هلاکویی نایینی صفحات 82-89
  سابقه و هدف
  بیماری های نئوپلاستیک دومین علت مرگ و میر در اکثر کشورهای دنیا می باشد که در این بین لوسمی و لنفوم با شیوع و بروز قابل توجه در تمام دنیا و ایران به خصوص در استان مازندران قرار دارند که باعث تلفات قابل توجه و هزینه های سنگین تشخیصی و درمانی هم برای خانواده ها و هم برای نظام سلامت کشور می گردد. لوسمی و لنفوم در مجموع حدود 11درصد از کل سرطان های استان مازندران را تشکیل داده که از این نظر در رده دومین سرطان شایع این استان قرار دارد. هدف از این تحقیق توصیف کلی و اختصاصی لوسمی و لنفوم در استان مازندران می باشد که تاکنون انجام نشده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، اطلاعات تمام بیمارانی که از سال 76 تا 82 در استان مازندران با گزارش آزمایشگاهی آسیب شناسی معتبر دارای تشخیص قطعی لوسمی و لنفوم بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این اطلاعات توسط ایستگاه تحقیقات بهداشتی بابل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع آوری می شود. مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی - مقطعی (بررسی داده های موجود) بوده و متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، شهرستان محل سکونت، سال بروز و نوع بدخیمی می باشد. سپس میزان بروز درصد هزار نفر جمعیت مربوطه، محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  از سال76 تا 82 در استان مازندران، 1146مورد لوسمی (لنفوئیدی و میلوئیدی) و لنفوم (هوچکین و غیرهوچکین) شناسایی شده است. لوسمی و لنفوم به طور متوسط دارای بروز سالیانه 5.9 درصد هزار می باشد. بیش ترین میزان بروز در گروه سنی 70 سال و بالاتر (26.4) و کم ترین میزان بروز در گروه سنی 0تا 9 سال (2.26) به دست آمده است. در جنس مرد دارای بروز 7.05 و در جنس زن دارای بروز 4.76 می باشد و نسبت جنسی بروز مرد به زن 1.48 می باشد. بیش ترین میزان بروز در بابل (7.29) و کم ترین میزان بروز به طور مساوی در نکاو تنکابن (1.47) محاسبه گردید. از نظر سال بروز، بیش ترین میزان بروز در سال 80 (7.75) و کم ترین میزان بروز در سال 77 (3.15) مشاهده گردید. و از نظر نوع بدخیمی، لنفوم غیر هوچکین با بروز سالیانه2.53 درصد هزار بیش ترین و لوسمی میلوییدی با بروز سالیانه 1.07 کم ترین میزان بروز را به خود اختصاص داده اند.
  استنتاج
  یافته های فوق نشانگر تفاوت آشکار میزان بروز بر اساس سن، جنس، محل سکونت، سال بروز و نوع بدخیمی می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد تا ضمن ارتقا برنامه جمع آوری اطلاعات، برنامه ریزی برای انجام طرح تحقیقاتی جهت تعیین عوامل خطرساز لوسمی و لنفوم در این استان انجام گیرد تا با استفاده از نتایج آن بتوان با آموزش عمومی و اعمال برخی مقررات و ضوابط، خطر ابتلا به بدخیمی های خونی را کاهش داده تا در نهایت به کاهش بار بیماری ها و سال های از دست رفته عمر و ارتقا سلامت جامعه منجر شود.
  کلیدواژگان: لوسمی، لنفوم، نئوپلاسم
 • کبری عابدیان کاسگری، زهره شاه حسینی، میترا عادلی صفحات 90-98
  سابقه و هدف
  سرطان پستان یکی از بیماری های غیرواگیر است که منجر به مرگ تعداد زیادی از افراد در جوامع بشری می شود. شایع ترین سرطان گزارش شده در زنان ایرانی، سرطان پستان می باشد که 18.9 درصد از کل سرطان ها را به خود اختصاص داده است. انجام روش های غربالگری در تشخیص اولیه سرطان پستان مهم می باشد. با توجه به نقش مهم باورها در عملکرد زنان و اهمیت انجام ماموگرافی به عنوان موثرترین روش در دسترس برای تشخیص زودرس سرطان، این مطالعه به بررسی باورهای بهداشتی زنان نسبت به انجام ماموگرافی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی توصیفی 400 زن بالای 40 سال، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر ساری با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و باورهای بهداشتی آنان در مورد ماموگرافی بر اساس مدل بهداشتی چمپیون از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آنالیز گردید.
  یافته ها
  اکثریت زنان مورد بررسی (69.5 درصد) تا به حال ماموگرافی را انجام نداده بودند و 13.9 درصد از زنان مورد مطالعه، انجام ماموگرافی را در اعضای خانواده (درجه یک) ذکر نمودند. 55.8 درصد از زنان کاملا موافق بودند که انجام ماموگرافی فرد را از سلامت پستان های خود مطمئن می کند. 41.6 درصد از زنان کاملا موافق بودند که تشخیص زودرس سرطان مانع برداشتن پستان می شود و شایع ترین مانع برای انجام ماموگرافی این بود که انجام خودآزمایی پستان برای یافتن توده در پستان از نظر آنان کفایت می کند و نیاز به انجام ماموگرافی نیست. 34.5 درصد از زنان کاملا موافق تاثیر سرطان پستان بر روند شغلی فرد بودند. 34.7 درصد کاملا موافق از دست دادن پستان در اثر سرطان بودند. بین شغل زنان و نظرات آنها در ارتباط با فواید، موانع انجام ماموگرافی و استعداد ابتلا به سرطان و وخامت سرطان پستان آزمون آماری انجام شد که ارتباط آماری معنی دار نبود. بین تحصیلات زنان و نظرات آنها در ارتباط با فواید و موانع انجام ماموگرافی ارتباط آماری معنی دار بود (P<0.05).
  استنتاج
  با وجود باورهای بهداشتی مثبت نسبت به ماموگرافی، میزان انجام ماموگرافی بسیار کم می باشد. بنابراین توصیه می شود با استفاده از تحقیقات، عواملی را که در افزایش پذیرش روش های غربالگری سرطان پستان نقش دارند، شناسایی و از این عوامل برای تشویق زنان در جهت استفاده از این روش ها، بهره برداری شود. ضمنا پیشنهاد می شود که ماموگرافی به طور روتین و رایگان به عنوان یک آزمون غربالگری در زنان بالای 40 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی به اجرا گذاشته شود.
  کلیدواژگان: ماموگرافی، باورهایی بهداشتی، سرطان پستان
 • میترا حفاظی طرقبه، علی فیروز آبادی، حسن حق شناس صفحات 99-109
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه زناشویی، وجود عشق در رابطه و کیفیت آن است. در این پژوهش به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مقیاس مثلثی اشترنبرگ (Sternberg) برای عشق، که یکی از رایج ترین مقیاس ها در این زمینه می باشد و بررسی رابطه اجزای عشق بر اساس نظریه اشترنبرگ، با رضایتمندی زوجی پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش بر روی 123 فرد متاهل ساکن شهر شیراز و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ (ENRICH)، پرسشنامه مقیاس اشترنبرگ برای عشق و مشخصات جمعیت شناختی بود.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که مقیاس اشترنبرگ برای عشق و ترجمه فارسی آن از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و سه جز صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد با رضایتمندی زوجی همبستگی دارند. جز صمیمیت هم در زنان و هم در مردان بالاترین همبستگی را نشان می دهد ولی میانگین نمرات این اجزا، رضایتمندی و شاخص های انریچ در گروه زنان با مردان تفاوت معنی داری ندارد. نهایتا سه جز مقیاس اشترنبرگ همراه با برخی متغیرهای جمعیت شناختی قادر به پیش بینی رضایتمندی زوجی می باشند.
  استنتاج
  مقیاس سه گانه اشترنبرگ برای عشق به عنوان ابزاری پایا و روا قابلیت پیش بینی رضایتمندی زوجی را دارا است و جز صمیمیت، مهم ترین عامل پیش بینی کننده رضایت از رابطه محسوب می شود.
  کلیدواژگان: عشق، رضایتمندی زناشویی، صمیمیت
 • مقالات گزارش مورد
 • حسن کرمی، علیرضا علم صفحات 110-113
  در این مقاله یک مورد همراهی آسیت شیلوس و نوروبلاستوما گزارش می شود. بیمار دختر شش ماهه بود که به علت تورم شکم در بیمارستان بستری شد. معاینه فیزیکی نشانگر وجود مایع در شکم بوده که با سونوگرافی شکم تایید شد. در آسپیراسیون مایع آسیت، مایعی کاملا شیری رنگ به دست آمد. بعد از اقدامات درمانی اولیه و کاهش حجم مایع آسیت، سونوگرافی شکم تکرار شد که نشانگر وجود توده ای در خلف صفاق با حدود نامشخص بود. متعاقبا سی تی اسکن شکم با ماده حاجب انجام شد که توده ای جامد در فاصله بین کلیه ها و قدام ستون فقرات را نشان داد و با لاپاراتومی و نمونه برداری به عمل آمده، نوروبلاستوما مسجل شد. لذا توصیه می شود در تمام موارد آسیت شیلوس در شیرخواران، عوامل بدخیم مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آسیت شیلوس، نوروبلاستوما، توده شکم، دوران شیرخواری
 • محمدجعفر صفار، وجیهه غفاری ساروی صفحات 114-119
  عفونت سلی خصوصا مننژیت به ندرت در کودکان زیر 3 ماه بروز می کند. اگر چه بیماری درمان پذیر می باشد، عوارض و مرگ و میر زیادی دارد. به دلیل شباهت بالینی بیماری با عفونت های مادرزادی یا اکتسابی سنین فوق، تشخیص بیماری با ظن قوی و تکیه بر شواهد همه گیری شناسی و عدم پاسخ به درمان های مرسوم جهت عفونت های معمول، امکان پذیر می گردد. هدف، معرفی یک مورد مننژیت سلی در کودکان زیر 3 ماه می باشد.
  کلیدواژگان: سل، سل مادرزادی، مننژیت سلی
 • محمدجعفر صفار، فریبا رشیدی قادر صفحات 120-125
  تعداد بسیار کمی از بیماران دچار کاوازاکی به رژیم درمانی استاندارد با ایمونوگلوبین وریدی و آسپرین مقاوم هستند. بیماران مقاوم به درمان استاندارد در معرض خطر کسب عوارض بیش تر بیماری خصوصا ضایعات عروق کرونری قلب می باشند. اگر چه درمان مدون و استاندارد شده ای برای آنان وجود ندارد، درمان سریع تر این بیماران از میزان خطر عوارض قلبی - عروقی در آنان خواهد کاست. هدف این مقاله معرفی یک بیمار با کاوازاکی مقاوم به درمان می باشد که علایم و نشانه های بالینی بیماری و پیشرفت ضایعه عروقی کرونری او به نوبت سوم ایمونوگلوبولین وریدی پاسخ مناسب داده و پیشرفت بیماری متوقف گردید.
  کلیدواژگان: بیماری کاوازاکی، کاوازاکی مقاوم، آنوریسم عروق کرونر، ایمونوگلوبولین وریدی
 • ناهید رهبر، صدیقه موذن صفحات 126-130
  این مقاله یک مورد حاملگی سه قلو بعد از بستن لوله های رحمی (TL) را در یک خانم 24 ساله ارایه می نماید. بیمار 2 سال بعد از انجام TL متوجه بارداری خود شد. در سونوگرافی انجام شده در هفته 6 حاملگی، یک جنین زنده و یک ساک حاملگی احتمالی دیگر گزارش گردید. در سونوگرافی هفته 16 حاملگی، یک جنین زنده و 2 جنین مرده گزارش گردید. بیمار در موعد مقرر تحت سزارین و بستن لوله های رحمی قرار گرفت و نوزاد ترم دختر به همراه دو جنین دیگر به شکل پاپیروس در کنار جفت متولد شد.
  کلیدواژگان: بستن لوله های رحمی (Tubal ligation = TL)، حاملگی، حاملگی چند قلو (multiple Pergnancy)
|
 • F. Eshghi, M. Jamshidi, M. Jamshidi Pages 1-6
  Background and
  Purpose
  Upper gastrointestinal tract cancers are important malignancies in the entire world. Many Diagnostic procedures are frequently used for staging gastrointestinal malignancies. Laparoscopy has emerged as a good staging modality for most gastrointestinal cancers than many other preoperative modalities.
  Materials And Methods
  Patients with gastrointestinal tract malignancies were selected for evaluation from 2000 to 2001. After complete physical examination and paraclinical evaluations, all patients underwent laparoscopy with general anesthesia and biopsies prepared from metastasis followed by laparotomy. Data were analyzed by statistical tests.
  Results
  Fourty three patients, 41%female and 59% male with a mean age of 61.25±14 years were studied. Sensitivity and specifity of laparoscopy in diagnosing lymph node metastasis of upper gastrointestinal tract malignancies were 83.33%, 100% respectively. These indices were 75% and 100% in liver metastasis. Positive and negative predictive values of lymph node metastasis were 100% and 89.3% respectively and 100% and 20% in liver metastasis.
  Conclusion
  Preoperative laparoscopy is an effective method for diagnosing metastasis in patients with gastrointestinal tract cancers and can prevent many unnecessary laparotomies.
  Keywords: laparoscopy, gastric neoplasm, esophageal neoplasm, sensitivity, specifity
 • M.H. Kariman Majed, S.A. Emadi, E. Nasiri, D. Farzin Pages 7-13
  Background and
  Purpose
  The aim of this prospective, clinical trial study was to investigate whether the administration of different doses of ketamine before induction with propofol imporves its associated haemodynamic propofol during induction and tracheal intubation.
  Materials And Methods
  One hundered and thirty adult patients ASA I were randomly allocated to one of six groups to receive either propofol 2 mg/kg (n= 23), propofol 1.75 mg/kg with ketamine 0.25 mg/kg (n=21), propofol 1.5 mg/kg with ketamine 0.5 mg/kg (n=20), propofol 1.25 mg/kg with ketamine 0.75 mg/kg (n=21), propofol 1 mg/kg with ketamine 1 mg/kg (n=24), and ketamine group alone 2 mg/kg (n=21). Ketamine was administered prior to induction with propofol, relaxant and tracheal intubaion. Systolic, diastolic pressure and heart rate were automatically recorded before induction (Baseline), immediately after induction, and 1, 5 and 10 min after tracheal intubation by Armita devices.
  Results
  Systolic, diastolic pressure and palse rate were not significantly different in different groups befor the induction. However theses difference were significant after the induction of anesthesia (P<0.001). The highest increase and decrease in blood pressure occurred in ketamine and propofol groups respectively. Haemodynamic stability was much better in patients anesthetized using propofol plus 0.5 to 0.75 mg/kg ketamine.
  Conclusion
  We conclude that the addition of ketamine 0.5 and 0.75 mg/kg improves haemodynamics when compared to ketamine 2 mg/kg alone or propofol 2 mg/kg during induction of anesthesia.
  Keywords: Propofol, ketamine, induction of anesthesia combinition
 • A. Chitsaz, S.A. Moosavi, K. Lal Bakhsh Pages 14-20
  Background and
  Purpose
  Cervical radiculopathy is one of the most common diseases that must be diagnosed early and properly to prevent its serious side effects. For this purpose different paraclinical methods such as MRI, X-ray, EMG, NCV and SSEP are used. Each of these methods has its limitations and some of them are expensive or invassive. The aim of this study was to compare the electrodiagnostic and radiologic methods in diagnosis of cervical radiculopathy.
  Materials And Methods
  In this study 36 patients (22 Female, l4 Male) with complaint of cervical pain radiated to upper limbs were evaluated. The evaluation included EMG, NCV, MRI, X-ray and SSEP. Exclusion criteria were fracture dislocation and infection of bone joints or soft tissues. MRI and X-ray were performed in MRI centers of Isfahan, Sepahan and Alzahra hospital in Isfahan city. MRI was graded on severity of 1 to 3. EMG, NCV and SSEP were performed in electrodiagnostic center of Alzahra hospital by one professional technician. Results were compared with text books and analyzed by SPSS software.
  Results
  Sensitivity of SSEP was 28.6% and specifity was 100%. Partial agreement between SSEP and MRI existed in moderate and severe cervical involvements (P = 0.005). Frequencies of abnormalities were: EMG 50%, NCV 5.6%, X-ray 33.3% and MRI 77.8%.
  Conclusion
  This study shows that SSEP has lower value than EMG in diagnosis of cervical radiculopathy. Also in a patient with cervical radiculopathy, cervical MRI and EMG of upper limbs are necessary. SSEP abnormalities in the presence of moderate and severe MRI changes such as myelopathy, are more valuable. Therefore, SSEP in cervical radiculopathy is recommended before surgery.
  Keywords: Cervical radiculopathy, SSEP:somatosensory evoked potentials, MRI:magnetic resonance imaging, EMG: electromyography, NCV: nerve conduction velocity
 • M. Azadbakht, M.H. Tabaei, H. Kivani Pages 21-26
  Background and
  Purpose
  Papain, a proteolytic enzyme, is found in the dried and purified latex from the fruits of Carica papaya L. (Caricaceae). Papain is used in medicine as a digestive and in the debridement of necrotic tissues. It is used in pharmaceutics as a spreading agent for drugs, supplied as an ointment (10%) with urea which denatures nonviable protein matter present in lesions. Large amounts of papain are used industrially to tenderize meat.
  Materials And Methods
  In this research, crude latex was collected from Sarbaz region of Sistan-o-Baluchestan province. The full-grown but unriped fruit was subjected to shallow incisions on several sides (depth of incision was important). After collection, the coagulated lumps were shredded and dried by the use of heat (30°C). Extraction and sedimentation procedures were used for extraction of papain. In this method, cystein hydrochloride at adjusted pH was used for extraction and sodium chloride for sedimentation. The extracted papain was identified by the use of electrophoresis method and also by comparing its IR spectrum with the standard papain.
  Results
  The activity of extracted papain was determined by USP procedure. In this research, 1.2 g papain was obtained from 100g latex. Electrophoresis pattern and IR spectrum of extracted papain were identical with the satndard papain.
  Conclusion
  The extracted papain from Iranian Carica papaya (c = 1mg/ml) showed 5800 U/ml activity.
  Keywords: Papain, crica papain, poteolytic enzyme
 • B. Rafiee, N. Riyahi Alam, B. Bolori, M.A. Aqabiyan, H. Hashemi, S.A. Rahimi, H. Qenaati Pages 27-34
  Background and
  Purpose
  Selection of suitable parameters for brain MRA requires accurate measures, because the image quality depends on the location of arteries, veins and also the velocity differences of blood, taking into account the low blood flow in small veins and arteries, use of paramagnetic contrast media is recommended. Hence, in present study, we investigated the imaging optimization of brain vessels using contrast media in 1.5 T field.
  Materials And Methods
  For image optimization blood T1 was estimated after the injection of 0.1mmol/kg of Gd-DTPA and the relative blood signals were measured at T1=300, 600, 900 and 1200ms using TR=20ms and TE=7ms parameters. Ernest angle and relative signal increased as the T1 decreased. MRA was obtained in three groups, each including five volunteer patients using parameters TR=20ms, TE=7ms and flip angle 10, 20 & 30 degrees in two series without and during contrast injection. Signals of carotid, M.C.A and thorcolar herofili and SD in air were measured and it was shown that in 20 degrees flip angle, C/N was maximum. At the last stage, three series of MRA, without, during c.i and 15 minutes after c.i where obtained in 20 volunteer patients using parameters TR=20ms, TE=7ms and flip angle 20 degrees and calculated C/N.
  Results
  After statistical analysis the highest C/N was observed during c.i MRA. Paired t-student test was performed to compare the differences between the C/N ratios. For clinical purposes one vein and two arterles were graded in 5 definite levels.
  Conclusion
  Results indicated an important effect of paramagnetic contrast media on better observing of small arteries and vein. The best quality was taken during c.i, but in some arteries contrast media did not improve the quality of MRA.
  Keywords: brain MRA_paramagnetic contrast media_1.5 T field
 • M.A. Ebrahimzadeh, M. Mahmoudi, S. Saiednia, F. Pourmorad, E. Salimi Pages 35-42
  Background and
  Purpose
  In Iranian folk medicine, the leaves and rhizomes of the plant Sambucus ebulus have been used topically for curing painful joint diseases. This study was undertaken to evaluate the anti-inflammatory and antinociceptive efficacy of different parts of Sambucus ebulus in mice and rats.
  Materials And Methods
  Different parts of Sambucus ebulus were collected from Sari. Fruits, leaves and roots were fractionated by successive solvent extraction with hexane, ethyl acetate and finally methanol. Anti-nociceptive and anti-inflammatory activities of extracts were determined using hot plate, writhing and carrageenan-induced inflammation tests in mice and rats respectively.
  Results
  Nearly all extracts showed a dose dependent and marked analgesic and anti-inflammatory activities when compared to the control. Only hexane extract of leaves did not show any anti-inflammatory activity up to 600 mg/kg i.p. Hexane extract possessed significantly higher activity than methanol extract. Ethyl acetate extract were withdrawn because of severe nociceptive response in mice. No extracts exhibited any toxicity up to 2 g/ kg body weight intraperitoneally in mice for one week.
  Conclusion
  The results of the present study support the folkloric utilization of this herb. Hexane extract of fruits showed highest analgesic and anti-inflammatory activities. Phytochemical analysis, the elucidation of exact mechanism of action and active components responsible for the hypernociceptive effect of ethyl acetate extract requires further investigations.
  Keywords: Analgesic, writhing test, hotplate, anti, inflammatory activity, carrageenan, sambucus ebulus
 • M. Heravi Karimovi, M. Pourdehqan, M. Jadid Milani, S.K. Foroutan, F. Aieen Pages 43-51
  Background and
  Purpose
  Regarding the importance of quality of sexual life in patients with cancer especially breast cancer, and because of controversy on the impact of counseling on QOL promotion in such patients, this study was performed at cancer Institute of Imam Khomeini hospital Tehran, in 2004, to determine the effects of group counseling on QOSL of patients with breast cancer treated with chemotherapy.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial, 114 women 25-55 years old undergoing chemotherapy due to breast cancer and with the history of mastectomy were studied in two groups: control group (Standard care n=63) and case group (standard care+ counseling n= 51). Five sessions of counseling were performed for case group and QOSL of patients were measured at start and end of the study by standard questionnaire (QLQ-Br 23).
  Results
  Results revealed that group counseling promoted these items: body image, sexual function and sexual enjoyment. QOSL of such patients were improved by means of group counseling (p<0.001).
  Conclusion
  Regarding the results of the study, group counseling program can be recommended as an effective approach in QOSL promotion in such clients.
  Keywords: Quality of sexual life, breast cancer, group counseling
 • M.A. Ebrahimzadeh, M. Azadbakht Pages 52-59
  Background and
  Purpose
  Pectin is widely used in food, cosmetic and drug industries. Because of high production and consumption of citrus fruits in Mazandaran, fruit peel is available in large quantities. The objective of the current investigation was to determine the amount of pectin, degree of estrification, a key factor in rheological properties of pectin, and galacturonic acid content as a criterion for pectin purity.
  Materials And Methods
  Thirteen species of commonly used citrus fruits, orange cultivates (Citrus sinensis Washington navel, Sanguinello, Valencia, Acidless, Moro, Shahsavari, Italian orange), Clementine, Unshiu, Grapefruit (C. paradisi), Bitter (sour) orange (C. aurantium), Lemon (C. limon) and Tangelo were collected at the ripening stage. All the trees were cultivated in the experimental fields, Fajr citrus experimental institute. Amount of pectin was determined by acidic extraction from dry albedos of fruits. Degree of estrification and galacturonic acid content were determined by USP standard titrimetric procedure.
  Results
  The highest amount of pectin was found in Italian orange (27%), Shahsavari orange (25%) and Sanguinello (20 %) on the basis of dry weight. The highest degree of estrification (11.5%, 10.9% and 9.6%) was found in Lemon, Washington navel and Bitter (sour) orange respectively. The highest galacturonic acid contents were found in Washington navel, Lemon and Italian orange (89.3, 85.4 and 77.7 respectively).
  Conclusion
  Six fruits were suitable for utilization in drug industries including: Washington navel, Acidless, Shahsavari, Italian orange, Bitter (sour) orange (C. aurantium), Lemon (C. limon). Washington navel and Lemon had the most suitable pectin for pharmaceutical purposes.
  Keywords: Pectin, degree of estrification, galacturonic acid content, extraction, titration
 • A. Daryani, M. Sharif, B. Laktarashi, Sh Gholami, H. Ziaei, A. Ajami, A.R. Rafiee, A.M. Mirabi, R.A. Mohammadpour Pages 60-66
  Background and
  Purpose
  Toxoplasmosis is a widespread zoonosis caused by Toxoplasma gondii. In addition to economic losses, this disease is transfer able to human and regarding the special ecological conditions of this parasite in nature of Mazandaran province, it is necessary to determine the situation of the disease. The purpose of this study was to determine the frequency of antibodies against T. gondii in cattle, sheep and goats slaughtered in official slaughterhouses in Mazandaran province, in 2004.
  Materials And Methods
  To determine the prevalence of toxoplasmosis in slaughtered animals, in a descriptive cross-sectional study, 639 blood samples were obtained from cattle, sheep and goats between December 2004 and April 2005, from the three main geographical zones of Mazandaran province, Iran. Nine slaughterhouses were randomly selected in Western, Central and Eastern regions. Sera were extracted from 5mL venous blood samples, by centrifugation at 2000xg for 10 min, and were stored at –20º C prior to testing. Sera were screened for T. gondii antibodies by immunofluorescence antibody test (IFAT) and serum samples showing a titre of 1:16 were further diluted to determine the end point. Data were analyzed using Chi-square (X2) test.
  Results
  Of the 639 serum samples examined, 27.5% (176/639) showed positive titers equal or higher than 1:16 by IFAT. The highest frequency of antibody titres (1:16 titre) were found in sheep and the least in cattle (9%). The highest infection rates in cattle were seen in western region with 5.5 % antibody titres of 1:16. In three regions, 35% of sheep sera showed positive titers with high frequency of 1:16 antibody titre (17.3%) in Western region. Thirty percent of goat sera in 3 regions were seropositive and the highest infection rate was seen in 1:16 titre (18.5%) in Western region.
  Conclusion
  The results of this study show that the presence of T. gondii specific antibodies for sheep and goats in Northern Iran is high, and the consequent risk of acquiring toxoplasmosis from human consumption of sheep and goat meat may be greater in this region.
  Keywords: Toxoplasma gondii, serology, IFAT, herbivorous animals, Mazandaran province
 • M. Mohammadian, M.R. Ashmore Pages 67-74
  Background and
  Purpose
  High concentrations of respirable particles may cause high incidence of respiratory diseases and mortality. Epidemiological exposure assessment is based on fixed site measurements in ambient air. However, major studies reported good relationship between indoor fine particulate air concentrations and personal exposure. This study is focussed on personal exposure to PM2.5 in different transportation modes and factors that cause high indoor PM2.5 levels.
  Materials And Methods
  In this study, a calibrated real time monitor (MicroDust Pro) was used to measure PM2.5 levels in 3 mode of transportation (bus, car and train) on the same route. Results were also compared with PM10 concentrations measured by fixed site monitors. A small Poly Urethane Foam (PFU) filter was designed for PM2.5 size fraction monitoring and a small personal sampling pump was used to provide a continuous airflow through the gravimetric adaptor and photo detector.
  Results
  The mean PM2.5 concentration measured in the train was lower than the mean fixed site PM10 concentration. However, the mean PM2.5 levels in car and bus were much higher than those mean PM10 concentrations measured by fixed site monitors. Boarding, picking up, dropping off, and movement of passengers inside the bus and train were significantly related to short-term increases in PM2.5 concentrations. However, stopping at the traffic light was the most important factor associated with peak PM2.5 concentrations inside the car.
  Conclusion
  Penetration of particles that were created by road traffic and resuspension of fine particles in the vehicles were the most important factors that may increase respirable particles in transportation modes.
  Keywords: Air pollution, respirable particles, transportation, PM2.5
 • Z. Basirat, Sh Barat, M. Haji Ahmadi Pages 75-81
  Background and
  Purpose
  Preeclampsia as the most common complication of pregnancies has unknown physiopathology. Because the role of serum Beta-human Chorionic Gonadotropin (B-hCG) in pathophysiology of preeclampsia is not well known, we decided to determine the correlation between serum concentration of B-HCG and preeclampsia.
  Materials And Methods
  This case-control study performed on two groups of 40 preeclamptic nulliparous and 40 healthy term pregnant women at obstetrics and gynecology ward of Sh. Yahyanejhad Hospital in Babol during 2003-4. Serum B- hCG concentration was measured in all patients. Patients with chronic hyprtension, diabetes, multiple pregnancies or medial diseases were excluded. The data were analyzed using Chi-square, T-Test and ANOVA, Mann-Whitney and Kruskall-Wallis tests.
  Results
  The maternal serum Beta hCG levels in patients with preeclampsia were (39840±24630) IU/L which is higher in comparison with healthy ones (27460±25862) IU/L (P=0.031). The mean of serum beta hCG levels were 31991±16758 and 84312±9257 in mild and severe preeclampsia (P<0/0001).
  Conclusion
  Serum Beta hCG level is higher in preeclamptic women than normal pregnancies. It is also noticed that the higher the levels of serum Beta hCG the more severe the preeclampsia. This finding, in turn, reinforces the association between elevated HCG concentrations and placental damage.
  Keywords: Preclampsia, human chorionic gonadotropin, pregnancy
 • B. Tahmasebi, M. Mahmoudi, Y. Yahya Pour, M. Jamshidi, K. Halakoie Naini Pages 82-89
  Background and
  Purpose
  Malignancies are the second most important cause of mortality in many countries. Leukemia and lymphoma happen with significantly high incidence rates throughout the world particularly in Iran where it causes remarkable mortality as well as high diagnosis and treatment expenditures for both families and health system. Leukemia and lymphoma totally include about 11 percent of cancers in Mazandaran province. The purpose of this study was a general and specific description of leukemia and lymphoma in Mazandaran province.
  Materials And Methods
  In this study, the medical records of all patients with certain diagnosis of leukemia and lymphoma along with valid laboratory or pathology reports were reviewed from 1376-1382. Data collection was undertaken by Babol health research center affiliated to Tehran University Medical Sciences. This research consists of cross-sectional, descriptive and analytic studies and examines variables including: age, sex, city of inhabitation, year of incidence and type of malignancy. The incidence rates in 100,000 persons of related population have been calculated and analyzed.
  Results
  In Mazandaran province, 1146 cases of leukemia (lymphoidic and myeloidic) and lymphoma (Hodgkin's and non Hodgkins) were diagnosed from 1376-1382. an average of 5.9 leukemia and lymphoma cases per 100,000 occure annually. The highest incidence rates were obtained at age of 70 or above (26.4) and the least at age of 0-9 (2.26).The incidence rates in males and females were 7.05 and 4.76 respectively and the male to female incidence rate was 1.48. The highest incidence rate was observed in Babol (7.29) and the least was equally calculated in Neka and Tonekabon (1.47). The highest and lowest incidence were obtained in 1380 (7.75) and 1377 (3.15) respectively. Regarding the type of malignancy, non Hodgkin lymphoma, 2.53 in 100000 persons, was the most prevalent and myeloidic leukemia, 1.07 in 100000 persons, the least prevalent cases.
  Keywords: leukemia, lymphoma, Neoplasm
 • K. Abedian, Z. Shah Hosseini, M. Adeli Pages 90-98
  Background and
  Purpose
  Breast cancer is one of the most important non contagious disease with high incidence and mortality in females. It is the most commonly reported cancer and consists 18.9% of all reported cancer cases. Screening is a very important method for early diagnosis of breast cancer. Considering the important role of beliefs in performing as the most effective available method in diagnosis, this study was designed and done about the health beliefs of women towards mammography.
  Materials And Methods
  This descriptive study was performed on 400 randomly selected women above 40 years of age referring to the health service centers in Sari. Their health beliefs about mammography was assessed by a questionnaire using Champion method. The obtained data were analyzed by inferential and descriptive statistical methods.
  Results
  Majority of the women (69.5%) did not practice mammography until the time of this study but 13.9% of their first family members did it. About 55.8% of them accepted that mammography insures individuals of their breast health. About 41.6% of them believed that early diagnosis of breast cancer prevents mastectomy. The most common obstacle of mammography was the concept that lack of any mass observation in breast self examination rejects requirement for mammography. About 34.5% of the patients, agreed that breast cancer affects their job activity and 34.7% agreed that breast cancer may lead to masteatomy. Statistical analysis did not reveal any relation between the occupation of the women and their beliefs about benefit of mammography and their vulnerability to breast cancer and its severity. Statistically significant relationship was observed between the education and the concepts of the women about the benefit and barrier of mammography (p<0.05).
  Conclusion
  Despite positive concept, about mammography, it is not routinely performed in the society. Hence, it is recommended to encourage women to take advantage of this method for breast cancer screening and also the procedure should be free of charge for women above 40 years of age attending heath cancers.
  Keywords: Mamography, beliefs, women
 • M. Hefazi Torqabeh, A. Firouz Abadi, H. Haqshenas Pages 99-109
  Background and
  Purpose
  Love is one of the most significant predictor of marital satisfaction. The present study aimed to examine the relationship between three components of love in Sternberg’s triangular theory and maital satisfaction. Reliability and validity of the Sternberg’s love scale was also assesed in this study.
  Materials And Methods
  A sample of 123 married individuals selected by convenient sampling method from various communities were requested to complete three quostionaires: Sternberg’s triangular love scale, marital satisfaction scale (ENRICH) and demographic questionnaire.
  Results
  The results revealed that the Persian version of the Sternberg’s love scale is a valid and reliable scale and the three components (intimacy, passion, commitment) were also significantly related to scores of marital satisfaction. Intimacy was the strongest predictor of marital satisfaction and there was no significant difference in scores of intimacy, passion, commitment and marital satisfaction between men and women.
  Conclusion
  Sternberg’s triangular love scale could be used together with other marital satisfaction questionnaires in marriage counseling. Intimacy score is the strongest predictor of both men’s and women’s marital satisfaction.
  Keywords: Marital, satisfaction, love, intimacy
 • H. Karami, A. Alam Pages 110-113
  A 6 years old girl was reffered to Booali Cina hospital, Sari, Iran for abdominal distention. Physical examination showed ascites.The fluid was milky in color.Biochemical test showed cylous ascites. The patient was treated with albomin-Vitamins-YPN. Ascites decreased, but second ultrasonography and abdominal CT showed a solid mass. Laparatomy was done and there was a big mass in paravertebral area, biopsy comfirmed the diagnosis of neuroblastoma.
  Keywords: Chylous ascites, neuroblastoma
 • M.J. Saffar, V. Ghafari Saravi Pages 114-119
  Tuberculosis especially tuberculous meningitis rarely accurs before 3 months of age. Though treatable, it may be fatal despite modern treatment. The diagnosis of congenital TB/TB meningitis should be considered in any neonate/infant with pneumonia –meningitis who fails to respond to conventional treatment, particularly in a child from ethnic or socioeconomic environment where tuberculosis is prevalent.
  Keywords: TB meningitis, congenital tuberculosis, tuberculosis
 • M.J. Saffar, F. Rashidi Qader Pages 120-125
  A child with aggressive and resistant Kawasaki disease with coronary aneurysm is described. Despite two doses of immune globulin and high dose of aspirin the patient was treated with the third dose of immune globulin. The patient apparently responded to normalization of symptoms and signs, with no more progression of coronary artery abnormalities.
  Keywords: Kawasaki disease, coronary aneurysm, intravenous immune globulin, resistant Kawasaki disease
 • N. Rahbar, S. Moazen Pages 126-130
  We report a case of a triple pregnancy after tubal ligation (TL) in a 24-year-old woman. The patient found out that she was pregnant about 2 years after TL. A live fetus and two other dead fetuses were reported in sonography at 17th week of pregnancy. In a determined time, Cesarean/Section and TL was done and the single term girl fetus and the two other dead fetuses in a papyrus form on the placenta were born.
  Keywords: Tubal Ligation (TL), Triple pregnancy