فهرست مطالب

علوم دانشگاه شهید چمران اهواز - پیاپی 13 (تابستان 1384)

مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
پیاپی 13 (تابستان 1384)

 • 100 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین محمدولی سامانی صفحه 1
  در این مقاله معادلات حاکم بر جریان یک بعدی متغیر مکانی با کاهش دبی با استفاده از روش عددی رانج - کوتا مرتبه چهارم حل شده است. یکی از حالات محتمل که تحلیل آن از پیچیدگی های خاصی برخوردار است حالتی است که در آن پرش هیدرولیکی در محدوده سر ریز جانبی اتفاق می افتد. در این حالت بر خلاف حالات دیگر که یک شرط مرزی در بالا دست برای جریان فوق بحرانی یا در پایین دست برای جریان زیر بحرانی لازم است، دو شرط مرزی مورد نیاز است یکی در بالا دست و دیگری در پایین دست زیرا جریان در بالا دست پرش فوق بحرانی و در پایین دست زیر بحرانی است. از مجهولات مهم در تحلیل مساله تعیین محل پرش هیدرولیکی و میزان دبی خروجی از سرریز جانبی می باشد. در این تحقیق نیمرخ طولی سطح آب در بالا دست و پایین دست محل پرش هیدرولیکی با حل معادلات دیفرانسیلی جریان متغیر مکانی با کاهش دبی با استفاده از روش عددی رانج - کوتا مرتبه چهارم به دست آمده است. نیمرخ طولی خود پرش هیدرولیکی خطی فرض شده است. محل پرش هیدرولیکی بر اساس تعادل مومنتم قبل و بعد از پرش هیدرولیکی با ارایه یک شیوه عددی مبتنی بر تکرار تعیین گردیده است. یک مثال مربوط به مجرای مستطیلی شکل که در آن پرش هیدرولیکی به وقوع می پیوندد برای نشان دادن توان مدل ارایه شده است.
  کلیدواژگان: مدل ریاضی، جریان متغیر مکانی، پرش هیدرولیکی، روش رانج - کوتا مرتبه چهارم و نیروی مخصوص
 • حمدالله صالحی، سید محمد حسینی، ناصر شاه طهماسبی صفحه 16
  در این مقاله معادلات حاکم بر جریان یک بعدی متغیر مکانی با کاهش دبی با استفاده از روش عددی رانج - کوتا مرتبه چهارم حل شده است. یکی از حالات محتمل که تحلیل آن از پیچیدگی های خاصی برخوردار است حالتی است که در آن پرش هیدرولیکی در محدوده سر ریز جانبی اتفاق می افتد. در این حالت بر خلاف حالات دیگر که یک شرط مرزی در بالا دست برای جریان فوق بحرانی یا در پایین دست برای جریان زیر بحرانی لازم است، دو شرط مرزی مورد نیاز است یکی در بالا دست و دیگری در پایین دست زیرا جریان در بالا دست پرش فوق بحرانی و در پایین دست زیر بحرانی است. از مجهولات مهم در تحلیل مساله تعیین محل پرش هیدرولیکی و میزان دبی خروجی از سرریز جانبی می باشد. در این تحقیق نیمرخ طولی سطح آب در بالا دست و پایین دست محل پرش هیدرولیکی با حل معادلات دیفرانسیلی جریان متغیر مکانی با کاهش دبی با استفاده از روش عددی رانج - کوتا مرتبه چهارم به دست آمده است. نیمرخ طولی خود پرش هیدرولیکی خطی فرض شده است. محل پرش هیدرولیکی بر اساس تعادل مومنتم قبل و بعد از پرش هیدرولیکی با ارایه یک شیوه عددی مبتنی بر تکرار تعیین گردیده است. یک مثال مربوط به مجرای مستطیلی شکل که در آن پرش هیدرولیکی به وقوع می پیوندد برای نشان دادن توان مدل ارایه شده است.
  کلیدواژگان: دل ریاضی، جریان متغیر مکانی، پرش هیدرولیکی، روش رانج - کوتا مرتبه چهارم و نیروی مخصوص
 • مرتضی زرگر شوشتری، منیژه نواصری صفحه 26
  در این مقاله به تحقیق و بررسی چهار ترک داخلی از نوع گری فیث که در محیطی نامتناهی و ایزوتروپ تحت کرنش صفحه ای توسط گوه ای حرارتی باز شده اند، می پردازیم. مسایل ترک و انواع آن به طور وسیعی با استفاده از روش های متفاوت ریاضی حل و بحث گردیده اند. در این تحقیق که نوع خاصی از ترک را در بر می گیرد توانسته ایم با استفاده از روش تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی تحت شرایط کرنش صفحه ای، و در محیطی ایزوتروپ و همگن معادلات کامل از شکل ترک، ضرایب شدت تنش و مولفه های تنش قائم بر سطح ترک را به دست آوریم.
  کلیدواژگان: ترک گری فیث، ضرایب شدت تنش، تبدیل فوریه، گوه حرارتی و مولفه های تنش عمودی
 • منصور سراج صفحه 42
  در این مقاله به تحقیق و بررسی چهار ترک داخلی از نوع گری فیث که در محیطی نامتناهی و ایزوتروپ تحت کرنش صفحه ای توسط گوه ای حرارتی باز شده اند، می پردازیم. مسایل ترک و انواع آن به طور وسیعی با استفاده از روش های متفاوت ریاضی حل و بحث گردیده اند. در این تحقیق که نوع خاصی از ترک را در بر می گیرد توانسته ایم با استفاده از روش تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی تحت شرایط کرنش صفحه ای، و در محیطی ایزوتروپ و همگن معادلات کامل از شکل ترک، ضرایب شدت تنش و مولفه های تنش قائم بر سطح ترک را به دست آوریم.
  کلیدواژگان: ترک گری فیث، ضرایب شدت تنش، تبدیل فوریه، گوه حرارتی و مولفه های تنش عمودی
 • ولی گرجی زاده، مریم داودیان صفحه 56
  در این مقاله زیر مجموعه های خاصی از مدول M را که شبه ضربی بسته نامیده ایم، تعریف کرده و بسیاری از قضایای ضربی بسته حلقه ها از جمله قضیه معروف کهن را در مورد مدول ها اثبات کرده ایم. شبه ضربی بسته اشباع شده را تعریف کرده و نشان داده ایم تعمیمی از ضربی بسته اشباع شده حلقه ها است. چنانچه S زیر مجموعه شبه ضربی بسته یک مدول باشد، نشان داده ایم کوچکترین زیر مجموعه شبه ضربی بسته اشباع شده شامل S وجود دارد و عبارت است از M-UP مدول کسره را تعریف کرده و ارتباطی بین زیر مجموعه های شبه ضربی بسته PISpec(M) PCS=?
  مدول M و زیر مجموعه های شبه ضربی بسته مدول کسرهای S در M پیدا کرده ایم. همچنین چنانچه N زیر مدولی از M باشد، نشان داده ایم تناظری یک به یک بین زیر مجموعه های شبه ضربی بسته مدول M/N که شامل صفر نیستند و زیر مجموعه های شبه ضربی بسته مدول M که مجزای از N اند وجود دارند.
  کلیدواژگان: مجموعه ضربی بسته، مجموعه شبه ضربی بسته، زیر مدول اول
 • محمدرضا احمدی زند، مهرداد نامداری صفحه 72
  فضای توپولوژی بلمبرگ در سال 1922 تعریف شد و بعد از آن نیز پژوهش های پراکنده ای در این زمینه صورت گرفت. در اینجا فضاهای قویا بلمبرگ معرفی و خواص آنها بررسی خواهد شد. همچنین زیرفضاهایی از فضاهای قویا بلمبرگ که دارای اهمیت هستند مانند فضاهای بئر را در این نوشتار بررسی خواهیم کرد و بعضی از این زیر فضاها را که خاصیت بلمبرگ بودن را حفظ می کنند مشخص می نماییم. تعمیمی از قضیه وایت در این زمینه را نیز بیان خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: فضاهای بئر، فضاهای بلمبرگ، فضاهای قویا بلمبرگ