فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1385)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1385)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/22
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مریم کوچک، عنایت الله سلیمی، سیدحمید یاقوتی صفحه 467
  هدف
  فرآورده های ضد آفتاب جهت محافظت پوست در برابر اثرات مضر تشعشعات ماوراء بنفش اشعه آفتاب بکار می روند. مهمترین فاکتوری که جهت ارزیابی فرآورده های ضد آفتاب مورد مطالعه قرار می گیرد ضریب حفاظت نور (SPF) است که بیانگر قدرت فرآورده ضد آفتاب در محافظت از پوست در برابر اشعه UV است. به منظور تعیین میزان، روش های متعدد درون تنی و برون تنی مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم دقیق بودن روش های درون تنی اما از آنجا که این روش ها وقت گیر و گران می باشند و امکان استفاده آنها در مراحل غربالگری فرمولاسیون های ساخته شده ضد آفتاب وجود ندارد، کاربرد روش های برون تنی اهمیت خاصی پیدا کرده است. به همین دلیل در این تحقیق کارایی دو روش برون تنی کاربرد چسب و استفاده از محلولهای رقیق شده جهت تعیین SPF فرآورده های تجاری آردن، راسن، اناگرین و رکسول مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت.
  روش بررسی
  روش اول SPF تعیین بوسیله کاربرد یک سوبسترای جدید، ارزان و در دسترس به نام چسب ترانسپور بود. بدین نحو که میزان 2 میلی گرم بر سانتی متر مربع از فرآورده بر روی سطح سوبسترا بطور یکنواخت پخش می شد و بوسیله اسپکتروفوتومتر، میزان عبور اشعه UV در طول موج 290-400 nm بفواصل 5nm اندازه گیری می شد و از روی این مقادیر SPF فرآورده محاسبه می شد. در روش دوم با کاربرد محلول های رقیق شده از فرآورده در حلال متانل میزان تعیین می شد بدین نحو که غلظت های متفاوتی از فرآورده تهیه شده و میزان عبور اشعه UV از آنها تعیین گردید و از روی آنها میزان SPF در هر غلظت تعیین شد و با رسم منحنی SPF در برابر لگاریتم غلظت، میزان SPF نهایی فرآورده در غلظت 2 میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از روش ترانسپور گرچه کاملا بر مقادیر ذکر شده در برچسب فرآورده ها منطبق نبود اما با ضریب همبستگی اسپرمن r=0.975 به طرز معنی داری با آنها ارتباط داشت. در مقابل SPF های بدست آمده از روش محلولهای رقیق شده، بسیار بالاتر از مقادیر ذکر شده در برچسب فرآورده ها بود ضریب همبستگی بسیار ضعیفی با آنها داشت (r=0.35).
  بحث: از مقایسه دو روش ذکر شده در تعیین چنین نتیجه می شود که روش ترانسپور هم بدلیل سهولت و در دسترس بودن روش و هم بدلیل نزدیک تر بودن نتایج با مقادیر درون تنی (مندرج در بر چسب) از کارایی بیشتری در تعیین برخوردار است و می تواند جهت کنترل سری ساخت های مختلف از یک فرآورده استفاده شود.
  کلیدواژگان: ضد آفتاب، اشعه ماوراء بنفش، ضریب حفاظت نور، چسب ترانسپور، محلول های رقیق شده
 • نادر صاکی، سهیلا نیک اخلاق، خشایار احمدی صفحه 473
  هدف
  تونسیلکتومی یک روش جراحی شایع جهت درمان انسداد راه هوایی فوقانی هنگام خواب و عفونت مزمن لوزه ها است. این روش می تواند با بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی انجام شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عوارض عمل جراحی با این دو روش بوده که بر روی بیماران بزرگسال که همکاری مناسب داشته اند، انجام شده است.
  روش بررسی
  یک مطالعه آینده نگر طی سه سال در بیمارستان امام خمینی اهواز انجام شد. بیمارانی که بعلت اختلالات انسدادی یا عفونی تحت عمل جراحی تونسیلکتومی با بی حسی موضعی با تونسیلکتومی با بی هوشی عمومی قرار گرفته بودند از نظر علایم درد روز بعد از عمل میزان خونریزی حین عمل، خونریزی بعد از عمل و رضایت بیمار از عمل با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  تعداد 150 عمل جراحی تونسیلکتومی با بی حسی موضعی انجام شد و تعداد 150 نفر نیز که با تونسیلکتومی به روش بی هوشی عمومی قرار گرفته بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. در هر دو گروه، عمل جراحی جهت درمان بیماری اولیه موثر بوده میزان خونریزی در گروه موضعی (68 میلی لیتر) در مقایسه با گروه عمومی (180 میلی لیتر) کمتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که انجام عمل جراحی تونسیلکتومی موضعی در مقایسه با تونسیلکتومی به روش بیهوشی عمومی منجر به کمتر شدن درد بیماران، خونریزی کمتر حین عمل و رضایت بیماران از عمل بود. در گروه موضعی تونسیلکتومی 2 نفر و در گروه تونسیلکتومی بی هوشی عمومی 4 نفر بعد از عمل دچار خونریزی شدند. میزان خونریزی حین عمل در گروه موضعی کمتر بوده ولی از لحاظ خونریزی بعد از عمل دو گروه با هم اختلافی نداشتند. میزان درد بعد از عمل در گروه تونسیلکتومی موضعی در روز اول بعد از عمل کمتر بود و رضایت بیماران از انجام عمل با روش بی حسی موضعی بیشتر از عمل جراحی عمومی آنستزی بوده است.
  کلیدواژگان: تونسیلکتومی با بی حسی موضعی، تونسیلکتومی با بیهوشی عمومی، خونریزی بعد از عمل، میزان خونریزی حین عمل
 • لیلا بصیر، ماشاءالله خانه مسجدی صفحه 478
  هدف
  پوسیدگی دندان بیماری عفونی و قابل انتقالی است که فاکتورهای متعددی در ایجاد آن دخیل هستند. انجام مراقبتهای بهداشتی فاکتور موثری در پیشگیری از پوسیدگی می باشد. عدم اطلاع والدین از زمان رویش و اهمیت دندان مولر اول دایمی در سلامت دندانها یکی از علل پوسیدگی زودرس در این دندان می باشد هدف از این تحقیق مقایسه بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان 6 ساله شهر پسر و دختر در شهر اهواز در سال 79 بود.
  روش بررسی
  بدین منظور 264 دانش آموز پسر و دختر 6 ساله از چهار منطقه آموزش و پرورش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و از طریق مطالعه ای توصیفی و به صورت مشاهده و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت از آمار توصیفی و جدول توزیع فراوانی و درصد آنها و برای مقایسه از آزمون T استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین کل DT دانش آموزان در کل 0.22 (دختران 0.25 و پسران 0.20) بدست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی باشد. میانگین DMFT نیز 3.36 (دختران 3.40 و پسران 3.30) بدست آمد. در ارتباط با بهداشت دهان 32.5 درصد دختران و 42.4 درصد پسران دارای وضعیت بهداشتی خوب از نظر شاخص OHI-S بودند. در هیچ یک از موارد از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  همانگونه که در این تحقیق مشخص گردید کل مقدار DMFT مربوط به پوسیدگی می باشد و از نظر رعایت بهداشت نیز 33.3 درصد دانش آموزان بهداشت دهان خوب داشتند و لزوم آموزش بهداشت دهان و دندان در سطح مدارس و خانواده ها کاملا مشهود می باشد.
  کلیدواژگان: DMF، OHI، S، دانش آموزان 6 ساله
 • غلامرضا خاتمی نیا، حبیب دژآگاه، سیده مریم کاظمی صفحه 485
  هدف
  با توجه به شیوع متفاوت کوررنگی در جوامع مختلف و عدم آگاهی از میزان آن در منطقه و نظر به وجود مشکلات مهمی که در زندگی روزمره افراد در بعضی از مشاغل ممکن است رخ بدهد بر آن شدیم تا این مطالعه را بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز انجام بدهیم.
  روش بررسی
  مطالعه به روش توصیفی و بر روی 2500 دانش آموز (1250دانش آموز پسر و 1250 دانش آموز دختر) که به صورت نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از میان دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز انتخاب شده بودند و با استفاده از تست Ishihara انجام شد.
  یافته ها
  از میان 2500 نفر بررسی شده 94 نفر (3.7 درصد) مبتلا به کوررنگی بودند که از این تعداد 68 نفر پسر (5.4 درصد پسران) و 26 نفر دختر (2.1 درصد دختران) بودند. از این تعداد 46 مورد (49 درصد کوررنگی سبز، 14 مورد (33 درصد) اختلال در رنگ قرمز)، 6 مورد (6.3 درصد) کوررنگی قرمز و 11 مورد (11.7 درصد) اختلال در رنگ سبز بودند. همچنین هیچ موردی از کوررنگی کامل مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  در نهایت توصیه می شود تست های کوررنگی در سنین مدرسه و به منظور شناخت افراد کوررنگ و راهنمایی آنها در انتخاب یا عدم انتخاب بعضی از گروه های شغلی انجام شود.
  کلیدواژگان: کوررنگی، مادرزادی، دانش آموزان اهواز
 • مهران شکری، مریم کرمی صفحه 490
  هدف
  شکستگی متعدد به شکستگی گفته می شود که بر اثر ترومای وارده بیش از یک خط شکستگی در فک ایجاد شده و این خطوط به صورت جداگانه قرار گرفته باشند. هدف از این تحقیق تعیین شایعترین الگوی شکستگی متعدد در فک پایین است.
  روش بررسی
  در این تحقیق گذشته نگر، 305 پرونده بیماران مبتلا به شکستگی متعدد فک پایین که در فاصله سالهای 1383 – 1377 به بیمارستان آیت اله طالقانی تهران و بیمارستانهای آموزشی اهواز مراجعه کرده بودند بررسی گردید و اطلاعاتی نظیر سن، الگوی شکستگی و علت آن جمع آوری گردید.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که اکثر بیماران (85.6 درصد) دارای دو خط شکستگی در فک پایین بودند و مابقی (14.4 درصد) بیش از دو خط شکستگی داشتند. شایعترین الگوی شکستگی فک پایین پاراسمفیز یک سمت با کندیل (19.5 درصد) و در مرتبه دوم زاویه یک سمت با تنه سمت مقابل بوده است (15.3 درصد) شایعترین علت، تصادفات وسایل نقلیه و بیشتر رده سنی، مردان 16-25 سال بوده است.
  نتیجه گیری
  ویژگی های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه بر میزان وقوع شکستگی های فک پایین بطور اعم وطبعا بر الگوی شکستگی نیز، تاثیر می گذارند. جامعه ما دارای جمعیتی جوان است که عدم توجه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی ایشان عامل مهمی در وقوع بالای شکستگی های متعدد فک پایین ناشی از تصادفات وسایل نقلیه است.
  کلیدواژگان: فک پایین، شکستگی متعدد، تصادفات رانندگی
 • دکتر حشمت الله شهبازیان، دکتر رضا دین پرست صفحه 495
  هدف
  ویروس هپاتیت B باعث ایجاد هپاتیت حاد و مزمن می شود. درگیری مزمن کبدی می تواند به طرف سیروز کبدی و کارسینوم سلولهای کبدی سیر نماید. واکسیناسیون علیه هپاتیت B یکی از راه های مهم جلوگیری از گسترش این بیماری است. بیماران دیالیزی بدلیل ضعف سیستم ایمنی پاسخ کمتری به واکسیناسیون می دهند. راه های مختلفی جهت افزایش پاسخ ایمنی در این بیماران پیشنهاد شده است که یکی از آنها تزریق داخل جلدی واکسن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان پاسخ ایمنی و تعیین کارآیی تزریق داخل جلدی واکسن هپاتیت B در بیماران همودیالیزی می باشد.
  روش بررسی
  109بیمار همودیالیزی که شرایط لازم جهت ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم شامل سن، جنس، تعداد دفعات تزریق واکسن، زمان آخرین نوبت تزریق واکسن، دفعات دیالیز، محصول دیالیز، طول مدتی که از شروع دیالیز گذشته، سطح آلبومین سرم، آنتی بادی HBC و آنتی بادی HCV گرفته می شد. سپس وضعیت ایمنی بیماران نسبت به ویروس هپاتیت B با کنترل آنتی بادی HBS بررسی شده و سطح ایمنی بیماران مشخص می شد. بیمارانی که آنتی بادی منفی داشتند در دو گروه قرار گرفته و گروه اول تحت تزریق واکسن هپاتیت B با دوز 20 میکروگرم بصورت داخل جلدی و گروه دوم به روش معمول عضلانی تحت تزریق واکسن قرار گرفتند.
  یافته ها
  این مطالعه نشان می دهد که 45 درصد بیماران آنتی بادی مثبت بوده و 55 درصد بیماران پاسخ مناسبی به واکسن نداشته اند. همچنین ارتباط معنی داری بین سن، جنس، سطح آلبومین سرم و محصول دیالیز با میزان پاسخ ایمنی وجود ندارد. ولی بین مدت زمان دیالیز و فاصله زمانی از تزریق آخرین واکسن با میزان پاسخ ایمنی ارتباط معنی داری وجود دارد. پاسخ ایمنی در بیمارانی که تحت واکسیناسیون تحت جلدی قرار گرفته در مقایسه با بیمارانی که به روش تزریق عضلانی واکسینه شده بود متفاوت بوده و از نظر آماری معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود پروتکل کشوری واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران دیالیزی از 3 تزریق به 4 تزریق با دوز دو برابر تغییر یابد و در بیمارانی که پاسخ ایمنی مناسب پیدا نمی کنند واکسیناسیون بصورت داخل جلدی انجام شود.
  کلیدواژگان: واکسیاسیون، هپاتیت B، همودیالیز، پاسخ ایمنی
 • شهلا منصوری، سید محمد نایب آقایی صفحه 501
  هدف
  مقاومت به یون فلزات سنگین در بسیاری از باکتریها دیده شده و از آنجا که هر تغییری در عملکرد باکتری می تواند از نظر علمی و کلینیکی اهمیت داشته باشد؛ هدف از این بررسی تعیین میزان مقاومت نسبت به یون فلزی تلوریت پتاسیم در نمونه های بالینی اشریشیا کلی می باشد.
  روش بررسی
  حداقل غلظت مهار کنندگی از رشد (MIC) تلوریت پتاسیم برای 449 نمونه اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری و فلور طبیعی مدفوع با روش استاندارد رقت در آگار تعیین شد.
  یافته ها
  برای حدود یک دوم ایزوله ها (48.7 درصد) MIC برابر و یا کمتر از یک میکروگرم در میلی لیتر پس از 24 ساعت اینکوباسیون در 35oC بود. بسیاری از باکتریها که در مجاورت غلظت کم پتاسیم تلوریت قادر به رشد نبودند (MIC کمتر و یا مساوی با 5 میکروگرم در میلی لیتر)، در طول 24 ساعت اینکوباسیون مجدد شروع به رشد نمودند و میزان MIC برای این جدایه ها افزایش یافت، و تفاوت میان MIC در فاصله زمانی 24 و 48 ساعت از نظر آماری معنی دار گردید (P£0.0006). در محیط حاوی غلظت های معادل و یا بیشتر از 10 میکروگرم در میلی لیتر تلوریت پتاسیم، باکتری ها کلنی سیاه رنگ تولید نمودند. تفاوت آماری معنی داری میان MIC در باکتریهای جدا شده از نمونه های مدفوع و ادرار انسان با یکدیگر دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده مقاومت بالا در بیش از نیمی از سویه های کلینیکی اشریشیا کلی نسبت به فلز تلوریت می باشد. به دلیل امکان مقاومت همزمان بین آنتی بیوتیک ها و یون فلزات سنگین ادامه این بررسی با هدف تعیین مقاومت همزمان با آنتی بیوتیک ها و سایر فلزات سنگین در این باکتری و سایر جنس های باکتریایی در این منطقه لازم است.
  کلیدواژگان: تلوریت پتاسیم، اشریشیا کلی، عفونت ادراری، فلور طبیعی مدفوع
 • پیمان عشقی، مجید رحیمی، عبدالواحد رزاقی صفحه 507
  هدف
  6-10 درصد ساکنین استان سیستان و بلوچستان ناقلین بیماری تالاسمی می باشند. از طرف دیگر این استان با میزان باروری عمومی (GFR) معادل 113 در هزار دارای بالاترین میزان باروری عمومی در کشور می باشد که این میزان در سال 1378 در خانواده های بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور 155.68 در هزار بوده است. به عبارتی خانواده بیماران تالاسمی یکی از منابع عمده گسترش تالاسمی در این استان می باشد. وجود این وضعیت ضمن افزایش تعداد مبتلایان به تالاسمی ماژور در استان و نسبت به سایر استانهای کشور، موجب افزایش بیش از پیش هزینه های اجتماعی و اقتصادی سالانه این استان محروم می گردد. هدف از مطالعه مداخله ای حاضر، ارزیابی تاثیر مشاوره تنظیم خانواده در پیشگیری از تولد نوزاد جدید مبتلا به تالاسمی ماژور در خانواده این بیماران می باشد.
  روش بررسی
  بر این اساس با هدف پیشگیری از تولد بیمار جدید در خانواده های بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و با توجه به اینکه مشاوره تنظیم خانواده بر روی این والدین قبلا انجام نشده بوده طرح مداخله ای ارزیابی تاثیر مشاوره استاندارد تنظیم خانواده، بر آگاهی، نگرش و عملکرد والدین بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در تنها مرکز تخصصی ارایه دهنده خدمت به این بیماران در سطح استان (بیمارستان اطفال حضرت علی اصغر (ع) زاهدان) با انجام حداقل 7 جلسه مشاوره با حداقل یکی از والدین، در 167 خانواده دارای بیمار تالاسمی ماژور، در طی یکسال 1378 - 79 و نیز انجام دو نوبت ارزیابی، آگاهی، نگرش و رفتار والدین در خصوص کنترل موالید (ابتدا و انتهای طرح) به مرحله اجرا درآمد.
  یافته ها
  مهمترین نتایج طرح کاهش چشمگیر میزان باروری عمومی در خانواده های تالاسمیک از 155.68 در هزار در سال (قبل از طرح) به 47.9 در هزار در سال (پس از طرح) بوده است. در سال قبل از اجرای طرح 43.3 درصد بارداریها ناخواسته بوده و در سال اجرای طرح هیچ بارداری ناخواسته ای به وقوع نپیوسته است. همچنین با انجام مشاوره تنظیم خانواده در طی طرح از اهمیت و تاثیر تحصیلات و مذهب بر آگاهی، نگرش و عملکرد والدین در خصوص کنترل موالید بشدت کاسته شد (p=0.01) در طول مطالعه هشت مورد زایمان خواسته شده وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها و با توجه به تاثیر مشاوره استاندارد تنظیم خانواده و در مقایسه با هزینه سرانه هر بیمار تالاسمی جدید در سال، گسترش این امر در درمانگاه های تالاسمی سراسر کشور بویژه در مناطق محروم علیرغم سطح پایین تحصیلات و مذاهب مختلف بسیار موثر بوده و توصیه می گردد. همچنین با توجه به وقوع بارداری های خواسته در خانواده های بیمار تالاسمیک، گسترش مراکز تشخیص قبل از تولد بیماران جدید ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تالاسمی، مشاوره تنظیم خانواده، آگاهی، نگرش، میزان باروری عمومی (GFR)
 • فاطمه جواهر فروش، احمد عبادی، محمدرضا پی پل زاده صفحه 515
  هدف
  پر فشاری اولیه شریان ریوی یک بیماری غیر شایع است که در صورت همراهی با حاملگی با مرگ و میر بالایی همراه است. این بیماری غالبا در زنان رخ می دهد. از آنجایی که برون ده قلب راست در این بیماران به شدت به برگشت وریدی و نیز به فشار شریان ریوی بستگی دارد، هر عاملی که منجر به اختلال در این دو شود می تواند منجر به اختلال شدید در برون ده قلب شود. این حالت به دنبال درد زایمان به وفور یافت می شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه ما مروری بر معرفی یک بیمار بیست و پنج ساله با حاملگی سی و شش هفته با تشخیص PPH که جهت عمل سزارین به صورت اورژانس مراجعه کرده بود، داریم. برای اداره بیهوشی این بیمار از روش بی حسی نخاعی با استفاده از پنجاه میلی گرم لیدوکائین 5 درصد و 0.5cc گلوکز هایپرتونیک 20 درصد از طریق فضای L3-L4 در وضعیت نشسته استفاده کردیم.
  یافته ها
  در نمونه گاز شریانی بیمار قبل از اقدام به بی حسی ارزیابی گازهای خونی به قرار زیر بود:BE=-18، PaO2=34mmHg، HCO3=15mEq/L، SaO2=90%، PaO2=60mmHg، PH=7.4با تجویز 25cc بیکربنات بصورت وریدی این اختلال اسید و باز تصحیح شد. بیمار پس از عمل جراحی با حال عمومی خوب و SaO2%98 به بخش مراقبت های ویژه منتقل و پس از چهار روز به بخش زنان منتقل شد.
  نتیجه گیری
  در ادامه این مطالعه که از روش بی حسی نخاعی در بیمار حامله مبتلا به PPH استفاده شد، ما تعیین کردیم که در صورت تصحیح اسیدوز و مایع درمانی کافی مادر روش بیحسی نخاعی می تواند یک روش مناسب در بیماران حامله مبتلا به PPH باشد.
  کلیدواژگان: پرفشاری اولیه شریان ریوی، بیحسی اسپینال، سزارین
 • ناهید شهبازیان، مهین نجفیان، علیرضا رجب زاده صفحه 519
  هدف
  تخمین زده می شود 75 درصد زنان حداقل یک بار عفونت ولوواژینیت کاندیدیایی را در طول عمر خود تجربه می کنند. کاندیداآلبیکانس مسوول 85 تا 90 درصد عفونتهای قارچی واژن می باشد. درمان با داروهای موضعی آزولها شایعترین روش درمان در ولوواژینیت کاندیدیایی می باشد که 80 تا 90 درصد بیماران ظرف 3-2 روز پاسخ مناسبی می دهند ولی درمان ضد قارچ خوراکی با فلوکونازول (150 میلی گرم یک نوبت) نیز درمان تایید شده ای می باشد اما در این بیماران زمان بیشتری جهت بهبود علایم نیاز می باشد. با توجه به عوارض جانبی ناشایع و خفیف این دارو و مصرف راحت تر آن هدف از این مطالعه بررسی اثر فلوکونازول خوراکی در درمان ولوواژینیت کاندیدیایی در مقایسه با آزولهای موضعی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 192 بیمار با تشخیص ولوواژینیت کاندیدیایی بطور تصادفی در دو گروه درمانی قرار گرفتند. تشخیص ولوواژینیت کاندیدیایی در این بیماران براساس علایم بالینی تیپیک، pH طبیعی ترشحات واژن و یافته های میکروسکوپیک شامل دیدن میسلیوم یا مخمرهای جوانه زده پس از اضافه کردن هیدروکسید پتاسیم 10 درصد داده می شد. گروه اول تحت درمان فلوکونازول خوراکی با تک دوز 150 میلی گرم و گروه دوم تحت درمان کلوتریمازول واژینال به مدت یک هفته قرار گرفتند. ارزیابی بیماران بصورت پیگیری هر دو روز یکبار صورت می گرفت و میزان اثربخشی دو گروه درمانی با آزمون Chi-squar مقایسه گردید.
  یافته ها
  97 بیمار در گروه درمانی کلوتریمازول و 95 بیمار در گروه فلوکونازول قرار داشتند. متوسط سن بیماران 30 ± 5.23 سال بود. پاسخ به درمان در گروه کلوتریمازول 97 درصد و شکست درمان 3 درصد بوده است. و 72 درصد بیماران ظرف مدت 1 الی 3 روز و 28 درصد پس از 3 روز پاسخ دادند. در گروه فلوکونازول پاسخ به درمان 86 درصد و شکست درمان 14 درصد بوده است ولی 94 درصد بیماران ظرف 3 روز اول و 6 درصد بیماران پس از 3 روز پاسخ دادند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که پاسخ درمانی کلوتریمازول بیشتر از فلوکونازول می باشد (P ~ 0.005) ولی بر خلاف سایر مطالعات زمان پاسخ در گروه فلوکونازول سریعتر از کلوتریمازول می باشد (P ~ 0.001). بنابراین توصیه می شود با توجه به پاسخ قابل توجه (در 86 درصد بیماران) و با توجه به سرعت اثر بیشتر و مزایای دیگر فلوکونازول و معایب روش استفاده از داروهای واژینال، بیماران با ولوواژینیت کاندیدیایی ابتدا تحت درمان با فلوکونازول خوراکی قرار گرفته و در صورت عدم پاسخ از داروهای موضعی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: واژینیت، کاندیدیازیس، فلوکونازول، کلوتریمازول
 • مهری غفوریان بروجردنیا، محمدعلی عصاره زادگان، خدامراد زندیان صفحه 523
  هدف
  بیمارن تالاسمی بدلیل دریافت مکرر و طولانی مدت خون و فرآورده های خونی، در معرض آلودگی به هپاتیت های ویروسی نظیرهپاتیت B و هپاتیت C و همچنین ویروس نقص ایمنی انسان (ایدز) بوده و امروزه یکی از مشکلات مهم بهداشتی این بیماران کنترل و کاهش آلودگی به این ویروس ها است. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B، هپاتیت C و ایدز در میان بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیت می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه بصورت توصیفی و گذشته نگر در فاصله زمانی مهرماه 1378 تا مهرماه 1383 بر روی 122 بیمار تالاسمی مراجعه کننده به مرکز هموگلوبینوپاتی و تالاسمی بیمارستان شفا اهواز انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمایشات سرولوژیک از پروندهای بیماران استخراج شد. سرم این بیماران برای HBs انتی ژن، HCV انتی بادی و HIV انتی بادی از طریق روش الایزا و سپس آزمایش تاییدی ایمونوبلات مورد ارزیابی قرار گرفته بود. نتایج توسط نرم افزار SPSS 10.10 بررسی شد و از آمار chi-square برای آنالیز آماری استفاده گردید.
  یافته ها
  جمعیت مورد مطالعه شامل 102 بیمار تالاسمی ماژور و 20 بیمار تالاسمی اینترمدیت بود. از 122 بیمار 73 نفر (59.8 درصد) مرد و 49 نفر (40.2 درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران 14.96 بود. از این تعداد 3 نفر HBs انتی ژن مثبت، 32 نفر HCV انتی بادی مثبت در حالیکه هیچ یک از نظر HIV انتی بادی مثبت نشدند. در نتیجه شیوع HBs انتی ژن مثبت 2.5 درصد، شیوع انتی بادی 26.2 HCV درصد و HIV انتی بادی صفر می باشد. در بررسی آماری انجام شده بین سن و مدت دریافت خون در بیماران با شیوع HCV انتی بادی اختلاف آماری معنی داری وجود داشت بطوری که با افزایش سن و به موازات آن افزایش مدت دریافت خون میزان انتی بادی مثبت افزایش می نمود (به ترتیب P<0.001 و P=0.008). همچنین بین واکسیناسیون در مقابل ویروس هپاتیت B و عدم آلودگی به عفونت هپاتیت B در بیماران تالاسمی ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.03).
  نتیجه گیری
  با ارزیابی پژوهش حاضر به این نتیجه می رسیم که شیوع هپاتیت C در جمعیت بیماران تالاسمی در منطقه خوزستان به نسبت بالا بوده هر چند که به نظر می رسد طرح غربالگری اهدا کنندگان خون بطور موثری می تواند شیوع و بروز عفونت را کاهش دهد ولی استفاده از روش های حساس تر برای شناسایی اینگونه عفونتهای ویروسی نیز ضروری است.
  کلیدواژگان: تالاسمی، شیوع، هپاتیت B، هپاتیت C، ایدز
 • سرور نعمت پور، حاجیه بی بی شهبازیان صفحه 530
  هدف
  دیابت مانند هر بیماری مزمن دیگری در کودکان، می تواند یک بحران جدی در اعضای خانواده ایجاد نماید. از آنجا که تظاهرات و واکنشهای روان شناختی افراد خانواده به بیماری کودک، می تواند در واکنشهای کودک تاثیر بگذارد. در این مطالعه ، عوامل استرس زای ناشی از دیابت در والدین کودک دیابتی (نوع یک) و ارتباط آن با سلامت عمومی آنها بررسی گردید.
  روش بررسی
  66 پدر و مادر دارای کودک دیابتی (نوع یک) که به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان و مرکز دیابت اهواز مراجعه کرده بودند به صورت نمونه گیری ساده انتخاب شدند و سپس پرسشنامه های زیر را تکمیل نمودند: 1) پرسشنامه سلامت عمومی (2 (GHQ) پرسشنامه استرسهای والدین دارای کودک مبتلا به دیابت 3) فرم مشخصات دموگرافیک.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تنها 24 درصد از والدین کودکان دیابتی از سلامت عمومی برخوردار بودند. احتمال بستری شدن کودک در بیمارستان، مشکلات جسمانی دیابت، شوک هیپوگلیسمی، ازدواج کودک و بچه دار شدن وی از عوامل استرس زای اصلی والدین هستند. همچنین نشان داد که بین استرس والدین و سلامت عمومی آنها با p<0.01 رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین عوامل استرس زای والدین و سلامت عمومی آنها با متغیرهایی مثل مدت زمان بیماری کودک، تحصیلات والدین و سابقه فامیلی مثبت دیابت در خانواده، تفاوت معنادار وجود دارد (p<0.05، p<0.01) اما با جنسیت کودک تفاوتی مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه یافته ها نشان داده است که دیابت کودکان به عنوان یک عامل فشارزا می تواند بر سلامت عمومی والدینشان تاثیر بگذارد و واکنش کودکان به این مساله، بنابراین مداخلات روان شناختی جهت والدین بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استرس، سلامت عمومی، دیابت نوع یک، والدین کودک دیابتی
 • محمدرضا بیگدلی، احمد تقوی مقدم صفحه 538
  هدف
  به منظور مطالعه تاثیرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک اجزای پروتئینی سم عقرب گادیم از حدود 10 هزار عقرب به روش شوک الکتریکی سم گیری بعمل آمد و پس از جداسازی فار محلول و فعال سم به روش خشک کردن در انجماد، خشک و به کمک کروماتوگرافی ستونی توسط ژل سفادکس G-50 باندهای پروتئینی بر اساس جذب نوری در طول موج 280 نانومتر جدا شده و از 4 فراکسیون حاصله محلولهایی با غلظت 200 میکروگرم در میلی ‎لیتر ساخته و به 5 گروه 10 تایی موش سوری 18-20 گرمی هر یک مقدار 1 میلی‎ لیتر سم از طریق ورید دم تزریق و پس از 2 ساعت تاثیرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک ایجاد شده در میزان قند، اوره، کراتینین، تری ‎گلیسرید، کلسترول، پروتئین تام و همچنین میزان هموگلوبین، درصد هماتوکریت، نوتروفیل، لمفوسیت، منوسیت، ائوزینوفیل و تعداد گلبولهای سفید و قرمز مورد انداز‎ه ‎گیری قرار گرفتند. تا علاوه بر شناسایی تاثیرات هر جزء سم امکان استفاده از نتایج در مساله ساخت آنتی‎ سرم ضد عقرب گزیدگی اختصاصی ‎تر و درمان عوارض ایجاد شده در بیماران عقرب ‎زده نیز بررسی گردد.
  یافته ها
  آنالیز آماری نتایج به روش آنوا انجام شد و نتایج زیر بدست آمد.
  نتیجه گیری
  فراکسیون 1: باعث افزایش میزان معنی دار (P<0.05) در میزان قند، اوره، کراتینین، تری گلیسرید و درصد لمفوسیتها شد.
  فراکسیون2: باعث کاهش معنی‎داری (P<0.05) در میزان اوره، کراتینین، کلسترول، پروتئین تام و افزایش نسبی درصد لمفوسیتها شد ولی در سایر پارامترها تاثیری نداشت.
  فراکسیون3: باعث کاهش معنی‎دار (P<0.05) در میزان قند‎‎‎‎‎، کلسترول، تری ‎گلیسرید، درصد لمفوسیتها و افزایش معنی‎ دار درصد نوتروفیلها شد.
  فراکسیون 4: بر پارامترهای بیوشیمیایی کاهش معنی‎دار (P<0.05) ایجاد کرد ولی بر پارامترهای هماتولوژیک تاثیری نداشت.
  سم خام: به جز در مورد قند که بدون تاثیر بود بر سایر پارامترهای بیوشیمیایی و درصد نوتروفیلها افزایش معنی ‎داری (P<0.05) ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: عقرب، گادیم، فراکسیون، همی اسکورپیوس لیپوروس، تاثیرات پاراکلینیکی
 • محمد فکور صفحه 543
  وجود جسم خارجی در بافت نرم گاهی می تواند منجر به مشکلات تشخیصی و درمانی بشود. بیمار کودک 5 ساله ای است که سابقه ترومای مبهم در یکسال پیش را ذکر می کند. بعد از حدود 10 روز تورمی در ساق راست پیدا کرده که منجر به خروج ترشح گردیده ولی یکماه بعد خوب شده، یکسال بعد با توده ای در قسمت خارجی ساق راست مراجعه و برای تشخیص آن رادیوگرافی و MRI بدون و با کنتراست انجام شده که در آخرین تشخیص تومور بافت نرم با شک به رابدومیوسارکوم مطرح گردیده است. جهت بیمار بیوپسی انسزیونال انجام شده که در حین بیوپسی جسم خارجی چوبی به طول 32 میلیمتر مشاهده شده که خارج گردیده، بعد از خروج آن و در پیگیری یکساله بیمار، مشکلی مشاهده نشده و بهبودی کامل یافته، وجود جسم خارجی در بافت نرم می تواند منجر به تظاهرات بالینی مختلفی شود گاه شکایت و معاینه بالینی دلالت بر وجود جسم خارجی دارد، گاه شرح و حال واقعی بیمار راهنما نبوده و بیمار با شکایت های مهمی همچون وجود توده یا سینوس ترشحی، احساس گرمی و قرمزی و تورم موضعی که حکایت از پروسه های عفونی یا تومورال دارد مراجعه می نماید. در این موارد در نظر داشتن تشخیص جسم خارجی می تواند از بعضی اقدامات غیر ضروری جلوگیری کرده و امکان درمان و بهبودی سریع بیمار را فراهم سازد.
  کلیدواژگان: جسم خارجی، نسج نرم، MRI، شبهه تومور
 • محمدحسین سرمست شوشتری، مهران پیوسته، محمدحسن حافظی، حافظ قاهری صفحه 546
  بطور کلی کیست های طحال بیماری شایعی نیستند. کیست های اولیه طحال که تحت عنوان کیست های حقیقی نیز خوانده می شوند منشا مادرزادی دارند و 10 درصد کل کیست های طحال را تشکیل می دهند. بدلیل اینکه این کیست ها اغلب علایم غیر اختصاصی ایجاد می کنند ممکن است در هنگام تشخیص اندازه بزرگی داشته باشند. در این گزارش ما ضمن معرفی یک مورد کیست حقیقی طحال به بحث درباره انواع کیست های طحال، علایم و اقدامات تشخیصی درمانی این بیماری خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: طحال، کیست حقیقی، اسپلنکتومی
 • صفحه 549
|
 • Kouchak M., Salami E., Yaghooti Sh Page 467
  Objective
  Sunscreen preparations are applied to protect the skin against harmful effects of sunshine. The most determining index for evaluation of these preparations is sun-protection factor (SPF), which reflects the degree of protection against UV light. Numerous in vivo and in vitro methods are employed for assessment. Despite the accuracy of in vivo methods, their expensiveness and time consuming have restricted their routine application at the stage of screening formulations. Therefore, in vitro methods are employed. In the present study, the efficacy of two in vitro methods (transpore and the diluted solutions methods) were compared using four trade preparations (Arden, Rasen, Onagrin and Rexol).Subjects and
  Methods
  The first method was performed using a suitable, cheap and widely available substrate called transpore tape. In this method 2 mg/cm2 of each product was uniformly dispersed on the surface of the substrate, and the spectrophotomertic transmittance values in the range of 290 – 400 nm, at 5nm intervals, of prepared films were determined and values SPF were calculated. In the second method, different concentrations of test products were made in methanol and UV transmittance values were measured at the range of 292.5–337.5nm and values SPF were calculated. By plotting the amount of SPF versus each concentration the efficency of the products SPF were compared. The SPF of 2 mg/ml concentration of each product was calculated.
  Results
  In the first method results indicated a good, although incomplete, linear correlation between the measured and labelled (r = 0.975). In the second method all resulte were considerably larger than the labelled values and showed poor correlation (r = 0.35).
  Conclusion
  Based on the results, because of the ease of process, availableness and also offering closer result with the in vivo mehtods. the transpore method, in contrast to the diluted solutions method, is a more efficient method for determination of SPF values. Therefore this method can be applied as an in–process control test to ensure lot-to-lot uniformity.
 • Saki N., Nikakhlagh S., Ahmadi Kh Page 473
  Objectives
  Tonsillectomy is performed when there is obstruction in the upper respiratory tract or following recurrent chronic infections of the tonsils. It can be performed under local or general anaesthesia. The aim of the present study was to compare the complications that develop following these two methods. Subjects and
  Methods
  In this prospective clinical study, the side effects associated with both methods were evaluated among 300 co-operative teenagers and adult patients (150 patients in local tonsillectomy and the same number of patients for tonsillectomiy under general anaesthesia).Post operative pain, amount of bleeding both during and after the operation and patient satisfaction were assessed and compared. Local tonsillectomies were performed in the operating room using local anaesthesia with intravenous sedation.
  Results
  The average blood loss during the operation was 68 ml in local tonsillectomy group with two cases of postoperative haemorrhage, while the average blood loss was 180 ml with four cases of postoperative haemorrhage in the general anaesthesia group. No significant differences in the post-operative bleeding was noted between the two groups. In local tonsillectomy group all patients but one stated that if given the choice, they would select local anaesthesia again. We conclude that local tonsillectomies have high patient acceptance and are associated with minimal morbidity and complications.
  Conclusions
  The safety and effectiveness of local tonsillectomy in comparison with tonsillectomy under general anaesthesia was demonstrated.
 • Basir L., Khanehmasjedi M Page 478
  Objectives
  Dental caries is an infectious and communicable disease and multiple factors influence its initiation and progression. Establishing health care procedures are effective factors in prevention of dental caries. One of the causes of early caries of first permanent molar is unawareness of parents of the time of its eruption and the importance of this tooth in oral health. The purpose of this study was to compare the level of Decayed, Missed and Filled (DMF) and oral hygiene among male and female 6-year old students in Ahwaz in year 2000. Subjects and
  Methods
  For this purposes 264 six-year old male and female students were evaluated via a descriptive study by direct observation and interview. The results were analysed by use of descriptive statistics, frequency and percentage distribution tables. Student t-test was used for statistical comparisons.
  Results
  The overall average of DT was 0.22 (0.25 in girls and 0.2 in boys) which was not significant. Average of DMF was 3.36 (3.40 in girls versus 3.30 in boys). The oral hygiene score index (OHI-S index) was good among 32.5 and 42.4 % of girls and boys respectively (p>0.5).
  Conclusions
  The results of this study showed that dental caries were mainly related to the total amount of DMF. Furthermore the mean percentage of good level of OHI-S index among this population group was 33.3% suggesting that education of oral hygiene for parents is an important parameter in the control of developing dental caries.
 • Khataminia Gr, Dejagah H., Kazemy M Page 485
  Objective
  Colour blindness is an important hidden problem that may cause secondary compilcations in daily lives of some professions. In addition, due to differences in the prevalence of colour blindness in many populations, as well as its unknown level in our population, the aim of this study was to find out the prevalence rate of this condition in our region.Subjects and Mehtods: In this descriptive study 2500 high school students in Ahwaz (1250 males, 1250 females) were randomly selected. Colour blindness test of Ishihara was performed.
  Results
  94 students (3.7%) were found to be colour blind (68 males and 26 females). From the total cases identified, 46 cases (49) deutanopia, 14 cases (33%) with deuteranomaly, 6 cases (6.3%) were protanopia and 11 cases (11.7 %) protanomaly. No case with complete colour blindness was found.
  Conclusion
  We suggest checking of colour vision in the school age groups, in order to detect early colour- blindness and hence guide them for more suitable job selection.
 • Shokri M., Karami M. Page 490
  Objective
  Multiple mandibular fractures are fractures that occur in more than one line in the same bone. The aim of this study was to find the most common pattern of multiple mandibular fractures among patients referred to Taleghani hospital (Tehran) and educational hospitals of Ahwaz Jundishapur University. Subjects and Mehtods: In this retrospective study, 305 files of patients with multiple mandibular fractures during years 1998–2005 were selected and the data such as age, pattern and the cause of fractures were collected.
  Results
  This study showed that in 85.6 percent of patients suffered from two fracture lines in the lower jaw and the rest had more than two fracture lines. The most common pattern of fracture was parasymphysis and opposite condyle (19.5%). The second most common type was body and in opposite angle (15.3%). The most common cause was car accidents and it occurred predominantly among men aged between 16-25 years old.
  Conclusions
  The most common pattern of multiple mandibular fractures depends on cultural and social characteristics of each society. In our population young aged men are more prone to this type of fractures, which is mainly due not paying enough attention to traffic provisions.
 • Shahbazian H., Dinparast R Page 495
  Objectives
  Hepatitis B virus (HBV) is the underlying cause for chronic and acute hepatitis. Chronic hepatic can progress toward cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Vaccination against HBV is one of the important ways in the prevention of these conditions. Because of suppressed immune system, dialysis patients are less responsive to vaccination. However, there are several ways for increasing the immune response in these patients, one of them is intradermal injection of HBV vaccine. The aim of this study was, therefore to evaluate the degree of immune response and determining efficacy of intradermal injection of HBV vaccine in these patients. Subjects and
  Methods
  One hundred and nine hemodialysis patients who fitted the conditions for entry in this study were evaluated. Necessary information including age, sex, number of vaccine injections, time of last vaccine injection, frequency of dialysis, dialysis product, duration of dialysis, serum albumin level, HCVAb and HBCAb was collected. From these data, immunity level as well as the immunity against HBV were estimated by monitoring of HBSAb. The selected groups were those patients with negative Ab, who were divided into two groups: the first group received 20g intradermal HBV vaccine and the second group the vaccine was administered intramuscularly.
  Results
  The results showed that 45% of patients were antibody positive and 55% had no appropriate response to vaccine. There was no relation between age, sex, serum albumin level and dialysis product and the degree of immune response. However, there was a significant relationship between the duration of dialysis and the time last vaccine injection with the degree of immune response. Immune response in patients who were injected intradermaly was statistically different from those who had intramuscular injections
  Conclusions
  It recommended that the protocol for the national HB vaccination should change from injections to 4 times and with a double dose. Furthermore, in patients who can not achieve appropriate response, vaccination should be given intradermaly.
 • Mansouri Sh, Nayebeeaghaei Sm Page 501
  Obective:Resistance to heavy metal ions has been reported in many bacteria. Since any change in the bacterial activity can have important consequnesc both from scientific and clinical aspects, this study was performed for the determination of potassium tellurite resistance in the clinical isolates of Escherichia coli. Subjects and
  Methods
  The minimum inhibitory concentration (MIC) of potassium tellurite was determined for 449 isolates of Escherichia coli, isolated from infected urinary tract or normal fecal flora, using standard agar dilution method.
  Results
  Approximatley half (48.7%) of the isolates had MIC of ≤1µg/ml after 24 hours of incubation at 35 ºC. Many of the bacteria that were cultured with low concentrations of potassium tellurite, ≤ 5 µg/ml, overcame the toxicity of this heavy metal when they were re-incubated for the additional 24 hours. The MIC for these isolates was increased, so that the difference between the MIC after 24 and 48 hours of incubation became significant (P ≤ 0.001). In medium containing ≥10 μg/ml of potassium tellurite, the bacteria formed typical black colonies. No statistically significant difference was found between the MIC of bacteria that where isolated from urinary tract infection or normal fecal flora.
  Conclusion
  Since resistance to heavy metals can be simultaneous with resistance to antibacterial agents, determination of simultaneous resistance to antibacterial agents and other heavy metals in this bacterium and other bacterial genus is necessary in this region.
 • Eshghi P., Rahimi M., Razaghi A Page 507
  Objective
  Six to10 % of the population in Sistan and Baloochestan (S&B) province are minor beta thalassemic. On the other hand, in1379, the General Fertility Rate (GFR) in S&B was the highest in Iran (113 births per1000) and this index was even higher among the major thalassemic's family (155.6 births per 1000). Therefore, it is estimated that annually there would be 35 additional new cases of thalassemia in this region, which would lead to uncontrollable health and socioeconomic problems in the near future. Consultation can be used as a mean by which information can be dissipated and has an influence on knowledge, attitude and practice (KAP) of people. However, the extent of this in this society has not been studied before. Therefore, we decided to project a standard family planning program with well trained consultants in thalassemia ward in Zahedan and evaluate its effectiveness to improve KAP among thalassemic's parents about birth control. Subjects and
  Methods
  We scheduled at least 7 consultations for one or both of the parents in each family, during a period of one year (1379-1380). Parents of 167 families were studied and responded to a pre- and post-test questionnaires.
  Results
  There was a significant decline in GFR, relative to the previous year, from 155.68 to 47.9 in 1000. In the previous year there were 43.3 % unplanned pregnancies versus non during the year of our study. In addition, there was reduction in the influence of cultural aspects (religion and education) on KAP related to birth control (p<0.01). However, there were eight planned pregnancies.
  Conclusions
  The findings from this study showed that implementation of continuous standard family planning program throughout the country, especially in poor regions is an important factor in the control of thalassemia in our country. However, persistence on planned pregnancies, dictate that prenatal diagnosis is mandatory to control thalassemia as a complementary optional measure in this region.
 • Javaherforoosh F., Ebady A., Pipelzadeh M. R Page 515
  Primary pulmonary hypertension (PPH) a rare condition that is more common among pregnant females. It can have a high mortality rate during delivery and caesarean section. In PPH cardiac out put is highly dependent on venous return and pulmonary artery pressure. Pain during delivery may lead to decrease in venous return or increase pulmonary vascular resistance which can seriously decrease cardiac out put. Spinal anaesthesia is often quoted as unsuitable for such patients due to possible disadvantage of venodilation and decrease systemic vascular resistance. We present a 25-year old pregnant female who needed emergency caesarean sections at 36th week of gestation. We choose spinal anaesthesia by 50mg of 5% lidocain + 0.5 ml of hypertonic dextrose (20%) in a total volume of 1.5 ml injected at L3-L4 lumbar space in the sitting position. She delivered a newborn with apgar scores 8 and 10 at 1 and 5 minutes respectively. Before spinal anaesthesia her PH was 7.40, BE=., SaO2=90, PCO2= 60 mmHg, PaO2= 60 mmHg and HCO3 =15mEq/l which was corrected by administration of 25 mEq of HCO3. During surgery SaO2 was acceptable (92%- 98%). She was transferred to ICU and discharged in good condition on 4th post-operative day.We suggest that properly conducted spinal anaesthesia with correction of maternal acidosis and fluid therapy can be a safe anaesthesia in PPH
 • Shahbazian N., Najafian M., Rajabzadeh A Page 519
  Objectives
  It is estimated that as many as 75% of women experience at least one episode of vulvovaginal candidiasis during their lifetime. Candida albicans is responsible for 85 to 90% of vaginal yeast infections. Topically applied azoles are the most commonly available treatment for vulvovaginal candidiasis. In 80 to 90% of patients the symptoms usually take 2 to 3 day to resolve. Treatment with an oral antifungal agent, fluconazol, used in a single 150 mg dose has been approved for the treatment of vulvovaginal candidiasis, but symptoms do not disappear within 2 to 3 days. Due to fewer side effects and the ease of use of oral fluconazol the aim of this research was to compare the efficacy of oral fluconazol vaginal clotrimazol in the treatment of vulvovaginal candidiasis. Subjects and
  Methods
  In this study 192 patients 97 patients were in vaginal clotrimazol group and 95 patients in fluconazol group with vulvovaginal candidiasis were divided randomly in two groups. Diagnosis of vulvovaginal candidiasis in these patients was based on typical clinical signs and symptoms, normal PH of vaginal discharge and microscopic findings including observation of budding-yeast forms or mycelia in 10 % KOH. The first group was treated by oral fluconazol (150 mg single dose) and the second group treated with vaginal clotrimazol for 1 week. The efficacy of drugs compared by chi-square test The Mean age of patients was 30 years.
  Results
  Response to treatment in vaginal clotrimazol group was 97% with 72% of patients responded in 1 to 3 days and 28% after 3 days. Response to treatment in fluconazol group was 86% with 94% of patients responded in 3 days and 6% after 3 days.
  Conclusions
  This study reveals that therapeutic response in clotrimazol group was higher than fluconazol groups (P <0.05). However, contrary to other studies, the time of response in fluconazol group was faster (P <0.01). Therefore, according to these results, fluconazole produced efficacy in 86% of patient with faster rate of recovery. In addition, the ease of administration of fluconazol together with some disadvantages associated with use of vaginal clotrimazol, it is advised that the patients suffering from vulvovaginal candidiasis to be treated initially with oral fluconazol and in non-responders with vaginal clotrimazol.
 • Ghafourian Boroujerdnia M., Assarehzadeghan Ma, Zandian Kh Page 523
  Objectives
  Since thalassemia patients receive continously blood and its products, they are in high risk to acquiring various transfusion-transmitted infections, such as hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), human immunodeficiency virus (HIV). Nowadays, one of the major hygienic problem in thalassemia patients is to reduce and control these viral infections effectively. The aim of this study was to determine the prevalence of HBV, HCV, and HIV antigenic markers among major and intermedia thalassemia patients. Subjects and
  Methods
  A retrospective cross-sectional study was conducted on 122 thalassemia patients (102 major; 20 intermedia) referred to the Hemoglubinopathi and Thalassemia Center of Ahwaz Shafa hospital during October 1999 to October 2004. Demography data and serological laboratory results obtained from the patients, files at hospital. HBsAg, HCVAb and HIVAb had been tested in their serums by using ELIZA technique and then confirmed by RIBA technique. The results were anlysed using SPSS and chi-square test.
  Results
  Out of 122 patients 73 (59.8%) and 49 (40.2%) were men and women respectively, with age mean of 14.96 years. 3 individuals of whole patients were positive for HBsAg, 32 for HCVAb and nothing for HIVAb. Therefore, the overall seroprevalence rate was for hepatitis B 2.5%, HCV 26.2% and HIV zero. There was significant positive relation between age and blood transfusion duration with prevalence of HCVAb (p value= 0.008 and <0.001 respectively).There was also significant difference between vaccination against hepatit B virus and lack of HBV infection among patients (p value<0.03).
  Conclusion
  It can be concluded the incidance of HCV is rather high in thalassemia patients of Khozestan prozon. Although it seems blood donor screenning project reduced HCV infection, using more accurate technique is necessary in order to find viral infection and treat thalassemia patients with HCV infection more carefully.
 • Neamatpour S., Shahbazian Hb Page 530
  Objectives
  Diabetes Mellitus, like any other chronic disease in children, can cause serious health problems among their family member. On the other hand psychological responses in family to their child disease, can effect the childerns reactions. We therefore, conducted this study to determine relationship between the effect of type I diabetes in children, as a stress factor, and it relationship with general health among parents.Subjects and
  Methods
  For this purpose, 66 parents with type1 diabetic children, who referred to diabetic clinic of Ahwaz Golestan hospital and diabetic center, were selected by simple sampling. The following data were collected:A general health questionnaire (GHQ), a questionnaire of stressors to parents due to diabetes in their child and demographic characteristic form.
  Results
  The results showed, only 24/02% of parents with diabetic child had general normal health level. Probability of hospital admission of child, development of diabetic complication hypoglycemic shock, marriage of child and his\her having a child, were main stressing factors to the parents.The was a significant correlation (p<0/01) between these stress factors and the parents general health. Furthermore, there was significant relationship between stress factors and general health of the parents with the duration of childrens disease, parent’s educations and positive family history of diabetes mellitus. However, there was no singnificant relationship with the sex of the child.
  Conclusion
  these findings indicated that children with diabetes act as stress factors that can effect the general health of their parents and appropriate psychological attention and support is needed to be provided to these parents.
 • Beegdlli Mr, Taghavi Moghadam A Page 538
  Objectives
  The aim of the present study was to isolate the proteinous components of the venom electrically extracted from the scorpion Hemiscorpious lepturus and to test some of their toxic effects in mice.
  Materials And Methods
  electroshock method was used to isolate the venom from ten thousand scorpions from the species Hemiscorpious lepturus. The extracted venom was dialyzed with distilled water for 24 h, and the water soluble components, containing the active ingredients, was separated by freeze drying method. The venom components were isolated by aid of chromatographic and spectroscopic, at 280 nm wavelength, methods using Cephadex G-50 jell column. The four isolated components were dissolved, at 200 g/ml, in water and injected intravenously at the tail of mice. Two hours after administration blood samples were taken and the following parameters were measured: glucose, urea, creatinine, triglyceride, total protein as well as hematological parameters including, WBC, RBC, hemoglobin and hemtocrit. The results of these components were compared with those of control mice group, not envenomed, as well as those received the raw venom.
  Results
  The result showed that the first fraction produced increase in urea, glucose, creatinine, triglycerides and lymphocytes, with a significant reduction in neutrophiles. While the second fraction produced a significant reduction in urea, critinine, cholesterol, total protein, and non-significant reduction in neutrophiles and increase in relative lymphocytes. Other parameters were not changed. The third fraction produced reduction in glucose, cholesterol and lymphocytes and increase in neutrophiles. Other parameters remained unchanged, while fraction four all biochemical parameters were reduced while those of hematological parameters did not change. The raw venom produced increase in neutrophiles and other, with exception of glucose, biochemical parameters. The number of lymphocytes was reduced.
  Conclusion
  Since the forth fraction produced different responses relative to other parameters, it is possible that the forth fraction as well as other fractions can be used to produce more specific antivenom serum.
 • Fakoor M Page 543
  Soft tissue foreign body may cause some complication and problem in diagnose. In this case report, a 5-year old boy with ambiguous history of trama a year ago was visited in clinic with soft tissue mass and dirty discharge 10 days after the trauma. About 1 month later, the discharge stopped. One year later, a tumor-like mass appeared on the lateral side of right leg: On MRI with and without contrast media rhabdomiosarcoma was suspected. The following actions were undertaken: an incisional biopsy was done.A 32 mm wooden foreign body was found and removed. Foreign body On follow up, after one year he had no recurrent problem.
 • Sarmastshoushtary Mh, Peyvasteh M., Hafezi Mh, Ghaheri Page 546
  Objective
  Splenic cyst is not a common disease. Robbins reported 32 primary splenic cysts from 42327 autopsies examined during 25 years. Splenic cysts are divided into two groups: parasitic and non-parasitic cysts. Splenic cysts are clinically divided to primary and secondary cyst. Ten % of and are primary or true splenic cysts. Because these cysts have non-specific symptoms like vague abdominal pain, abdominal distension and dyspnea, they may become huge by the time of diagnosis. Proliferation of epithelial cell and increased secretion of this cyst layer may be the cause of the growth. The traditional treatment is splenectomy.Subjects and
  Methods
  In this case report, a 17-year male old patient with signs of weakness, abdominal distension, and mild dyspnea, which had begun 8 months ago, is presented. On Sonography we found a huge 217x 166 x 301 mm cyst in his spleen.
  Results
  Laparatomy revealed splenic cyst 30x 20x20cm with the same the same pathology.
  Conclusion
  After splenectomy patient was completely cured and left the hospital with a good general condition.