فهرست مطالب

Islamic Dental Association of IRAN - Volume:18 Issue: 2, 2006

Journal of Islamic Dental Association of IRAN
Volume:18 Issue: 2, 2006

 • 132 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • عقل از دیدگاه قرآن
  شهید آیت الله مرتضی مطهری صفحه 5
 • امیر قاسمی، مجید برگ ریزان، مینا محمودی صفحه 8
  زمینه و هدف
  اکثر مطالعات آزمایشگاهی در مورد باندینگ بر روی عاج سالم انجام شده است در حالی که جهت حفظ ساختمان دندان تاکید بر باقی ماندن عاج Affected می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین استحکام ریز کششی (Microtensile Bond Strength) باند Clearfil Se Bond به عاج Affected و عاج سالم شیریمی باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 12 دندان مولر شیری خارج شده انسانی که دارای پوسیدگی بود، انتخاب شد. مینا و عاج سطحی به وسیله دیسک الماسی برداشته شد. سپس با محلول آشکار کننده پوسیدگی (Propylen glycol & 1%acid red) رنگ آمیزی گردید. عاج نرم و قرمز رنگ (عاج Infected)، برداشته شد. عاج Affected و عاج سالم اطراف باقی ماند. سطح عاجی باقیمانده به وسیله کاغذ کار باید سیلیکون تا شماره ششصد گریت پالیش شد. (Kuraray) Ciearfil SE Bond طبق دستور کارخانه سازنده باند شده و با کامپوزیت رزین (Kuraray) Clearfil AP-X پوشیده شد تا یک کامپوزیت کراون به ارتفاع تقریبی 4.5 میلی متر شکل بگیرد. نمونه ها به مدت 24 ساعت در آب مقطر و در درجه حرارت اتاق نگهداری شدند، سپس دندانها توسط تیغه الماسی با سرعت کم در زیر آب روان در دو جهت عمود بر سطح باند شده به ابعاد تقریبا 0.8-1 میلی متر برش داده شدند. رادهای بدست آمده در دو گروه عاج سالم و عاج Affected قرار گرفتند. بعد از اندازه گیری سطح مقطح نمونه ها در ناحیه اینترفیس، نمونه ها در دستگاه (Bisco) Microtensile tester تحت کشش قرار گرفتند تا شکست اتفاق بیفتد. سطح شکست نمونه ها در زیر استریومیکروسکوپ برزسی شد. نتایج توسط آزمون آماری t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آنالیز آماری نشان می دهد که استحکام ریز کششی باند به عاج Affected، (6.52، 21.53 مگا پاسکال) به طور مشخص کمتر از عاج سالم (7.31، 26.98 مگا پاسکال) بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با استفاده از سیستم (Clearfil SE Bond) Self-etching primer استحکام ریز کششی باند در عاج Affected کمتر از عاج سالم بود.
  کلیدواژگان: استحکام میکروتنسایل، عاج شیری، عاج Affected
 • فاطمه ملک نژاد، حوریه موسوی صفحه 15
  زمینه و هدف
  گرچه کامپوزیت های لایت کیوا به راحتی در دسترس می باشند و لیکن کامپوزیت ها و سمان های رزینی سلف دوال کیور نیز دارای کاربرد های کلینیکی وسیعی هستند. هدف از این مقاله بررسی علل نا سازگاری بین ادهزیوهای نوین و انواع سمان ها کامپوزیت ها رزین های ترمیمی و تاثیر آن بر استحکام باند فصل مشترک آنها می باشد.
  روش بررسی
  در لین مطالعه مروری بر مقالات و پایان نامه های مربوط به کاربرد ادهزیوها و ترمیمهای کامپوزیت رزین تا ژانویه سال 2005 موجود در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی مشهد، مدلاین و سایر بانک های اطلاعاتی در اینترنت جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  برخی از ادهیزیوهای توتال اچ دو مرحله ای و ادهزیوهای سلف اچ تک مرحله ای با کامپوزیت ها و سمان های رزینی سلف دوال کیور ناسازگارند. دلیل این امر حضور غلظت های بیشتر منومرهای رزینی یونیک، اسیدی و هیدروفیلیک در این ادهزیوهاست که سبب ایجاد واکنش شیمیایی رقابتی و افزایش تراوایی این نوع ادهزیوها می شود. برای جلوگیری از واکنش رقابتی اسید- باز می باید از کامپوزیت رزین لایت کیور یا ادهزیو دوال کیور دارای کاتالیست استفاده کرد. جهت خنثی کردن اثر تراوایی ادهزیوهای ساده شده می توان از کامپوزیت لایت کیور یا یک لایه باندینگ رزینی خنثی و یا کامپوزیت قابل جریان مه سریعا کیور می شوند، بر روی لایه ادهزیو استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ادهزیو نوین، کامپوزیت، تراوایی، عدم سازگاری، خود اچ شونده
 • مقایسه دقت و ثبات دو ماده قالب گیری سیلیکونی اسپیدکس و ایراسیل
  محمود صبوحی، دخیل علیان، نوید نهچیری صفحه 22
  زمینه و هدف
  مواد قالب گیری مورد مصرف در پروتز ثابت سیلیکون تراکمی بیش از سایر الاستومرها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه مقایسه دقت و ثبات ابعادی دو ماده قالب گیری اسپیدکس و ایاسیل از دسته سیلیکون های تراکمی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی چهل قالب با دو ماده قالب گیری ایاسیل و اسپیدکس (بیست قالب از هر ماده) از مدل فلزی دارای دو وانمود کننده دندان تراش خورده نهیه شد. ده قالب از هر ماده پس از سی دقیقه و ده قالب دیگر از هر ماده پس از صد و بیست دقیقه با دای استون ریخته شد. ابعاد مدل فلزی و مدل های استونی در پنج بعد x (فاصله مرکز دو دای)، yl (ارتفاع دای اندرکات دار)، y2 (ارتفاع دای بدون اندرکات)، z1 (عرض دای اندرکات دار) و z2 (عرض دارای بدون اندرکات) توسط استریومیکروسکوپ M6C-10 و دوربین دیجیتال چهارصد و هشتاد Moticam اندازه گیری و ثبت گردید.
  یافته ها
  اعداد حاصل از اندازه گیری در دو قسمت (1) با استفاده از آزمون Multivariate و (2) مقایسه میانگین با عدد ثابت مورد بررسی آماری قرار گرفت.
  مقایسه مدل های استونی: در هر یک از دو ماده اسپیدکس و ایراسیل در پنج بعد Z1، Y2، Y1، X و Z2 از نظر ثبات ابعادی بین دو زمان سی و صد و بیست دقیقه تفاوت معنی دار وجود نداشت ولی بین دو ماده در تمام ابعاد در دو زمان سی و صد و بیست دقیقه تفاوت معنی دار وجود داشت.
  مقایسه مدل های استونی با مدل اصلی: در بعد X و Z1 در هر دو ماده و در هر دو زمان، تفاوت معنی دار و به صورت افزایش بود(P<0.001). در بعد Y1 و Z2 تفاوت در ایراسیل در دو زمان معنی دار و به صورت افزایش بود، اما در اسپیدکس معنی دار نبود. در بعد Y2 تفاوت در اسپیدکس در دو زمان معنی دار و به صورت کاهش بود اما در ایراسیل معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  1- عامل زمان در هیچ کدام از دو ماده مورد بررسی عامل تاثیر گذار بر ابعاد مدل های حاصل از آنها نبود.
  2- ماده قالب گیری اسپیدکس و ایراسیل هر دو در بعد مزیودیستال (محور x ها) افزایش بعد نشان دادند.
  3- ماده قالب گیری ایراسیل و اسپیدکس در دقت ابعادی با یکدیگر متفاوت بودند.
  کلیدواژگان: ثبات ابعادی، دقت ابعادی، سیلیکون تراکمی
 • پرنیان علیزاده اسکویی، نرمین محمدی، سیاوش سوادی اسکویی، علی حسینی صفحه 31
  زمینه و هدف
  نیاز به مرمت ترمیم های کامپوزیتی همواره در کلینیک احساس می شود. هدف از این بررسی و مقایسه اثر چند روش آماده سازی مکانیکی سطح بر روی استحکام برشی باند کامپوزیت جدید به قدیم می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی هشتاد عدد نمونه استوانه ای از کامپوزیت تتریک سرام (Vavadent) تهیه و بعد از نگهداری در آب مقطر 37 درجه سانتیگراد بر اساس روش آماده سازی سطح به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل، سایش با فرز الماسی، دیسک سافلکس و ایر ابرژن) تقسیم شدند. ترمو سیکلینگ نمونه های مرمت شده قبل از آزمون نهایی در دمای 5-55 درجه سانتی گراد به تعداد پانصد سیکل انجام شد. استحکام برشی باند توسط دستگاه اینسترون با سرعت 0.5 میلی متر در دقیقه اندازه گیری گردید. داده ها تحت آنالیز آماری تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون تعقیبی DUNCAN قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین استحکام باند برای گروه دیسک سافلکس بدست آمد. بعد از آن به ترتیب گروه های ایرابرژن و فرز الماسی قرار گرفتند و کمترین استحکام باند برای گروه کنترل حاصل شد. بین میانگین استحکام دیسک سافلکس و ایرابرژن و فرز الماسی با گروه کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.05). تفاوت بین میلنگین استحکام برشی باند در گروه های فرز الماسی و ایرابرژن معنی دار نبوده ولی در مورد سایر گروه ها دو به دو تفاوت معنی دار بود. علت احتمالی قدرت باند بالا در گروه دیسک سافلکس ایجاد سطح میکرو ری تنتیو هموژن تر همراه با قابلیت وتینگ (Wetting) خوب می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده اهمیت آماده سازی مکانیکی سطح قبل از مرمت ترمیم کامپوزیتی می باشد.
  کلیدواژگان: استحکام باند، آماده سازی سطح، ایرابرژن، دیسک سافلکس
 • شیلا قاسمی مریدانی صفحه 38
  زمینه و هدف
  آمبوبلاستوما یکی از شایعترین تومورهای ادنتوژنیک می باشد که گاه ویژگی های هیستوپاتولوژیک غیر عادی در آن دیده می شود. در این مطالعه توموری ادنتوژنیک و غیر شایع که از لحاظ هیستولوژیک مشابه آملوبلاستوما و آدنوماتویید تومور بوده بافت سخت در آن تشکیل شده بود، گزارش شده است.
  معرفی مورد: تومور در دختری 19 ساله و در سمت راست فک بالا از ناحیه دندان کانین تا مولر اول ایجاد شده و در نمای رادیوگرافی Unilocular بود. در نمای هیستولوژیک ضایعه یونی کیستیک بوده و در نواحی از آن آملوبلاستومای پلکسی فرم دیده می شد. تشکیل دنتینویید و عاج توبولار در اسرومای تومور مشاهده شد ولی ماتریکس مینا دیده نشد.
  نتیجه گیری
  تاکنون موارد بسیار معدودی از این نوع آملوبلاستوما گزارش شده و نام آدنویید آملوبلاستوما همراه با دنتینویید برای این قبیل ضایعات پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: آدنویید آملوبلاستوما، آملوبلاستوما، آدنوماتویید ادنتوژنیک تومور، دنتینویید
 • احمد مقاره عابد، سیدحسام میرمحمدی صفحه 44
  زمینه و هدف
  استفاده از بخیه و چسب بافتی به منظور بستن زخمهای حاصل از اعمال جراحی پریودنتال، پیوند لثه، برداشتن تومورها و غیره دو روش معمول و روزمره می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی کلینیکی و مقایسه اثرات این دو روش در بستن زخمهای جراحی بعد از فلپ های پریودنتیت متوسط صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت تجربی بر روی 15 بیمار (ده زن و پنج مرد) مبتلا به پریودنتیت متوسط با محدوده سنی 25-55 سال که فاقد هر گونه مشکل سیستمیک بوده و نیاز به جراحی پریو در دو سمت دهان داشتند انجام شد. پس از انجام جراحی فلپ تغییر یافته ویدمن(MWF) در بیماران، یک سمت دهان با بخیه (شاهد) و سمت دیگر (آزمون) با استفاده از چسب اتیل سیانوآکریلات به صورت تصادفی بسته شد. بیماران یک و دو هفته پس از جراحی تحت پیگیری قرار گرفته و میزان خونریزی، درد، بهبود زخم، میزان حساسیت و تطابق نسج در دو گروه مقایسه گردید. آزمونهای آماری مورد استفاده شامل آزمونهای Sing و Friedman بود.
  یافته ها
  مطالعه نشان داد استفاده از چسب بافتی در بستن زخمهای جراحی نسبت به بخیه از نظر متغیرهای مورد بررسی در اکثر موارد معنی دار نبوده، در حالی که با گذشت زمان به سمت معنی دار شدن پیش می رود.
  نتیجه گیری
  با توجه به کارآیی بهتر چسبهای بافتی در افزایش بهبودی زخم پس از جراحی، کاهش خونریزی، حداقل زمان لازم برای جراحی، جلوگیری از سوراخ شدگی، پارگی و خونریزی بافت لثه و فراهم آوردن بیشتر رضایت بیمار به نظر می رسد سیانوآکریلات ها جانشین مناسبی برای بخیه ها باشند.
  کلیدواژگان: بستن زخم، چسب بافتی، بخیه، فلپ پریودنتال
 • بهجت الملوک عجمی، معصومه ابراهیمی، صدیقه کرباسی صفحه 51
  زمینه و هدف
  رژیم غذایی به عنوان مهمترین عامل اتیولوژیک در اروژن دندانی شناخته شده است که مصرغ بالای نوشیدنی ها و غذاهای اسیدی در راس آن قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی اثر تعدادی از نوشابه های گازدار بر میکرو سختی مینای دندانهای شیری می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه فوق به روش آزمایشگاهی مداخله گرانه بر روی چهل دندان شیری فاقد پوسیدگی و سایش انجام شد. بعد از تهیه بلوک های مینایی، جهت بدست آوردن اندازه گیری های صحیح میکروسختی خارجیترین لایه مینا با استفاده از Sandpaper 2000 و آب پالیش شده و سختی اولیه آنها توسط دستگاه سختی سنج ویکرز (Matsuzama مدل MHT2) سنجیده شد. سپس بلوک های مینایی را در بیست سی سی از محلولهای مورد آزمایش شامل (نوشابه های کوکاکولا، زمزم، پپسی و دوغ آبعلی) به مدت پنج دقیقه قرار داده و مجددا سختی دندانها سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز کوواریانس و paired sample t-test استفاده گردید و در تمامی آزمونها سطح معنی داری 5% به عنوان نتایج معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سختی مینای دندانهای شیری قبل از قرار گرفتن آنها در نوشابه کوکاکولا378.4±31.65 کیلوگرم بر میلی متر مربع، در نوشابه زمزم373.57±30.31 کیلوگرم بر میلی متر مربع، در نوشابه پپسی378.38±21.92 کیلوگرم بر میلی متر مربع و 385.43±34.79 کیلوگرم بر میلی متر مربع برای دوغ آبعلی می باشد. سختی نمونه ها بعد از قرارگیری در نوشابه کوکاکولا به333.02±32.15 کیلوگرم بر میلی متر مربع، در نوشابه زمزم به339.65±20.91 کیلوگرم بر میلی متر مربع، در نوشابه پپسی 342.27±28.01 کیلوگرم بر میلی متر مربع و در دوغ آبعلی به341.46±32.34 کیلوگرم بر میلی متر مربع کاهش یافت. اختلاف قابل توجهی از نظر آماری در کاهش سختی مینای دندانهای شیری بین نوشیدنی های فوق مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین کاهش سختی دندان و مصرف نوشابه های گازدار و دوغ گازدار وجود دارد.
  کلیدواژگان: میکروسختی، نوشیدنی های گازدار، اروژن دندانی دندانهای شیری
 • سیدشجاع الدین شایق، فرشته گنجی صفحه 58
  زمینه و هدف
  از مهمترین عوامل موثر در مقاومت در برابر شکست دندانهای بازسازی شده با پست و کور، طراحی صحیح یک سیستم پست و کور می باشد که می تواند نقش بسزایی در بهبود موفقیت ترمیم نهایی داشته باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو نوع طرح تراش شولدر و بول معکوس در مقاومت در برابر شکستگی دندانهای بازسازی شده با پست ریختگی می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه تجربی تعداد شصت عدد دندان سانترال و کانین ماگزیلاری خارج شده انسانی با ابعاد مشابه برای این مطالعه انتخاب شدند. تاج دندانهای فوق از چهار میلی متر بالای CEJ ناحیه باکال قطع شد. تاج تمامی دندانها با عمق یک میلی متر و با فینیش لاین چمفرتراش داده شد. نمونه ها در مخلوطی از گچ و آکریل مانت شدند و پس از انجام درمان اندو، به طور تصادفی به سه گروه تقسیم گردیدند: دندانهای گروه یک با کامپوزیت سلف (گروه کنترل)، گروه دو با پست و کور ریختگی و طرح تراش شولدر و گروه سه با پست و کور ریختگی و طرح تراش بول معکوس (کنترابول)، ترمیم شدند. مقاومت به شکست نمونه ها توسط دستگاه اینسترون بررسی گردید و نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک سویه (ANOVA) بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین نیروی شکست بدست آمده برای گروه های مورد مطالعه به شرح زیر بود:گروه یک: 534.62 نیوتن، گر وه 2: 709.38 نیوتن و گروه 3: 1395.94 نیوتن. طرح شکست در نمونه ها بدین صورت بود که در گروه یک 61.55% و در گروه دو و سه 12.5% از نمونه ها قابلیت ترمیم مجدد را داشتند. در بررسی های آماری اختلاف معنی داری در مقاومت در برابر شکست بین گروه های مورد مطالعه یافت نشد (0.21 = Pv). اما از لحاظ عددی گروه سه بالاترین و گروه یک کمترین میزان نیروی شکست را در بین سه گروه داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه: طرح تراش کنترابول به طور معنی داری آستانه مقاومت دندانهای ترمیم شده با پست و کور را افزایش نمی دهد. همچنین ترمیم دندانها با پست و کوره ریختگی باعث افزایش مقاومت به شکستگی در دندانهای اندو شده نمی گردد.
  کلیدواژگان: تراش شولدر، تراش بول معکوس، پست و کور، شکستگی ریشه
 • بررسی اثر رطوبت بر سختی سطحی دای گچی
  محمدرضا صابونی، حبیب الله اسماعیلی، سیدخسرو شمسیان صفحه 65
  زمینه و هدف
  دیچ کردن دای گچی مرحله ای مهم در پروتز ثابت می باشد، بعضی از افراد جهت آسان کردن این عمل دای گچی را مربوط می کنند، هدف از این مطالعه بررسی اثر رطوبت بر سختی سطحی دای گچی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی از گچ نوع چهارم محصولات ژیپسوم ساخت آمریکا و طبق دستور کارخانه سازنده تعداد هفتاد عدد دای آماده شد. 24 ساعت پس از ریختن گچها دای ها به هفت گروه ده تایی تقسیم شدند. گروه اول یا کنترل بلافاصله مورد آزمایش سختی سنجی قرار گرفت، گروه های دوم و سوم و چهارم به مدت ده ثانیه و گروه های چهارم و هفتم به مدت ده دقیقه در آب غوطه ور شدند. گروه های دوم و پنجم بلافاصله و گروه های سوم و ششم پنج ساعت و گروه های چهارم و هفتم 24 ساعت پس از خروج از آب مورد آزمایش سختی سنجی قرار گرفتند، برای آنالیز آماری اطلاعات بدست آمده از آنالیز واریانس یک طرفه و برای مقایسه دو به دو از آزمون DUNCAN و همچنین از آزمون t-student برای مقایسه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زمان مرطوب سازی و مدت زمان خشک شدن بر سختی سطحی دای موثر می باشند، به طوری که در گروه کنترل (بدون مرطوب سازی) بیشترین سختی ملاحظه شد (0.001 P<). همچنین زمان خشک شدن صفر با ده ثانیه مرطوب سازی بیشترین سختی را پس از گروه کنترل داشته است (0.001 P<)، اما ده دقیقه مرطوب سازی و زمان خشک شدن صفر کمترین سختی را داشته است (0.001 P<).
  نتیجه گیری
  مرطوب کردن دای گچی باعث کاهش سختی سطحی شده و این روند برگشت ناپذیر است.
  کلیدواژگان: دای گچی، سختی سطحی
 • بررسی سازگاری نسجی هشت ماده ارتودنسی رایج در محیط کشت فیبروبلاست های دهانی انسان
  سوسن صادقیان، محمدحسین نصر اصفهانی، فریبا مولوی صفحه 72
  زمینه و هدف
  مواد مختلف مورد استفاده در درمانهای ارتودنسی به مدت طولانی در محیط دهان قرار می گیرند که ممکن است خصوصیات آنها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این بررسی ارزیابی سازگاری نسجی هشت نوع ماده فلزی و غیرفلزی مورد استفاده در درمانهای ارتودنسی و موجود در بازار ایران در محیط کشت فیبروبلاست های دهانی انسان به دو روش تماس مستقیم و غیرمستقیم می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه فوق به صورت تجربی مداخله ای بوده که در آن هشت ماده ارتودنسی فلزی و غیرفلزی شامل دو نوع کویل اسپرینگ (استیل، یونی تک، نیکل تینانیوم، ارتوتکنولوژی)، دو نوع سمان گلاس آینومر (بندتیت و آریادنت)، دو نوع اورینگ (آمریکن استودنتیکس و پویان طب نور) و دو نوع آکریل (آکروپارس و بایر) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت کنترل منفی از ماده تفلون (PTFE) استفاده شد. به منظور تهیه فیبروبلاست های لثه ای از چند بیوپسی لثه ای در طی جراحی های آلوئولوپلاستی استفاده گردید. جهت بررسی سازگاری نسجی به روش تماس غیرمستقیم بعد از یک دوره آزادسازی مواد در محیط کشت واسطه به مدت بیست روز، حیات سلول های فیبروبلاست های دهانی با گروه کنترل منفی و یا یکدیگر و با استفاده از تست MTT (3- (5.4- دیمیتیل تیازولیل-2)-5.2- دیفینیل تترازولیوم بروماید) ارزیابی شد. در این پژوهش از آنالیزهای آماری واریانس یک طرفه و پس آزمون LSD استفاده گردید. همچنین در روش تماس مستقیم، پس از تماس مستقیم مواد موردنظر با محیط کشت فیبروبلاست ها، با استفاده از میکروسکوپ اینورت فاز کنتراست میزان حیات سلولی در اطراف مواد بررسی و درجه بندی شد.
  یافته ها
  بعد از آنالیز آماری داده های بدست آمده در بررسی حاضر نتایج حاصل از روش تماس غیرمستقیم مواد بیانگر سازگاری نسجی قابل ملاحظه استیل زنگ نزن و آکریل بایر بود در حالی که نیکل تیتانیوم، آکریل آکروپارس و اورینگ های ایرانی و خارجی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری نشان داده اند. همچنین سمان های گلاس آینومر بندتیت و آریادنت تفاوت آماری قابل ملاحظه ای با گروه کنترل نشان داده اند که این مساله در مورد سمان بندتیت از شدت بسیار بالاتری نیز برخوردار بوده است. در روش تماس مستقیم مواد که بر پایه ارزیابی سمیت براساس شاخصهای مورفولوژیک انجام شد نتایج نشان داد که استیل زنگ نزن و نیکل تیتانیوم رتبه یک (سلول های گرد)، سمان های گلاس آینومر رتبه چهار (سایتولیز سلول ها) و بقیه مواد مورد بررسی رتبه صفر (سلول ها کشیده و دوکی شکل) را نشان داده اند که مجددا نشان دهنده سمیت شدید سمان های گلاس آینومر می باشد.
  نتیجه گیری
  تحت شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده در این مطالعه سمان های گلاس آینومر بندتیت و آریادنت سمیت بالایی از خود نشان داده اند. همچنین آکریل ایرانی نیز در مقایسه با آکریل بایر سازگاری نسجی کافی از خود نشان نداد. بنابراین نیاز به بررسی های وسیعتر و دقیقتر در این زمینه ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سازگاری نسجی، فیبروبلاست های لثه ای انسان، مواد ارتودنسی، MTT Assay
 • عبدالحمید آل هوز، دردی قوجق، علی باباپور صفحه 81
  زمینه و هدف
  امروزه در دندانپزشکی از رزین های اکریلی به صورت گرماپخت و خودپخت به فراوانی استفاده می شود، که این آکریل ها معمولا آزاد کننده منومر متیل متاکریلات هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقدار آزادسازی منومر متیل متاکریلات در بزاق در زمانهای مختلف پس از استفاده پروتز اکریلی گرماپخت است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مداخلیه ای تجربی انجام شد، به طوری که تعداد 25 نفر در گروه سنی 35-65 ساله که از پروتز کامل متحرک استفاده می کردند انتخاب شدند. نمونه بزاق در آغاز استفاده از پروتز و یک روز، یک هفته و یک ماه بعد از تحویل پروتز کامل متحرک تهیه و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی میزان منومرمتیل متاکریلات در هریک از نمونه های بزاق اندازه گیری شد. میانگین مقدار منومر متیل متاکریلات نمونه بزاق افرادی که از پروتز کامل با بیس آکریلی استفاده کردند در زمانهای مختلف با استفاده از نرم افزار SPSS روایت ده و آزمونهای آنالیز واریانس (Repeated measurement) و Paired Sample t-test تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  منومر متیل متاکریلات در بزاق بیمارانی که از پروتز کامل استفاده می کردند به ترتیب: در آغاز گذاشتن پروتز کامل متحرک برابر با 0.12±0.4 نانوگرم در میلی لیتر، یک روز پس از گذاشتن پروتز برابر با 0.16±0.7 نانوگرم در میلی لیتر بود. یک هفته پس از گذاشتن پروتز0.13±0.5 نانوگرم در میلی لیتر و یک ماه پس از گذاشتن پروتز برابر با038±0.1 نانوگرم در میلی لیتر بود. با استفاده از آزمون Repeated measurement اختلاف بین اندازه گیری ها معنی دار بود (0.000 P=). اختلاف بین اندازه گیری زمان تحویل و یک روز بعد، از نظر آماری معنی دار بود (P=0.000). اختلاف بین اندازه گیری زمان تحویل و یک ماه پس از تحویل نیز از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.72).
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای منومر آزاد شده در 24 ساعت اول پس از تحویل پروتز، بهتر است به بیماران توصیه شود که پروتزهای جدید را در طول شب استفاده ننمایند.
  کلیدواژگان: متیل متاکریلات، منومر آزاد، بیس پروتز
 • مریم بهاروند، فرناز همتی صفحه 86
  زمینه و هدف
  خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان می تواند کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد و به یک مشکل جدی سلامتی تبدیل شود. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان در سالمندان مقیم آسایشگاه های تهران بزرگ در سال 83-1384 می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی - توصیفی طراحی شده است و جامعه آماری آن را افراد بالای 65 سال مقیم آسایشگاه های سالمندان تهران بزرگ تشکیل می دهند. از بین 33 آسایشگاه تهران بزرگ، 27 آسایشگاه ارزیابی و کلیه افراد بالای 65 سال که مایل و قادر به همکاری بودند مورد مصاحبه و معاینه قرار گرفتند. تشخیص خشکی و سوزش دهان براساس اظهار بیمار مشخص می شد و معاینه دهان به منظور جستجوی نشانه های متربط با خشکی دهان و حصول اطمینان از عدم وجود ضایعات دهانی در مبتلایان به سوزش دهان انجام گرفت و اطلاعات مربوط به هر بیمار در فرم اطلاعاتی وی ثبت گردید. از نرم افزار SPSS روایت نه و آزمون Chi-Square برای آنالیز داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  از 499 فرد بررسی شده (308 زن و 191 مرد) 121 نفر معادل 24.2% کل افراد دچار خشکی دهان علامتی بودند که شامل 86 زن برابر 27.9% و 35 مرد معادل 18.3% بود و اختلاف زنان و مردان نیز از این نظر معنی دار بود (5.9= x2 و 0.026= P). 39 نفر معادل 7.8% کل افراد دچار سندرم سوزش دهان بودند که شامل 28 زن برابر 9.1% و 11 مرد معادل 5.8% بودند که این دو جنس از نظر ابتلا به سوزش دهان با هم اختلاف معنی داری نداشتند. 36 نفر برابر 7.2% از بیماران نیز این دو مشکل را همزمان داشتند.
  نتیجه گیری
  خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان مشکلات نسبتا شایعی در میان سالمندان مقیم آسایشگاه های تهران بزرگ است و زنان بیشتر ار مردان مبتلا هشتند. درمان این دو مشکل به دلیل تاثیر احتمالی بر زندگی سالمندان ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: خشکی دهان، سندرم سوزش دهان، سالمند
 • رامین مشرف، میترا مختاری صفحه 92
  زمینه و هدف
  عقیده سنتی در مورد مواد قالب گیری هیدروکلویید برگشت ناپذیر (آلژینات) آن است که برای حصول حداکثر ثبات ابعادی باید قالب این مواد را در اولین فرصت با گچ ریخت. با پیشرفت در زمینه تولید مواد دندانپزشکی می توان قالب را در محیط مرطوب برای مدت بیشتری نگهداری کرد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر زمان نگهداری بر روی ثبات ابعادی کست های حاصل از قالب های آلژیناتی ایرانی و خارجی می باشد.
  روش بررسی
  در این بررسی تجربی آزمایشگاهی با استفاده از یک مدل فلزی برای هر وقفه زمانی پنج قالب از آلژینات ایرانی (گلچای) و خارجی (آلژینوپلاست) تهیه شد و قالب ها به مدت صفر، 15، سی، شصت و صد و هشتاد دقیقه در محیط مرطوب نگهداری و سپس با گچ استون نوع سه ریخته شدند. کست های گچی با کولیس دیجیتالی با دقت 0.01 میلی متر اندازه گیری گردید و نتایج حاصل به کمک آزمون های آنالیز واریانس دو طرفه و Tukey مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقایسه ابعاد کست های حاصل از هر دو نوع آلژینات ایرانی و خارجی در زمانهای نگهداری مختلف، تفاوت معنی داری را بین دو نوع آلژینات نشان داد (0.027 = P). اما در مقایسه کست های حاصل با ابعاد مدل اصلی، در فواصل زمانی مختلف، تفاوت معنی داری بین گروه های زمانی مشاهده نشد (0.230 = P). ارتفاع دای شماره دو در کست های حاصل از آلژینات ایرانی 0.06 و در کست های حاصل از آلژینات خارجی 0.01 میلی متر با مدل فلزی اختلاف اندازه داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که براساس استانداردهای موجود، از نظر کلینیکی قالب هر دو نوع ماده قالب گیری مورد بررسی در محیط مرطوب تا سقف سه ساعت تغییرات ابعادی قابل توجهی نداشته اند.
  کلیدواژگان: ثبات ابعادی، زمان نگهداری، قالب، هیدروکلویید برگشت ناپذیر
 • محمدحسین نکوفر، محمدسعید شیخ رضایی، صدیقه سالاری صفحه 100
  زمینه و هدف
  یکی از موادی که جهت پرکردگی معکوس انتهای ریشه کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است، Mineral Trioxide Aggregate: MTA می باشد. در برخی موارد دیده شده است که MTA ممکن است در مجاورت التهاب شدید سخت نگردد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر pH محیط بر روی سخت شدن و ساختار میکروسکوپی MTA می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای است. پودر MTA سفیدرنگ (Pro Root, Dentsply, USA) با آب مقطر به نسبت 1: 3 (طبق دستور کارخانه سازنده) مخلوط شد. مخلوط حاصل به استوانه های شیشه ای منتقل گردید. هر نه نمونه از چهار گروهخ توسط یک دستگاه متراکم کننده با فشار 3.22 مگاپاسکال معادل شش کیلوگرم به مدت یک دقیقع متراکم گشتند. سپس هر نه نمونه در چهار پلیت پلاستیکی که هر کدام حاوی یکی از محلولهای بافر اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک با pH، 4.4، 5.4، 6.4 و 7.4 بودند، به مدت چهار روز در دمای اتاق و در محیط اشباع از رطوبت نگهداری شدند. پس از آن با استفاده از آزمایش ریزسختی ویکرز (Vickers)، سختی نمونه ها بدست آمد. همچنین تعدادی از نمونه های موجود جهت بررسی ساختار میکروسکوپی MTA با میکروسکوپ الکترونی آماده شدند. برای بررسی میزان سختی بین چهار گروه از آزمون (One-way) ANOVAاستفاده شد.
  یافته ها
  کمترین میزان سختی در نمونه های MTA، در تماس با pH، 4.4 و بالاترین میزان سختی در نمونه های MTA در تماس با pH، 7.4 بود. اختلاف معنی داری بین تمام گروه های مورد مطالعه وجود داشت (0.05 P<). همچنین مشاهدات SEM نشان داد که ساختار مکروسکوپی MTA در pH، 4.4 عمدتا به صورت بلورهای سوزنی شکل (Needle like) و ذراتMTA واکنش نیافته در یک زمینه غیریکنواخت بلوری و در pH، 7.4 به صورت ماده بلورین یکپارچه و یک شکل بود.
  نتیجه گیری
  نتایج گویای آن است که pH اسیدی بافت التهابی می تواند واکنش سخت شدن MTA را با اختلال مواجه سازد.
  کلیدواژگان: pH - MTA اسیدی، زمان سخت شدن، ریزسختی، میکروسکوپ الکترونی
 • حسن درریز، ابوالقاسم محمدی صفحه 106
  زمینه و هدف
  برای دست یافتن به موقعیت صحیح دندانهای مصنوعی در راستای دستیابی به زیبایی، فانکشن و تکلم مطلوب، بسیاری از محققان توصیه کرده اند که دندانهای مصنوعی در همان موقعیتی قرار گیرد که دندانهای طبیعی قرار داشته است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رابطه فاصله بین کاسپ های باکال همنام بالا با عرض Gothic arch عرض بین کندیلی و فاصله بین کانین های بالا در نژاد ایرانی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، 42 نفربا اکلوژن طبیعی و بدون سابقه ارتودنسی و اختلال مفصل گیجگاهی فکی به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. از هر نفر قالب آلژیناتی فک بالا و سپس کست آن تهیه گردید. پس از آن با استفاده از ترسیم کننده، قوس گاتیک (Gothic arch) رسم شد. محل محور لولایی تقریبی در دو طرف مشخص شد و فاصله آنها به عنوان عرض بین کندیلی توسط کمان صورتی ثبت شد، سپس با استفاده از کولیس فاصله بین کاسپ های باکال همنام بالا، عرض قوس گاتیک، عرض بین کندیلی و فاصله دندانهای کانین بالا اندازه گیری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون با معنی داری دو طرفه استفاده شد. سطح معنی داری 0.05? P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  طبق نتایج حاصل میان عرض قوس گانیک و فاصله کاسپ های باکال همنام بالا هیچ رابطه معنی داری وجود نداشت، ولی رابطه میان فاصله کاسپ های باکال همنام بالا و عرض بین کندیلی و فاصله بین کانین های بالا رابطه معنی داری وجود داشت (0.05 P<). در نتیجه می توان با استفاده از روابط به دست آمده بین آنها و با داشتن عرضه بین کندیلی و یا عرض بین کانین های بالا، عرض قوس دندانی بالا و در نتیجه موقعیت صحیح باکولینگوالی دندانهای خلفی بالا را به دست آورد. میانگین همه متغیرهای مستقل در مردان و زنان به طور معنی داری در سطح 0.05 P< متفاوت بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه می توان با اندازه گیری عرض بین کندیلی و یا تعیین فاصله کانین های بالا و استفاده از آزمون های به دست آمده در مطالعه محل دندان های خلفی را تعیین کرد.
  کلیدواژگان: قوس گاتیک، عرض بین کندیلی، موقعیت باکولینگوالی، ناحیه خنثی
|
 • Amir Ghasemi, Majid Bargrizan, Mina Mahmoodi Page 8
  Background And Aim
  Bonding systems have been traditionally used on normal dentin, even though caries-affected and sclerotic dentin are often the clinically relevant bonding substrates. A self-etching primer adhesive system (Clearfil SE Bond) was evaluated for its ability to bond to caries-affected and normal dentin.
  Materials And Methods
  In this experimental study, twelve extracted human primary molars with occlusal caries were selected. The enamel and superficial dentin were ground with a diamond disk and stained with a caries detector solution (propylen glycol and 1% acid red). The red-stained soft dentin which was classified as infected dentin was excavated and the affected dentin and surrounding normal dentin were polished with a 600 grit silicon carbide paper under running water to achieve a flat surface. The entire flat surface was bonded with Clearfil SE Bond (Kuraray) according to the manufacturer’s instructions and covered with composite resin Clearfil AP-X (Kuraray) to form a composite crown, approximately 4.5 mm high. The teeth were stored in distilled water at room temprature for 24 hours and were then sectioned with a diamond saw under running water in both X and Y directions, perpendicular to the bonded surface with dimensions of approximately 0.8-1 mm, so that the bonded areas of the affected or normal dentin were isolated. The obtained rods were divided into two groups: Affected and sound dentin. After measuring the cross-sectional areas at the interface, the specimens were mounted in a microtensile tester machine and pulled under tension to failure. The mode of failure was evaluated using a streomicroscope and the data were analyzed by t-test.
  Results
  Statistical analysis indicated that the microtensile bond strength in affected dentin (21.53±6.52 MPa) was significantly lower (p<0.05) than normal dentin (26.98±7.31 MPa).
  Conclusion
  The studied self-etch system, attained lower microtensile bond strength in affected dentin as compared to normal dentin.
 • Fatemeh Maleknejad, Horiyeh Moosavi Page 15
  Background And Aim
  Although light cured composites are easily accessible, self/dual-cure cements and composite resins also have broad clinical applications. The aim of this study was to evaluate the incompatibility between new adhesives and different types of cement and composite resin restorations and their effects on interface bond strength.
  Materials And Methods
  All articles and theses on adhesives and cement/composite resin restorations up to June 2005, available at Mashhad dental school library, medline and other internet information banks were collected and evaluated.
  Conclusion
  Some two–step-total-etch and one–step-self–etch adhesives were incompatible with self/dual–cured cements and composite resins. This is due to the large concentration of acidic, ionic and hydrophilic resin monomers that result in adverse chemical interactions and increased permeability of these adhesives. In order to prevent the adverse acid-base chemical interactions between simplified adhesives, light cured cements or composites or dual cured adhesives containing catalysts should be used. For neutralizing the permeability effect of simplified adhesives, light cured composites or a single layer of unfilled resin bonding or flowable composites should be applied over the adhesive layer to induce rapid curing.
 • A comparison of the accuracy and dimensional stability between two silicon impression materials (Speedex and Irasil)
  Mahmood Sabouhi, Mansoor Dakhilalian, Navid Nehchir Page 22
  Background And Aim
  Condensation silicons are more commonly used in fixed Prosthodontics than other elastomers. The aim of this study was to compare the accuracy and dimensional stability of two condensation silicons: Speedex and Irasil.
  Materials And Methods
  A metal master model containing two abutments representing two prepared teeth with definite dimensions was prepared and a metal tray was made. 40 impressions were taken (20 of each impression material) and 10 of them were poured with die stone (Prevest) after 30 minutes and the other 10 were poured after 120 minutes, according to the manufacturer’s instructions. Using a steriomicroscope M6c-10 and Digital camera moticam-480 the following dimensions were measured three times on the metal and stone models: (1) x = distance between the center of the abutments (2) y1 = height of the abutment with an undercut (3) y2 = height of the abutment without an undercut (4) z1= width of the abutment with an undercut, and (5) z2 = width of the abutment without an undercut. The difference between the dimensions of the main and stone models was assessed.
  Results
  Multivariance and T-tests were used for statistical analysis. There was no significant difference in dimensional stability between groups 1 and 4 (Speedex, 30' and Speedex, 120') and between groups 2 and 3 (Irasil, 30'-120'). A significant difference was observed between Speedex and Irasil in both time periods (30 and 120 minutes). The difference between the die stone and the master model was significant in mesiodistal (x) and buccolingual (z1) dimensions for both materials. A significant difference was also found between Irasil and the main model in occlusogingival (y1) and buccolingual (z2) dimensions in both time periods, but Speedex failed to show a significant difference in the same dimensions and time periods. In the y2 dimension in contrast to Irasil, Speedex demonstrated a significant decrease of dimensional stability.
  Conclusion
  Timing did not affect the dimensions of the two impression materials. The mesiodistal dimensions (x) of both Speedex and Irasil increased on the casts. A significant difference was found in dimensional stability between Speedex and Irasil impression materials.
 • Parnian Alizadeh Oskuee *, Narmin Mohammadi, Siavash Savadi Oskuee, Ali Hoseini Page 31
  Background And Aim
  Considering the cost and quantity of tooth loss in the process of cavity preparation, repairing composite restorations instead of replacing them would be much more efficient. The aim of this study was to evaluate and compare the effectiveness of different mechanical surface treatment methods on the shear bond strength (SBS) between old and new composites.
  Materials And Methods
  In this experimental in vitro study, 80 cylindrical specimens were fabricated from Tetric Ceram Composite (A1, vivadent) and were preserved in 370c distilled water. They were divided into 4 groups according to the surface treatment
  Method
  control (no treatment), roughening by a diamond bur, polishing with Sof-Lex disks and air-abrasion. All specimens were thermocycled (0.5-550c, 500 cycles) prior to testing for SBS. An Instron Universal Testing Machine (5mm/min Cross head imm) was used to evaluate the SBS of the specimens. Data were analysed by one-way ANOVA and Duncan tests.
  Results
  The highest to lowest shear bond strengths were seen in the Sof-Lex disk, air abrasion, diamond bur and control groups, respectively. A significant difference was observed between all three experimental groups (air abrasion, diamond bur, Sof-Lex disk) and the control group. There were no significant differences between the air abrasion and diamond bur groups, but the other groups revealed a significant difference when compared as pairs. Adequate wetting and induction of a microretentive surface, may explain the high SBS observed in the Sof-Lex group.
  Conclusion
  The results of this study emphasize the importance of mechacinal surface conditioning prior to composite restoration repair.
 • Shila Gasemi Moridani Page 38
  Background And Aim
  Ameloblastoma is one of the most common odontogenic tumors, occasionally with unusual features. In this study an uncommon odontogenic tumor, histologically similar to ameloblastoma and adenomatoid odontogenic tumor with hard tissue formation is reported. Case Report: A 19-year old female presented with a unilocular lesion on the right side of the maxilla, extending from the canine to the first molar. The tumor tissue was unicystic overall and typical plexiform ameloblastoma was observed in some areas. Dentinoid formation and tubular dentin was observed in the tumor stroma, whereas enamel matrix was not seen.
  Conclusion
  Very few cases of this variant of ameloblastoma have been reported and the name “adenoid ameloblastoma with dentinoid” is suggested for these lesions.
 • Ahmad Mogharehabed, S.Hesam Mirmohammadi Page 44
  Background And Aim
  The use of silk suturing materials and cyanoacrylate tissue glue are common in wound closure after periodontal surgeries, gingival grafts, tumor removal, etc. The aim of this study was to compare the use of silk sutures and cyanoacrylate tissue glue (EPIGLU) in wound closure after periodontal flaps in patients with moderate periodontitis.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted on fifteen patients (10 female, 5 male) aged 25-55 years with moderate periodontitis in need of flap surgery on both sides. After a Widman modified surgical flap, the incision lines were randomly closed with silk sutures on one side (control group) and EPIGLU on the other side (study group). The patients were followed for 2 weeks post surgery and the two groups were compared in terms of pain, bleeding, wound healing, sensitivity and tissue compatibility. Sign and Friedman tests were used to compare the results.
  Results
  The use of EPIGLU showed no significant differences with silk sutures in most cases but the differences became more prevalent with time.
  Conclusion
  Considering the favorable properties of EPIGLU such as improved wound healing, less bleeding, superior clinical performance, minimal chair time and patient acceptability, it is suggested as a replacement for silk sutures.
 • Behjatolmolok Ajami *, Masoomeh Ebrahimi, Sedigheh Karbasi Page 51
  Background And Aim
  Diet is the most important etiologic factor in dental erosion. Erosion of dietary origin in children is frequently related to carbonated drinks and acidic foods. The aim of this study was to evaluate the effects of some acidic soft drinks on enamel micro-hardness of primary teeth.
  Materials And Methods
  This interventional in vitro study was performed on 40 healthy deciduous teeth. Enamel blocks were prepared and were polished on their external surfaces using water and sand paper. The baseline hardness was measured using Vickers microhardness measuring apparatus. The enamel blocks were then immersed in 20cc Coca Cola, Zam Zam, Pepsi and Ab-Ali yoghurt-drink for 5 minutes and their microhardness was assessed. The data were analyzed using co-variance and paired sample t-tests.
  Results
  The baseline hardness in primary teeth, was 378.4 31.65 (kg/mm2) for Coca Cola, 373.57 30.31 (kg/mm2) for Zam Zam, 378.38 21.92 (kg/mm2) for Pepsi and 385.43 34.79(kg/mm2) for Ab-Ali yoghurt-drink, before being placed in the experimental soft drinks. After immersion (second hardness), these values decreased to 333.02 32.15 (kg/mm2), 339.65 20.91 (kg/mm2), 342.27 28.01 (kg/mm2) and 341.46 32.34 (kg/mm2) for Coca Cola, Zam Zam, Pepsi and Ab-Ali yoghurt soft drinks, respectively. The reduction in microhardness was statistically significant for each of the tested soft drinks but a statistically significant difference was not observed between the study groups.
  Conclusion
  The intake of soft drinks such as Coca Cola, Zam Zam, Pepsi and Ab-Ali yoghurt-drink can reduce enamel microhardness in primary teeth.