فهرست مطالب

مطالعات عرفانی - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1385)

نشریه مطالعات عرفانی
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1385)

 • 184 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/29
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 4
 • محمدرضا شفیعی کدکنی صفحه 5
  ابوعبدالله محمدبن کرام سیستانی نیشابوری (متوفی: 255 هجری)، پیشوای کرامیان، کسی است که آن چه مولفان ملل و نحل درباره او و پیروان او نوشته اند، همه دروغ و ناروا و تهمت وافتراست که از سوی دشمنان درباره آن ها گفته شده است. آثار و نوشته های آنان نیز از سوی دشمنان نابود شده است و چیز چندانی از آنها به دست نرسیده است. یکی اثر برجسته و عالی که از ایشان در حوزه تفسیر عرفانی قرآن، خوش بختانه باقی مانده است. کتابی است با نام الفصول از عبدالوهاب حنفی، که پاره ای از سخنان محمدبن کرام در آن آمده است و تا کنون سه نسخه از آن شناخته شده است...
  کلیدواژگان: محمدبن کرام، کرامیان، الفصول، عبدالوهاب حنفی، تفسیر عرفانی
 • تقی پور نامداریان صفحه 15
  منطق گفتگو در حال عادی بر سه پایه متکلم (من)، مخاطب (تو) و موضوع (او) استوار است و سه حالت دارد: 1- من درباره او با تو سخن می گوید؛ 2- من درباره تو با تو سخن می گوید؛ 3- من درباره من با تو سخن می گوید. در این گفتار پس از توضیح این نکته ها، به این نکته پرداخته شده که این منطق در غزل عرفانی به چند شیوه شکسته می شود و در نتیجه آرا محتاج تفسیر و تاویل می سازد. از برجسته ترین موارد این شکست، آن جاست که من (متکلم / شاعر) خود در مقابل مخاطب مستقیم (نو) قرار می گیرد. در نتیجه مخاطب غیر مستقیم (خواننده / شنونده) نقش من (متکلم) را درست نمی یابد...
  کلیدواژگان: منطق گفتگو، من، تو، او، فرامن، گویای خاموش، مولانا، غزل عرفانی
 • محمود عابدی صفحه 31
  در میان متون اولیه صوفیه، نخستین اثری که در آن از فرقه های صوفیان سخن گفته شده است. کشف المحجوب هجویری، از آثار قرن پنجم هجری است. هجویری (م: حدود 470) در یکی از ابواب این کتاب، صوفیان را دوازده فرقه معرفی کرده و محوری ترین اصل اعتقادی عملی آنان را شرح داده است. برای بعضی از محققان تصوف و خوانندگان کشف المحجوب این سوال پیش آمده است که آیا این فرقه ها در واقع وجود داشته اند، یا هجویری در تالیف کتاب خود چنین ترتیبی را سامان داده است؟ نوشته حاضر جست و جویی درباره فرقه های صوفیه در قرون اولیه، شناسایی دوران حیات آنان و یافتن پاسخی برای آن پرسش است.
  کلیدواژگان: فرقه های تصوف، کشف المحجوب هجویری، تاریخ تصوف، تصوف، عرفان
 • جلال الدین کزازی صفحه 53
  مولانا جلال الدین یکی از برومندترین فرزندان ایران زمین است که ادب نهان گرایانه و صوفیانه فارسی با او به اوج رسیده است و شعر شررخیز او همواره آتش در سوختگان جهان می زند. او مثنوی خویش، شگرف ترین نامه راز را با نای و نوای آن آغاز کرده است و از آن، چونان نمادی از خویش و از هر دردآشنای دیگری سخن گفته است. مولانا از میان همه سازها، نای را از این روی برگزیده است که نای تهی شده از خویش، خود را یکسره به دست و دم نایی می سپارد. و از دم او جان و جنب می گیرد و در جان دیگران شور و شرر می افکند...
  کلیدواژگان: مولانا، مثنوی، نای، نردبان آسمان
 • مهدی نوریان صفحه 63
  مولانا جلال الدین محمد بلخی، با سرودن اشعار خود، که گاهی آن را قافیه اندیشی نامیده است، دلهای مردم جهان را تسخیر کرده است. بعضی کسان پنداشته اند که هر کجا مولانا از قافیه اندیشی و تکرار ارکان عروضی به ستوه آمده و از آن اظهار دلتنگی کرده است منظورش نفی لزوم وزن و قافیه برای شعر بوده و این دو رکن اساسی شاعری را که تا روزگار ما هیچ یک از پیشینیان منکر ضرورتشان نبوده اند، چندان لازم نمی دانسته است. در این گفتار با شواهد و دلایل گوناگون نشان داده می شود که مولانا نه تنها هیچ گاه شعری بدون وزن و قافیه نسروده بلکه برای آن اهمیت و ارزش مضاعف قائل بوده است...
  کلیدواژگان: مولانا جلال الدین، شعر، وزن، قافیه، شاعران دیگر
 • حسین حیدری صفحه 73
  داستان خضر و اسکندر و افسانه آب حیات یکی از نکته هایی است که در شعر و ادب، تاریخ، تفسیر و متون عرفانی بازتاب بسیار داشته و درباره آن ها از حقیقات تا افسانه و اسطوره چیزهای بسیار گفته شده است. در این گفتار نخست پیشینه آب حیات و چشمه زندگی را که رمزی است از آرزوی جاودانگی و بی مرگی، در اسطوره های ایران، مصر، بین النهرین و... پی گرفته ایم، سپس داستان خضر و اسکندر را بویژه در متون ادبی و تفسیری دنبال کرده ایم و نشان داده ایم که داستان های اینان از چه زمانی و در چه کتاب هایی و چگونه آمده است...
  کلیدواژگان: خضر، اسکندر، آب حیات، چشمه زندگی، جاودانگی
 • حسی حیدری صفحه 91
  گستره و قلمرو مجبور بودن یا مختار بودن آدمیان در برابر اراده، قدرت و خواست خالق هستی و مدبر آن، از مناقشه آمیزترین و دیرپای ترین موارد اختلاف در بین پیروان ادیان بزرگ بوده است. در عالم اسلام فرقه های معتزله، زندیه، اسماعیلیه، امامیه، ماتریدیه، اشاعره و جبریه خالص به ترتیب از بیشترین تا کمترین حوزه اختیار را برای انسان ها قائل بوده اند. این مقاله با بررسی اشعار حکیم سنایی غزنوی (پیشرو شعر عرفانی فارسی) در پی اثبات این مدعاست که بر خلاف باور بسیاری از محققان، موضع سنایی در این مبحث و بسیاری از مباحث مرتبط با آن، همسو با ماتریدیه و تا حدودی شیعه امامیه است و با اشاعره و معتزله فاصله بسیار دارد.
 • طاهره خوشحال دستجردی صفحه 123
  یوسف نامه و یا تفسیر سوره یوسف اثر پیر جمالی اردستانی شاعر و عارف معروف قرن نهم است. این تفسیر آمیخته ای از نظم و نثر است. پیر جمالی اردستانی ضمن تاویل سوره یوسف و تطبیق آن با اعتقادات عرفا داستان زندگی حضرت یوسف (ع) و عشق آتشین زلیخا را نسبت به وی وی بیان می کند. وی در صحنه های مختلف این داستان، عظمت و بزرگی مقام پیامبر اکرم (ص) را در عالم آفرینش و برتری احکام شریعت آن حضرت را نسبت به شرایع قبل از آن به صورت نمادین و رمزی بیان کرده است...
  کلیدواژگان: یوسف نامه، پیر جمال اردستانی، حقیقت محمدیه، تاویل
 • سید محمد راستگو صفحه 145
  یکی از بن مایه های برجسته در سروده های عرفانی، به ویژه عرفان رندانه، که نشانگر یکی از آموزه ها و آزموده های عارفان نیز هست، نظربازی است. نیز کلیدواژه های وابسته بدان یا برآمده از آن مانند نظرباز، صاحب نظر، اهل نظر، علم نظر، و... در این گفتار نخست به کوتاهی، باز نموده ایم که چگونه واژگانی چون نظربازی که در زبان و فرهنگ مردمی نشانگر خوهایی ناپسندیده اند، چونان کلیدواژه به زبان و فرهنگ عرفانی راه یافته اند. سپس نشان داده ایم که نظربازی که نزد مردم به معنی چشم چرانی است...
  کلیدواژگان: نظربازی، نظرباز، صاحب نظر، اهل نظر، علم نظر
 • صفحه 183
|
 • Page 5
  Keram Sistani Neishaboori (d.255) wds the leadewr of Keramian whose works were destoryed by his enemies. All What has been said about him by the authors of Melal-Va-Nehal is false and wrong accusation. A prominent work on the mystical interpretation of the Holy Quran, 'Abdulvahhab Hanafi's Alfusul, includes sone of his speeches. In this paper, his words have been extracted from the British Musim copy of the book, showing him to be a great sufi and d great sophasticated thinker and scholar. The paper also refutes all that has been said against him in Melal-va-Nehal.
  Keywords: Muhammad Ibn Keram, Alfusul
 • T. Pournamdarian Page 15
  The logic of conversation is based on the speaker (I), the hearer (you) and the referrent (He). It can take three forms: 1. the speaker talks to the listener about the referrent; 2. The speaker talk about the listener to the listener; 3. The speaker talks about himself to the listener. The present Paper elaborates on these issues and explains how this logic takes shape in mystical lyrics. The most prominent form of conversation in lyrics is when the poet himself becomes the addressee, therefore addressee. The self or ego of the poet is in fact supervising the super-ego and talking to him silently based on such point three steps of the mystical jourey is explainecl.
  Keywords: mystical lyrics, mysticism, logic
 • M. Abedi Page 31
  The first book among early mystical fexts to discuss mystical sects is Hojviri's kashf Al-Mahjub. This work was created in the fifth century (A.H). Hojviri (b. Circa 470) classifies sufis into twelve sects in one part of his work and explains their basic belliefs. The question raised by some readers of this text is whether these sect existed at all at that time. The present paper attempts to explore past sufi sects to help answer this question.
  Keywords: Mystical sects_Kash Al – Mahjub_Hojviri_Mysticism_sufism
 • J. Kazzazi Page 53
  Mulana Jalal Al-Din is one of the most exuberant scholars of iran. He has raised the persian mystical literature to its peaks. His poems have always dedeply fascinated the beart-burnt people of the world. His most maginficant piece of poetry in Mathnavi starts with what the reed has to say. He views the reed as a manifesstation of himself and al other hurt people. He has selected the reed from anomg so many musical instruments to show how the piper gives life to it and how similarly he takes his life from shams tabrizi. The whole long story of Mathnavi is the groan of the reed, making it masively fighurative and associative rather than merek didactic and conceptual. The present paper elaborates on these issues.
  Keywords: mewlana, rumi, soul, sufism, reed
 • M. Nourian Page 63
  I am thinking of rhymes, and my sweet heart sayes to me ''Do not Think of aught except Vision of me.'' Mawlana Jalal-addin Mohammad Balkhi, then Rumi, has conquered the hearts of people all over the world with his poem, which he sometimes refers to as ''thinking of rhymes''. Some people think that if Mawlana expresses dissatifaction with rhymes and rhythms it is because he thinks they are not essential for the writing of poetry, while all scholars of the field, until quite recently, have emphasized the significance of these two basic elements of poetry. The purpose of this article is to show that Mawlana has in reality attached great importance to rhymes and rhythms, as revealed in all his great works. His deep knowledge and exposure to the vast literature of Arabic and Persian literature had influenced him so much so that he spontaneously produced thousands of excellent lines of poetry all with varied rhymes and rhythms.
  Keywords: Mawlana, Poem, Rhyme, Rhythm
 • H. Heidari Page 91
  One of the most controversial issues for the followers of great religions has been the scope of man's determinism and choice with regard to the will of God, the creator of the universe. The Islamic sects of Mutazeleh, Zeidieh, Ismailieh, Imamieh, Matridieh, 'Ashaereh, and Jabrieh hav assumed the most an the least amount of determinism for man respectively. In the light of Hakim Sanai's poems, this paper attempts to show that despite common beliefs, his ideas are in line with Matridieh and Imamieh Shiism and very muich different from those of 'Ashaereh and Mutazeleh.
  Keywords: Choice, determinism, Sanai, Matridieh
 • T. Khoshhal Dastjerdi Page 123
  Yusef-Name the interpretation of yusef verse in the holy Quran is the work of the great 9th century poet, Pir Jamali Ardestani. This work is a combination of prose and poetry. In his interpretation of this verse, jamali explains Zoleikha's burning love for yusef in the light of mystic beliefs. He also points to the majesty of the Holy prophet (P.b.u.h) and shows the sigificance of sharia low over others laws. In his work, jamali seems to have been influenced by Ibne Arabies Theory of unity. This paper discusses Jamali's views about the holy prophet (P.B.U.H) and compares hi sideas with those of Ibne Arabi and some other sufis in works like Fusus Al-Hikam and Futuhat Al-Makiah.
  Keywords: Pir Jamali Ardestani, Yusef, Nameh, unity, Muhammadieh
 • M. Rastgoo Page 145
  Voyeurism is a mystical term. It's literal meaning is very much different from it's mystical one. For ordinary people, it signifies a negative sensual behaviour. Sufis have barrowed this term and given it new figurative meaning. The most common figurative meaning associated with this term in sufism which is also related to it's original meaning of sensual looking is seeing God through tooking at the world. The other meaning is that the sufi sees God's angels in the face of beautiful people in his imagination. The present paper elaborates on five mystical meaning of the term.
  Keywords: voyeurism, manifestation, perssonification