فهرست مطالب

Govaresh - Volume:11 Issue: 2, 2006

Govaresh
Volume:11 Issue: 2, 2006

 • 57 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر
 • آیا باید استفاده از رکتوسکوپ فلزی را برای تشخیص فراموش کرد?
  صادق مسرت صفحه 74
 • مقالات پژوهشی
 • احمد خداداد، ابوالفضل ایرانی خواه، سیدمحمدمهدی میر ناصری، مهری نجفی ثانی صفحه 75
  زمینه و هدف
  بیماری تجمع مس در کبد کودکان اولین بار در هندوستان تحت عنوان ICC) Indian childhood cirrhosis) و سپس در بسیاری از کشورهای دیگر جهان با نام NICC) Non Indian childhood cirrhosis) به عنوان یکی از علل مهم نارسایی کبد در کودکان شناخته شد. هدف ما از این مطالعه اثبات وجود بیماری ذخیره ای مس کبد در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی با علت ناشناخته در ایران می باشد.
  روش بررسی
  طی یک دوره سه ساله (78-1376) 122 کودک (52 دختر، 70 پسر، سه ماهه تا 14 ساله) با بیماری مزمن کبدی به بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران مراجعه کردند و از نظر تمامی علل احتماعی ایجاد کننده بیماری مزمن کبدی (علل عفونی، متابولیک، ایمونولوژیک و غیره) مورد بررسی قرار گرفتند. معاینه چشم پزشکی بیماران از نظر وجود حلقه کایزر - فلیشر توسط یکی از استادان مجرب چشم پزشکی انجام شد. بیوپسی کبد با سوزن تروکات و در شرایط استریل و تحت بی حسی موضعی و داروهای سد اتیو عضلانی صورت گرفت. نمونه بافتی کبد به دو قسمت تقسیم و نیمی از آن جهت مطالعات پاتولوژی به بخش پاتولوژی بیمارستان و نیمی دیگر از نمونه به منظور اندازه گیری مس در نسج کبد به سازمان انرژی اتمی ارسال و با روش موسوم به Proton Induced X-Ray) PIX-E) میزان مس موجود در آن نسبت به آهن و روی مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  در 8 نفر از 122 بیمار مبتلا به بیماری مزمن کبدی (6.6%، 4 دختر، 4 پسر، 6 تا 14 ساله) تمامی بررسی ها از جمله علل عفونی، متابولیک و ایمونولوژیک منفی بود. پاتولوژی این 8 بیماران مطابق با سیروز فعال و میزان مس کبد آنها بین 8 تا 86 برابر طبیعی گزارش شد. حلقه کایزر - فلیشر در چشم هیچ یک از این بیماران دیده نشد و سطح سرولوپلاسمین سرم طبیعی بود یا افزایش نشان می داد و در نتیجه بیماری ویلسون نیز رد شد و تشخیص NICC برای این هشت بیمار مسجل گردید. مقدار متوسط مس کبد در بیماران NICC 31 برابر طبیعی و در بیماری مزمن کبدی CLD) 7) برابر طبیعی بود. مقدار متوسط میزان سرولوپلاسمین سرم در بیماران mg/dL NICC 45 و در mg/dL CLD 31 بود. همچنین مقدار متوسط مس ادرار 24 ساعته در بیماران mg NICC 225 و در بیماران mg CLD 76 بود. تمامی بیماران مبتلا به NICC شرح حال استفاده از ظروف مسی در پخت و پز را در خانواده داشتند و 4 نفر از بیماران متعلق به یک خانواده بودند.
  نتیجه گیری
  مطالعه ما نشان داد که 6.6% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبد در ایران که تحت عنوان سیروز کریپتوژنیک طبقه بندی می شوند، مبتلا به بیماری ذخیره ای مس کبد (NICC) می باشند. بنابراین ما پیشنهاد می کنیم که بیماران مبتلا به CLD از نظر ابتلا به NICC بررسی می شوند. تشخیص به موقع این بیماری و شروع درمان بادی پنی سیلامین در بهبود این بیماران حایز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: سیروز کودکان هندی، بیماری ناشناخته کبدی، مس
 • شاهرخ موسوی، جعفر طوسی، مهرداد زحمتکش، رضا فاطمی، مهدی بابایی، محمدعلی ربیع زاده صفحه 80
  زمینه و هدف
  خونریزی گوارشی فوقانی از اورژانس های طب داخلی می باشد. در سالهای اخیر تحت تاثیر عوامل مختلف به خصوص درمانهای جدید تغییراتی در بروز، اتیولوژی و پیش آگهی خونریزی گوارشی به وجود آمده است. هدف از این مطالعه بررسی 14 ساله بروز، تهیه خط و پیش آگهی خونریزی گوارشی فوقانی در ناحیه ای محدود از نواحی مرکزی ایران می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی در فاصله زمانی 1991-2004 کلیه بیماران بزرگتر از 15 سال که به دلیل خونریزی گوارشی فوقانی (UGIB) در بیمارستانهای سمنان بستری شده اند، وارد مطالعه گردیدند. بر مبنای تشخیص آندوسکوپی بیماران به دو زیر گروه زخم پپتیک و غیر زخم پپتیک تقسیم شدند. در آنالیز مجدد، بیماران به دو گروه با بیماری های اسید - پپسین (Acid-Pepsin Disorders) و غیر اسید - پسین (Non Acid-Pepsin Disorders) تقسیم بندی شدند.
  یافته ها
  در مجموع 873 بیمار (617 مرد (70.7%) با میانگین سنی 21.2± 46.95 سال) به علت خونریزی گوارش فوقانی مورد مطالعه قرار گرفتند. بروز کل موارد خونریزی از 98.4 در سال 1991 به 40.1 مورد در 100000 نفر در سال 2004 کاهش یافته است (p<0.001). میزان بروز خونریزی ناشی از زخم پپتیک و غیر زخم پپتیک کاهش یافته است. اما در آنالیز دوم، میزان خونریزی ناشی از بیماری های اسید - پپسین کاهش یافت ولی میزان خونریزی ناشی از غیر اسید - پپسین بدون تغییر باقی ماند. در خصوص پیش آگهی، موارد آندوسکوپی درمانی، جراحی اورژانس و مرگ و میر اختلاف فاحشی در طی مطالعه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بروز کل موارد خونریزی فوقانی و خونریزی ناشی از بیماری ها اسید - پپسین در این منطقه کاهش یافته است. شاید کاهش بروز خونریزی در بیماری های ناشی از اسید - پپسین به دلیل به کارگیری داروهای قوی به خصوص بلوک کننده های پمپ هیدروژن و بلوک کننده - های هیستامین در درمان گاستریت ها و همچنین درمان و ریشه کنی و هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به زخم پپتیک در سالهای اخیر باشد.
  کلیدواژگان: خونریزی گوارشی فوقانی، وقوع، زخم پپتیک
 • سیاوش ناصری مقدم *، آزاده مفید، مسعود ستوده، سیدمهدی نورایی، اکرم پور شمس، بهنوش عابدی، رضا ملک زاده صفحه 86
  زمینه و هدف

  اثبات ارتشاح بیش از حد لنفوسیتها در بافت پوششی مخاط روده باریک به خصوص دوازدهه وژژنوم کلید تشخیص قطعی بیماری سلیاک در نمونه های بافت شناسی است. هدف از این مطالعه به دست آوردن محدوده طبیعی برای تعداد لنفوسیتهای میان بافت پوششی (IEL) مخاط بخش دوم دوازدهه در افراد سالم ایرانی است.

  روش بررسی

  چهار نمونه بیوپسی از مخاط ظاهرا سالم بخش دوم دوازدهه 50 فرد مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی (48 نفر با شکایت سوزش سردل، 2 نفر جهت بررسی واریس مری) که نکته ای به نفع سو جذب و اختلالات روده باریک در شرح حال، معاینه بالینی، آزمایشهای روتین و تست غربالگری سلیاک (سطح آنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی) نداشتند تهیه شد. نمونه ها به دو روش هماتوکسیلین - ائوزین (HE) و ایمونوهیستوشیمی (IHC) از نظر مارکر مشترک لوکوسیتی رنگ آمیزی شدند. حداقل 600- 500 سلول از قله و تنه ویلوس ها به طور جداگانه شمارش و تعداد لنفوسیتها به نسبت 100 سلول پوششی بیان شد.

  یافته ها

  میانگین تعداد IEL در ویلوس کامل در رنگ آمیزی IHC معادل 21.100 (در قله ویلوس ها 23.100و در تنه ویلوسها 21.100، 0.056= p) و در رنگ آمیزی HE معادل 19.100 (در قله ویلوس ها 19.100 و در تنه ویلوس ها 18.100، 0.035= p) بود (0.006= p). در ویلوس کامل حداکثر طبیعی تعداد IEL (میانگین +2 انحراف معیار) در رنگ آمیزی IHC 35.100 و در رنگ آمیزی HE 34.100 و با احتساب دامنه اطمینان 95 درصد به ترتیب 39.100 و 37.100 بود. میانگین نسبت ارتفاع ویلوس به عمق کریپت 3.94 بود.

  نتیجه گیری

  مقادیر مساوی و کمتر از 35.100 در رنگ آمیزی IHC و 34.100 در رنگ آمیزی HE طبیعی و به ترتیب مقادیر 39.100- 35 و 37.100- 34 مشکوک و بالاتر از 39.100 و 37.100 بیمار گونه خواهد بود. گر چه نتایج در دو روش رنگ آمیزی تفاوت معناداری داشتند ولی با توجه به صرفه اقتصادی روش رنگ آمیزی HE جهت کارهای معمول بالینی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: لنفوسیت، بافت پوششی، دوازدهه، لنفوسیت های میان بافت پوششی
 • شهریار نیک پور، الهام محمدحسینی، علی علی عسگری صفحه 93
  زمینه و هدف
  خونریزی مقعدی قرمز روشن خفیف (MBRBPR) یکی از شکایات شایع گوارشی است. مطالعات موجود اکثرا به بررسی علل خونریزی مقعدی به طور کلی پرداخته اند و توصیه مشخصی برای نحوه مواجهه با این گروه خاص از بیماران به استناد شواهد وجود ندارد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آینده نگر بیمارانی که با شکایت MBRBPR به صورت دفع مقادیر اندک خون در حد چند قطره در هنگام نظافت یا چند قطره خون بر کاسه توالت بدون مخلوط شدن با مدفوع به درمانگاه گوارش بیمارستان لقمان حکیم در فاصله زمانی مهرماه سال 1382 تا آخر سال 1384 مراجعه کردند، به طور متوالی بررسی شدند. سابقه ابتلا به بیماری التهابی روده، پولیپ آدنوماتو یا سرطان کولون و رکتوم، سابقه کاهش وزن بیش از 5 درصد طی 6 ماه اخیر، سابقه کم خونی فقر آهنی، سابقه خانوادگی سرطان کولون و رکتوم یا پولیپ آدنوماتو در بستگان درجه اول و عدم رضایت یا مراجعه برای انجام کولونوسکوپی معیارهای عدم ورود به مطالعه بودند. بیماران پس از تعیین نوبت و آمادگی بسته به سن تحت کولونوسکوپی کامل یا رکتوسیگموییدوسکوپی به علاوه باریم انما با کنتراست مضاعف (بیماران بالای 40 سال) یا حداقل رکتوسیگموییدوسکوپی (تا خم طحالی کولون در بیماران 40 سال یا کمتر) قرار گرفتند.
  یافته ها
  220 بیمار واجد شرایط در دوره مطالعه بررسی شدند. کولونوسکوپی در 23 بیمار (10.5 درصد) طبیعی بود. در سایر بیماران حداقل یک ضایعه توجیه کننده خونریزی در دیستال کولون وجود داشت. در 11 بیماری که ضایعه پروگزیمال داشتند، در 10 مورد همزمان ضایعه ای از همان نوع در دیستال کولون وجود داشت و فقط در یک بیمار مبتلا به همورویید، پولیپ آدنوماتو نزدیک خم کبدی یافت شد. در بین بیمارانی که ضایعه آنورکتال داشتند (189= n)، در 25 نفر (13.2 درصد) همزمان ضایعه دیگری در کولون وجود داشت. همه بیماران واجد ضایعات قابل توجه (IBD، پولیپ یا سرطان) در بالاتر از 30 سانتی متری مقعد سن بالای 40 سال داشتند.
  نتیجه گیری
  ضایعات عامل MBRBPR در دیستال کولون قرار دارند و رکتوسکوپی (40 سال یا کمتر) یا رکتوسیگمویید وسکوپی (بالای 40 سال) روش مناسب برای تشخیص ضایعه عامل خونریزی در این بیماران می باشد.
  کلیدواژگان: خونریزی گوارشی تحتانی، کولونوسکوپی، سرطان کولون، بیماری التهابی روده
 • فریبرز عشقی، حافظ فاخری، مژگان جمشیدی صفحه 98
  زمینه و هدف
  در حال حاضر، درمان شقاق مزمن مقعد عمل جراحی است. اما در سالهای اخیر به علت شناخت پاتوژنز و عملکرد اسفنکتر داخلی، گرایش به درمان طبی پیدا شده است، به طوری که داروهای متعددی مانند گلیسیرین تری نیترات، ایزوسورباید، بتانکول، دیلتیازم و حتی سم بوتولینوم مورد بررسی و استفاده قرار گرفته و اخیرا استفاده از ژل ال- آرژینین مطرح و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات درمانی ژل موضعی ال - آرژینین با جراحی اسفنکتروتومی در بیماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد و بررسی میزان بهبودی آنها بوده است.
  روش بررسی
  این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی بر روی 60 بیمار مبتلا به شقاق مزمن مقعد صورت گرفته است. بیماران به صورت کاملا تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت درمان با جراحی استاندارد شقاق (گروه شاهد) و گروه دیگر تحت درمان با ژل موضعی ال - آرژینین (گروه مورد) قرار گرفتند. پس از درمان در فواصل معین به مدت سه ماه از نظر میزان درد، خونریزی و ترمیم زخم، بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند. کلیه یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 11 و آمار توصیفی و کای - دو و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که در گروه ال - آرژینین، درد در 70% موارد کاهش یافت، خونریزی در 70% موارد از بین رفت و فقط در 26.7% ترمیم کامل زخم وجود داشت. در مقایسه، در گروه شاهد 100% بیماران بدون درد و خونریزی بوده اند و در 56.7% بیماران ترمیم کامل زخم صورت گرفته است.
  نتیجه گیری
  درمان با ژل موضعی ال - آرژینین نمی تواند جایگزین عمل جراحی اسفنکتروتومی داخلی باشد و تنها در موارد خاص مانند مشکلات زمینه ای یا عدم تمایل بیمار به جراحی می تواند کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: ال، آرژینین، شقاق مقعد، جراحی، پیامد درمان
 • مقالات گزارش مورد
 • رسول ستوده منش، محمدرضا قدیر *، شادی شهرایینی، مریم واعظ جوادی صفحه 102

  تومور آمپول واتر یک تومور نادر است که بیشتر بیماران مبتلا به آن با زردی انسدادی مراجعه می کنند؛ ولی گهگاه بیماری با علایم نادرتر بروز می کند که در این گزارش به موردی از آن اشاره می شود.
  بیمار آقای 53 ساله ای است که با تب و لرز و کم خونی فقر آهن مراجعه کرده و به مدت 2 سال تحت درمانهای مختلف قرار گرفته است و تشخیص صحیح هنگامی مشخص شد که بیمار دچار اختلال آنزیمهای کبدی گردید و با اولترآسونوگرافی آندوسکوپیک توده کشف شد و تشخیص توسط پاتولوژی تایید گردید.
  با وجود اینکه زردی شایع ترین علامت بیماران با تومور اولیه آمپول واتر است، ولی گهگاه بیماری با علایم نادرتر مثل کم خونی فقر آهن آغاز می گردد.

  کلیدواژگان: تومور آمپول واتر، تب، کم خونی
 • همایون واحدی، مسعود ستوده، گلرخ الفتی صفحه 105
  تومورهای اندوکرین پانکراس، تومورهای نادری با منشا نورواندوکرین هستند. گزارش ما در مورد آقایی 41 ساله است که از حدود 6 ماه قبل، احساس توده سر دل همراه با درد مبهم شکمی، کاهش اشتها و کاهش وزنی حدود 3-2 کیلوگرم داشته است. در معاینه، توده ای در اپی گاسترو قسمت فوقانی چپ شکم لمس شد. در عکس ایستاده شکمی، توده ای کلسیفیه در LUQ و در سی تی اسکن شکمی نیز توده کلسیفیه بزرگی در دم پانکراس گزارش گردید. در نهایت، به کمک شاخصهای ایمونوهسیتوشیمی، تومور نورواندوکرین پانکراس تایید شد. علی رغم نادر بودن کلسیفیکاسیون این تومورها، در برخورد با یک توده بزرگ کلسیفیه در پانکراس لازم است علل بدخیم نیز مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تومور نورواندوکرین، پانکراس، کلسیفیکاسیون
 • گزارش همایشهای علمی، خلاصه مقالات دیگر و...
 • خلاصه مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی گوارش و کبد
  صفحه 109
 • خلاصه مقالات فارسی منتشر شده در نشریات علمی و پژوهشی داخل کشور
  صفحه 112
 • بخش انگلیسی: مقالات پژوهشی
 • یگانه طالب خان، قادر خلیلی، ارغوان شیخ الاسلامی، ناصر رخشانی، فریدون مهبودی، صادق مسرت، مرجان محمدی* صفحه 120
 • بخش انگلیسی
 • خلاصه مقالات (به زبان انگلیسی)
  صفحات 126-132
|
 • Ahmad Khodadad, Abolfazl Iranikhah, Seyedmohammadmahdi Mir, Nasseri, Mehry Najafisani Page 75
  Background
  We aimed to determine the frequency of liver copper storage diseases in Iranian children with cryptogenic chronic liver disease (CLD).
  Materials And Methods
  One-hundred and twenty children (52 girls, 70 boys; age range: 3 months-14 years) with CLD who attended Children's Medical Center in Tehran, Iran during the years 1997 through 1999, were enrolled. All viral, metabolic and autoimmune causes of CLD were excluded in them, all underwent slit lamp examination for KF ring by an experienced ophthalmologist, and liver biopsy done on all of them. In addition to the routine histopathologic examination, the liver biopsy specimen was checked for its copper content with proton-induced X-ray method (PIX-E).
  Results
  Eight (6.6%, 4 girls, 4 boys, age: 6 to 14 years) of the 122 children with CLD had no identifiable cause despite extensive evaluation. All 8 had cirrhosis on liver biopsy and elevated hepatic copper content (mean 31 times normal). None had KF rings and all had normal serum Ceruloplasmin levels. NICC was diagnosed for all by the absence of KF ring, normal serum ceruloplasmin levels and pathognomic histopathologic findings. Mean hepatic Cu level showed a 7-fold increase in children with CLD other than NICC. Mean serum ceruloplasmin level was 45 mg/dl in NICC and 31 mg/dl in CLD patients. Mean 24-hour urinary Cu excretion was 225 mg and 76 mg in NICC and CLD patients, respectively. All patients with NICC (n=8) had the history of using cooking utensils made of copper. Four of these were from one family.
  Conclusion
  According to our data 6.6% of Iranian children with CLD who diagnosed as cryptogenic cirrhosis suffer from NICC, Therefore early diagnosis and appropriate treatment with D-Penicillamin are important for survival in patients with NICC. Hence it is suggested that all children with cryptogenic cirrhosis be assessed for NICC.
  Keywords: Indian childhood cirrhosis, Cryptogenic Liver Disease, Copper
 • Shahrokh Mousavi, Jafar Toussy, Mehrdead Zahmatkesh, Reza Fatemi, Mehdi Babaei, Mohammadali Rabizadeh Page 80
  Background
  Acute upper GI bleeding (UGIB) is a common medical emergency situation. In the past years, important changes have taken place that might have influenced the incidence, etiology, and outcome for patients with acute UGIB. The aim of this study was to determine current time trends in the incidence, management, and prognosis of patients with UGIB in 14 years period in a region in center of Iran.
  Materials And Methods
  All of the patients with UGIB who hospitalized in all hospitals from 1991 to 2004 in Semnan city were evaluated in a retrospective study. The patients with permanent residency in this area and age more than 15 years enrolled in the study. The patients were divided in two subgroups based on endoscpic diagnosis; peptic ulcer (PU) and non-peptic ulcer (Non-PU). Again, analysis was performed by dividing the patients to acid-pepsin disorders (APDs) and non-acid pepsin disorders (Non-APDs).
  Results
  873 patients [617 male (70.7%), Mean ± SD (46.9±21.2)] enrolled in the study. The incidence rate of UGIB has decreased from 98.4 to 40.1 in 100.000 person in year in this period (p‹0.001). The incidence rates of bleeding due to PU and Non-PU have decreased. However, in the second analysis the rate of APDs has decreased, but the rate of non-APDs has remained unchanged, during the study period. In regard to prognosis, the rates of endoscopic therapy, surgery and mortality were not changed significantly in this period.
  Conclusion
  The overall incidence of UGIB, and bleeding due to APDs was declined in recent years that may be due to better approach to peptic ulcers and eradication of helicobacter pylori and wide spread use of PPIs and H2 blockers in APDs.
  Keywords: Upper GI Bleeding, Incidence, Peptic ulcer
 • Siavosh Nasseri, Moghaddam, Azadeh Mofid, Masoud Sotoudeh, Seyedmahdi Nouraie, Akram Pourshams, Behnoush Abedi, Reza Malekzadeh Page 86
  Background

  An increase in the number of intraepithelial lymphocytes (IEL) in the duodenal mucosa is an important criterion for the histological diagnosis of celiac disease (CD). We determined the normal range for intraepithelial lymphocytes (IEL) in the second part of duodenum in healthy Iranian population.

  Materials And Methods

  Four biopsy samples of the endoscopically normal appearing mucosa at the second part of duodenum were obtained from 50 individuals referred to Shariati hospitals (48 for epigastric pain, 2 for esophageal varices). They had no sign, symptoms and evidence for malabsorption or small intestinal disorders in history, physical examination, Laboratory tests and IgA anti tissue transglutaminase (t.T.G). Four-micrometer thick sections were stained with Hematoxillineosine (H&E) and immunohistochemistry (IHC) for leukocyte common antigen (LCA). At least 500-600 cells from the tip and body of villi were counted separately and the number of IEL was given as mean/ 100 epithelial cells.

  Results

  The mean for IEL count in total villi in IHC method was 21/100 (23/100 in tip, 21/100 in body, p = 0.058) and 19/100 in H&E method (19/100 in tip, 18/100 in body, p =0.035) (p = 0.006). Considering total villi, the normal upper limit (Mean+2SD) was calculated to be 35/100 in IHC and 34/100 in H&E stained sections and normal upper limit of confidence interval (the 95 percentile) was 39/100 in IHC and 37/100 in H&E stained sections. The villus height to crypt depth ratio was 3/94 in average.

  Conclusion

  Respectively in IHC and H&E methods, the amounts equal or less than 35/100 and 34/100 are considered as normal. values between 35-39/100 and 34-37/100 as border line and counts more than 39/100 and 37/100 represent a pathology. Although the difference between two staining methods was statistically significant, considering cost effectiveness, we recommend H&E staining for routine clinical practice.

  Keywords: Lymphocyte, Epithelium, Duodenum, Intraepithelial Lymphocytes
 • Shahram Nikpour, Elham Mohammadhosseini, Ali Aliasgari Page 93
  Background
  minimal bright red bleeding per rectum (MBRBPR) is a common complaint in adult patients. Most studies have not been performed in patients with strictly minimal BRBPR, and there are no evidence-based recommendations for this group of patients.
  Materials And Methods
  patients with complaints as small amounts of red blood after wiping or a few drops of blood in the toilet bowl after defecation not intermixed with stool were consecutively enrolled. Those with a history of inflammatory bowel disease, colorectal cancer, adenomatous polyps, significant weight loss, anemia, strong family history of colorectal cancer and not consenting for colonoscopy were excluded. Patients underwent total colonoscopy or rectosigmoidoscopy plus double contrast barium enema (age›40) or a minimum of rectosigmoidoscopy (to the splenic flexure in patients aged ‹ 40).
  Results
  two-hundred twenty patients were eligible in the study period. Normal findings were found in 23 (10.5%). There was at least one distal lesion in the remaining patients. From 11 patients with a proximal lesion, 10 had the same lesion in distal colon and there was only one patient with an adenomatous polyp near the hepatic flexure and hemorrhoids. In patients with anorectal pathologies (n=189), there was a concomitant colonic lesion in 25 (13.2%). All patients with clinically significant lesions (IBD, polyp or cancer) located over 30 cm from anus were aged more than 40 years.
  Conclusion
  the causative lesions for MBRBPR are located in the distal colon. Rectoscopy (40 years or less) or flexible rectosigmoidoscopy (over 40 years) seem to be the appropriate evaluation in these patients.
  Keywords: lower gastrointestinal bleeding, colonoscopy, colorectal cancer, inflammatory bowel disease
 • Fariborz Eshghi, Hafez Fakheri, Mojgan Jamshidi Page 98
  Background
  At present, surgery is the best method for chronic anal fissure, but by acquiring more knowledge about the pathogenesis and function of internal anal sphincter, non surgical treatment such as using of Glycerin trinitrate, Isosorbide, Bethancol, Diltiazem and Butilinum toxin has been suggested. There is controversy about using of L-Arginine. The aim of the present study was to compare the effect of L-Arginine (chemical Sphincterotomy) with lateral internal Sphincterotomy (surgical Sphincterotomy) in treatment of chronic anal fissure.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was performed on 60 patients referring to our hospital complaining for chronic anal fissure. They were randomly divided in tow groups of equal number: patients undergoing internal Sphinctrotomy (control), and using of topical L-Arginine gel (case). All of the patients under study where followed for three months, data about pain, bleeding, and wound healing were recorded, and analyzed by SPSS 11 software, chi- square and t-test.
  Results
  The results observed in this study showed that in case group, rectal bleeding discontinued in 70% and pain controlled in 70%, while wound healing occurred in only 26.7%. in control group, 100% had no pain and no bleeding after treatment and wound healing occurred in 56.7%.
  Conclusion
  Local application of L-Arginine can not replace internal sphinctrotomy, but can be used when patient is unwilling for surgery and in cases with underlying disease.
  Keywords: L, Arginine, Anal fissure, Surgical, Outcome
 • Rasoul Sotoudemanesh, Mohammadreza Ghadir, Shadi Shahraeeni, Maryam Vaezjavadi Page 102

  Ampullary tumor is a rare cancer. These patients most commonly present with obstructive jaundice but sometimes disease appear with uncommon signs. This report is an example of such cases. Our case is a 53 year old man who presented with recurrent fever and chills and iron deficiency anemia and has been misdiagnosed for two years. The proper diagnosis occurred when the patient showed abnormal liver function tests and more evaluation with endoscopic ultrasonography detected a mass in distal part of common bile duct then pathology confirmed our diagnosis. Despites that jaundice is most prevalent symptom in patients with an ampullary tumor but sometimes disease appear with rare signs such as iron deficiency anemia.

  Keywords: Ampullary tumor, Fever, Anemia
 • Homaun Vahedi, Masoud Sotoudeh, Golrokh Olfati Page 105
  Endocrine tumors of the pancreas (Islet-cell tumors) are rare with neuroendocrine origin. The patient was a 41- year- old man, admitted with chief complains of epigastric mass feeling, dull abdominal pain, lack of appetite and weight loss up to 2-3 kg since 6 months ago. In physical examination, a mass was detected in epigaster and left upper quadrant (LUQ). In abdominal x-ray, a calcified mass was seen in LUQ. For better evaluation, abdominal CT was performed in which, a large calcified mass in pancreas tail was reported. Finally, by means of immunohistochemical markers, the neuroendocrine carcinoma of the pancreas was confirmed. In spite of the rareness of calcification in these tumors, it is also necessary to consider malignancies when encountering a large calcified mass in pancreas.
  Keywords: Neuroendocrine tumor, Pancreas, Calcification
 • Yeganeh Talebkhan, Marjan Mohammadi, Ghader Khalili, Arghavan Sheykholeslami, Naser Rakhshani, Fereidoun Mahboudi, Sadegh Massarrat Page 120
  Background

  Helicobacter pylori (Hp) is a gram negative, spiral shaped bacterium which colonizes the gastric mucosa and induces gastroduodenal complications varying from mild gastritis with no clinical complications to peptic ulcer diseases and even gastric malignancies. The rate of Hp infection is 30-50% in developed countries whereas it has been rated up to 80% of the adult population in developing countries like Iran. Hp infection can be detected by various diagnostic methods. Culturing biopsy specimens and Rapid Urease Test (RUT) are the most common and reliable tests which can manifest Hp infection through proper sampling but these methods are invasive ones due to the need for endoscopy procedure in isolation of biopsy specimen. Application of serological assays are being increasingly used for epidemiological studies and detecting systemic immune responses toward past Hp infection. ELISA assays are the most popular techniques particularly in cases with no previous treatment.

  Materials And Methods

  In this study we tested three imported IgG ELISA kits which are available for clinical diagnostics in detecting host sero-reactivity to Hp infection and compared them with a home made IgG ELISA kit. Histology and RUT were used as the gold standard tests for determination of Hp positive vs. Hp negative subjects using biopsy specimens from antrum. Sensitivity, specificity, accuracy and other required criteria were evaluated for each ELISA kit.

  Results

  According to the results the original criteria (Sensitivity and specificity) for each kit were as follows: BIOHIT (41.6%, 100%), Trinity (100%, 86.6%), Pishtaz (100%, 86.6%), Home made (100%, 92.6%).

  Conclusions

  Evaluation of these different IgG ELISA kits originating from different parts of the world and cross comparison of the results indicated that the cut off values should be refined for user country in order to obtain the highest sensitivity and specificity. These differences can be due to the vast geographic heterogeneity among Hp antigens. Furthermore, this study showed that home made ELISA kit can be substituted for imported ELISA kits due to its valid serological criteria.

  Keywords: Helicobacter pylori, IgG ELISA, Serology, Screening