فهرست مطالب

امداد پژوهان - پیاپی 11-12 (پاییز و زمستان 1384)
 • پیاپی 11-12 (پاییز و زمستان 1384)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/23
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نقش جمعیت در توسعه روستایی
  غلامرضا طالقانی صفحه 1
  توسعه در واقع شکفتگی تدریجی بر فراز یک حالت استراتژی از سوی یک مرحله تکامل یافته تر است که دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و نقش جمعیت در آن کلیدی و محوری است. از طرفی حرکت جمعیت و مهاجرت روستاییان به عنوان یکی از عوامل اجتماعی بازدارنده توسعه روستایی قابل تامل فراوان در این خصوص قلمداد می گردد. طبیعتا آموزش نیروی انسانی درگیر در تولید و مسائل روستا و همچنین برنامه ریزی مربوط به آن از اهم الزامات در نگرش صحیح از بحث توسعه روستاها نیز به شمار می آید...
  کلیدواژگان: مهاجرت، آموزش، برنامه ریزی، توسعه روستایی
 • تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی و درمان شناختی بر افزایش عزت نفس دختران
  سید محمد فرید جلالی صفحه 13
  در پژوهش حاضر تاثیر دو روش آموزش مهارتهای اجتماعی و درمان شناختی (بک) به شیوه مشاور گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 200 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان از بین مناطق 9 و 10 آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد. با توجه به این که روش پژوهش در این تحقیق روش پژوهشی آزمایشی (تجربی) است، با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل طی 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش های مربوط را دریافت کردند و یک ماه پس از آموزش، گروه های آزمایشی و کنترل از طریق پرسشنامه هنجاریابی شده عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: آموزش مهارتهای اجتماعی، درمان شناختی (بک)، عزت نفس
 • تحلیل ابعاد ساختی - کارکردی سازمان های غیر دولتی (NGOs)
  رضا ویسی صفحه 34
  امروزه، سازمان های غیر دولتی به منزله شاخه ای از بخش سوم، در کنار بخش های دولتی و خصوصی مطرح و به سرعت در حال توسعه و گسترش هستند. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی که متفاوت با بخشهای خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. بخش سوم، فاصله میان دولت و مردم را با تشکلی مردمی پر می کند و اهدافی را که نه دولتی و نه انتفاعی است، دنیاب می کند. سازمان های غیر دولتی، شاخه ای از خانواده بخش سوم هستند که به صورت سازمان های غیر انتفاعی، سازمان های خیریه، سازمان های بشر دوستانه و سازمان های داوطلبانه ایجاد شده و توسعه یافته اند...
  کلیدواژگان: سازمان های غیر دولتی، مشارکت، توسعه، سازمان های غیر انتفاعی
 • درآمدی جامعه شناختی بر فقر
  مهدی ملاقاسمی صفحه 53
  در طول تاریخ مدون بشری و در خلال ادبیات و نوشته های موجود به دیدگاه ها و نظریه های گوناگون و متنوعی راجع به فقر برخورد می کنیم. در این میان، جامعه شناسان نیز تحلیلهای متفاوتی را از فقر داشته اند. در این مقاله، ضمن بیان ابعاد مفهومی فقر، سعی شده است تا با دیدگاهی تحلیلی - انتقادی، برخی از دیدگاه های نظری موجود درباره فقر بطور موجر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت اینکه جمع بندی و نتیجه گیری از دیدگاه ها به عمل آمده و چارچوب پیشنهادی برای مطالعه مطلوبتر جامعه شناسی فقر ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: فقر، جامعه، توسعه
 • رابطه جدایی والدین با اختلالهای رفتاری و پیشرفت تحصیلی فرزندان
  وحیده باباخانی صفحه 68
  هدف این پژوهش بررسی رابطه جدایی والدین با اختلال های رفتاری و پیشرفت تحصیلی فرزندان است. جامعه ی مورد مطالعه این پژوهش، همه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مدارس دولتی منطقه 8 استان تهران در سال تحصیلی 82-81 بوده اند. با توجه به تعداد محدود دانش اموزانی که والدینشان از هم جدا شده و اکنون با پدر یا مادر زندگی می کنند، برای انتخاب گروه مطالعه، نمونه گیری انجام نگرفت و کل جامعه دانش آموزان خانواده های جدا شده مورد بررسی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: جدایی والدین، اختلال رفتاری، پیشرفت تحصیلی
 • تحلیلی بر وضعیت اشتغال زنان در جامعه ایران
  جواد منظمی تبار صفحه 82
  تا به حال درباره وضع شغلی زنان، به ویژه کارگران زند، در ایران، مطالب چندانی مطرح نشده و تنها چند کتاب و مقاله در این زمینه منتشر شده است که ارزش علمی و تحقیقاتی چندانی ندارد، به همین خاطر بررسی های دقیق جامعه شناختی و اقتصادی در زمینه شرایط شغلی، موقعیت اجتماعی، طرز تلقی، دستمزد و درآمد، امنیت شغلی، امنیت خانوادگی، تامین اجتماعی و همانند آنها در این خصوص به شدت کم است. ارائه تصویری از وضع شغل و فعالیت زنان کشور بر اساس آخرین آمار و ارقام موجود و سپس تحلیل این تصویر با موازین مشخص اقتصادی و اجتماعی هدف این تحقیق است.
  کلیدواژگان: انتقال زنان، اشتغال کل، دستمزد، امنیت شغلی
 • بررسی اختلال های شخصیتی و بیماری های روانی در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد
  خلیل شروانی صفحه 94
  پژوهش حاضر به منظور ارزشیابی و بررسی اختلال های شخصیتی و بیماری های روانی در بین دانش آموزان پایه سوم متوسطه در دوره پیش دانشگاهی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایوان غرب انجام گرفته است. از هدف های قابل ذکر این پژوهش می توان به بررسی وضعیت روحی، روانی دانش آموزان تحت پوشش، آشنایی با وضعیت عاطفی آنها و نیز برنامه ریزی بر اساس توانمندی ها و منطبق با وضعیت دانش آموزان تحت پوشش امداد و برنامه ریزی برای حفظ صیانت ار بهداشت روانی آنها اشاره کرد...
  کلیدواژگان: اختلال های شخصیتی و بیماری های روانی، دانش آموز تحت پوشش، دانش آموز عادی، تغییر ساختاری، شناخت های منفی
 • نوآوری در فرش ایران
  علی حامدی صفحه 115
  نوآوری دغدغه تمام وجود بشریت شده است. واژه ای که اگر از آن استفاده نشود واژه های دیگری همچون «توسعه نیافته» و «شکست خورده» جایگزین آن می گردد. این نگرش امروزه در هنر فرشبافی ایران ایجاد شده که با شناخت از بازار، فرهنگ و استفاده هنرمندان مجرب می توان به تئوری نوآوری جامه عمل پوشاند. در این مقاله به بررسی نوآوری در فرش ایران، نقوش مورد استفاده فعلی و علل آن پرداخته می شود. سپس به چگونگی استفاده از سیستم سنتی و حدفاصل مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: نوآوری، هنر ایران، صنایع دستی، طرح و نقش، هنر و صنعت، فرش
 • خلاصه از پایان نامه های فارغ التحصیلان
  صفحه 132
 • معرفی کتاب
  صفحه 139
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 141