فهرست مطالب

پزشکی قانونی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1385)

مجله پزشکی قانونی
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1385)

 • 58 صفحه، بهای روی جلد: 12,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید افضلی، علی قلعه ایها صفحه 73
  زمینه و هدف
  سوانح و حوادث از جمله شایعترین علل مرگ و میر و معلولیت در جهان به شمار می روند و لازم است از جهات مختلف به موضوع سوانح و حوادث پرداخته شود. وجود تنش های مختلف از جمله تصادفات، منازعات، حوادث شغلی می تواند بر جنبه های گوناگون از جمله مسایل اقتصادی، اجتماعی، آسایش و امنیت، رفاه عمومی و معلولیت ها تاثیر گذار باشد. از آنجا که اکثر حوادث در سنین جوانی اتفاق می افتد و قشر وسیعی از جامعه کنونی ما را جوانان تشکیل می دهند بررسی عوامل تاثیر گذار می تواند در ارایه راهکارهای اصولی در جهت کاهش حوادث موثر باشد.
  روش و بررسی
  در این مطالعه تعداد 9828 نفر مراجعه کننده سرپایی که به علل مختلف دچار تروما شده بودند و به مرکز پزشکی قانونی همدان مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. مصدومین مراجعه کننده که از طرف یک مرجع قضایی و یا انتظامی معرفی شده بودند توسط پزشکان آن مرکز مورد معاینه قرار گرفته و ضایعات موجود در پرسشنامه های مخصوص جمع آوری گردید. سپس در صورت صلاحدید پزشک معاینه کننده و بر حسب ضایعات موجود، کسانی که نیاز به معاینه مجدد داشتند در فواصل زمانی معین مورد معاینه قرار می گرفتند و این روند تا بهبود کامل ضایعات و یا بروز نقص عضو و حتی مرگ ادامه می یافت.
  یافته ها
  به طور کلی %76 از مراجعین را مردان و %24 را زنان تشکیل می دادند. بیشترین سنین مراجعه با تعداد 3218 نفر، مابین 29-20 سال بود. بیشترین علت مراجعه (%74.6) درگیری و منازعات بود و از نظر علت و انگیزه ایجاد ضرب و جرح در اکثر موارد (%43.5) بدون علت بود. بیشترین وسایل مورد استفاده اجسام سفت و سخت بودند (%91.2). در %43.5 موارد بیشترین زمان بروز ضرب و جرح در ساعات مابین 18-12 بود. بیشترین تعداد مراجعه کنندگان (%32.3) در فصل تابستان و به خصوص در مرداد ماه (%11.4) بودند. بیشترین ضایعه ایجاد شده در سطح بدن کبودی بود (%46.5). در %99.4 موارد بهبودی کامل حاصل شده و تنها %0.6 بر اثر شدت جراحات و عوارض حاصله فوت کرده بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان از افزایش منازعات و تصادفات رانندگی در سطح جامعه است که می تواند بالقوه سبب استهلاک شدید نیروی انسانی و اتلاف بسیار زیاد زمان مفید کاری شود؛ از طرفی می تواند منجر به بروز موارد نقص عضو و از کارافتادگی شود. پر واضح است که می توان با ارایه راهکارهای مناسب و فرهنگ سازی در همه زمینه ها از بروز حوادث و تنش ها تا حد ممکن کاست.
  کلیدواژگان: ضرب و جرح، منازعات، تصادفات رانندگی، ضایعه
 • احمد شهلا، سعید چاره ساز صفحه 79
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر موتور سیکلت در کشور ما به صورت انبوه تولید و مورد استفاده روز افزون مردان جوان و طبقات منوسط قرار می گیرد. %42 تصادفات در شهر تهران را تصادفات موتورسیکلت تشکیل می دهد. هدف از مطالعه اخیر بررسی تصادفات موتورسیکلت در ارومیه می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تمام آسیب های مصدومین موتورسیکلت سوار بستری شده در مدت دو سال 1383-1382 در مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در طول مدت بستری 695 نفر بر اثر آسیب ناشی از تصادفات بستری شده بودند. میزان موارد بستری در سال 1383 نسبت به سال 1382. %16.6 افزایش داشت. %96 مصدومین مرد بودند. 391 نفر در گروه سنی 24-15 سال بودند. %94 مصدومین از کلاه ایمنی استفاده نکرده بودند. عدم استفاده از کلاه ایمنی موجب بروز ضربه مغزی و شکستگی های صورت در حد بالاتر از معمول شده بود. در آمار مصدومین ترافیک بیشترین آسیب های موتورسواران را شکستگی های اندام تحتانی تشکیل می دهد. از نظر فراوانی آسیب ها در این مطالعه ضربه مغزی %64.5 در ردیف اول و شکستگی های اندام تحتانی با میزان %41 در ردیف دوم قرار داشتند. شکستگی های استخوان های صورت %7.7 نیز قابل توجه بودند. در این بررسی علت عمده مرگ بیماران را ضربه مغزی تشکیل می داد.
  نتیجه گیری
  با ترغیب استفاده از کلاه ایمنی می توان آمار ضربه مغزی را پایین آورد و با تغییرات در طراحی موتورسیکلت و استفاده از لباس ایمنی شکستگی های اندام تحتانی قابل پیشگیری است.
  کلیدواژگان: مصدومیت، موتورسیکلت، تصادف
 • طراوت فاخری، شیرین ایران فر، حمیدرضا سعیدی بروجنی، نسرین بهرامی صفحه 84
  زمینه و هدف
  تروماهای دستگاه تناسلی می تواند عوارض جسمی و روانی داشته باشد که در صورت شناخت انواع و علل شایع ایجاد کننده آن قابل پیشگیری هستند، بررسی حاضر به منظور تعیین انواع تروماهای دستگاه تناسلی در بیماران بستری شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال های 1376 تا 1382 انجام شد.
  روش بررسی
  این بررسی از نوع توصیفی با استفاده از داده های موجود صورت گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات اقدام به طراحی یک فرم اطلاعاتی گردید که شامل متغیرهای سن، وضعیت منارک، فصل، شغل، اتیولوژی تروما و ضایعات همراه با تروما در این مطالعه پرورنده های تمامی بیمارانی که طی سال های مطالعه در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه بستری شده بودند، بررسی شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 82 بیمار بستری شده، %30.5 آنها دانش آموز، %68.3 خانه دار، %64.4 ساکن شهر بودند. از نظر فصل، بیشترین فراوانی (%30.5) بروز تروماهای دستگاه تناسلی در تابستان و بهار (%24.4) بود. از نظر تروما، شایعترین نوع ترومای دستگاه تناسلی (%47.6) مربوط به آسیب های ناشی از اولین مقاربت بود و شایعترین آسیب ها (%67.1) پارگی های ولوواژینال و بعد از آن پارگی مجرای ادرار (%31.7) بود.
  نتیجه گیری
  در این بررسی با توجه به شایعترین علت ترومای دستگاه ژنیتال یعنی آسیب های پس از اولین مقاربت، ضروری است برنامه ریزی به منظور افزایش آمادگی و آگاهی جوانان این کشور صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ترومای دستگاه تناسلی، اولین مقاربت، کرمانشاه
 • مظاهر قربانی، فرید کوثری، فردین مردانی، رویا سعید نژاد، نوید محمدی، میترا اخلاقی صفحه 87
  زمینه و هدف
  تومورهای هیپوفیز از جمله علل شایع بزرگی غده هیپوفیز می باشند. در سری های اتوپسی انتخاب شده تا %25 غده های هیپوفیز دارای یک میکرو آدنومای اتفاقی کوچک بودند. با توجه به اینکه قبلا مطالعه جامعی در خصوص فراوانی تومورهای هیپوفیز در ایران انجام نشده است این بررسی دارای اهمیت خاصی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی توزیع فراوانی تومورهای هیپوفیز در اجساد 20 ساله و بالاتر اتوپسی شده در مرکز پزشکی قانونی تهران در سال های 1383 و 1384 است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی و مشاهده ای توصیفی، تعداد 186 غده هیپوفیز مربوط به اجساد کالبد گشایی شده در نیمه دوم سال 1383 و تمام طول سال 1384، مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفته و از نظر وجود یا عدم وجود تومور، نوع تومور، اندازه آدنوم و سن و جنس اجساد مطالعه شده اند.
  یافته ها
  فراوانی کلی تومورهای هیپوفیز، %10.2 (19مورد از 186 غده هیپوفیز) بود که %4.3 (8 مورد) کرانیوفارنژیوما، %4.3 (8 مورد) آدنوما و %1.6 (3 مورد) مننژیوما بود. بیشترین فراونی تومورهای هیپوفیز در دهه سوم (6 مورد) و پس از آن دهه هشتم عمر (5 مورد) بود. فراوانی تومور هیپوفیز در جنس مونث %11.26 (8 مورد) از 71 جسد و در جنس مذکر %9.56 (11 مورد) از 115 جسد بود. از نظر فراوانی هر یک از انواع تومورهای هیپوفیز در جنس مونث 5 مورد کرانیوفارنژیوما و 3 مورد آدنوما بود؛ در جنس مذکر 5 مورد آدنوما و 3 مورد مننژیوما و 3 مورد کرانیوفارنژیوما بود. 7 آدنوما قطر کمتر از 1 سانتی متر (میکرو آدنوما) و یک مورد قطر 1.8 سانتیمتر (ماکروآدنوما) داشتند.
  نتیجه گیری
  بین جنس اجساد و فراوانی و نوع تومور هیپوفیز رابطه آماری معنی داری وجود نداشت. شیوع آدنوما و کرانیوفارنژیوما یکسان بود. بین فراوانی تومورها و سن اجساد رابطه آماری معنی دار وجود داشت. میکروآدنوما واضحا شایع تر از ماکروآدنوما بود.
  کلیدواژگان: سلاتورسیکا، تومور هیپوفیز، آدنوما، مننژیوما، کرانیوفارنژیوما
 • روح الله یگانه، نور الله صالحی، حسین حسنیان مقدم، مریم طارمی، مینا احمدی، محسن شریفی، محمد بشاشتی، محسن حجتی صفحه 90
  زمینه و هدف
  داروی نظافت (واجبی) ترکیبی است که به ندرت در ایران جهت خودکشی مورد استفاده قرار می گیرد. عوارض و مرگ و میر ناشی از این ماده به علت اثر سوزانندگی آن روی دستگاه گوارش و اثرات سیستمیک ناشی از آرسنیک موجود در آن است. هدف از این مطالعه بررسی میزان مسمومیت و مرگ و میر ناشی از داروی نظافت طی سال های 1370 تا 1382 بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، اطلاعات جمع آوری شده از پرورنده های بخش مسمومین و جراحی بیمارستان لقمان حکیم و مقالات منتشر شده در مجلات و محافل معتبر علمی مربوط را مورد بررسی قرار دادیم و آمار مسمومین این بیمارستان را طی سال های 1370 تا 1382 باز نگری نمودیم.
  یافته ها
  تعداد بیماران مسموم بیمارستان لقمان حکیم از حدود 12000 نفر در سال 1370 تا حدود 24000 نفر در سال 1382 افزایش داشته است، در حالی که فراوانی مسمومیت با داروی نظافت نسبت به کل مسمومین در مدت زمان مذکور روبه کاهش بوده است (%0.6 مراجعین در سال 1370 و %0.4 در سال 1382). علت اصلی مسمومیت با داروی نظافت، مصرف عمدی بود (حدود %97). در این سال ها مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها از %0.99 در سال 1370 به %1.27 در سال 1382 افزایش یافته ولی مرگ و میر ناشی از داروی نظافت از %22 به %5.7 کاهش داشته است. هیچ موردی از جراحی به عنوان درمان مسمومیت با داروی نظافت بعد از سال 1377 مشاهده نشد در حالی که در سال های قبل حدود %20 بیماران نیاز به جراحی داشتند.
  نتیجه گیری
  حذف آرسنیک از ترکیب داروی نظافت، علت کاهش چشمگیر در عوارض (از جمله موارد منجر به جراحی) و مرگ و میر در مسمومین با این ماده بوده است.
  کلیدواژگان: داروی نظافت، مرگ و میر، مسمومیت
 • رقبه یونسلو، سید شهاب الدین صدر، علیرضا شعبانزاده، یحیی جابری، حمیدرضا پور حسینی صفحه 95
  زمینه و هدف
  خونرسانی مجدد (ری پرفیوژن) بعد از ایسکمی ممکن است عملکرد قلب را به طور عمیقی تغییر دهد. واسطه های اصلی این عارضه رادیکال های اکسیژن و نوتروفیلها هستند. ویتامین های C و E یک نقش آنتی اکسیدانی شکننده زنجیر به ترتیب حلال در آب و حلال در چربی دارند. آنها همچنین چربی ها، پروتئین ها و غشاها را از آسیب اکسیداتیو محافظت می کنند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات درمان با ویتامین های C و E بر اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ و ناهمگونی رپولاریزاسیون میوکارد در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد درمان شده با استرپتوکیناز می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه بالینی 54 بیمار با تشخیص اولین انفارکتوس حاد قدامی قلبی وارد مطالعه شدند و به دو گروه کنترل - بدون درمان آنتی اکسیدانی - و گروه آزمون - تحت درمان با ویتامین های C و E (600 میلیگرم روزانه از هر کدام) که از اولین روز انفارکتوس حاد قلبی شروع و تا دو هفته ادامه می یافت - تقسیم شدند. عملکرد دیاستولیک بطن چپ بوسیله ارزیابی طرح فلوی میترال با اکوکاردیوگرافی بررسی شد که در روزهای سوم و چهاردهم اندازه گیری می شد. و ناهمگونی رپولاریزاسیون میوکارد بوسیله اندازه گیری QT interval dispersion در روزهای اول و چهاردهم بررسی شد.
  یافته ها
  درمان با ویتامین C و E در گروه اختلال عملکرد دیاستولی بطن چپ را بهبود بخشید. مقادیر Peak A و IVRT به ترتیب 0.64±0.1 و 82.26±11.28 در روز چهاردهم بطور معنی داری کوچکتر از مقادیر آنها (102.48±22.23, 0.84±0.17) در روز سوم بود (P value<0.01). مقادیر Peak E و نسبت E/A در روز چهاردهم در مقایسه با روز سوم افزایش معنی داری یافته بود (P value<0.01). درمان با ویتامین های C و E مقادیر QTd (اختلاف بین لیدی QT) فاصله در روز چهاردهم را نسبت به روز اول کاهش داد (P value<0.001). ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  این نتایج پیشنهاد می کنند که درمان ترکیبی با ویتامین C و E در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد ممکن است اثرات حفاظتی در برابر استرس اکسیداتیو داشته باشد.
  کلیدواژگان: ویتامین های آنتی اکسیدانی E، C، انفارکتوس حاد میوکارد، QT dispersion، اختلال عملکرد دیاستولی
 • مرتضی آموزگار صفحه 103
  مقدمه
  مساله "مسوولیت ناشی از اقدامات پزشکی" از آغاز شکل گیری فقه اسلامی، مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و از جنبه های گوناگونی مورد بررسی ایشان قرار گرفته است.
  بحث: از نظر حقوقدانان اسلامی چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی لازم را نداشته باشد و یا با وجود مهارت بدون اذن بیمار یا ولی او اقدام به درمان کند و اتفاقا موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود.
  همچنین حقوقدانان اسلامی درباره ضمان (مسوولیت) پزشکی که در معالجات خود کوتاهی کرده است، هر چند بیمار اذن در معالجه داده باشد، ادعای اجماع کرده اند؛ لکن درباره مسوولیت پزشکی که با وجود اذن در معالجه و رعایت کلی موازین تخصصی اقدام وی اتفاقا موجب تلف شده است دو نظریه عمده است؛ اکثر فقهای امامیه به مسوولیت پزشک غیر مقصر نظر داده اند.
  نتیجه گیری
  نظر اکثریت، بر طبق ادله معتبرتر و با قواعد سازگارتر است با این وجود، باید اذعان کرد که پذیرش نظریه مشهور از نقطه نظر اجتماعی توالی فاسدی را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مسئولیت جزایی، پزشک، غیرمقصر
 • محمد کاظمیان، سمیرا فرشید راد صفحه 108
  مقدمه
  تامین و ارتقای سلامت انسانها، به عنوان آرمان اصلی حرفه پرستاری یا استفاده از اصول نوین علمی، بهره بردن از روش های انسانی و دینی، بر قراری ارتباط صحیح با مددجو و مبتنی بر اصول علم اخلاق پزشکی قابل دسترسی است. بروز تخلفات و خطاهای درمانی و مراقبتی، زمینه بروز نارضایتی و شکایت بیماران را مطرح می کند و از این جهت آگاهی به مسایل حقوقی و جزایی کشور و آشنایی با شرح وظایف مدون، از اصول کار حرفه ای پرستار می باشد.
  بحث: عوامل رفتاری، افزایش هزینه های درمانی، نیاز اقتصادی پرستاران، ذهنیت منفی و بدبینی بیماران، دخالت های غیر مجاز در امور پرستاری به عنوان علل خاص و افزایش سطح آگاهی مردم و آشنایی با منشور حقوق بیمار، اطلاع رسانی رسانه ها به عنوان علل عام در بالا رفتن نرخ شکایات موثر می باشد. پرستاران به عنوان عضو اصلی تیم درمانی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در قبال خطای منجر به آسیب و یا فوت بیمار مسوول شناخته می شوند. این موضوع با فعال شدن سازمان نظام پرستاری با اعتقاد بر جایگاه تخصصی علمی و استقلال حرفه پرستاری، ضرورت فراگیری موضوعات حقوقی را بیش از پیش روشن می نماید. آشنایی با شرح وظایف گروه های مختلف پرستاری بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه و رعایت آن می تواند به طور قطعی سبب عدم طرح شکایت و یا مبرا شدن ایشان از اتهام گردد. خطای پرستاری به دو شکل سهل انگاری و تخلف انتظامی مورد بحث قرار می گیرد. مواد 319، 60، 59 و... از قانون مجازات اسلامی به طور صریح در ارتباط با موارد ضمانت و یا مسوولیت جامعه پزشکی در قبال عملکرد سهل انگارانه، اظهار نظر نموده است. سهل انگاری بر اساس قوانین جزایی در چهار شکل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تقسیم می شود. جهت اثبات و احراز فصور وجود چهار شرط اساسی تخطی، آسیب، نوع وظیفه و ارتباط مستقیم بین خطا و صدمه و اراده ضروری است.
  نتیجه گیری
  آشنایی جامعه پرستاری کشور با علم روز و اجرای دقیق آن، در کنار آشنایی با شرح وظایف تعریف شده در هر گروه بر اساس دستورالعمل وزارت و همچنین قوانین مطروحه در سیستم قضایی کشور می تواند ضمن ایجاد پشتوانه محکم برای حضور فعال و موثر در بالین بیماران، سبب ارایه عملکردی مبرا از قصور و خطا می گردد.
  کلیدواژگان: قصور پرستاری، قانون، وظایف مدون
 • اباذر حاجوی، زهرا میدانی، مرجان قاضی سعیدی صفحه 113
  پزشکی از راه دور یکی از تکنولوژی هایی است که پیش بینی می شود به طور چشم گیری الگو ارایه خدمات بهداشتی درمانی را متحول سازد. این تکنولوژی به عنوان ابزار احتیاطی است که متخصصان مراقبت بهداشتی و بیماران را در محل های مختلف از طریق تلفن، بی سیم، نمابر، قابلیت کنفرانس از راه دور و اینترنت، شبکه های محلی در سازمان های مراقبتی و درمانی به بیماران را بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان فراهم می سازد...
|
 • Page 73
  Background and Aim
  Accident is one of the most important causes of death & disability in the world and it is necessary to pay deep attention to this problem from several aspects. Different tensions such as accidents, quarrels, and occupational injuries can be influential in economical and social issues, insecurity, unrest, lack of social welfare and disabilities. Since the majority of accidents take place in juvenility and the major part of Iranian current population are juvenile, tight control and consideration of various aspects of this task can be effective.
  Materials And Methods
  In this study 9828 persons who referred to legal medicine center of Hamedan, were exposed to trauma. The injured who recommended from police or judicial authorities, toke medical examination and their injuries filled up and wrote in questionnaire. Then in case of physician had discretion about reevaluation and reexamination of patients they toke check up in specific interval times until the recovery or disability or death are created.
  Results
  Totally, 76% of cases were male and 24% were female. The most ages of referral with 3218 persons had been 20-29 years old. The most causes of referral were quarrel which the main stimulant was unknown in most cases (43.5%). The most common devices were hard objects (91.2%). Trauma was most likely to occur at the evening between 12Am and 6Pm in (43.5%) cases. Approximately, 32.3% of patients who referred to legal Medical center came in summer especially in August (11.4%). The most common sigh was ecchymosis (46.5%). 99.4% of patients had been cured and only 0.6% of them were dead due to severity and morbidity.
  Conclusion
  The results show that car accidents and quarrels have been increased in society that could potentially wasting effects of man power and useful time and lead to disability and morbidity. The most important way to prevent the development of these accidents and tensions are enculturation and appropriate strategies.
  Keywords: Trauma, Quarrel, Car accident, Injuries
 • Page 79
  Background and Aim
  Recently motorcycle not only produce massively but also used as a popular transportation in middle class of society. 42% of all transport injuries in Tehran are related to motorcycle accidents. This study evaluate motorcycle accidents in Uremia.
  Materials and Methods
  A retrospective study was conducted on all patients injured in motorcycle accidents who were admitted to the Shahid Motahari during two-years period since 1382.
  Results
  The 695 patients admitted due to motorcycle-induced trauma in Shahid Motahari Medical center with 16.6% increased rate of admission in 1383 compared to 1382. 96% were men, the 391 patients were in 15-24 age groups. 94% were not wearing a helmet. Motorcyclists who don’t wearing a helmet had an increased risk of brain concussion and facial bones fracture. Lower extremity fracture is the most common motorcycle indused injuries in transportation crash. In this study showed the rate of brain concussion, lower extremity fracture, facial bone fracture were 645, 41% and 77% respectively.The most common cause of death was brain concussion.
  Conclusion
  With plan to encourage use of helmet we can reduce brain concussion and by modified motorcycle design and leather dressing, lower extremity fracture is prevented in motorcycle induced trauma.
  Keywords: Injury, Motorcycle, Accident
 • Page 84
  Background and Aim
  The external genital traumas may lead to emotional and physical complications which can be prevented in case of knowing the types and common creating causes. This study was carried out to determine the frequency of external genital trauma in patients who were admitted to Motazedi hospital at Kermanshah University of Medical Sciences in 1376-1382.
  Materials and Methods
  This descriptive study was carried out by available data. The data was collected by information form that contained some variables such as patient’s age, job, menarche situation, season, cause of trauma and related complications. The records of all of the patients who were admitted to Motazedy hospital in 1376-1382 were studied. The collected data was analyzed by descriptive statistics.
  Results
  The study on 82 patients showed that 30.5% were students, 68.3% housewives, 64.4% lived in cities, the maximum frequency of genital trauma in summer and spring were30.5% and 24.4% respectively. The most common trauma was due to first coitus (47.6%) and the damage was most often located at the vulvovaginal (67.1%) as well as urethra (31.1%).
  Conclusion
  This study showed the most common cause of genital trauma is due to first coitus, thus it is recommended to plan a well educational program to increase knowledge and prepare young person before getting married.
  Keywords: External Genital Trauma, First Coitus, Kermanshah
 • Page 87
  Background and Aim
  The tumors of sella turcica are among the common causes of pituitary enlargement. In selected autopsy series up to 25% of pituitaries have a small incidental microadenoma. No comprehensive study concerning the prevalence of these tumors has been conducted in Iran previously. In this article the prevalence and distribution of sella turcica tumors in 20 years and more old cadavers dissected in the legal medicine center of Tehran in 1383-1384 have been studied.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional and descriptive observational study, 186 pituitary glands from cadavers dissected during the second half of 1383 and throughout 1384 were studied with a view to presence of tumor, type of tumor and size of adenomas and in relation to the age and sex of cadavers.
  Results
  The overall prevalence of pituitary tumors was 10.2% (19 of 186 glands) among which was 4.3% adenoma (8 cases), 4.3% craniopharyngioma (8 cases), and 1.6% meningioma (3 cases).Maximum prevalence of pituitary tumors (6 cases) was in 3rd decade and then in 8th decade afterwards (5 cases). The prevalence of pituitary tumor was 11.26% (8 Cases) of 71 cadavers in females and 9.56% (11 Cases) of 115 codavers in males. Among 8 observed tumors in females 5 were craniopharngioma, and 3 adenoma.Among 11 observed tumors in males 5 were adenoma, 3 meningioma, and 3 craniopharyngioma. Among 8 observed adenoma, 7 were microadenoma (diameter less than 10mm) and 1 was macroadenoma (diameter more than 10mm).
  Conclusion
  In this study, no statistically significant relationship was observed between sex of the cadavers and the prevalence and type of tumors. The overall prevalence of adenoma and craniopharyngioma was equal. The relationship between tumor prevalence and age was statistically significant. Microadenoma was significantly more prevalent than macroadenoma.
  Keywords: Sella Turcica, Hypophyseal Tumor, Adenoma, Meningioma, Craniopha ryngioma