فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 16 (زمستان 1384)
 • پیاپی 16 (زمستان 1384)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با خوانندگان
  دکتر باقر ثنائی ذاکر صفحه 7
 • تعیین اثر بخشی مشاوره انگیزشی نظام مند گروهی (SMC) بر کاهش آشفتگی زناشوئی
  دکتر علی اکبر سلیمانیان، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر ولی الله فرزاد صفحه 9
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی انگیزش نظام مند گروهی بر کاهش آشفتگی زناشویی صورت گرفته است. آزمودنی ها شامل 23 زوج شاغل به تحصیل در یکی از مراکز آموزش عالی شهرستان بجنورد می باشند که حداقل یکسال از ازدواج آنها گذشته و داوطلب شرکت در پژوهش حاضر بودند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی با 12 زوج و گروه کنترل با 11 زوج جایگزین شدند. یک هفته قبل از اجرای روش مشاوره انگیزشی نظام مند از هر دو گروه پیش آزمون رضایت زناشویی به عمل آمد...
 • مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی
  دکتر سیمین حسینیان، شقایق زهرایی، آناهیتا خدابخشی کولائی صفحه 25
  این پژوهش، به منظور مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی انجام شد. از این رو 200 دختر و پسر (100 دختر و پسر عادی و 100 دختر و پسر فراری) به صورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. میانگین سنی نوجوانان 17 سال بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی، ابزار سنجش خانواده (FAD) و پرسشنامه سلامت عمومی (روانی) (GHQ) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و روش های آماری توصیفی و از آزمون آماری تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد...
  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، سلامت روانی، نوجوانان عادی و فراری
 • آسیب شناسی فرهنگ و اخلاق کار
  دکتر طیبه زندی پور صفحه 47
  این مقاله بر این مدعاست که فناوری، افزایش دانشها، مهارتها، تغییر ساختارها، سرمایه کلان و تخصیص بودجه بیشتر به تنهایی نمی تواند راهگشای مسائل آموزش و پرورش و ضامن رشد انسان هایی برتر و جامعه ای پویا و توسعه یافته باشد. به عبارت دیگر در بین سه عامل توسعه یعنی سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار، نیروی کار نقش محوری دارد؛ و بدون ایجاد فرهنگ یا اخلاق و وجدان کار، دو عامل دیگر اگر چه به جای خود حائز اهمیت هستند، معوق می مانند. فناوری بدون فرهنگ کار مانند علم بدون ایمان است...
 • تاثیر آموزش گروهی ایمن سازی بر استرس شغلی معلمان ابتدایی شهرستان لردگان
  سیدجمال بنی هاشمی، دکتر سیداحمد احمدی صفحه 63
  این پژوهش میزان استرس شغلی معلمان دوره ابتدایی و تاثیر شیوه آموزش گروهی ایمن سازی را بر آن در شهرستان لردگان بررسی کرده است. همچنین به مقایسه میزان استرس شغلی معلمان مرد و زن پرداخته است. متغیر مستقل در این پژوهش روش ایمن سازی در مقابل استرس به شیوه میکن بام بوده و طی 6 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش اجرا شده است. در پایان جلسه ششم از دو گروه آزمایش و گواه پس آزمون و دو هفته بعد از اتمام جلسات، آزمون پی گیری به عمل آمده است...
 • تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اختلال سلوک دانش آموزان دوره راهنمایی مدرسه امام سجاد (ع)
  قربان همتی علمدارلو، ستاره شجاعی صفحه 73
  پژوهش حاضر بر آن است که تاثیر آموزش مهارت های زندگی را بر کاهش اختلال سلوک دانش آموزان پسر دوره راهنمایی بررسی کند. به این منظور 20 نفر از دانش آموزان با اختلال سلوک 13 الی 14 ساله را از یک مدرسه به شیوه در دسترس و بوسیله پرسش نامه علائم مرضی کودکان CSI-4 انتخاب کرده و به صورت کاملا تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم نموده است. با استفاده از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل تاثیر آموزش مهارتهای زندگی را بر کاهش اختلال سلوک این دانش آموزان مورد سنجش قرار داده است...
  کلیدواژگان: مهارتهای زندگی، اختلال سلوک، دانش آموزان پسر، طرح اندازه گیری مکرر
 • شرایط پذیرش مقالات
  هیات تحریریه صفحه 95
 • شرایط اشتراک
  صفحه 96
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 97