فهرست مطالب

همای سلامت - سال سوم شماره 3 (پیاپی 14، مرداد و شهریور 1385)
 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 14، مرداد و شهریور 1385)
 • 70 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/17
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
 • «نظرسنجی»
  صفحه 5
 • خبرها
 • سال روزها و اخبار مرداد و شهریور
  صفحه 8
 • مقاله
 • شناخت پیش نیازهای تصمیم گیری مشارکتی و نقش آن در مدیریت
  وحیدرضا سلیمانی، فاطمه قلیابتاب صفحه 15
  بخش بهداشت و درمان بعد مهمی از زندگی انسان ها است و بالطبع رکن بارزی از اولویت های توسعه ملی تمامی کشورهای جهان را تشکیل می دهد. در روند توسعه ملی و توسعه هر سیستم از جمله نظام درمان هر کشور از عقب مانده ترین تا پیشرفته ترین آنها به نظر می رسد، سه عامل تعیین کننده وجود دارد: 1- آموزش 2- مدیریت 3- پژوهش. گذر به سوی توسعه ملی را مدیریت علمی و پویا رقم می زند. بهره برداری از مدیریت پیشرفت نوین می تواند سیاست گذاری عقلایی، برنامه ریزی علمی، سازماندهی مطلوب، اجرای منطقی، کنترل و نظارت دقیق و در نهایت افزایش بهره وری و رضایت از خدمات درمانی را تضمین نماید...
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، مدیریت مشارکتی، مدیریت
 • انتخاب شیوه مدیریت مناسب برای بیمارستان ها با استفاده از مدل پیوستگی رفتار رهبری تانن، باوم و اشمید
  مریم تاجور، دکتر محمد عرب، دکتر فیض الله اکبری صفحه 21
 • بررسی تطبیقی مدیریت جامع کیفیت و مدیریت از دیدگاه قرآن
  محمد ادیب حسامی، یوسف محمودی فر، احمد کس نزانی صفحه 26
 • مدیریت آموزه
 • آموزه های مدیریت «کلام اولیاء»
  صفحه 32
 • گزارش
 • هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
  دکتر امیر ساکت، دکتر علیرضا زرین آرا صفحه 33
 • ترجمه
 • دستیابی به پوشش فراگیر سلامت: توسعه نظام مالی سلامت
  علی اصغر احمد کیادلیری، حسن حق پرست صفحه 37
 • مدیریت بیماری: نتایج حاصل از تکنولوژی
  مهتاب کرمی ترجمه: مهتاب کرمی صفحه 42
 • ارائه چهارچوبی برای مدیریت دانش به عنوان پشتوانه ای برای تصمیم گیری در کمک های بشر دوستانه / امداد در بلایا
  مریم سادات وحدانی نیا ترجمه: مریم سادات وحدانی نیا صفحه 45
 • معرفی کتاب «انتخاب های هوشمندانه»
  دکتر علیرضا زرین آرا صفحه 55
 • روشها ابزار
 • روشها و ابزار ارتقای کیفیت «مشارکت کارکنان»
  صفحه 60
 • آموزش
 • مدیریت تغییر «طراحی برنامه تغییر»
  صفحه 66