فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 15 (پاییز 1384)
 • پیاپی 15 (پاییز 1384)
 • 118 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با خوانندگان
  دکتر رحمت الله نورانی پور صفحه 7
 • رابطه بین الگوهای ارتباط زناشویی و باورهای غیر منطقی بدیران دبیرستان های ملایر
  حسین سیاوشی، دکتر شکوه نوابی نژاد صفحه 9
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه الگوی ارتباط زناشویی دبیران و باورهای منطقی آنها انجام گرفت. دو پرسشنامه الگوهای ارتباط زناشویی و باورهای غیرمنطقی، توسط 171 نفر از دبیران دبیرستان، که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل و بررسی شد. نتایج نشان داد که بین الگوی ارتباط سازنده متقابل و باورهای غیرمنطقی دبیران رابطه منفی معناداری وجود دارد. اما همبستگی بین سایر الگوهای ارتباط زناشویی و باورهای غیرمنطقی مثبت و معنادار بود...
 • بررسی تحلیلی فراوانی و گستره ازدواج های خویشاوندی در والدین کودکان آهسته گام و عادی
  دکتر غلامعلی افروز، اسماعیل رئیس وند، فاطمه نصرتی صفحه 35
  تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی مقایسه ای و تحلیلی فراوانی ازدواج های خویشاوندی بین والدین کودکان عادی و آهسته گام (عقب مانده ذهنی)، بپردازد. به این منظور تعداد 400 نفر از کودکان شامل 200 کودک عادی و 200 کودک آهسته گام به عنوان گروه نمونه، در استان لرستان به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در مورد ازدواج خویشاوندی، پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه در مدارس عادی، پس از توجیه والدین نسبت به اهداف پژوهش در اختیار آنها قرار داده شد....
  کلیدواژگان: ازدواج خویشاوندی، کودکان آهسته گام (عقب مانده ذهنی)
 • مقایسه اثر بخشی دو شیوه روان درمانی گروهی با روش های تحلیل روانی و شناختی بر روی ناسازگاری زوجین
  بدری سادات بهرامی صفحه 49
  در پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی دو شیوه روان درمانی گروهی با روش های روان تحلیلی و شناختی بر روی ناسازگاری زوجین پرداخته شده، فرضیه های این تحقیق در جستجوی این مساله بود که بین اثربخشی دو شیوه روان درمانی گروهی به شیوه های روان تحلیلی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری، ابراز محبت، توافق و هم رایی، همبستگی و رضایت زوجین تفاوت معناداری وجود دارد. برای آزمودن فرضیه های مذکور طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در نظر گرفته شد...
  کلیدواژگان: روان درمانی گروهی، روش تحلیلی روانی، روش شناختی، ناسازگاری زوجین
 • ارزیابی درونی کیفیت گروهی مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتبار بخشی گروه های مشاوره و راهنمایی کشور
  حسن رضا زین آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر ولی الله فرزاد صفحه 69
  پژوهش حاضر که در محدوده پژوهش های توصیفی از نوع کاربردی واقع می شود، با هدف بهبود کیفیت گروه مشاوره و راهنمایی و پیشنهاد الگویی برای گروه های مشاوره و راهنمایی کشور جهت انجام مرحله اول الگوی اعتبار بخشی (ارزیابی درونی یا خود - ارزیابی) صورت گرفته است. بدین منظور پس از تصریح اهداف گروه در سه سطح آموزشی، پرورشی و عرضه خدمات تخصصی و با توسل به تجربیات ملی و بین المللی، الگوی عناصر سازمانی و نظرات کمیته ارزیابی درونی گروه، تعداد 10 عامل در قالب عوامل درونداد، فرایند و برونداد، مرکب از 71 ملاک و 130 نشانگر به همراه معیارهای قضاوت (معیارهای تحقق هدف) برای ارزیابی عوامل دروندادی، فرایندی و بروندادی گروه تدوین شد و با استفاده از عوامل، ملاک ها و نشانگر ها تدوین شده، ...
  کلیدواژگان: کیفیت - ارزیابی درونی، اعتبار بخشی، مشاوره و راهنمایی
 • اثر گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترهای 16-15 ساله تهرانی
  ماری بکتاش، دکتر باقر ثنائی ذاکر، دکتر پروین کدیور صفحه 93
  این پژوهش به بررسی سودمندی گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترها پرداخته است. نمونه مورد پژوهش 40 نفر شامل دخترهای 16-15 ساله و مادرانشان است که از بین دانش آموزان منطقه پنج تهران به شیوه خوشه ای انتخاب شدند. دختران بعد از مصاحبه مقدماتی به اتفاق مادرانشان در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایشی در 8 جلسه مشاوره گروهی و هر جلسه به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. یک هفته بعد از آخرین جلسه، پس آزمون روی هر دو گروه اجرا شد...
 • شرایط پذیرش مقالات
  هیات تحریریه صفحه 105
 • شرایط اشتراک
  صفحه 107
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 109