فهرست مطالب

یافته - پیاپی 11 (زمستان 1380)
 • پیاپی 11 (زمستان 1380)
 • 71 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1380/10/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فراوانی آنتی ژنهای کلاس یک و دو سیستم HLA در جمعیت خرم آباد
  طاهره زه تاب، فریده خسروی، علی محمد ورزی، سجاد آرمانفر، امید علی عادلی صفحه 5
  مولکولهای HLA از عوامل شناسایی آنتی ژنهای بیگانه هستند که ارتباط آنها با بیماری های مختلف به اثبات رسیده است. تحقیق حاضر به منظور تعیین فراوانی آنتی ژنهای HLA کلاس یک و دو در جمعیت نرمال خرم آباد به روش استاندارد لنفوسیتوتوکسیسیتی انجام شد. لازم به ذکر است که هیچ کدام از افراد مورد بررسی نسبت فامیلی با یکدیگر نداشتند.
  تعیین فراوانی آنتی ژنهای HLA کلاس یک در 50 نفر فرد نرمال نشان داد، در لوکوس A بیشترین فراوانی مربوط به آنتی ژنهای A11,A1 بود، که در مقایسه با جمعیت نرمال ایران از فراوانی بیشتری برخوردار بود.
  در لوکوس B از آنتی ژنهای HLA کلاس یک، بیشترین فراوانی مربوط به آنتی ژنها B7,B5 بود، که در مقایسه با جمعیت نرمال ایران بسیار بیشتر بود. در لوکوس C، آنتی ژن CW4 دارای بیشترین فراوانی و آنتی ژنهای CW2,CW1 کمترین فراوانی را داشتند، که در مقایسه با جمعیت نرمال ایران انتشار آنتی ژنهایCW5,CW4 در جامعه نرمال خرم آباد بیشتر بود. همچنین نتایج حاصله از تعیین فراوانی آنتی ژنهای HLA کلاس دو در 43 نفر فرد نرمال نشان داد که در لوکوس DR، آنتی ژنهای DR7,DR53 دارای بیشترین فراونی بودند؛ اما در جمعیت نرمال ایران آنتی ژنهای DR52 بیشترین فراوانی را داشتند. در لوکوس DQ، انتشار آنتی ژنهای DQ3,DQ2,DQ1 تقریبا یکسان بود، که در مقایسه با جمعیت نرمال ایران، آنتی ژن HLA DQ2 در جمعیت نرمال خرم آباد انتشار بیشتری داشت.
  مطالعه آنتی ژنهای HLA در جمعیت خرم آباد مطالعه پایه ای است که با تکیه بر آن می توان مطالعات گسترده تری از نظر بالینی، ژنتیک، نژاد شناسی و غیره انجام داد.
  کلیدواژگان: HLA، آنتی ژن، خرم آباد
 • تاثیر تزریق داخل مفصلی سوفنتانیل بعد از آرتروسکپی
  حمید خسرو ضمیری صفحه 13
  پژوهش های زیادی پیرامون تاثیر موضعی مخدرها انجام گرفته است، که بعضی معتقد به موثر بودن آنها هستند و برخی هم نظر عکس دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تزریق داخل مفصلی 7.5 μg سوفنتانیل در مفصل زانو، بعد از آرتروسکپی بود.
  مطالعه از نوع دوسوکور (double blind) بود که تعداد 60 بیمار به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شد. به گروه A (آزمایش) 7.5 μg سوفنتانیل همراه با 20ml نرمال سالین در داخل مفصل و 5ml نرمال سالین وریدی تزریق شد و گروه کنترل (گروه B) 20ml نرمال سالین در داخل مفصل و 5ml نرمال سالین به همراه 7.5 μg سوفنتانیل وریدی دریافت کرد (هدف از دادن سوفنتانیل وریدی حذف تاثیر جذب سیستمیک سوفنتانیل از سینوویوم مفصل به داخل خون بود).
  اندازه گیری درد به روش Visual analong scale مشخص کرد که درد بعد از عمل و فردای آرتروسکوپی در حال استراحت و در حال فعالیت (تاکردن فعال زانو) به طور مشخصی در گروه A کمتر بود. همچنین نیاز به مسکن در گروه A کمتر و زمان مرخص کردن بیمار از PACU هم در گروه A سریعتر بود.
  بنابراین، نتیجه می گیریم تزریق داخل مفصلی سوفنتانیل یک روش ساده، موثر، ایمن برای بیماران سرپایی و اعمال آرتروسکپی است.
  کلیدواژگان: سوفنتانیل، تزریق داخل مفصلی، PACU، VAS score
 • اثرات ژنوتوکسیسیتی عصاره الکل گل راعی
  رعنا مرادیان تهرانی صفحه 17
  گیاه گل راعی (هوفاریقون) از تیره علف چای است که در گذشته جهت درمان بیماری های متعددی از جمله؛ دردهای شدید عصبی، شب ادراری کودکان، اختلالهای پوستی، مو و افسردگی به کار می رفته است. امروزه در بسیاری از کشورها از جمله؛ آلمان به عنوان یک نوشیدنی مصرف فراوانی دارد و فرآورده های دارویی مختلفی به صورت قرص، پماد، شربت و تنتور از آن تهیه شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ژنوتوکسیسیتی عصاره الکلی این گیاه بود.
  جهت انجام این پژوهش آزمون Ames با استفاده از سوشهای TA100,TA98 سالمونلاتیفی موریوم به علت داشتن حساسیت زیاد انتخاب شد. ابتدا این دو سوش از نظر وجود یا عدم وجود جهشها و پلاسمیدهای اضافی PKM101,uvr?,rf? بررسی شد؛ سپس از سر شاخه های خشک گیاه عصاره الکلی تهیه گردید. هر دو سوش در محیط حداقل گلوکز آگار کشت داده شد و در معرض حجمهای متفاوت 10و 20 و 50 و 100 و 200 و 250 و 300 میکرولیتر عصاره الکلی قرار گرفتند. کلونی های ایجاد شده پس از 48 ساعت در شرایط 37 درجه سانتی گراد شمارش گردید.
  نتایج نشان داد که این دو سوش در محیط کشت حداقل گلوکز آگار در عدم حضور هیستیدین نیز قابل رشد و تکثیر نبوده؛ ولی در محیط master در حضور هیستیدین به خوبی رشد کردند. همچنین نتایج مشخص کرد که اثرات سیتوتوکسیسیتی در حجم بیش از 50 میکرولیتر با استفاده از سوش TA98 و بیش از 200 میکرولیتر با استفاده از سوش TA100 به تدریج ظاهر می شود.
  با توجه به ملاکهای ارزیابی، عصاره الکلی گیاه گل راعی با استفاده از دو سوش باکتریایی TA100,TA98 و با استفاده از آزمون Ames جهش زا محسوب نمی شود.
  کلیدواژگان: گل راعی، ژنوتوکسیسیتی، تست Ames
 • شیوع افسردگی در شهر تهران
  هدایت نظری، کوروش هرمزی، فرناز مشایخی، مهرناز والی زاده، فرحناز فلاحتی صفحه 23
  افسردگی یکی از شایعترین اختلالهای روانی در دنیاست. بر اساس گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، اختلالهای خلقی در صدر ده علت مهم ناتوانی و از کار افتادگی در جهان قرار دارد.
  هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان شیوع اختلالهای افسردگی در شهر تهران بود. 1191 نفر (585 نفر زن، 606 نفر مرد) از اهالی تهران که سن 20 تا 64 سال داشتند، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و با استفاده از آزمون افسردگی بک و مصاحبه بالینی بر اساس ملاک های تشخیصی DSM-IV مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلال افسردگی 22.5% بوده است. شیوع افسردگی در زنان 29.2% و در مردان 16%، که از نظر آماری تفاوت معنی دار بود. میزان شیوع اختلال افسردگی اساسی (در یک ماه گذشته) 6.7% بوده است، که این میزان در خانمها 10.1% و در آقایان 3.5% بود. 0.5% افراد نیز اختلال دیس تایمی داشتند. در این بررسی ارتباط معنی داری بین متغییرهای سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال با میزان شیوع اختلالهای افسردگی مشاهده شد؛ اما بین متغییر سن و میزان شیوع اختلالهای افسردگی ارتباط معنی دار بدست نیامد.
  با توجه به شیوع بالای اختلالهای افسردگی در این مطالعه، لزوم تجدید نظر در آموزش پزشکی و بالا بردن سطح آموزش روان پزشکی برای پزشکان عمومی احساس می شود. همچنین افزایش آگاهی اجتماعی از طریق رسانه های گروهی برای مراجعه و درمان جهت کاهش بار اقتصادی و اجتماعی این اختلالها غیر قابل انکار است.
  کلیدواژگان: افسردگی، تهران، دیستایمی، شیوع
 • راندمان کلرزنی آب آشامیدین شهر خرم آباد
  حاتم گودینی صفحه 29
  یکی از پارامترهایی که راندمان کلرزنی آب را تحت تاثیر قرار می دهد، کدورت آب است؛ به طوری که در کدورتهای بالا میزان اثر گذاری کلر بر روی باکتری ها کاهش پیدا می کند.
  مطالعه انجام شده یک مطالعه توصیفی است، که چشمه های تامین کننده آب شرب شهر خرم آباد را مورد بررسی قرار داده است. نمونه گیری به صورت هفتگی از چشمه ها انجام گرفت، بدین صورت که از هر چشمه قبل از کلرزنی یک سری نمونه سه تایی و بعد از کلر زنی سه سری نمونه سه تایی گرفته شد، سپس با استفاده از تیوسولفات سدیم، کلر موجود در سری اول سریعا و کلر موجود در سری های دوم و سوم به ترتیب 15و 30 دقیقه بعد از نمونه گیری حذف شد. نمونه ها جهت انجام آزمایشهای کلیفرم کل، اشرشیا کلی و کدورت سریعا (در زمانی کمتر از 2 ساعت) به آزمایشگاه منتقل شد.
  نتایج نشان داده است که میزان کدورت آب در اواخر اسفند و فروردین ماه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و به بالای استاندارد سازمان بهداشت جهانی می رسد، که این افزایش کدورت با راندمان کلرزنی آب فورا پس از کلرزنی، رابطه مثبت دارد. یعنی تعداد باکتری های کلیفرم و اشرشیاکلی افزایش می یابد؛ اما با گذشت زمان تماس آب با کلر، یعنی 15 و 30 دقیقه بعد از کلرزنی هیچگونه رابطه معنی داری بین کدورت و راندمان کلرزنی مشاهده نمی شود. بنابراین توصیه می شود از تزریق فوری آب چشمه ها بعد از کلرزنی به داخل شبکه های توزیع اجتناب گردد و حداقل به مدت 15 دقیقه در مخازن ذخیره، نگهداری شود.
  کلیدواژگان: کدورت، راندمان، کلرزنی
 • شیوع تخمدان پلی کیستیک در مبتلایان به آکنه
  رقیه جبرئیلی، نسرین گله دار صفحه 35
  آکنه یک بیماری التهابی مزمن فولیکولهای سباسه است، که در دوران بلوغ شروع شده و در حدود 20 سالگی رو به بهبودی می رود. آکنه ولگاریس یک مشکل شایع پوستی است که در بیماران مبتلا به تخمدان پلی کیستیک نیز مشاهده می شود.
  این مطالعه توصیفی بر روی 80 بیمار مبتلا به آکنه شدید یا هدف تعیین درصد تخمدان پلی کیستیک در مبتلایان به آکنه شدید مراجعه کننده به درمانگاه شهید رحیمی و متخصصین پوست شهر خرم آباد، بر اساس نتایج سونوگرافی انجام شد. یافته های حاصله از این مطالعه نشان داد که از 80 بیمار مبتلا به آکنه شدید، بر اساس نتایج سونوگرافی تخمدانها، 50 نفر (62.5%) PCO داشتند. ببیشترین فراوانی سنی (46.3%) متعلق به گروه سنی 24-20 سال بود. 45 درصد از بیماران اولیگو آمنوره داشتند، 3.7% مشکل نازایی داشته و 45% افراد مورد مطالعه سابقه آکنه را در خانواده ذکر نموده بودند، بیشتر بیماران از تشدید آکنه قبل از عادت ماهیانه شکایت داشتند.
  بنا بر نتایج ذکر شده، انجام سونوگرافی در مبتلایان به آکنه شدید ضروری است، چرا که به کمک آن می توان درمان مناسب تری را به کار بست.
  کلیدواژگان: تخمدان پلی کیستیک، آکنه، اولتراسونوگرافی
 • ارزیابی فوریتهای طب در بخش اورژانس
  کبری رضایی، مجتبی شیرمحمدی صفحه 39
  اصلی ترین محل پذیرش فرد دچار فوریت طبی، بخش اورژانس است. با توجه به اولویت کشوری بررسی های مربوط به فوریتهای طبی و مراکز اورژانس، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اپیدمیولویک فوریتهای طبی بیماران بستری انجام شد.
  این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی است که از 1379 تا 1380 به مدت یک سال در بخش اورژانس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد که محل بیشترین مراجعه بیماران را فوریتهای طبی، به جز اورژانسهای کودکان و زنان و زایمان است، انجام گرفت. حجم نمونه شامل 50 درصد کل بیماران بستری در طی یک سال نمونه گیری بود. پرسشنامه مربوط به جمع آوری داده ها در بخش اورژانس توسط پژوهشگر به روش مصاحبه، مشاهده و استفاده از مدارک پزشکی بیماران تکمیل شد.
  در مجموع 1220 بیمار در این بررسی شرکت داشتند که 57.8 درصد مرد بودند و از نظر سنی 36.5 درصد در محدوده سنی 69-50 سال قرار داشتند. 81.5 درصد موارد متاهل بودند. 15.5 درصد به وسیله برانکارد مراجعه نمودند. 30.5 درصد مراجعات در فصل پاییز اتفاق افتاده بود. 79.5 درصد هنگام پذیرش هوشیار بودند. 40.2 درصد فوریتهای قلبی عروقی داشتند و 1.8 درصد فوت شده بودند. 12 درصد بیماران به طور رایگان درمان شده بودند و میانگین پرداخت هزینه در 88 درصد باقیمانده 460540 ریال بود. بیشترین اقدام انجام شده؛ الکتروکاردیوگرافی بود. ارتباط بین علت مراجعه بیماران با مشخصه های سن، جنس، وضع تاهل، مرگ و پرداخت هزینه (P=0.000) معنی دار بود. رقم مسمومیت ها تقریبا دو برابر سایر مطالعات بود.
  با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد مسوولین محترم بهداشتی - درمانی، استراتژی های اصولی را جهت خدمت رسانی مطلوب به بیماران در مراکز اورژانس را تدوین نمایند.
  کلیدواژگان: فوریتهای طبی، علل مراجعه، اپیدمیولوژی
 • بررسی باکتریولوژیک اسهال حاد کودکان زیر ده سال و سروتایپینگ سویه های جدا شده
  رسول یوسفی مشعوف، غلامحسین صدری، محمد فلاح صفحه 45
  اسهال در کودکان از علل عمده مرگ و میر، سو تغذیه و عقب ماندگی های ذهنی و جسمی است. هدف اصلی این طرح جداسازی عوامل شایع باکتریایی اسهال حاد کودکان زیر ده سال و بررسی عوامل زمینه ای و همچنین تعیین سروتایپ سویه های جدا شده است.
  پژوهش به صورت توصیفی - مقطعی انجام شده و جامعه آماری آن را تعداد 544 کودک 3 ماهه تا 10 سال شهر همدان و حومه تشکیل می دادند که با بیماری اسهال حاد به مراکز درمانی شهر جهت کشت مدفوع ارجاع شده بودند. برای جداسازی اولیه پاتوژنهای معمول مانند شیگلا و سالمونلا از محیطهای اختصاصی و افتراقی سلنیت F و سالمونلا - شیگلا آگار (آگارSS) و برای اشریشیا کلی پاتوژن از محیط کشت EMB و برای یرسینیا آنتروکولیتیکا از محیط مایع PBS و محیط اختصاصی سفسولیدین - ایرگازان نووبیوسین آگار (CIN agar) استفاده شد. برای شناسایی نهایی از تستهای افتراقی بیوشیمیایی و آنتی سرمهای اختصاصی پلی والان و منووالان استفاده شد.
  از مجموع 544 نمونه های آزمایش شده تعداد 134 نفر (24.6%) به یکی از باکتری های پاتوژن آلوده بودند که به ترتیب اشریشیا کلی انتروپاتوژن (EPEC) 88 مورد (65.8%) شیگلاها 26مورد (19.5%)، سالمونلاها 13 مورد (9.5%) و یرسینیا انتروکولیتیکا 7 مورد (5.2%). بر اساس نتایج سروتایپینگ، فراوانترین سروتایپ شناسایی شده اشریشیا کلی 055 با 34 مورد (38.6%) و کمترین سروتایپ اشریشیا کلی 0119 با 9 مورد (10.3%) بود. فراوانترین سروتایپ شیگلافلکسنری 12 مورد (46.2%) و کمترین آن شیگلابویدی با 3 مورد (11.6%) بود. فراوانترین سروتیپ سالمونلاها نیز سالمونلا پاراتیفی B و تیفی هر کدام 4 مورد (30.8%) و کمترین سروتیپ، پاراتیفی C,A هر کدام یک مورد (7.7%) بودند.
  با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، شناخت و بررسی عوامل ایجاد کننده اسهال کودکان در مناطق جغرافیایی مختلف به طور منظم و ادواری ضرورت داشته و بایستی علاوه بر جداسازی عوامل شناخته شده کلاسیک، عوامل نوظهور نیز با راه اندازی روش های جدیدتر و تجهیز آزمایشگاهی تشخیص طبی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: عوامل باکتریایی، اسهال حاد، سروتایپینگ
 • بررسی مشکلات رابطین مراکز بهداشتی درمانی شهری استان لرستان
  صفحه 53
  رابطان بهداشت پیشتازان همیاری عمومی هستند که داوطلبانه قدم در راه مشارکت مردم و تامین ارتقا سطح سلامت جامعه گذاشته اند. بر اساس مطالعات، به طور متناوب این قشر فداکار از ادامه همکاری خود، به دلایل مختلفی امتناع می نمایند. لذا بررسی و شناخت مشکلات این گروه، از قطع ارتباط آنها پیشگیری خواهد کرد.
  پژهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که با هدف تعیین مشکلات رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی استان لرستان در سال 1379 انجام گرفت. تعداد 491 نفر از بین 1813 نفر به روش تصادفی ساده با دقت 0.04 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای دو قسمتی بود که شامل؛ مشخصات فردی و مشکلات رابطین بهداشتی بود.
  رابطین دارای سطوح متفاوتی از مشکلات بودند به طوری که مشکلات اقتصادی - اجتماعی، با X(bar)=4.62 اولویت اول را کسب نموده بود و پس از آن به ترتیب مشکلات مربوط به مرکز X(bar)=4.34، فرهنگی X(bar)=3.7، مشکلات ارتباطی X(bar)=3.12، آموزش توجیهی X(bar)=2.33، و خانوادگی X(bar)=0.43 قرار داشتند. آزمون آماری بین مشکلات رابطین و سطح تحصیلات همسر (P=0.01) و بین وضعیت تاهل و مشکلات ارتباطی (P=0.02)، همچنین بین شغل و میانگین مشکلات رابطین (P=0.03) و میزان درآمد با مشکلات اقتصادی اجتماعی رابطین ارتباط معنی داری نشان داد، که می تواند منجر به قطع همکاری آنان شود.
  با توجه به نتایج پژوهش و لزوم مشارکت اجتماعی و اهمیت نقش رابطین بهداشتی، نیاز به افزایش انگیزه آنها، رفع مشکلات آنها و برنامه هایی جهت بهینه کردن محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای این قشر فعال اجتماعی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: رابطین بهداشتی، مشکلات، مراکز بهداشتی درمانی شهری
 • وقوع SCC بدنبال مسمومیت با آرسنیک در یک زن و شوهر گزارش موردی
  سعید جمشید شیرازی صفحه 59
  SCC یکی از شایع ترین تومورهای غیر ملانوسیتی است. آرسنیک موجود در چاه های قدیمی و مناطقی که بهداشت آب رعایت نمی شود، یکی از عوامل شایع آن است. در این مطالعه یک زن و شوهر هر دو با سابقه آرسنیسم مزمن که با آزمایش مو و ناخن ثابت شده بود، دچار ضایعات SCC شده بودند. شوهر دچار هیپرکراتوز کف دست و پا و نقاط دپیگمانته بود و همسر وی 6 ماه بعد با زخم ایندوره در گوشه راست مراجعه کرده بود. آزمایش رادیواکتیو، وجود آرسینیسم را در مو و ناخن نشان داد.
  کلیدواژگان: SCC، آرسنیم مزمن، مو و ناخن
 • اخبار علمی، پژوهشی
  صفحه 63