فهرست مطالب

علمی شیلات ایران - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 55، تابستان 1385)

مجله علمی شیلات ایران
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 55، تابستان 1385)

 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/27
 • تعداد عناوین: 17
|
 • نعیم آلبوغبیش، غلامرضا حمیدیان صفحه 1
  در این تحقیق تعداد 20 عدد ماهی بنی (Barabus sharpeyi) بالغ، سالم و هم اندازه مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور مطالعه میکروسکوپی، از نواحی مختلف بدن شامل لب، باله، سر، نواحی پشتی (زیر باله پشتی) ، جانبی (روی خط جانبی) و شکمی نمونه هایی به ضخامت حداکثر 0. 5 سانتیمتر تهیه گردید. سپس به روش استاندارد و معمول تهیه مقاطع بافتی، برش هایی به ضخامت 5 تا 6 میکرومتر، تهیه و مورد رنگ آمیزی H& E و PAS قرار گرفتند. جهت مطالعه هیستومتریک و تعیین میزان پراکنش سلول های هشدار دهنده در پوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی، تعداد این سلولها در 100 میکرومتر از طول اپیدرم هر ناحیه، مورد شمارش و بررسی مقایسه ای قرار گرفت. نتایج مشاهدات میکروسکوپیک نشان داد که در لایه های میانی تا عمقی تر بافت پوششی سنگفرشی مطبق شاخی نشده اپیدرم پوست نواحی مختلف بدن (به جز پوست ناحیه خارجی لب) ، سلول های بسیار بزرگ و حجیمی به نام سلول های هشدار دهنده وجود دارد. این سلولها دارای هسته ای یوکروماتین و بزرگ با سیتوپلاسمی وسیع می باشند که در رنگ آمیزی PAS واکنش منفی نشان داده و بدینوسیله از سلولهای جامی شکل که در رنگ آمیزی PAS واکنش مثبت دارند، بخوبی قابل تمایز می باشند. شکل و تعداد این سلول ها در نواحی مختلف پوست متفاوت می باشد که این اختلاف تعداد، به جز در نواحی پشتی، شکمی و باله در بقیه موارد معنی دار بود (P< 0. 05). بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان پوست ماهی بنی را از لحاظ پراکنش سلول های هشدار دهنده به 4 ناحیه مختلف تقسیم کرد: 1- پوست ناحیه خارجی لب که فاقد سلول هشدار دهنده می باشد.
  2- پوست ناحیه سر با 14. 814± 0. 304 عدد سلول هشدار دهنده در 100 میکرومتر از طول اپیدرم.
  3- پوست نواحی پشتی با 27. 628± 1. 167، شکمی با 28. 228± 1. 541 و باله ها با 29. 629± 0. 314 عدد سلول هشدار دهنده در 100 میکرومتر از طول اپیدرم.
  4- پوست ناحیه جانبی با 47. 497± 0. 512 عدد سلول هشدار دهنده در 100 میکرومتر از طول اپیدرم که دارای بیشترین تعداد می باشد.
  کلیدواژگان: پوست، ماهی بنی، Barbus sharpeyi، سلول هشدار دهنده، بافت شناسی
 • حسین خارا، شعبانعلی نظامی، مسعود ستاری، سیدفخرالدین میر هاشمی نسب، سیدعباس موسوی صفحه 9
  انگلهای گوارشی ماهیان اقتصادی تالاب بوجاق کیاشهر (اردک ماهی، ماهی کپور، ماهی سیم پرک، لای ماهی، ماهی کاراس، بچه ماهی سفید، ماهی کلمه و ماهی سرخ باله) در سال 1381 مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله ماهی کاراس، بچه ماهی سفید و ماهی سیم پرک فاقد انگلهای گوارشی بودند. این در حالی است که پنج گونه دیگر ماهیان این تالاب به یکی از سه انگل گوارشی Raphidascaris acus، Caryophyllaeus fimbericeps و Asymphylodora tincae آلوده بودند. از اردک ماهی و ماهی سرخ باله انگل R. acus جداسازی شد که بترتیب میانگین شدت آلودگی± انخراف معیار این انگل در دو ماهی 11± 11. 15 عدد (دامنه تعداد 1 تا 30 عدد) و 1. 8± 0. 83 عدد (دامنه تعداد 1 تا 4 عدد) ، میزان شیوع 15. 4 درصد و 20. 2 درصد و میانگین فراوانی 1. 69 عدد و 0. 38 عدد بود. در ماهی کپور و ماهی کلمه فقط انگل C. fimbericeps دیده شد که بترتیب میانگین شدت آلودگی± انحراف معیار، 46. 33± 30. 30 عدد (دامنه تعداد 2631 تا عدد) و 0± 5 عدد (دامنه تعداد 5 عدد) ، میزان شیوع 46. 5 درصد و 2. 78 درصد و میانگین فراوانی 15. 48 عدد و 0. 14 عدد بدست آمد. انگل A. tincae نیز تنها در لای ماهی تالاب بوجاق مشاهده شد که میانگین شدت آلودگی± انخراف معیار 0± 20 عدد (دامنه تعداد 20 عدد) ، میزان شیوع 25 درصد و میانگین فراوانی 5 عدد بود. برای انگل R. acus ماهی سرخ باله اولین بار است که در ایران بعنوان میزبان جدید معرفی می گردد. انگل C. fimbericeps نیز در ماهی کپور قبلا دیده شده است، اما ماهی کلمه تالاب بوجاق برای اولین بار بعنوان میزبان جدید این انگل در ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: انگل، ماهی، تالاب بوجاق، استان گیلان
 • علیرضا رحمانی، حمیدرضا احسانی صفحه 19
  آمونیوم از ترکیبات مهمی است که در هنگام پرورش ماهی در آب تولید می شود. افزایش pH می تواند ضمن تبدیل آن به آمونیاک در غلظتهای کم باعث مرگ ماهی گردد. از جمله روش های مطرح در حذف این مواد، نیتریفیکاسیون، تبادل یون و ایر استریپینگ می باشند. در این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده مجدد از آب مصرف شده در حوضچه های پرورش ماهی مدار بسته، از روش تبادل یون به وسیله زئولیت کلینوپتی لولایت برای حذف آمونیوم و از فرآیند ایراستریپینگ برای زدایش آمونیوم از محلول زئولیت پایلوت استفاده شده است.
  در این تحقیق ابتدا خصوصیات تبادل یونی نمونه زئولیت کلینوپتی لولایت دانه بندی شده منطقه سمنان در سیستم پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس روش ترکیبی تبادل یون و ایر استریپینگ به منظور حذف آمونیوم از پساب حاصل از احیای ستون مبادله کننده استفاده شد.
  نتایج بدست آمده ظرفیت تبادل کاتیونی نمونه در سیستم پیوسته را تا نقطه شکست 7. 61 تا 11. 22 و ظرفیت کل آن را 16. 31 تا 19. 5 میلی گرم آمونیوم در گرم وزن مبادله کننده نشان داد. همچنین راندمان احیای شیمیایی ستون با استفاده از محلول کلرورسدیم 1 نرمال 94. 9 تا 99. 1 و با استفاده از ایراستریپینگ بر روی محلول احیا جهت حذف آمونیوم حاصل از پساب احیا در حدود 92 درصد در فاصله زمانی صفر تا 16 ساعت بدست آمد. 55 درصد از آمونیاک آزاد شده جذب اسید شده و باقیمانده آن در هوا دفع می گردید.
  بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان کاربرد روش حاضر را بعنوان یک روش تکمیلی در سیستمهای مدار بسته پرورش ماهی جهت حذف ازت آمونیاکی از پساب پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: آمونیوم، زئولیت، ایراستریپینگ، پرورش ماهی
 • عباس زمانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول مدنی، علی جوهری، محمدرضا کلباسی، مهرداد فرهنگی صفحه 29
  به منظور مطالعه تاثیر دستکاری کروموزومی ماهی قزل آلای رنگین کمان بر فعالیت آنزیمهای گوارشی، فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، کیمو تریپسین، آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در ماهیان دیپلوئید و تریپلویید ماده این گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. بین فعالیت آنزیم پپسین در معده ماهیان مورد بررسی به لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت (P> 0. 05). اندازه گیری فعالیت آنزیمهای تریپسین و کیمو تریپسین در روده و ضمایم پیلوریک ماهیان نشان داد که اختلاف معنی داری بین فعالیت آنها در اندامهای مورد بررسی وجود ندارد (P> 0. 05). همچنین فعالیت آنزیمهای آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در روده و ضمایم پیلوریک در ماهیان مورد بررسی، اختلاف معنی داری را نشان نداد (P> 0. 05). این نتایج نشانگر آنست که دستکاری کروموزومی ماهی قزل آلای رنگین کمان تاثیر قابل توجهی بر تغییر فعالیت آنزیمهای گوارشی مورد بررسی در تحقیق حاضر را نداشته است.
  کلیدواژگان: آنزیمهای گوارشی، قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss
 • سید رضا سیدمرتضایی، نیاز محمد کر صفحه 37
  تفریخگاه های میگو در جهان به شدت به مولدین وحشی وابسته هستند و از جمله عوامل بیماریزایی که می تواند این صنعت را مورد مخاطره قرار دهد، مشکلات آلودگی قارچی است. مطالعه حاضر در دو دوره تکثیر در سالهای 81-1380 روی 140 نمونه لارو میگوی سفید هندی انجام شده است. نمونه ها در شرایط کاملا استریل از آب، غذای زنده (جلبک کتوسروس) و مراحل مختلف لاروی Penaeus indicus برداشته و بر روی محیط کشت سابرود کستروزآگار (SDA) حاوی کلروامفنیکل کشت گردید. سپس از دیگر محیط های اختصاصی، محلول چاپکس آگار - محیط PYGSA و محیط آگار مغذی جهت تشخیص نهایی استفاده گردید. در این مطالعه 10 گونه قارچ جدا و شناسایی گردید که می توان به فوزاریوم، آسپرژیلوس، آسپرژیلوس نایجر، پنی سیلیوم، کلادوسپوریوم، تریکوتشیوم، موکور و مخمر اشاره کرد. گونه غالب قارچ جدا شده، قارچ فوزاریوم بوده است. به طور کلی قارچ های شناسایی شده در این پژوهش همگی فرصت طلب بودند.
  کلیدواژگان: میگوی سفید هندی، Penaeus indicus، قارچ، خوزستان، ایران
 • حمیدرضا شاه محمدی صفحه 45
  برای استخراج فرمول ساخت بویه صیادی از جنس کوپلیمراتیلن وینیل استات (EVA) این تحقیق به روش مهندسی معکوس انجام گردید. برای آن منظور از آزمایشهای تجزیه شیمیایی و دستگاهی پیشرفته از جمله DSC و TG،FTIR بر روی محصول نهایی و مواد میانی خط تولید (که از یک کارخانه خارجی بدست آمده بود) استفاده شد. نهایتا ترکیبات بکار رفته بصورت کمی و کیفی شناسایی و بهمراه مطالعات تئوریک فرمول ساخت بشرح زیر تعیین گردید:کوپلیمراتیلن وینیل استات PHR 84، پلی اتیلن سبک PHR 16، یآزو دی کربن آمید 6، اکسید روی 3، کائولین 3، دی کیومیل پراکساید 1. 7، استئاریک اسید 2 و رنگ به میزان دلخواه (همه نسبتها به PHR).
  کلیدواژگان: بویه، کوپلیمر اتیلن وینیل استات (E، V، A)، اسفنج ساختمانی
 • علیرضا شناور ماسوله، محمود معصومیان، مسعود ستاری، سهیل بازاری مقدم، جلیل جلیل پور، شهنام شفیعی، نرجس نوشی ماسوله، مریم نوشالی، مهدی معصوم زاده صفحه 55
  در تحقیقات انجام شده بر روی 2600 عدد بچه ماهی خاویاری (سال 1380) از گونه های مختلف، شامل قره برون (2242 عدد) ، ازون برون (150 عدد) ، شیپ (150 عدد) و فیل ماهی (58 عدد) در کارگاه های پرورش ماهیان خاوریاری شهید بهشتی و شادروان دکتر یوسف پور، سه گونه انگل جدا شد که عبارتند از: Diplstomum spathaceum; Gyrodactylus sp. و. Trichodina sp.
  درصد شیوع و میانگین شدت آلودگی به دیپلوستوموم در بچه ماهیان قره برون بترتیب 5. 49 درصد و 1. 66 عدد، در بچه ماهیان ازون برون 0. 66 درصد و 1 عدد و در بچه فیل ماهیان 22. 41 و 5. 38 عدد بود.
  در بچه ماهیان شیب آلودگی به دیپلوستوموم مشاهده نشد. درصد شیوع و میانگین شدت آلودگی به تریکودینا در بچه ماهیان قره برون بترتیب 45. 05 درصد و 76. 14 عدد، بچه ماهیان ازون برون 44 درصد و 5. 38 عدد، بچه ماهیان شیپ 36 درصد و 63. 51 عدد و در بچه فیل ماهیان 32. 76 درصد و 34. 73 عدد بود.
  بطور کلی در بچه ماهیان خاویاری مورد بررسی در دو کارگاه درصد شیوع به Gyrodactylus sp. 0. 46 درصد، در بچه ماهیان قره برون 0. 36 درصد و در بچه ماهیان ازون برون 2. 66 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: ماهیان خاویاری، انگل دیپلوستوموم، تریکودینا، ژیروداکتیلوس
 • علی اکبر صالحی. غلامعباس زرشناس صفحه 63
  این طرح به منظور بررسی امکان تکثیر میگوی موزی Penaeus merguiensis در استان هرمزگان در کارگاه تکثیر کلاهی اجرا شد. در تاریخ 81. 3. 7 تعداد 12 عدد مولد میگوی موزی از صیدگاه های منطقه سیریک صید و به کارگاه تکثیر مذکور حمل گردید. میگوهای مولد در دو حوضچه 6 تنی به تعداد مساوی ذخیره سازی شدند. برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب شامل اکسیژن برابر با 6 میلیگرم در لیتر، دمای آب 30 درجه سانتیگراد، شوری 32 گرم در لیتر و pH=8. 2 در هر روز در دو نوبت اندازه گیری و تا آخر مرحله تکثیر نگه داشته شدند.
  از هر عدد مولد میگوی موزی بطور میانگین در حوضچه اول، 138600 عدد و در حوضچه دوم 160000 عدد ناپلی تولید گردید، که پس از 21 روز در حوضچه اول، 43766 عدد و از حوضچه دوم، 33600 عدد پس لارو 15 روزه بدست آمد. درصد بازماندگی از مرحله ناپلی تا پست لارو 15 روزه بترتیب 31 و 21 درصد محاسبه گردید.
  تغذیه از مرحله N6 بوسیله زی شناور گیاهی کیتوسروس شروع و در مراحل مایسیس و پست لارو بوسیله آرتمیا ادامه یافت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تکثیر این گونه میگو براحتی امکانپذیر می باشد.
  کلیدواژگان: میگوی موزی، Penaeus merguiensis، تکثیر، استان هرمزگان
 • شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان
  کیوان عباسی صفحه 73
  شفارود در ناحیه جنوب غربی دریای خزر قرار داشته و از نظر تخم ریزی گونه های مهاجر، تغذیه ماهیان دریایی و داشتن جمعیت های خاصی از ماهیان دارای اهمیت می باشد. این بررسی بطور فصلی از پاییز 1380 تا تابستان 1381 در 7 ایستگاه مطالعاتی از دهانه رودخانه تا سرچشمه صورت گرفت و نمونه برداری با استفاده از دستگاه الکتروشوکر، تور پرتابی و پره و با هدف شناسایی، تعیین فراوانی و پراکنش زمانی و مکانی ماهیان و نیز تقش کنونی این رودخانه در بازسازی ذخایر گونه های مهاجر و مصبی انجام پذیرفت. در این بررسی 1912 نمونه ماهی زیست سنجی گردید که متعلق به 21 گونه و زیر گونه از 8 خانواده بودند. خانواده کپور ماهیان با 10 گونه و فراوانی نسبی 62. 87 درصد، در تمامی ایستگاه ها و فصول غالب بود. بیشترین انتشار مربوط به گونه های Neogobius gorlap، Capoeta capoeta gracilis، Alburnoides bipunctatus و Barbus lacerta cyri بود و این گونه ها بترتیب با فراوانی 25. 58، 20. 61، 19. 87 و 8. 37 درصد بیشترین جمعیت ماهیان این رودخانه را دارا می باشند. ماهیان رودخانه ای 11 گونه، ماهیان دریایی (مصبی) 6 گونه، ماهیان مهاجر 4 گونه و 5 گونه نیز ماهیان غیر بومی بودند. این بررسی نشان داد که شفارود دارای توان بالقوه خوبی در بازسازی ذخایر ماهیان مهاجر بوده و مصب آن بستر خوبی برای تغذیه و رشد بچه ماهیان دریایی می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی، شفارود، استان گیلان، ایران
 • شهرام عبدالملکی صفحه 87
  ذخایر ماهی سفید طی چند دهه گذشته تحت تاثیر عواملی چون صید بی رویه، از بین رفتن محل های تخمریزی و تکثیر مصنوعی و رهاسازی انبوه شاهد نوسانات و تغییرات زیادی بوده است. بطوریکه میانگین صید آن در دهه های 26-1316، 56-1346 و 76-1366 بترتیب 3110، 990 و 8505 تن بوده است. همچنین در چند دهه اخیر حداقل میزان صید سالانه مقدار 121 تن در سال 1343 و حداکثر صید آن 11175 تن در سال 1373 بود که 92 برابر اختلاف نشان می دهد.
  مقدار صید ماهی سفید در واحد تلاش (صید در هر باره پره کشی) نیز تغییرات زیادی را نشان می دهد. به طوری که مقدار آن در سال 1350 حدود 17 کیلوگرم، در سال 1368 به مقدار 216 کیلوگرم و در سال 1378، حدود 112 کیلوگرم بوده است. کاهش صید در واحد تلاش در سال 1378، بدلیل افزایش تعداد پره کشی ها بمیزان 3. 8 برابر (نسبت به سال 1368) در اثر افزایش تعداد شرکتهای تعاونی پره می باشد.
  مقدار بیوماس محاسبه شده برای ماهی سفید برای سال 1350 حدود 1300 تن بود و طی سالهای 1369 تا 1379 از 18489 تا 25400 تن در نوسان می باشد. میانگین بیوماس ماهی سفید در ده سال اخیر 22750 تن بوده که نسبت به سال 1350 بیش از 17 برابر افزایش نشان می دهد. صید انجام شده طی ده سال اخیر 35 تا 46 درصد بیوماس سالانه بوده و برداشت بیش از حداکثر محصول قابل برداشت بعلاوه پایین آمدن میانگین وزن بچه ماهیان رهاسازی شده و کاهش ضریب بازگشت، باعث گردیده ذخیره ماهی سفید طی سالهای 1377 و 1378 روند کاهشی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ماهی سفید، ارزیابی ذخایر، دریای خزر، ایران
 • احمد قرایی، عباس اسماعیلی ساری، رجب محمد نظری، رقیه کرمی، محسن شهریاری مقدم صفحه 101
  اثرات سمیت کلرید جیوه با غلظت های 0. 07 تا 0. 115 میلیگرم در لیتر در بچه ماهیان سفید در تابستان 1384 مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه تعیین LC50 و حداکثر غلظت مجاز سم کلرید جیوه برای ماهیان سفید بود. آزمایشها در 10 تیمار و 3 تکرار به همران شاهد و بر اساس روش OECD و بصورت ساکن انجام پذیرفت. در طول آزمایشها، عواملی شامل: pH، سختی، اکسیژن محلول در آب و دما مورد سنجش قرار گرفتند که بترتیب 7. 8±0. 1، بالای 7 میلیگرم در لیتر و 27±1 درجه سانتیگراد و میزان یونهای So4-2، Mg، K، Fe و P بترتیب 1، 0. 02، 12، 360 و 20 میلیگرم در لیتر اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که میزان LC50 96 ساعت کلرید جیوه بر روی بچه ماهیان سفید 0. 2±1 گرمی 0. 086 میلیگرم در لیتر می باشد. میزان LC10، LC50 و LC90 محاسبه گردید. بر این اساس حداکثر غلظت مجاز، (M. a. c. Value) کلرید جیوه در بچه ماهیان 0. 0086 میلیگرم در لیتر تعیین گرید. میزان انباشتگی جیوه در بافتهای عضله، کلیه و آبشش در 24 ساعت اول به ترتیب 1. 55، 16. 1، 22. 7 و در 96 ساعت بترتیب 2. 9، 16. 84 و 26. 65 میلیگرم در لیتر تعیین گردید. بررسی نتایج مشخص نمود که میزان جذب جیوه در بافتهای عضله، کلیه و آبشش در 24 ساعت اول بترتیب 14. 75، 153. 39، 216. 11 برابر و در 96 ساعت بترتیب 33. 8، 198. 1 و 313. 5 برابر غلظت جیوه محیط شان بوده است. بر اساس نتایج بیشترین انباشتگی و تاثیر آلودگی در آبشش و کمترین در بافت عضله می باشد و انباشتگی جیوه در اندام مورد بررسی با میزان غلظت آن در محیط رابطه مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: ماهی سفید، Rutilus frisii Kutum، کلرید جیوه، LC96h
 • عیسی کمالی، تورج ولی نسب، حسین عمادی صفحه 109
  این تحقیق به منظور شناخت ساختار سنی جمعیت ماهی سرخو معمولی (Lutjans johni) در استان هرمزگاه اجرا درآمد. نمونه برداری، از اردیبهشت ماه 1375 تا تیر ماه 1376 بطور ماهانه انجام شد. جمعا 613 ماهی جمع آوری گردید که از این تعداد 567 نمونه به روش مشاهده ظاهری سنگ گوش تعیین سن شدند. نتایج نشان داد که طی سال تنها یک لایه تیره و یک لایه روشن تشکیل می گردد. در مقایسه بین سن های برآورد شده به دو روش تعیین سن با استفاده از سنگ گوش اختلاف معنی دار بویژه در سنین 1 تا 6 سال و کل نمونه ها مشاهده شد (P<0. 05). رابطه سن با طول ماهی برای این گونه بر اساس معادله فون بر تالانفی و با استفاده از روش حداقل مجذورها بدست آمد که عبارت بود از:
  Lt=89 (1-e-0. 165(tN×) )

  همچنین رابطه بین طول و وزن ماهی مورد بررسی قرار گرفت و معادله زیر بدست آمد:
  W= (4×10-5) ×L2. 8214
  کلیدواژگان: سرخو معمولی، Lutjanus johni، سن، سنگ گوش، خلیج فارس، ایران
 • فرامرز لالویی، سهراب رضوی گیل کلایی، محجوبه نیرانی، محمد جواد تقوی صفحه 119
  در این بررسی 100 عدد ماهی کیلکای معمولی از حوضه جنوبی دریای خزر (50 عدد از منطقه امیرآباد در استان مازنداران و 50 عدد از منطقه بندر انزلی در استان گیلان) جمع آوری گردید. DNA با روش فنل - کلوفرم از بافت باله ماهی استخراج شد. واکنش PCR با استفاده از یم جفت پرایمر از توالی نوکلوئیدهای ناحیه D-Loop مولکول mtDNA انجام شد که در نتیجه آن محصول PCR در کلیه نمونه ها حدود 1015 جفت باز بدست آمد. جهت هضم آنزیمی محصول PCR از 13 آنزیم مورد استفاده، 5 آنزیم (Nda II, Mae III, Msp I, Hae III, Acy I) الگوهای پلی مورفیک را نشان دادند که در نتیجه آن 9 هاپلوتیپ مختلف بدست آمد. فاصله ژنتیکی بین هاپلوتیپها از 0. 0073 تا 0. 0369 متغیر بود. میانگین عددی تنوع هاپلوتیپ ها 0. 7339±0. 00068 و تنوع نوکلوتیدی 0. 0000±0. 0098 بود. همچنین اختلاف نوکلوتیدی بین جمعیت ها 0. 01 درصد بود.
  بر اساس نتایج حاصله و آنالیز آماری داده ها، تفاوت بین هاپلوتیپها معنی دار بود ((P? 0. 01 و بنابراین می توان گفت ساختار ژنتیکی متفاوتی بین دو منطقه نمونه برداری مشاهده گردیده است.
  کلیدواژگان: ماهی کیلکا معمولی، PCR-RFLP، Clupeonella cultriventris، تنوع ژنتیکی، دریای خزر
 • تورج ولی نسب، غلامعباس زرشناس، محمدرضا فاطمی، سید مسلم اتوبیده صفحه 129
  با توجه به اهمیت گونه های مختلف آبزی موجود در تور ترال میگو و نقش آنها در اکوسیستم دریا، مطالعه بر روی ترکیب صید ضمنی میگو به روش ترال کف روب در سال 1381 طی ماه های مهر و آبان در حد فاصل منطقه دارسرخ در شرق جزیره هرمز با موقعیت جغرافیایی 27, 4? N و 56, 30? E و منطقه طولا با موقعیت جغرافیایی 27, 07? N و مرتبه تور کشی در فصل صید میگو در آبهای استان هرمزگان در سال 1381 انجام شد که در مجموع صید نمونه برداری شده به 6050 کیلوگرم رسید.
  طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق 88 گونه آبزی متعلق به 50 خانواده شناسایی شد، که به تفکیک از 67 گونه ماهی استخوانی متعلق به 38 خانواده، 9 گونه ماهی غضروفی متعلق به 6 خانواده، 3 گونه نرمتن از 3 خانواده و 9 گونه سخت پوست متعلق به 3 خانواده بودند.
  گونه های آبزی کوچک دورریز 49. 4 درصد، گونه های درشت دورریز، 18. 7 درصد، گونه های تجاری 4. 7 درصد و گونه های میگو 27. 2 درصد از کل صید را بخود اختصاص دادند.
  نسبت وزنی صید ضمنی 2. 67 برابر میگو و همچنین نسبت وزنی صید میگو 27. 2 درصد از کل صید را شامل شده است.
  کلیدواژگان: صید ضمنی، ترال، میگو، استان هرمزگان، خلیج فارس
 • مهران یاسمی، امین کیوان، غلامحسین وثوقی، محمدرضا احمدی صفحه 139
  این بررسی با هدف معرفی خانواده های اصلی و شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان در سواحل آبهای ساحلی خلیج فارس در محدوده استان خوزستان از منطقه آبی بحر کانسر تا خورموسی واقع در مصب رودخانه بهمنشیر از فروردین ماه 1382 تا خرداد ماه 1383 با استفاده از روش مورفومتریک و مریستیک صورت پذیرفت. برای این منظور تعداد 671 نمونه ماهی که توسط تور ترال کف روب صید شده بودند یا از بازار فروش ماهی، در صیدگاه های عمده استان جمع آوری گردیدند، استفاده بعمل آمد. نمونه برداری بصورت فصلی در 7 منطقه انجام گرفت. در این ماهیان 36 ویژگی شامل 18 ویژگی مورفومتریک (قابل اندازه گیری) ، 11 ویژگی مریستیک (قابل شمارش) و 7 ویژگی ظاهری بدن برای نمونه ها مورد اندازه گیری و سنجش قرار گرفت. بررسی و آنالیز داده های ثبت شده از ویژگی های مورفومتریک، رسم دندروگرام های مربوط به روش آنالیز خوشه ایو تطبیق اطلاعات مورفومتریک و مریستیک ماهیان بررسی شده با فهرست اسامی شاخص شناسایی گونه ها مشخص نمود که 6 خانواده اصلی و غالب شامل: Citharidae, Psettodidae, Bothidae, Paralichtidae, Cynoglossidae, Soleidae در منطقه وجود دارد و نتیجه حاکی از شناسایی گونه خانواده های فوق الذکر حضور 25 گونه از این ماهیان را در آبهای ساحلی خلیج فارس محدوده استان خوزستان به اثبات رسانید. گونه های شناسایی شده عبارتند از: Brachirus orientalis, Parachirus marmoratus, Monochirus lutenus, Solea elongate (از خانواده Soleidae) ، گونه های ‍C. puncticeps, C. bilineatus, C. arel, C. lachneri, Cynoglossus durbansis (از خانواده Cynoglossidae) ، گونه هایPoecilopstei javanicus, P. navaleusis, P. malayanus, P. elevatus, P. arisius, Pseudorombus annulatus و Paralichodes alguensis (از خانواده Paralichtidae) ، گونه های Psettina brevirctis, Engyprosopon grandisquama, L. natalensis, L. pectoralis, Laeopes guentheri, A. arabicus, Arnoglossus aspilos (از خانواده Bothidae) گونه Psettdes erumei (از خانواده Psettodidae) و گونه Citharoides macrolepis (از خانواده Citharidae).
  کلیدواژگان: کفشک ماهی شکلان، Pleuronectiformes، مورفومتریک، مریستیک، استان خوزستان، خلیج فارس، ایران
 • یافته های علمی کوتاه
 • سعیده کریمی، محمدرضا مسعود، لیلا مهدیزاده فانید، محبوبه حاجی رستملو صفحه 151
  این انگل دارای دو میزبان واسط می باشد. میزبان واسط اول آن سیکلوپسها و میزبان دوم آن ماهی ها هستند که متاسرکر لیگولا در حفره شکمی آنها یافت می شود (ستاری و فرامرزی، 1378).
  بیش از 30 گونه ماهی در جهان میزبان واسط انگل لیگولا می باشند که در ایران گونه هایی از جنس شیزوتوراکس در دریاچه هامون، لئوسیسکوس در غرب کشور، سس، سیاه ماهی، کلمه و سیم در شمال کشور، به تازگی ماهی کپور نقره ای که در هامون هیرمند با شیوع گسترده ثبت شده و ماهی علفخوار در رودخانه مهاباد به عنوان میزبانان جدید برای انگل لیگولا گزارش شده اند (جلالی جعفری، 1377).
  سد خاکی ستارخان با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 46, 20? و 38, 45? در 25 کیلومتری شهرستان اهر و 20 کیلومتری ورزقان در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. در بررسی علت تلفات ماهیان سد ستارخان، وجود آلودگی انگلی ناشی از Ligula intestinalis تشخیص داده شد (مرتضوی و همکاران، 1383) که با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدام به مطالعه ماهیان، پرندگان آبزی و کنار آبزی در منطقه و شناسایی زئوپلانکتونها گردید.
  کلیدواژگان: Ligula intestinalis، پاروپایان پلانکتونی، سد ستارخان
 • حمید نیک سیرت، آزاده هاتف، عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول قربانی، مهدی نیکو صفحه 155
  در سالهای آخر تعدادی از گونه های ماهیان غیر بومی تشکیل جمعیتهای پایداری را در آبهای ایران داده اند. معرفی آنها می تواند به دلایل پرورشی، صید ورزشی، آکواریومی، مبارزه با آفات و علفهای هرز باشد. البته گاهی اوقات به طور ناخواسته همران انتقال سایر ماهیان نیز این معرفی ها صورت می گیرد. گونه های غیر بومی می توانند برای بدست آوردن غذا و مکان تخمریزی با ماهیان بومی به رقابت بپردازند، شکارچی تخم و لارو ماهیان بومی یا ناقل انگلها و بیماری هایی برای ماهیان آنها باشند (&Abdoli, 1993 Coad) که بطور مثال می توان از انگل Corynosoma strumosum در ماهی سه خاره نام برد.
  این ماهی اولین بار از یکی از کانالهای آب خنک کننده نیروگاه نکا نزدیک بهشهر در استان مازنداران در قسمت جنوبی دریای خزر صید گردید (1993 Coad&Abdoli). منشا و چگونگی ورود این ماهی هنوز مشخص نیست ولی احتمالا به صورت تصادفی و ناخواسته همراه با ماهیان خوراکی وارد ایران شده است. پراکنش آن در ایران در حوضه دریای خزر و استخرهای پرورشی کپور ماهیان و برخی آبگیرهای خراسان (حوضه های تجن و کویر نمک) می باشد (عبدلی، 1378).
  هدف این گزارش معرفی ماهی سه خاره بعنوان میزبان انگل برای اولین بار در کشور می باشد. بعلاوه تغییرات میانگین فراوانی آلودگی، میانگین شدت آلودگی و درصد شیوع انگل مزبور در ماه های مختلف سال مورد بررسی قرار گرفته…
  کلیدواژگان: انگل، Corynosoma strumosum، ماهی سه خاره، گمیشان، ایران
|
 • N. Albogheish, Gh. Hamidian Page 1
  Skin of 20 normal, mature and same size fish (27.27±3.33cm) were subjected to microscopic assessment in different regions including lip, pectoral fin, head, back, side (on lateral line) and abdomen. The skin sections were prepared using routine paraffin embedding and stained by H&E and PAS. The alarm cells distribution were counted in 100ii length of epidermis. Microscopic results showed that voluminous cells existed in the middle to deeper layers of non-keratinization stratified squamous epidermis in all regions except for lip. These cells contained large and euchromatic nucleus in the center of cytoplasm. The cytoplasm has negative reaction to PAS staining. Histo-metrical results showed that shape and number of these cells vary in different regions of skin, with the differences being significant in all regions except for the back, abdomen and pectoral fin skin (P<0.05). Based on the distribution of alarm cells, we could divide the epidermis into four regions: 1- The skin of lip regio.....
 • H. Khara, Sh. Nezami, M. Sattari, F. Mir hashemi nasab, A. Mosavi Page 9
  Digestive parasites of commercial fish species in the Boojagh wetland were studied in 2002. The fish species included Esox lucius, Cyprinus carpio, Blicca bjoerkna, Tinca tinca, Carassius auratus, Rutilus frisii kutum, Rutilus rutilus and Scardinius erythrophtalmus. Species C. auratus, R. frisii kutum and B. bjoerkna were found free of digestive parasites. The other five species were carrying one of the three digestive parasites Raphidascaris aces, Caryophyllaeus fimbericeps and Asymphylodora tincae. R.acus parasite was isolated from E. lucius and E. erythrophtalmus infecting the species with a mean intensity of 1.1± 11.15 and 1.8±0.83, a prevalence of 15.4% and 20.2% and a mean abundance of 1.69 and 0.38 respectively. C. carpio and R. rutilus were only infected with C. fimbericeps parasite with a mean intensity of 30.30±46.33 and 5±0, a prevalence of 46.5% and 2.78%, and a mean abundance of 15.48 and 0.14 respectively. The parasite A. tincae was observed only in T. tinca infesting the.....
 • A. Rahmani, H. Ehsani Page 19
  Increase in water pH in recirculation fish culture systems turns ammonium into ammonia which can kill fish even in low concentrations. The purpose of this study was to apply ion exchange and air stripping methods to remove ammonium in effluents of recirculation fish culture systems. Ion exchange method was done using Graded Zeolite Clinoptilolite from Semnan Province to remove ammonium and air stripping was applied to zap ammonium from Zeoilte. Regeneration tests were conducted in which known weights of ammonium saturated Clinoptilolite were contacted with 1 normal concentration of CINa solution. Different concentrations of ammonium were selected and the effects of temperature and pH in releasing ammonia were also investigated. Results show that the cation exchange capacities in continuous systems were 7.61 to 11.22 (in breakthrough point) and 16.31 to 19.5mg ammonium per gram of ion exchanger as total capacity. The results of regeneration experiments by NaCI (1 normal) solution proved....
 • A. Zamani, A. Haji moradlo, R. Madani, A. Johari, M. Kalbasi, M. Farhangi Page 29
  The effects of chromosome manipulation on the digestive enzyme activity in the rainbow trout were studied. The enzymes included Pepsin, Trypsin, Chymotrypsin, cileimylase, Lipase and Alkaline Phosphatase which were assessed in diploid and triploid female of rainbow trout. Pepsin activity in the stomach of the assessed fish showed no significant difference between the diploid and triploid fish (P>0.05). The measurement of Trypsin and Chymotrypsin activity in the intestine and pyloric caeca revealed no significant difference in the treated and untreated fish (P>0.05). The activity of a-Amylase, Lipase and Alkaline Phosphatase showed no significant difference in the intestine and pyloric caeca of the diploid and triploid fish (P>0.05).The results indicated that chromosome manipulation in rainbow trout had no effects on digestive enzyme activity......
 • R. Seyed Mortezaei, N. Koor Page 37
  Shrimp hatcheries around the world continue to be heavily dependent of wild broodstock. One of the factors that could damage this industry is fungal infestation. Hence, we studied the fungal flora infesting shrimp larvae in hatcheries of Khouzestan Province, south Iran. The study covered two reproduction periods 2001=2002 and totally 140 specimens were collected from 2 hatcheries under Thailand and Philippine management systems. Samples were obtained in completely sterile condition from water, live food and different stages of shrimp larvae P. indices. The samples were cultured on SDA, PYGA, PYGSA and similar media. We diagnosed ten fungal species including Cladosporium sp, Pencillium, Trichothesium sp., Aspergilus sp. A. niger, Rhizopus, Mucor and Fusarium, the last being the most abundant fungus. We found that the contaminating fungal species were all opportunistic......
 • H. Shahmohmmadi Page 45
  A series of chemical and instrumental analyses was employed using final buoy samples in a Reversed Engineering Method to develop the formulation for production of Ethylene Vinyl Acetate (EVA) buoys. To accomplish the goal, FTIR, DSC, and TGA and chemical analyses such as Furnace Test were conducted on the samples. The formulation was found to be composed of Co-Polymer Ethylene Acetate PHR 84, LDPE 16 PHR, ADCA 6 PHR, Zinc Oxide 3 PHR, Kaolin Clay 3 PHR, Dicumil Peroxide 1.7 PHR, and Stearic Acid 2 PHR......
 • A. Shenavar masoleh, M. Masoumian, M. Sattari, S. Bazari moghadam, J. Jalilpor, Sh. Shafiei, N. Noshi masoleh, M. Noshali, M. Masomzadeh Page 55
  In 2001, we studied 2600 sturgeon fingerlings including: 2242 Acipenser persicus, 150 Acipenser stellatus, 150 Acipenser nudiventris and 58 Huso huso from Shahid Beheshti and Yousefpour hatcheries for parasitic infection. We found three parasites including Diplostomum spathaceum, Trichodina sp. and Gyrodactylus sp infesting the fish. The prevalence and average intensity of Diplostomum spathaceum was 5.49% and 1.66 for Acipenser persicus, 0.66% and I for Acipenser stellatus and, 22.41% and 5.38, for Huso huso fingerlings respectively. No Diplostomum infection was observed in Acipenser nudiventris. The prevalence and average infection intensity of Trichodina sp. was 45.05% and 76.14 for Acipenser persicus, 44% and 51.36 for Acipenser stellatus, 36% and 63.51 for Acipenser nudiventris, and 32.76% and 34.73 for Huso huso fingerlings, respectively. Totally, the prevalence of Gyrodactylus sp. was 0.46% in the two hatcheries. The prevalence of infection with Gyrodactylus sp. was 0.36% in Acip.....
 • A. Salehi, Gh. Zarshenas Page 63
  Twelve P. merguiensis specimens were collected from fishing grounds of Sirik area in the north of strait of Hormoz. The sampling was carried out from April to November 2003 and the brood-stocks with a mean weight 36.3 grams were transported to Kolahi hatchery center. The samples were kept in two separate 6 ton fiber glass tanks, filled with sea water with a salinity of 32ppt and temperature of 30 degrees centigrade. After spawning, the total collected nauplii from the first and the second tanks were 41800 and 960000, respectively. The survival rate from nauplii stage to PLi5 stage was 31% and 21.2%, for the two tanks respectively. We fed the larva up to N6 stage with Chaetoceros and from mysis to post larvae stages with Anemia. We conclude that Hormozgan province is a suitable area for collection of Banana shrimp brood-stocks and that propagation of the species can be successfully carried out......
 • IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF FISH FAUNA IN SHAFARUD RIVER, GUILAN PROVINCE
  K. Abbasi Page 73
  Shafarud river is lied in south-west Caspian Sea and it is important for spawning of anadromous fishes, feeding and spawning of estuary fishes and special fish population. Studied fishes have been sampled in 7 stations from river mouth to upstream from Fall 2001 until summer 2002 and electroschoker, cast net and beach seine were used to catch them and main purposes of this study were: determining fish diversity, abundance and their spatial and temporal distribution and present role of the river in restocking migratory and estuary fish species. The study on 1912 specimens showed 21 species and subspecies fish belong to 8 families. Cyprinidae family with 10 species and abundance 62.87 % of total populations was dominant in all stations and seasons. Among the identified species, Neogobius kessleri, Capoeta capoeta gracilis, Albumoides bipunctatus and Barbus lacerta cyri that are native and river resident had the most dispersion and the fish with 25/58 , 20/61 , 19/87 and 8/37 percent of total sampeled fish, had respectively the most abundance in the river. There were 11 species of freshwater resident species, 6 species of marine or estuary fishes and 4 species of migratory or anadromous fishes in Shafarud River and in the river were identified 5 species of alein fishes, too. In general, the study showed the river have good potential in restocking of migratory fishes and its stuary is suitable for feed and growth of marine species fingerling.
  Keywords: fish, Distribution, SHAFARUD RIVER, GUILAN PROVINCE, Iran
 • Sh. Abdolmaleki Page 87
  Overfishing, destruction of spawning grounds together with intensive artificial reproduction and release of Rutilus frisii kutum fingerlings have caused remarkable fluctuations in the stocks of the fish in the Caspian Sea over the past decades. The mean catch size of the fish during periods 1937-1947, 1967-1977 and 1987-1997 were 3110, 990 and 8505 tons respectively. Also the minimum catch was recorded as 121 tons in 1964 and the maximum catch was recorded as 11175 tons in 1994. The catch per unit effort (CPUE) of the species shows high variations such that it has been 17 kg/ton in 1971,216 kg/ton in 1989 and 112 kg/ton in 1999. The decline in CPUE in 1999 was due to increased fishing efforts of 3.8 orders of magnitude (in comparison to the year 1989) as a result of fishing cooperatives increasing in number during that period.
  The calculated stock biomass of the fish was 1300 tons in 1971 fluctuating between 18489 to 25400 tons in the period 1990-2000. The mean biomass of the fish in the recent past 10 years was 22750 tons which shows 17-fold increase in comparison to the year 1971. The accomplished catch in the recent 10 years has been 35 to 46 % of the annual stock. The exploitation rate being more than MSY and decreased mean weight of the released fingerlings plus lowered return rate might have caused the decrease in the stock size of the fish during 1998-1999.
  Keywords: Rutilus frisii Kutum, STOCKS FLUCTUATION, Caspian Sea, Iran
 • A. Gharaei, A. Esmaeili sari, R. Nazari, R. Karami, M. Shahriari moghadam Page 101
  To determine the acute toxicity and bioaccumulation of mercuric chloride in Rutilus fidisii kutum, specimens of the fish were exposed to various concentrations of the chemical in water. We carried out ten treatments with three replicates and one control for each of the chemicals using the static 0.E.C.D. method in 55 liter tanks each containing 14 fingerlings. During the experiments, the average pH was recorded as 7.8, total hardness was measured to be 255 mel, average water temperature was 27±1 degrees centigrade and dissolved oxygen was 7.2 mg/l. Mean LC50 values of Hgcli for juvenile R. fish kutum with mean weight 1± 0.2 grams were 0.102 and 0.086 mg HO at 24h and 96h, respectively. The bioaccumulation values during 24h in muscle tissue, kidney and gill were 1.55, 16.1 and 22.7 mg He respectively. The values during 96h exposure were 2.8, 16.8 and 26.65 mg He in tissue, kidney and gill respectively. The bioconcentration values for muscle tissue, kidney and gill during the first 24h w.....
  Keywords: HGCH, LC5096H, Bioaccumulation, Rutilus frisii Kutum
 • I. Kamali, T. Valinasab, H. Emadi Page 109
  The age structure of John's Snapper (Lutjanus johni) in Hormozgan waters, south Iran was studied. We conducted monthly sampling starting in May 1996 and ending in July 1997. Totally, 613 fish specimens were collected, of which 567 and 308 specimens were aged based on whole and sectioned otoliths respectively. The snappers were found to be aged from 1 to 17 years old. Results showed that each year only one pair of opaque and translucent zones was formed. Age determination based on the two methods was significantly different especially in the fish aged 1 to 6 years (P<0. 05).
  Age-length relationship of the species based on sectioned otolith reading and total fish length using the least squares method was obtained as Lt = 89 (l-e-0165(t+1. 476. Also, the length-weight relationship for the fish was determined as W= (4x10-5) x L2. 8214.
  Keywords: JOHN'S SNAPPER, LUTJANUS JOHNI, OTOLITH SECTIONS, AGE DTERMINATION, HORMOZGAN, Persian Gulf
 • F. Laloei, S. Rezvani, M. Nayerani, M. Taghavi Page 119
  Fifty common kilka (Clupeonella cultriventris) specimens from Guilan Province and fifty others from MazandaranProvince, South Caspian Sea were collected to study genetic variation in the fish using Restricted Fragment Length Polymorphism (RFLP) of the mtDNA. DNA was extracted from fin tissue by phenol-chloroform method. The PCR products were digested using 13 restriction endo-nuclease enzymes. Five out of thirteen restriction enzymes were polymorphic resulting in nine different haplotypes. The haplotype divergence ranged from 0.0073 to 0.0369. The mean value of haplotype and nucleotide diversity among populations was 0.7339±0.0006 and 0.0098±0.0, respectively. The nucleotide divergence among populations was 0.01%. Statistically significant differences in haplotype frequencies among all samples were observed (P<0.01). Therefore, we conclude the populations are different genetically.
  Keywords: Kilka, CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS, PCR- RFLP, SOUTH CASPIAN SEA, Iran
 • T. valinasab, Gh. Zarshenas, M. Fatemi, M. Otobideh Page 129
  Fishing vessels equipped with bottom trawls cause high amount of by-catch and discards. We investigated the catch composition and by-catch percentage in October -November 2002 during shrimp fishing season in Hormuzgan Province waters. The studied area was located in Dar-Soorkh area, east of Hormuz Island and Toola area. Sampling was done using wooden fishing dhows. During shrimp season, 36 hauls with a total catch of 6050kg were treated. The catch composed of 88 species belonging to 50 families of which 67 species were bony fish from 38 families, 9 species were cartilaginous fish from 6 families, and 3 species were mollusks from three families and also 9 species of crustacean were found belonging to 3 families. The percentages of different groups of by-catch and target catch (shrimp) were 49.4% small discards, 18.7% large discards, 4.7% commercial species and 27.2% shrimp. The ratio of total by-catch to shrimp was estimated to be about 2.7 times that of the shrimp.
  Keywords: DISCARD CATCH, shrimp, HORMUZGAN PROVINCE, Persian Gulf, Iran
 • M. Yasemi, A. Keyvan, Gh. Vosoghi, M. Ahmadi Page 139
  This study was carried out to identify the different species of Pleuronectiformes order in the Khuzestan province waters (persian Gulf) from March 2003 to June 2005.
  A Total of 671 specimens were collected by bottom trawl or from 7 main landings. The sampling period was seasonal. 36 main morphometric and meristic characteristics were measured. The results showed that 6 families of Soleidae, Cynoglossidae, Paralichtidae, Bothidae, Psettodidae and Citharidae are found in the studied area consist of 25 species of: Brachirus orentalis, Solea elongata, Monochirus lutenus, Parachirus marmoratus (family Soleidae); Cynoglossus arel, C. bilineatus, C. Puncticeps, C. durbanensis, C. lachneri (family Cynoglossidae); Pseudorombus annulatus, P. elevatus, P. arsius, P. malayanus, P. navaleusis, Paralichthodes algoensis, Poecilopstei javanicus (family Paralichtidae); Arnoglossus aspilos, A. arabicus, Engyprosopon grandisquama, Laeopes guentheri, L. natalensis, L. pectoralis, Psettina bre.virictis (family Bothidae); Psettodes erumei (family Psettodidae) and Citharoides macrolepis (family Citharidae).
  Keywords: PLEURONECTIFORMES, MORPHOMETRIC, Meristic, KHUZESTANPROVINCE, Persian Gulf, Iran
 • S. Karimi, M. Masood, L. Mehdizadeh, M. Haji rostamlo Page 151
  Infection with Ligula intestinalis was found to be the main cause of fish mortality in Satarkhan Dam of EastAzerbaijan Province. Zooplanktons, fish, water and water birds were sampled and studied for infestation with the parasite. We randomly sampled 100 copepods, fixed them in Chloridric Acid 0.01% for 3-4 minute until tissue became soft and colored by Logol. After washing the sample with distilled water, the parasites were separated and identified perevalance of infection was sixteen (1% male and 15% female Cyclops).
  Keywords: LIGULA INTESTINALIS, PLANKTONIC COPEPODS, PROCERCOID, SATARKHAN DAM, EAST AZERBAIJAN PROVINCE, Iran
 • H. Niksirat, A. Hatef, A. Hajiimoradlo, R. Gorbani, M. Niko Page 155
  To study Infection of Three-Spined Stickleback, Gasterosteus aculeatus (L.), we sampled 530 specimens of the fish during November 2000 till October 2001 in Gomishan Lagoon, southeast of Caspian Sea. The fish were collected using beach seines with 3mm mesh size. The specimens were transferred to lab fresh or fixed in 10% formalin and examined by standard methods. Numbers of parasites for each male or female were recorded and intensity, frequency and prevalence of the parasite for each month and sex were calculated. Maximum infection occurred in late winter and early spring and the maximum number of parasites was 82, obtained from a female fish in early spring.
  Keywords: CORYNOSOMA STRUMOSUM, THREE-SPINED STICKLEBACK, PREVALENCE, GOMISHAN, Caspian Sea, Iran