فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 14 (تابستان 1384)
 • پیاپی 14 (تابستان 1384)
 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با خوانندگان / سردبیر
  صفحه 7
 • کلیات سنجش خانواده و ازدواج
  دکتر باقر ثنائی صفحه 9
  مقاله حاضر به طور مختصر و با دید سنجش به تفاوت رویکرد سیستمی به خانواده با رویکردهای فردی اشاره می کند. ساختار و مبانی روش های سنجش فردی برای پژوهش و درمان خانواده و ازدواج کافی نیست. رشته خانواده و ازدواج برای علمی ماندن و پاسخگویی به مراجعان و سیستم درمانی، به طور جدی به سنجش نیاز دارد. تلاش های گوناگون برای شناخت پیچیدگی و ظرایف روابط خانواده و ساختن راهبردهای گوناگون سنجش مورد بحث قرار گرفته است. لزوم ارجحیت سنجش کل خانواده یا بررسی تعامل دوتایی ها و سه تایی ها برای مقاصد پژوهشی و بالینی مطرح شده است...
 • تاثیر آموزش های شناختی - رفتاری بر رضایت زناشویی زوج های دانشجو مستقر در خوابگاه متاهلین دانشگاه تهران
  فرحناز رفیعی بندری، دکتر رحمت الله نورانی پور صفحه 25
  در این پژوهش تاثیر آموزش های شناختی - رفتاری بر میزان رضایت زناشویی زوجین مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق 50 زوج (100 زن و مرد) از بین کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویان متاهل دانشگاه تهران که داوطلب شرکت و دارای شرایط لازم بودند انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ قبل از شروع آموزش های شناختی و رفتاری در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش 15 ساعت (5 جلسه سه ساعته) تحت آموزش های شناختی - رفتاری مستخرج از محتوای پرسشنامه انریچ قرار گرفت...
 • بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دارای مشکلات حاد خانوادگی در شهر اصفهان
  احمد مختاری، دکتر فاطمه بهرامی صفحه 41
  شرایط مساعد خانوادگی می تواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد. دانش آموزانی وجود دارند که با داشتن مشکلات حاد خانوادگی موفقیت های خوبی در تحصیل به دست می آورند. این پژوهش در صدد بررسی عوامل مؤثر در این موفقیت است. نمونه تحقیق شامل 194 دانش آموز سال سوم راهنمایی در سال تحصیل 1383 است که دچار مشکل یا مشکلات حاد خانوادگی اند و به صورت تصادفی انتخاب شدند. متغیر ملاک میزان موفقیت تحصیلی و متغیرهای پیش بین عبارت از انگیزش تحصیلی، عزت نفس، تصور از خود، جو مدرسه، تاثیر همسالان، سرسختی، تحصیلات والدین، طرح مشکل خانوادگی و تعداد افراد خانواده بوده است...
 • رابطه باورهای غیرمنطقی با میزان رضایت شغلی مشاوران دبیرستان های شهر تهران
  مهراندخت پور شایگان، دکتر سیمین حسینیان، دکتر سیده منور یزدی صفحه 55
  در این پژوهش رابطه باورهای غیر منطقی با رضایت شغلی مشاوران دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 83-82 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه تحقیق 200 نفر از مشاوران یعنی 10% از کل مشاوران شهر تهران بودند. روش نمونه گیری تصادفی منظم از بین مناطق نوزده گانه تهران صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه ابزار سنجش میزان رضایت شغلی (JDI) و پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (IBT) بود. فرضیه اصلی پژوهش این بود که بین باورهای غیرمنطقی و میزان رضایت شغلی رابطه معکوس وجود دارد...
 • رابطه سبک های دلبستگی با میزان شادکامی و توافق در مسائل زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه
  مهناز اصغری نژاد، دکتر عصمت دانش صفحه 69
  هدف از این پژوهش تعیین رابطه میان سبک های دلبستگی زنان متاهل با میزان شادکامی و توافق آن ها در مسائل زناشویی است. بدین منظور از میان همه زنان متاهل دانشگاه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس 150 زن متاهل از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از تکمیل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شاور و مقیاس سازگاری زناشویی لاک و والاس بر اساس نمره ها و الگوهای دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به سه گروه تقسیم شدند...
 • شرایط پذیرش مقالات
  هیات تحریریه صفحه 91
 • شرایط اشتراک
  صفحه 92
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 93