فهرست مطالب

مطالعات روانشناسی تربیتی - پیاپی 1 (اسفند 1383)

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
پیاپی 1 (اسفند 1383)

 • 158 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مصطفی شریف، محمدرضا نیلی، محمد نیکخواه صفحه 1
  طی سالهای اخیر توجه به کیفیت آموزش از جمله دل مشغولی های تصمیمگیران نظام آموزشی بوده است. برای دستیابی به کیفیت آموزش در فرآیند برنامه ریزی آموزشی، تشخیص نقاط قوت و ضعف نظام از طریق تحلیل هر یک از اجزای آن لازم میباشد. با توجه به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در نظام آموزش متوسطه کشور، آگاهی از کیفیت این گونه آموزش ها ضروری است. بنابراین بررسی کارآیی درونی این آموزش ها برای تمامی سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی کارآیی درونی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای شهرستان شهرکرد پرداخته شده و شاخص های مورد بررسی آن پوشش تحصیلی، نرخ های قبولی، ترک تحصیل و ماندگاری، نسبت اتلاف، ضریب کارآیی و میانگین طول تحصیل بوده است.
  روش تحقیق توصیفی ارزشیابی بوده است. جامعه آماری تحقیق کل دانش آموزان آموزش متوسطه فنی و حرفه ای شهرستان شهرکرد (10164 نفر) در دوره مورد بررسی بوده و کل جامعه آماری به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرونده تحصیلی دانش آموزان و فارغ التحصیلان، پایگاه اطلاعات نظام هماهنگ رایانه ای و دفاتر آمار موجود در سازمان آموزش و پرورش استان، ناحیه ها و واحدهای آموزشی شهرستان بوده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که پوشش تحصیلی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای در دوره مورد بررسی نسبت به کل آموزش متوسطه شهرستان 1/14 درصد، نرخ قبولی 77/75 درصد، نرخ ترک تحصیل 68/33 درصد، نرخ ماندگاری 32/66 درصد، نرخ فارغ التحصیلی 7/51 درصد، نسبت اتلاف 43/1، ضریب کارایی 7/0 و میانگین طول تحصیل 56/3 سال بوده است.
  کلیدواژگان: کارایی درونی، پوشش تحصیلی، نرخ قبولی، نرخ ترک تحصیل، نرخ ماندگاری، نرخ فارغ التحصیلی، نسبت اتلاف، ضرایب کارایی، میانگین طول تحصیل
 • بتول سنجری، مسعود نادریان، غلامرضا احمدی صفحه 17
  پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه ها ونظرات مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی در سال تحصیلی 83-82 پرداخته و 6 محور اصلی: برنامهریزی آموزشی، نظارت و ارزشیابی، بخشنامه ها و آئیننامه ها، مسابقات ورزشی، امکانات و هزینه ها و پوشش دختران را در رابطه با این درس مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار تحقیق 2 پرسشنامه 34 سوالی محقق ساخته با پایائی 85/0 برای مدیران و 88/0 برای دبیران بوده، جامعه و نمونه آماری یکسان و شامل کلیه مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان بوده است. نتایج حاصل در محورهای مورد نظر در ارتباط با درس تربیت بدنی عبارتند از: نگرش مدیران و دبیران نسبت به برنامهریزی آموزشی مدرسه، بخشنامه ها و آئین نامه ها، امکانات و هزینه ها، مطلوب و بیش از حد متوسط است. نگرش مدیران و دبیران نسبت به نظارت و ارزشیابی در درس تربیت بدنی ضعیف و کمتر از حد مطلوب است. نگرش مدیران نسبت به مسابقات ورزشی مطلوبتر و مثبتتر از نگرش دبیران ورزش نسبت به مسابقات است. نگرش مدیران و دبیران نسبت به تغییر پوشش فعلی دختران در ساعت ورزش و جایگزینی پوششی مناسب، بیش از حد متوسط و مطلوب است.
  کلیدواژگان: مدیران، دبیران تربیت بدنی، درس تربیت بدنی
 • یحیی کاظمی، محمود سعیدی رضوانی صفحه 29
  در این پژوهش محقق به دنبال یافتن روشی برتر برای تدریس ارزش ها بوده است و همچنین تاثیر یادگیری اجتماعی و نقش الگوه ها را بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به معلم شان مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق در واقع به دنبال بررسی این فرضیه ها می باشد: 1- بین روش های تدریس سخنرانی، ایفای نقش و بحث گروهی وتغییر نگرش دانش آموزان نسبت به هدف های ارزشی کتاب دینی سال اول دوره راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد. 2- بین روش های تدریس سخنرانی، ایفای نقش و بحث گروهی و تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به معلم شان تفاوت معنی داری وجود دارد.
  برای انجام این تحقیق از روش نیمه تجربی و طرح چهار گروهی سالمون همراه با نمونه گیری خوشه ایاستفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان سال اول دوره راهنمایی منطقه 7 آموزش و پرورش تهران (مدارس دولتی) تشکیل می دهند وابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته، با مقیاس لیکرت بود که به منظور سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به «هدفهای ارزشی»،کتاب دینی سال اول راهنمایی و معلم همان سال تهیه شده است و از تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون توکی و آزمون t جهت انجام محاسبات و تحلیل آماری استفاده شده است.
  نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین روش های تدریس «سخنرانی»، «ایفای نقش» و «بحث گروهی» در زمینه تاثیر بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به هدف های ارزشی کتاب دینی اول راهنمایی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از برتری روش تدریس «بحث گروهی» نسبت به دو روش تدریس دیگر بود. علاوه بر این نتایج، تاثیر جنسیت بر تغییر نگرشها را نشان می دهد که در این زمینه دختران بیش از پسران در خصوص هدف های ارزشی کتاب دینی اول راهنمایی تغییر نگرش داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که روش تدریس بحث گروهی نسبت به سایر روش های تدریس از کارآمدتر است و جنسیت روی تغییر نگرش نسبت به هدف های ارزشی کتاب دینی سال اول راهنمایی تاثیر دارد. در واقع دختران بیش از پسران این تغییر نگرش را نشان دادند.
  کلیدواژگان: روش های تدریس، بحث گروهی، سخنرانی، ایفای نقش، نگرش و ارزش
 • فاطمه صغری کربلایی هرفته صفحه 45
  پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه رابطه بین مرکز کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه تیزهوش و عادی می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتعداد 120 نفر از دانش آموزان سال اول و دوم راهنمایی به صورت تصادفی انتخاب و نسبت به همتاسازی دانش آموزان پسر عادی با تیزهوش در دو گروه مجرا(تیزهوش و عادی)اقدام شد.
  در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این اهداف است: 1-آیا بین مرکز کنترل درونی دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معناداری وجود دارد.؟ 2 آیا بین مرکز کنترل بیرونی دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی با پیشرفت آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ 3- آیا بین مرکز کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان راهنمایی پسر تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد؟
  ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس کنترل درونی بیرونی راتر می باشد و ابرای تجزیه و تحلیل آماری از روش های آماری همبستگی پیرسون و tگروه های مستقل استفاده گردیده است نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که بین مرکزکنترل درونی و پیشرفت تحصیلی، بین مرکز کنترل بیرونی و پیشرفت تحصیلی و بین مرکز کنترل درونی و بیرونی دو گروه (تیزهوش و عادی)تفاوت معناداری وجود دارد و پسران عادی در مقایسه به پسران تیزهوش از مرکز کنترل بیرونی برخوردارند و هر چه مرکز کنترل درونی دانش آموزی بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی او نیز بالاتر است.
  کلیدواژگان: مرکز کنترل درونی، بیرونی، پیشرفت تحصیلی
 • رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی مثبت و منفی
  محمدعلی بشارت، محسن جوشن لو، سیدمحمود میرزمانی صفحه 63
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی است. یکصد و هفتاد دانشجوی دانشگاه تهران (97 دختر و 73 پسر) با پر کردن مقیاس دلبستگی بزرگسال و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی در این پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون t، ضرایب همبستگی، و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی و کمال گرایی مثبت و منفی رابطه معنی دار وجود دارد...
  کلیدواژگان: نظریه دلبستگی، سبک های دلبستگی، کمال گرایی
 • عبدالوهاب پورقاز، مهوش رقیبی صفحه 73
  هدف از این تحقیق بررسی نوع و عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش این خشونت می باشد.روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی پیمایش است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانم های متاهل قبایل ترکمن استان گلستان تشکیل می دهد. نمونه مورد نیاز پژوهش که شامل 400 نفر می باشد با روش خوشه ایو طبقه ای- تصادفی از 4 شهر و 12 روستای استان گلستان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، 2 پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته (مقیاس درجه بندی) براساس طیف لیکرت (4 گزینه ای) می باشد. پرسشنامه فرم 1 جهت مشخص کردن انواع خشونتهای رایج و پرسشنامه فرم 2 جهت بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان مورد استفاد قرار گرفت. برای اطمینان از مفید و مناسب بودن پرسشنامه از روایی محتوایی و دقت پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه فرم 1 برابر با 746/0 = α و پرسشنامه فرم 2 برابر با 813/0 = α بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آماری، آمار توصیفی جهت توصیف داده ها (محاسبه فراوانی، درصد، تنظیم جداول و نمودار) و آمار استنباطی خی2 (X2) تک متغیره و چند متغیره جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید.
  نتایج تحقیق نشان داد که انواع خشونت های رایج علیه زنان از دیدگاه پاسخگویان در بین قبایل ترکمن به ترتیب الویت عبارتند از: خشونت کلامی، خشونت عاطفی، خشونت مالی، خشونت جسمی، خشونت اجتماعی، خشونت جنسی و خشونت فرهنگی. 7 عامل مورد بررسی در پژوهش حاضر یعنی عوامل فرهنگی / مذهبی، عوامل مربوط به دخالتهای خانواده زوجین وعوامل شخصیتی زن و شوهر، فقدان حمایتهای قانونی و اجتماعی، عوامل مربوط به تربیت کودکان، عوامل روانی، عوامل مربوط به کوتاهی در امور منزل و عوامل مالی در خشونت خانگی علیه زنان توسط شوهران موثر بوده است.
  کلیدواژگان: خشونت، زنان، عوامل اقتصادی، حمایت های قانونی و اجتماعی، عوامل شخصیتی، عوامل روانشناختی، عوامل فرهنگی
 • یوسف پیرموردی، مهناز مهرابی زاده هنرمند، یوسفعلی عطاری صفحه 97
  هدف از این تحقیق ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین است. اعتبار محتوایی مقیاس بر اساس ارزیابی دو نفر متخصص از مواد مقیاس و با توجه به معیارهای سنجش محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که مقیاس از اعتبار محتوایی قابل قبولی برخوردار است همچنین برای اندازه گیری پایایی مقیاس از روش های تنصیف و آلفای کرونباخ استفاده گردیده و نتایج نشان داده است که مقیاس از پایایی قابل قبولی نیز برخوردار است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهر اهواز بود که از بین آنان 400 نفر به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیده است. بررسی ها نشان داده است که بین نمره های کل مقیاس الگوی تربیتی والدین و نمرات مقیاسهای عزت نفس کوپر اسمیت و خود- اثر بخشی تعمیم یافته رابطه منفی معنی داری وجود دارد، بین نمرات الگوی سخت تربیتی پدر و الگوی سخت تربیتی مادر و نمرات مقیاس اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نمرات الگوی سخت تربیتی مادر و نمرات جایگاه مهار درونی- بیرونی راتر رابطه منفی معنی داری وجود دارد، اما بین الگوی سخت تربیتی پدر و جایگاه مهار راتر رابطه معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: الگوی سخت تربیتی، عزت نفس، خود اثربخشی، خودپابی، تمرکز بر خود
 • محسن خورشیده زاده صفحه 117
  تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی تحولی ادراک خود در کودکان ونوجوانان در شهرستان بیرجند بر روی کودکان دختر و پسر 5/9 – 5/10 ساله و نوجوانان دختر و پسر 5/16 – 5/17 ساله انجام شد. ابزار اندازهگیری مصاحبه به روش پیشنهادی دیمون و هارت بود. 50 کودک دختر و پسر و 50 نوجوان دختر و پسر نمونه این تحقیق را تشکیل میدادند. چگونگی روند تحول ادراک خود از کودکی به نوجوانی و نقش جنسیت در ادراک خود مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام مصاحبه ها و کدگذاری آنها، نتایج استخراج شده نشان دهنده این بودند که نوجوانان دختر در بیان خود کاملا بر مسائل اجتماعی تاکید داشتند و جو اجتماعی برای آنها از جایگاه خاصی برخوردار بود. دختران از نظر کاربرد طرحواره های ادراک خود تحول یافتگی بیشتری را نشان دادند. استدلال هایی که کودکان و نوجوانان برای بیان ادراک خود به کار بردند نشان داد که کودکان بیشتر بر طرحواره های فیزیکی و فعال و نوجوانان بر طرحواره های اجتماعی وروانی تاکید داشتند. نقش جنسیت در تحول ادراک خود بین کودکان و نوجوانان به وضوح مشخص نیست، ولی با رشد یافتن کودکان تفاوتهای جنسیتی در ادراک خود کمتر نمود پیدا میکنند.
  کلیدواژگان: ادراک خود، طرحواره، بعد فعل پذیر (فیزیکی، فعال، اجتماعی، روانی) بعد فاعل (تداوم، بررسی مقایسه ای تحول ادراک خود)
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحه 148
|
 • M. Sharif *( , M.R. Nili, M. Nickhah Page 1
  The quality of education has been at the center of decision maker’s concerns during recent years. To achieve educational quality in the process of educational planning, it is necessary to recognize the strengths and weaknesses of educational system. This study has examined the internal efficiency of technical and vocational education of high school’s in shahr-e-kord. To do so, educational covering rate, promotion rate, dropout rate, suruival rate, graduation rate, wastage ratio, coefficent of efficiency, and average of academic period, have been studied as internal efficiencies indicators. The descriptive – evaluation approach has been used in this study. The statistical population has been all of the technical and vocational high school’s students(10146 persons) in shahr-e-kord. For gathering information in this study, we have got help from educational files, database information and statistics year books available in shahr-e-kord. The findings of the study have showed that the educational covering rate of technical and vocational education was 14/1 percent of total secondary education, the promotion rate was 75.77 percent, the dropout rate was 33.68 percent, the survival rate was 66.32 percent, the graduates rate was 51.7 percent, the wastage ratio was 1.43, coefficient of efficiency was. /7 and the average of academic period was 3.56 years.
  Keywords: Internal Efficiency, Educational Covering Rate, Promotion Rate, Dropout Rate, Suruival Rate, Graduation Rate, Wastage Ratio, Coefficent of Efficiency, Average of Academic Period
 • B. Sanjari*, M. Naderiyan, G.R. Ahmadi Page 17
  The present study examines principals and physical education teachers views and opinions about physical education course in academid year 2003 –2004.It has six main aspects,which are as follows.Educational planning, supervision and evaluation, directives and regulations, sports matches, facilities, costs and girls uniforms. The above mentioned items have been reviewed related to the course.Reaserch method is descriptive measurement by using the instrument of two questionnaire forms with 34 questions. The reliability for principals is %85 and for teachers is %88. Statisical universe and sample have been The same concludindg principals and physical education teachers in girls high school. The obtained consequences are as follows:- Principals and teachers attitudes toward school educational planning,directives,regulations,facilities and costs are desiable and more than average limitPrincipals and teachers attitudes about supervision and evaluation in physical education course are weak and lower than desirable than physical education teachersPrincipals and teachers attitudes about change in current girls uniform in physical education sessions for the proper clothes are more than average limit and it is desirable.
  Keywords: Principals, physical education teachers, physical education course
 • Y. Kazemi, M. Saeidi Rezwani Page 29
  This article is compiled based on a research made by the writers.In this research, the effect of “group-discussion”, “role-playing”, and “lecture” methods of teaching on changing student’s attitudes towards value aims in theology text- book of grade 1 of guidance school is compared. The research methodology applied here is based on quasi–experimental method with “non-equivalent pretest-posttest control group design”. The subjects are students of guidance school in the 7th district in Tehran. Cluster sampling was applied and participants were 796 male and female students. An attitude test was used for gathering data and a two-way ANOVA and T-tests were used for statistics analysis. The results showed a significant difference among the methods of teaching and also showed that group discussion method was more effective than the other two methods. Also, the results showed a significant difference between girls and boys.
  Keywords: Methods of Teaching, Group, Discussion, Role, Playing, Lecture, Attitude, Value
 • F.S. Karbalaie Harefteh Page 45
  The present research studied the relation between Locus of control and academic achievement in the intelligence students and those of normal high school. For this purpose axsample consisting 120 students of grade one and two of high school in zahedan, were selected by using cluster sampling method. It was later decided on the assimilation of both the normal and intelligence boy students the type test used in this research is enter and external control test of Rater. Reults showed that: 1. There is a statistical sighificant relation ship between the internal Locus of control and the intelligence and normal boy students with academic achievement.2. There is a statistical significant relation ship between the external Locus of control the intelligence and normal boy students with a cademic achievement.3. Honestly significant difference exists between boy students of intelligence and normal high school in range of the internal and external Locus of control.
  Keywords: Enter, External locus, Academic Achivment
 • Relation of Attachment Styles with Positive and Negative Perfectionism
  M.A. Besharat, M. Joshanloo, S.M. Mirzamani Page 63
  The aim of this study was to examine the relationship between attachment styles and perfectionism in a sample of Tehran University students. One hundred and seventy students (97 girls, 73 boys) were included in this study. Participants were asked to complete the Adult Attachment Inventory (AAI) and the Positive and Negative Perfectionism Scale (PANPS). Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations, t-test, correlation coefficient, and analysis of regression. The results revealed that attachment styles were associated with perfectionism. Secure attachment style was positively associated with positive perfectionism and negatively related to negative perfectionism. Insecure attachment styles (avoidant, ambivalence) were negatively associated with positive perfectionism and positively related to negative perfectionism. Analysis of the data revealed that positive perfectionism was predicted by secure attachment style, while negative perfectionism was predicted by insecure attachment styles. The quality of perfectionism is influenced by attachment styles through “internal working models” and mechanisms such as “affect regulation”, “repression”, “denial”, and “idealization”.
  Keywords: attachment theory, attachment styles, perfectionism
 • A. Pourghaz, M. Raghibi Page 73
  Human being during Centuries has been humiliated and sustains a loss from Violence. Hidden and open violence against women and Cultural, social, economical and political forms of this Violence has partly roots in Cultural and tradition and other part of it is results of continuation of discrimination against women in legal, economical and political structure of society. Opinion is that maybe continuation of violence in uncultured structures too itself is resultant from cultural structure which in spite of disturbing and making people and society angry it persuade to accept this kind of violence. Not only in Iran but also in developed countries of the world women and children suffer from consequence of violence, especially in family life. Its physical, sexual and psychological harm not only endangers their health and mental and affective equilibrium, but it also puts countries in different economical, cultural and civil service difficulties. There fore present study under taken with following
  Objectives
  - To find out the causes responsible for violence against women. -To compare the effects of violence among women with different age, area, level of literacy, occupation, No.of children and years of married life. Descriptive survey method of research was employed to determine the causes responsible for the violence against women. The sample of the study consisted of married Turkmen women who were selected by clustered and random sampling from cities and villages of Turkmen living areas. In the present study a questionnaire was employed to collect the relevant data. Before applying questionnaire its validity and reliability was worked out through content validity and split-half method of reliability.To analyze the collected data inferential statistic method if chi-square was employed. The results revealed that the 7 basic causes namely cultural / religious, personality, lack of social and legal support, mental, upbringing children, house affairs and financial causes assumed hypothetically were found responsible in violence against women. The result also revealed that effects of violence varies among women with different level of literacy, age, No. of children and their occupation.
  Keywords: Violence, cultural, religious, personality, social, legal support, mental, financial
 • Y.Pirmoredi V., M.M. Honarmand Vv, Y.Attar Vvv Page 97
  Parents’ harsh discipline is considered as cause of changes in personality components. Researches finding have shown significant correlation between children panic disorder and generaly child hood symptomology. A cross sectional study, information is obtained by self–completed questionaries in male pupil middle three of four educational authorized zones of Ahvaz city. In this study Parents Harsh Discipline Scale (PHDS) has been constructed and its reliability and content and construction validiation has been tested. Findings has shown significant correlation between PHDS and Coopersmith self – esteem scale, Generalized self – efficacy scale, Spiel Berger anxiety, external–internal locus of control scale. Content validiation were assessed by correlation between two expert rankings of PHDS Items, wich has been significant. Reliability of PHDS was measured with split–half and Alpha methods. Findings have shown that PHDS reliability is considerably high. This scale has been designed to measure parents harsh discipline based on children viewpoints to parents functions in rearing practices.
 • M. Khorshid Zadeh Page 117
  This research has been conducted on a group on a group of children (boys and girls) between 9.5 – 10.5 years old and a grouup of adolcscents (male and female) between 16.5 – 17.5 years old in Birjand city. It is based on Dimon and Hart method. The sample spacc Consists of 50 people in each group. In this research, the transformation of self – concept form childhood to adolescence and the role of gender have been studied. The extracted result based on encoded interviews, show that the female adolescents emphasize on social issucs, and social environment has a significal place for them. the female show a deeper transformation in terms of utilizing conceptual models. children tend to emphasize on physical and active models and adolescents emphasize on psychological and social models, based on the reasoning they use for expressing their self – concept. the role of gender in transformation of self – cincept between children and adolescents is not explicitly clear, But gender discrepancy is less apparent in self – concept, as children grow up.
  Keywords: self – concept_model_me – self_I – self