فهرست مطالب

روانشناسی پیری - پیاپی 1 (تابستان 1394)
 • پیاپی 1 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رزیتا امانی * صفحات 1-9
  سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری های مزمن، انزوای اجتماعی و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی، در موارد زیادی استقلال فردی شان مورد تهدید قرار می گیرد.لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه ی امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اراک انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ی سالمندان ساکن شهر اراک بود و حجم نمونه شامل 130 نفر از آنها می شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش به وسیله ی سه پرسشنامه ی کیفیت زندگی (SF-36؛ وار و شربورن، 1992)، بهزیستی روان شناختی ریف (1988) و امید به زندگی میلر (میلر و پاورز، 1988) جمع آوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، بین همه ی مولفه های بهزیستی روان شناختی (بجز خودمختاری) با کیفیت زندگی سالمندان رابطه ی معناداری به دست آمد(01/0 > P). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که براساس بهزیستی روان شناختی و امید به زندگی می توان 33 درصد از کیفیت زندگی سالمندان را پیش بینی نمود. بنابراین، با بهبود شاخصه های امید به زندگی و سلامت جسمی و روانی و فراهم آوردن زمینه های استقلال، ارتباطات سالم و مخصوصا ارتباطات خانوادگی قوی و بهبود بهزیستی روان شناختی سالمندان، می توان کیفیت زندگی آنان را ارتقا بخشید.
  کلیدواژگان: سالمندان، خاطره پردازی ساختارمند گروهی، خودپنداره
 • منا عزیزی، افسانه شهبازی راد*، مژگان سعیدی، مارال حقیقی کرمانشاهی صفحات 11-18
  استرس در بین سالمندان به سبب ضعف ها و ناتوانی ها بسیار شایع است. پژوهش حاضر به منظور بررسی تکنیک های شاد زیستن بر کاهش استرس زنان سالمند شهر کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی سالمندان مقیم مراکز سالمندان شهر کرمانشاه بود که یک مرکز به صورت تصادفی ساده انتخاب و از بین سالمندان آن نیز تعداد 22 سالمند زن (میانگین=4/64، انحراف معیار=24/3) که واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه ی استرس کودرون (1999، به نقل از گنجی، 1380) و برگه ی اطلاعات جمعیت شناختی بود. 10 جلسه تکنیک شاد زیستن به روش متیوس (1948، ترجمه ی افضلی راد، 1384) به صورت هفته ای دوبار برای گروه آزمایش اجرا گردید. در حالی که گروه کنترل در این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. در پایان مداخله، هر دو گروه مجددا با آزمون مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که تکنیک های شاد زیستن بر کاهش استرس زنان سالمند در گروه آزمایش موثر بوده است (001/0P<). بنابراین با توجه به اثربخشی تکنیک های شاد زیستن بر کاهش استرس زنان سالمند به نظر می رسد می توان از این تکنیک در کنار سایر روش های درمانی برای کاهش استرس زنان سالمند استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شاد زیستن، زنان، استرس، سالمند
 • زیبا برقی ایرانی *، مهناز علی اکبری دهکردی، محمد جواد بگیان کوله مرز صفحات 19-30
  اختلالات حافظه و خواب از جمله موضوعاتی هستند که مشکلات زیادی برای سالمندان ایجاد، و سلامت روانی و جسمانی آنها را تهدید می کنند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی شناخت-رفتار درمانگری بر وضعیت حافظه و خواب سالمندان انجام شد.این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی سالمندان مبتلا به بیماری پارکینسون مراجعه کننده به مرکز تحقیقات مغز و اعصاب و کلینیک تخصصی پارکینسون دکتر شهیدی شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه ی پژوهش شامل 40 نفر ازبیماران 51 تا 69 ساله ی مبتلا به بیماری پارکینسون مراجعه کننده به این مراکز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ی هفتگی تحت شناخت-رفتار درمانگری سالمندی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس کیفیت خواب پترزبورگ (بویس، رینولد، مونک، برمن، و کاپفر، 1989) و پرسشنامه ی حافظه روزمره (ساندرلند، هریس، و بدلی، 1983) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که شناخت-رفتار درمانگری سالمندی بر اختلالات خواب و حافظه روزرمره ی سالمندان موثر است (05/0≥P). و نتایج آزمون های تعقیبی LSD نشان داد که بین هر دو مرحله ی پس آزمون و پیگیری در اختلالات خواب و حافظه تفاوت معنی داری وجود دارد.بنابراین به روان شناسانی که در حوزه ی سالمندان فعالیت می کنند توصیه می شود که از شناخت-رفتار درمانگری به منظور بهبود کیفیت خواب و حافظه ی سالمندان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: شناخت رفتار، درمانگری سالمندان، خواب، حافظه، سالمندان، پارکینسون
 • حمید پورشریفی، مجید فرهمند ثابت * صفحات 31-39

  پژوهش در حوزه ی مسائل و مشکلات مرتبط با سالمندی به منظور ارتقای کیفیت زندگی این قشر از دغدغه های عمده ی جهان امروز به شمار می رود. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با سلامت عمومی سالمندان ساکن سرای سالمندان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری مطالعه شامل تمام زنان و مردان سالمند شصت سال به بالای ساکن در سراهای سالمندان شهر همدان بود. نمونه ی آماری این پژوهش شامل 100 سالمند (50 مرد و 50 زن) بود که به روش نمونه گیری در دسترس از سرای سالمندان عترت شهر همدان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی سلامت عمومی (گلدبرگ، 1979)، کیفیت خواب پترزبورگ (بویس و همکاران، 1989) و حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، 1986) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه ی گام به گام نشان داد که حمایت اجتماعی و کیفیت خواب به ترتیب 4/16 و 5/5 درصد از سلامت عمومی سالمندان را پیش بینی می کنند (001/0>P). یافته های این مطالعه بار دیگر بر نقش عمده ی حمایت اجتماعی در تامین سلامت سالمندان تاکید دارد. از این رو به روان شناسان و مشاوران شاغل در این حوزه پیشنهاد می شود که برنامه هایی با محوریت حمایت اجتماعی برای ارتقای سلامت سالمندان تدوین کنند.

  کلیدواژگان: سالمندان، سلامت عمومی، کیفیت خواب، حمایت اجتماعی
 • الهام پروانه، کبری عزیزی، پروانه کریمی* صفحات 41-47
  امروزه محققان حیطه ی سلامت به منظور بررسی افراد در محیط های بالینی و غیر بالینی، صرفا شاخص های سلامتی را مد نظر قرار نمی دهند، بلکه به بررسی عوامل جامع تری همچون شادکامی می پردازند. بنابراین هدف این پژوهش تعیین اثربخشی امید درمانی بر افزایش شادکامی سالمندان بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل تمامی سالمندان مقیم سراهای سالمندان شهر کرمانشاه بود که از میان آنها سرای سالمندان فرزانگان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. با توجه به معیارهای ورود به مطالعه 24 سالمند با میانگین سنی 64 سال انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت امید درمانی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد (1989) و پروتکل امید درمانی اسنایدر (2002) می شد. یافته های حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که امید درمانی بر افزایش شادکامی در سالمندان موثر بوده است. بدین ترتیب مداخله ی آموزشی مبتنی بر رویکرد امید درمانی می تواند به عنوان یک مداخله ی موثر در افزایش شادکامی سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: امید درمانی، شادکامی، سالمندان
 • ناصر ولایی، سمیه زالی پور* صفحات 49-55
  با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان، سعی در رفع مشکلات آنها، از جمله مشکلات روانی شان ضروری به نظر می رسد. اضطراب مرگ در دوران سالمندی شایع تر است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ سالمندان انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی زنان سالمند عضو مراکز سالمندان روزانه ی شهر کرمانشاه بود. برای انتخاب نمونه ی پژوهش، یکی از مراکز (فرزانگان) به صورت تصادفی انتخاب شد و از میان 93 زن سالمند عضو در آن مرکز، 50 نفر که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند. اعضای گروه آزمایش به مدت ده جلسه ی هفتگی یک ساعته تحت معنادرمانی (فرانکل، 1967، ترجمه ی صالحیان و میلانی، 1392) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی اضطراب مرگ کالت- لستر (1969) بود. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که معنادرمانی، میانگین نمره ی اضطراب مرگ را در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش داده است (01/0p<). بنابراین به روان شناسان شاغل در حوزه ی سالمند پیشنهاد می شود که از این روش درمانی برای کاهش اضطراب مرگ در سالمندان بهره بگیرند.
  کلیدواژگان: معنادرمانی، اضطراب مرگ، سالمندان
 • سعید پورعبدل، مسلم عباسی*، ذبیح پیرانی، محمد عباسی صفحات 57-65
  سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری های مزمن، انزوای اجتماعی و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی، در موارد زیادی استقلال فردی شان مورد تهدید قرار می گیرد.لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه ی امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اراک انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ی سالمندان ساکن شهر اراک بود و حجم نمونه شامل 130 نفر از آنها می شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش به وسیله ی سه پرسشنامه ی کیفیت زندگی (SF-36؛ وار و شربورن، 1992)، بهزیستی روان شناختی ریف (1988) و امید به زندگی میلر (میلر و پاورز، 1988) جمع آوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، بین همه ی مولفه های بهزیستی روان شناختی (بجز خودمختاری) با کیفیت زندگی سالمندان رابطه ی معناداری به دست آمد(01/0 > P). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که براساس بهزیستی روان شناختی و امید به زندگی می توان 33 درصد از کیفیت زندگی سالمندان را پیش بینی نمود. بنابراین، با بهبود شاخصه های امید به زندگی و سلامت جسمی و روانی و فراهم آوردن زمینه های استقلال، ارتباطات سالم و مخصوصا ارتباطات خانوادگی قوی و بهبود بهزیستی روان شناختی سالمندان، می توان کیفیت زندگی آنان را ارتقا بخشید.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی، سالمندان
|
 • Rozita Amani * Pages 1-9
  Aging is one of the stages of human life in which the lower levels of positive self-concept is common due to the erosion of some of the capabilities of the individuals. Therefore, this study was performed to examine the efficacy of structured group reminiscence on the enhancement of positive self-concept of the elderly in Hamadan. This study was quasi-experimental of pretest, post-test with control group type and its statistical method was variance analysis with repeated measure analysis. The study statistical population consists of all the elderly half-residents of nursing homes in Hamadan city. The sample was chosen from 112 elderly who were members of the nursing home of Habib Ibn Mazaher, Hamadan. Twenty elderly with age ranges of 60-82 (M=73.46, SD=5.76) qualified to participate in this study were selected and placed randomly in two control and experimental group. The elderly who were in treatment group, participated in reminiscence meetings for 24 sessions. There were used demographic questionnaire and Tennessee Self-Concept Scale: Second Edition (Fitts & Warren, 1996). In this study to record the trend of change in scores, the researchers asked the participations to fill the questionnaire in pretest, the sixth session, the twelfth session, the eighteenth session, the twenty- fourth session and one month after the intervention termination. The results showed that structured group reminiscence have significant effect on self-concept score of the elderly and these achievements were kept in a one-month follow up. Therefore, the clinical psychologists are encouraged to use structured group reminiscence to improve the positive self-concept in the elderly.
  Keywords: elderly, structured group reminiscence, self, concept
 • Mona Azizi, Afsaneh Shahbazirad*, Mojgan Saeidi, Maral Haghighi Kermanshahi Pages 11-18
  Stress is very commonin theelderly because ofthe weaknesses anddisabilities. The present studywas conductedto investigate theeffectiveness ofhappiness training on reducing stressin the Kermanshah older women.The studywas asemi-experimental design withpre-posttestdesign with control group. The study population was all elderly centers in Kermanshah city, that randomly choose a center and between elders of center twenty-two elderlywomen (M=64.4, SD=3.24) were selected based ontheavailable sampling, and assigned tothe experimental and control groups, randomly. The instruments usedwere theCoudron Stress Scale (1999, as cited in Ganji, 2001), and thedemographic questionnaire. Ten sessionsof happiness training with Matthews method (1948, translated by Afzalirad, 2005) was administeredto experimental group as biweekly; While thecontrol groupdid not receivetheintervention.Atthe end of theintervention,both groupswere evaluated again bythetest. The data wereanalyzedusinganalysis ofcovariance. The datashowed happiness trainingwas effective on reducingstress forolder women in experimental group (P<0/001).According to theeffectiveness ofhappiness training on reducingstressin older women, apparentlycan be usedtohappiness trainingfor reducing stressin older women.
  Keywords: happiness training, stress, Women, elderly
 • Ziba Barghi Irani *, Mahnaz Aliakbari, Mohammad Javad Bagian Kulehmarz Pages 19-30
  Memory and sleep disorders are among the topics that create many problems for the elderly, and threat their physical and mental health. So this study was done with aim to investigate the effectiveness of cognitive-behavior therapy on elderly memory and sleeping. This was a quasi-experimental study and used pretest- posttest and follow-up with control group. The population of this study consisted of all elderly whit Parkinson’s disease that referred to research center of neurology and Parkinson’s clinic of Dr.shahidi in Tehran. The sample size of 40 patients with Parkinson were selected by available sampling and randomly were assigned to experimental and control groups. The experimental group received elderly cognitive-behavior therapy for 10 sessions, one session each week. To collect data, the scale of Peterzburgs (1989) sleep quality and daily (1983) memory questionnaire were used. Variance analysis whit repeated measures was used to analyze data statistically. The results of variance analysis whit repeated measures showed that cognitive- behavioral therapy affect the sleep disorders of elderlies (p<0.05). The results of follow up LSD tests showed that there is a significant difference between post- test and follow up in sleep disorders and memory. So it is recommended to psychologists who work in the field of elderly use the cognitive- behavior therapy to improve the sleep quality and memory of elderly.
  Keywords: cognitive, behavioral therapy, sleep, memory, elderly
 • Hamid Poorsharifi, Majid Farahmand Sabet Pages 31-39

  Researchin the field ofissuesandproblems associated withagingtoimprove the qualityof life of thisgroup, is amajorconcern ofthetoday's world. Therefore, the present studywas conducted with aim toinvestigate the relationship betweensocial supportandquality of sleep with general healthofelderly people innursing homes.The research was descriptive correlational one.The study population included all of elderly men and women with more than sixty years old that live in nursing homes of Hamedan. The study samples consisted of100 elderly(50 malesand50females) that were selected byavailable samplingmethod ofItratnursing homesin Hamadan. General HealthQuestionnaire(Goldberg, 1979), sleep qualityPittsburgh(Boyce et al.,1989)andsocial support(Wax et al, 1986)was usedto collect thedata. The results of step by step multiple regression analysisshowed thatsocial supportand sleep qualitypredict the 16.4% and5.5% of general healthof the elderly (P>0.001).The findings of this study reaffirm the important role of social support in the elderly health. Thus it is recommended to psychologists and counselors that working inthisarea, to plan programs withrevolving aroundsocial protectionto improvethe health statusof the elderly.

  Keywords: social support, sleep quality, general health, elderly
 • Elham Parvaneh, Kobra Azizi, Parvaneh Karimi * Pages 41-47
  TOday health researchers to study the subjects in clinical and non-clinical environments, consider not only health indicators,but to examine the broader factors such as happiness. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the therapeutic hope in increase the happiness of the elderly. Semi-experimental research design was a pretest-posttest control group. The statistical population of the study, all elderly living innursing homesin Kermanshah, Then Farzanegan's nursing hom eof Kermanshah was selected byavailable sampling method and Considering the inclusion criteria, 24 elderly people with an average age of 64 years, randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of The Hope-Therapy. The results covariance analysis showed that Hope-Therapy in the elderly has been effective in increasing happiness.Based approach to therapeutic intervention can to be an effective intervention to increase the happiness elderly used.
  Keywords: hope therapy, happiness, elderly
 • Naser Valaei, Somayeh Zalipoor * Pages 49-55
  Due to the growing trend of the elderly population, attempts to solve their problems, including their mental health problems appear to be necessary. One of the most significant and widespread anxieties among the elderly is fear of death.The present study aimed to evaluate the effectiveness of Logotherapy on the death anxiety among the elderly.This study is quasi-experimental with pretest-posttest control group. The study sample included all elderly women in the Elderly Day Centers in Kermanshah.To select sample, an elderly care center were randomly selected and among 93 elderly women members in the center, 50 patients who met the inclusion criteria were selected and randomly assigned to experimental and control groups.The experimental group received the Logotherapy protocol for ten weekly sessions of one hour.Data collection instruments included Collett-Lester the Fear of Death questionnaires (1969).The result of analysis of covariance shows that the Logotherapy significantly reduced the death anxiety in the experimental group.Therefore, it is suggested to psychologists working in the field of elderly to take advantage of this treatment to reduce the anxiety of death in the elderly.
  Keywords: logotherapy, death anxiety, elderly
 • Saeed Pourabdol, Moslem Absasi *, Zabih Pirani, Mohammad Abbasi Pages 57-65
  Aging is a critical period of human life in which the elderly are exposed to potential threats such as an increase in chronic diseases, social isolation and lack of social support and physical and mental inability, in many cases threaten personal independence. Thus,the aim of this study was todetermine the relationship betweenlife expectancyandpsychological well-beingwith quality of lifein elderly in Arak. This researchwasdescriptive correlational. The study sampleincluded allelderly people inthe city ofArak(N= 59214), the sample size included130elderly people inArak, whichwere selectedbyconvenience sampling. To the Data collection for the study was used by quality of lifequestionnaire(sf-36),Psychological well-beingand life expectancy scale.To analyzethedata,Stepwise MultipleRegressionwas used. The results showed that psychological well-being and quality of life in the elderly people there is a significant positive relationship (P<0.01).Also there is a significant positive relationship between life expectancy and quality of life in the elderly people.In additionwas a significantly relationship to the psychological well-being in the all components, except for autonomy, with quality of life in addition, regression analysisshowed that based onpsychological well-beingand life expectancycan bepredicted5.33ofthequality of life ofthe elderly. Therefore, by improving thecharacteristics oflifeandphysical and mental healthandprovidingindependence, healthycommunicationandstrongfamily connectionsandimprovedpsychological well-being, especially the elderly, can beenhancedtheir quality of life.
  Keywords: quality of life, psychological well, being, life expectancy, the elderly