فهرست مطالب

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) - پیاپی 49 (بهار 1385)
 • پیاپی 49 (بهار 1385)
 • 160 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین رحمان سرشت، نازک نوبری صفحه 1
  تئوری آشوب برای درک و پیش بینی رفتارهای تصادفی سامانه های پیچیده با عطف توجه به اثر متقابل غیرخطی اجزاء آنها به کار می ر ود. ویژگی مهم سامانه های آشوبناک این است که می توانند نسبت به هر تغییر ناچیزی در شرایط اولیه سازمان های پیچیده به وجود می آید، حساسیت نشان دهد. کانال های ارتباطی که از عناصر اصلی پیچیدگی سازمان های امروز به شمار می آیند؛ صورت بندی مدل های ذهنی سازمانی را با استفاده از روش های مدل سازی رایج تقریبا ناممکن می سازند، اما استفاده از تئوری آشوب می تواند به عنوان روشی کارآمد برای مدل سازی سازمانی به کار رود. در این مقاله، با تمرکز بر شبکه های ارتباطی افراد درون سازمان که خود از نوع پیچیده هستند، قابلیت فهم و کنترل پیچیدگی سازمان با تئوری آشوب مورد مطالعه قرار می گیرد. البته با طرح کنترل پیچیدگی، ادعایی در مورد رفع آن نمی شود. نظر به اهمیت و ضرورت پیش بینی و محاسبه پیچیدگی سازمان و محیط، تابع احتمالی برای رویارویی سازمان با پروژه های جدید معرفی می شود. این تابع احتمال با نگرش به کانال های ارتباطی، که از پیچیدگی بالایی برخوردار است، و قابلیت کنشگران سازمانی در پردازش اطلاعات، صورت بندی می شود. پس از تعیین این تابع، آنتروپی احتمال محاسبه و با اندازه گیری عدم اطمینان حاصله، ساختارهای ارتباطی سازمانی چندعاملی با هم مقایسه می شوند.
  با استفاده از مفاهیم و محاسبات انجام شده بر مبنای داده های واقعی و تعیین توابع به روش پلیا و محاسبه آنتروپی توابع، مدلی مطرح می شود که بتواند به تناسب با پیچیدگی سازمانی، رفتار آن تابع را پیش بینی و تحت تاثیر قرار دهد. نتایج نهایی نشان می دهند وجود شبکه های ارتباطی منعطف و متناسب با هر پروژه در هر مقطع زمانی مشخص، و متناسب با توان افراد و ابزار درگیر در پروژه، ضروری است و نمی توان برای مدیریت انواع پروژه ها در مقاطع مختلف، به استفاده از یک شبکه بهینه بسنده کرد؛ بلکه با توجه به پیچیدگی ها در هر مقطع، باید از شبکه هایی با شکل های متفاوت سود جست.
 • سیدمهدی الوانی، فرشته قشقایی صفحه 25
  زندگی در دهکده ی جهانی با سرعت روزافزون ارتباطات و وابستگی کشورها به هم به اشکال مختلف موجب مواجه شدن انسانها با مشکلات عدیده ای می شود که سازمانها و نهادهای موجود از عهده ی حل آنها برنخواهند آمد.
  سازمان های جامعه مدنی(CSOs) در دو دهه ی اخیر نقش بسیار ارزنده ای در نظام حکومتی و حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده اند. این سازمانها برای حفظ نقش و مشروعیت خود در جامعه، با تقویت مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از کجروی های موجود در جامعه کوشیده اند پاسخگوی ذی نفعان خود باشند. حال باید دید اصولا پاسخگوئی چیست؟ پاسخگوئی به چه کسانی؟ چگونه؟ صورت می پذیرد. این پرسشها در سازمان های غیردولتی از اهمیت برخوردار بوده و اندیشمندان و پژوهشگران در پی یافتن پاسخهای آنها هستند. این مقاله مقدمه ایست برای یافتن جوابهائی جهت چالشهائی که سازمان های غیردولتی با آن مواجه هستند.
 • ابراهیم محمودزاده صفحه 39
  هر چه تغییرات محیط سریع تر می شود، سطوح رقابت شدیدتر می شود و سازمان ها فرصت کمتری برای تصمیم گیری و اجرا در اختیار دارند. بر همین اساس حلقه بین طرح ریزی و پیاده سازی تنگ تر و تنگ تر می شود. مدیریت استراتژیک چیزی بجز مدیریت دانش، مدیریت تغییر و مدیریت ریسک نیست. جنبه ی سخت استراتژی شامل مفاهیم، تعاریف و فرایندهای طرح ریزی و اجرا برای همه قابل درک است. آنچه نیاز به تعمق بیشتر دارد، جنبه ی نرم استراتژی است، از جمله رهبری، فرهنگ سازی و کار گروهی که زیرساخت های اجرای موفق استراتژی را فراهم می کنند. ایجاد یک نظام طرح ریزی با این ویژگی که فاصله ی تئوری و پارادایم جدید را با کارکنان سازمان کوتاه کند و در یک گام طرح ریزی را عملیاتی نماید، محور اصلی این مقاله است. مهم ترین وجه این فرایند ایجاد مشارکت، هم افزایی و عزم اجرایی در کارکنان شرکت است که تجربه ما در شرکت صاایران آن را تایید می کند. حضور فعال حدود 200 نفر به طور مستقیم و حدود 3500 نفر به طور غیرمستقیم در تکوین و پیاده سازی این نظام، حاکی از پویایی و موفقیت آن در شکوفایی ظرفیت های درونی و توانمندی های مدیران و کارشناسان شرکت، برای ترسیم مسیر آینده و تضمین بقای شرکت است که خود اجرای برنامه، نظارت، پاییدن و پویاسازی آن را برعهده خواهند داشت.
 • محمودرضا اسماعیلی صفحه 57
  نوآوری همانا کنار گذاشتن الگوی قدیمی است؛ بدین منظور باید زمینه مناسبی برای ایجاد آن فراهم شود. در این مقاله سازماندهی نوآوری که برای ایجاد نوآوری های در سطح بالا لازم است، به طور محدود مطالعه شده است. هر سازمانی قادر به نوآوری نیست؛ فقط سازمان های کارآفرین و سازمان های ادهوکراسی یا متخصص سالار قادر به ایجاد نوآوری هستند. البته سازمان های کارآفرین نیز قادر به نوآوری در سطح بالا نیستند بلکه فقط سازمان های ادهوکراسی هستند که می توانند نوآوری در سطح بالا داشته باشند. در این مطالعه دو نوع ادهوکراسی موسوم به ادهوکراسی عملیاتی و ادهوکراسی اداری و متعاقبا نوآوری در سازمان های کوچک و بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است.
 • منیجه بحرینی زاده صفحه 77
  در دهه های اخیر دو روند به ظاهر متناقض در تفکرات بازاریابی به وجود آمده است. تحت عنوان بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک. در این مقاله ضمن تشریح مبانی نظری هر یک از دو روند و مرور سیر تاریخی گذر از بازاریابی محلی به بازاریابی جهانی و از بازاریابی انبوه به بازاریابی یک به یک، این دو مفهوم را با بازاریابی سفارشی انبوه ترکیب کرده و در چارچوب مدل بازاریابی جهانی فرد محور ارائه خواهد شد.
 • دکترصدیقه خورشید، کارولوکس صفحه 107
  ارزیابی؛ مرحله ی مهمی در فرآیند تصمیم گیری کمیته های تخصصی – پژوهشی سازمان های بزرگ و مراکز پژوهشی است که با عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش و اطلاعات درباره ی اقدامات و پیامدهای آنها آمیخته شده است. یک رویکرد سنتی برای بیان عدم اطمینان در سیستم های گوناگون یا بررسی و ارزیابی پروژه های پژوهش و توسعه ریسک است که در گذشته از طریق تئوری احتمال مدل سازی می شد. با طرح ایده ی تئوری مجموعه های فازی؛ پژوهشگران مختلف از این تئوری برای تسخیر عدم اطمینان ها و مدل سازی آنها در فرآیند ارزیابی و محاسبه ریسک تجمیعی توسعه ی نرم افزارها بهره برده اند. در این مقاله پژوهشگران روشی برای ارزیابی و محاسبه ی ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه با استفاده از تئوری مجموعه فازی طراحی شده اند. این روش برای محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه مرکز تحقیقات مخابرات ایران اجرا شده است.
  کلیدواژگان: تئوری مجموعه فازی، تصمیم گیری گروهی، نرخ ریسک تجمیعی، پروژه های پژوهش و توسعه
 • سیدمهدی الوانی، سیدمحمدحسین هاشمیان صفحه 131
 • مرضیه عبداللهی صفحه 139
  فیضی، طاهره، طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور، استاد راهنما: دکتر ابوالحسن فقیهی، دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت، 1385، 413 ص، جدول، نمودار، ضمایم.