فهرست مطالب

همای سلامت - سال سوم شماره 2 (پیاپی 13، خرداد و تیر 1385)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 13، خرداد و تیر 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/04/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله «هشدار»
  صفحه 5
 • سال روزها و اخبار خرداد و تیر
  صفحه 7
 • آموزه های مدیریت «راه های مقابله با فشارهای روانی و &»
  صفحه 14
 • نقش طرح تکریم در تحول اداری از دیدگاه کارکنان شبکه &
  صفحه 15
 • ارائه یک الگوی کاربردی برای مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای بهداشتی درمانی
  صفحه 21
 • بازتابهای جهانی شدن در بخش سلامت عمومی
  صفحه 27
 • برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
  صفحه 33
 • مصاحبه با رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
  صفحه 35
 • افتتاح
  صفحه 36
 • طراحی نظامهای تامین مالی جهت کاهش مخارج کمرشکن سلامت
  صفحه 37
 • افزایش مداخلات بهداشتی در کشورهای فقیر: نقش تحقیق در&
  صفحه 45
 • تکنیک های مخزن داده ها برای مدیریت نتایج و & &
  صفحه 49
 • معرفی کتاب «م&»
  صفحه 55
 • روش ها و ابزار ارتقای کیفیت «مدیریت کیفی عام در قالب TSI»
  صفحه 57
 • روش های تصمیم سازی گروهی «گام دوم بیان نتایج تغییر»
  صفحه 63