فهرست مطالب

همای سلامت - پیاپی 2 (شهریور 1383)
 • پیاپی 2 (شهریور 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/06/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله - اخلاص
  صفحه 1
 • سالروزها و اخبار مرداد و شهریور ماه
  صفحه 3
 • چالشهای الگوبرداری راهبردی در مدیریت بیمارستان دولتی: «الگوهای خصوصی سازی بیمارستان و عواقب آن»
  صفحه 7
 • مصاحبه با مدیر عامل شرکت شهر سالم تهران وابسته به شهرداری تهران
  صفحه 13
 • گزارش همایش مدیران کیفیت در بابل
  صفحه 19
 • گزارش کارگاه کمیته های سوانح، فوریتهای پزشکی و حوادث غیر مترقبه
  صفحه 21
 • توسعه ظرفیت تحقیق در زمینه بهداشت در پاکستان: تاثیر آموزش در مقطع دکتری
  صفحه 23
 • تخت های تجاری جبران کننده هزینه در بیمارستان های دولتی اندونزی
  صفحه 31
 • اهمیت جنسیت درتبیین و بهبود سطح کیفیت خدمات سلامت: «پاره ای از مفاهیم»
  صفحه 43
 • مدیریت کیفیت فراگیر در آزمایشگاه بالینی
  صفحه 51
 • پیشگامان کیفیت «آرماند فایگنبام»
  صفحه 53
 • آموزش کلیدهای کارگروهی مؤثر
  صفحه 59