فهرست مطالب

همای سلامت - پیاپی -2 (خرداد 1383)
 • پیاپی -2 (خرداد 1383)
 • تاریخ انتشار: 1385/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
 • اصل برائت
  صفحه 1
 • اخبار
  صفحه 2
 • کاهش مدت بستری بیماران مبتلا به هرنی دسیکال
  صفحه 3
 • مدیریت جامع کیفیت در آموزش
  صفحه 4
 • مصاحبه با مسوول کمیته کشوری ارتقای کیفیت در وزارت بهداشت
  صفحه 5
 • ملاحظات روش شناسی در ارزیابی سیستم های مدیریت کیفیت
  صفحه 6
 • خصوصی سازی در سیستم سلامت...
  صفحه 7
 • روش های برآورد هزینه...
  صفحه 8
 • پیشگامان کیفیت «دمینگ»
  صفحه 9