فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - سال سوم شماره 18 (مرداد و شهریور 1385)
 • سال سوم شماره 18 (مرداد و شهریور 1385)
 • 132 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/11/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اقتصاد و بازرگانی ایران
 • الگوی نظری و شاخص های پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی - اجتماعی استانی
  نادر پژمان صفحه 4
 • ارزیابی عملکرد تفویض اختیارهای انجام شده به سازمان های بازرگانی استان ها
  میرفیض فلاح شمسی صفحه 22
 • روش های تحلیل چند متغیره و کاربرد آنها در سطح بندی استان های کشور (با تاکید بر بخش بازرگانی)
  سیعده پردازی مقدم، بیژن صفوی صفحه 30
 • ارزیابی میزان توانمندی صادر کنندگان صنعت چرم استان آذربایجان شرقی
  اکبر کشاورزیان پیوستی، صمد عالی صفحه 46
 • اقتصاد و مدیریت بازرگانی
 • ارائه مدلی جهت تحلیل تعامل بین فروشنده و مصرف کننده
  هاشم آقازاده، محمدرحیم اسفیدانی صفحه 58
 • رهبری و کنترل قیمت های بازار از طریق شبکه ای از فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف و میادین تره بار
  محمدرضا صادقی فروشانی صفحه 64
 • بررسی تاثیر بازارپردازی بر تصمیم خرید مشتریان شرکت شیرین عسل در فروشگاه های رفاه تهران
  میراحمد امیرشاهی، معصومه جنانی صفحه 72
 • تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری
  سیدرضا جوادین، پوریا یوسفی صفحه 82
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری
  امیرالبدوی، امیر اخلاصی صفحه 93
 • اهمیت بخش بندی بازار در مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری
  امیر البدوی، زهرا فردوسی، نرجس ناصربخت صفحه 101
 • اطلاع رسانی
 • بازارشناسی استانی (قسمت اول)
  صفحه 110
 • معرفی کتاب
  صفحه 132