فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 43 (پاییز 1384)
 • پیاپی 43 (پاییز 1384)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/08/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه لباف قاسمی، اکرم مرباغی، فریده جزء کبیری، فاطمه حسینی صفحه 7
  اولین موقعیت شغلی پرستاران جدید الورود، نقش مهمی در شکل گیری ادراکات آنان در ارایه مراقبت، رضایت از شغل و حرفه پرستاری دارد. تجربیات پرستاران در اولین موقعیت شغلی، می تواند تصمیم آنان را مبنی بر ابقا یا ترک موقعیت یا حرفه تحت تاثیر قرار دهد.
  این مطالعه توصیفی به منظور تعیین تجربیات پرستاران شاغل مشمول طرح نیروی انسانی در سه مورد انجام وظایف محوله، تعامل با پزشکان و پرستاران و رویارویی با شرایط واقعی کار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی انجام گرفت. نمونه ها شامل 166 پرستار بودند که بین 2 تا 6 ماه از شروع کارشان به عنوان پرستار طرحی گذشته بود. انتخاب نمونه ها به صورت سرشماری بود. جمع آوری اطلاعات، از طریق استفاده از پرسشنامه خود ایفا انجام شد.
  اکثریت پرستاران، نتایج مثبت از قبیل افزایش دانش و اطلاعات (74.5 درصد)، بهبود مهارت های عملی (72.5 درصد) و آموختن مهارت های جدید از همکاران (68 درصد) را از انجام وظایف محوله، بیان کردند. اکثریت پرستاران در تعامل با پزشکان و پرستاران، هم تجربیات مثبت و هم تجربیات منفی را توصیف کردند. در نتیجه رویارویی با شرایط واقعی کار و کار کردن در بیمارستان، 45.2 درصد از پرستاران پشیمانی از انتخاب شغل پرستاری و 43.9 درصد، از دست دادن انگیزه جهت کار کردن در بیمارستان را بیان کردند. همچنین 72 درصد از نمونه ها بیان کردند که تحصیلات دانشگاهی به میزان کم یا متوسط آنان را برای کار در بیمارستان آماده کرده بود.
  نتایج پژوهش، نقش همکاران را در کاهش استرس، فشار کار، هدایت پرستاران طرحی، عدم در نظر گرفتن مدت زمان دوره آشناسازی کافی برای پرستاران طرحی و نیز افزایش فشارکاری را در آنان آشکار کرد. با توجه به نتایج، پیشنهاداتی از قبیل در نظر گرفتن دوره آشناسازی کافی و جامع، فراهم کردن حمایت کافی برای پرستاران جدیدالورود، داده شد.
  کلیدواژگان: تجربیات پرستاران تازه کار، تعامل، شرایط واقعی کار
 • محمدرضا فروتنی، محسن رضاییان صفحه 21
  مواد مخدر و سو استفاده از داروها، یکی از معضلات مهم بهداشتی و اجتماعی در اغلب جوامع بشری است. این معضل، در جوامعی که دارای جمعیت جوان تر هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مهم ترین گروه های جوان، دانشجویان هستند. این بررسی به منظور تعیین شناخت و استفاده دانشجویان از مواد مخدر در سال 1383 در شهرستان لار به اجرا در آمد.
  این مطالعه به روش مقطعی انجام گرفت. در این بررسی تعداد 200 نفر دانشجو، از میان 2000 نفر دانشجو شاغل به تحصیل در لارستان، به روش نمونه گیری تصادفی 10 درصدی انتخاب شدند. از این میان، 192 نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ داده و آن را عودت دادند. میزان شناخت مواد مخدر و همچنین مصرف مواد توسط این افراد، با بهره گیری از پرسشنامه معتبر و پایا مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه شامل یک بخش مشخصات دموگرافی افراد و بخش دیگر شامل، سوالاتی در خصوص شناخت اثرات اعتیاد، عوارض و نشانه های اعتیاد، مشخصات مصرف و یا عدم مصرف مواد مخدر در افراد معتاد و... بود.
  نتایج نشان داد، از تعداد کل دانشجویان مورد مطالعه 22.4 درصد حداقل یک بار مواد مخدر مصرف کرده اند و 38 درصد دانشجویان در محافل مصرف مواد مخدر حضور داشته اند. وجود یک رابطه آماری معنی دار، میان زندگی در خوابگاه های دانشجویی با مصرف بیشتر مواد مخدر، از یافته های تحقیق است (0.0001 =P). 69.7 درصد دانشجویان عقیده داشتند، اعتقادات مذهبی به عنوان یک عامل بازدارنده مهم در برابر این تهاجم خواهد بود.
  به نظر می رسد زندگی در خوابگاه های دانشجویی شرایط مناسب تری را برای مصرف مواد مخدر فراهم می آورد. بنابراین، توجه بیشتر به مشکلات دانشجویان ساکن در خوابگاه ها ضروری است.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد مخدر، آگاهی، اعتیاد
 • افتخارالسادات حاجی کاظمی، شعله حسین محسنی، سیده فاطمه اسکویی، حمید حقانی صفحه 31
  شرایط خاص دوران بارداری ایجاب می کند که مراقبت بیشتری از دهان و دندان در این دوران به عمل آید، عدم توجه به این مهم می تواند علاوه بر مشکلات دهان و دندان سلامت سایر سیستم های مادر و سلامت جنین را به مخاطره بیندازد. اما علیرغم اهمیت این امر نتایج تحقیقات نشان داده است که زنان در دوران بارداری به قدر کافی بهداشت دهان و دندان را رعایت نمی کنند.
  هدف پژوهش، تعیین ارتباط آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار در زمینه مراقبت از دهان و دندان بوده است.
  پژوهش از نوع همبستگی بود. پس از تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد نمونه ها، به آن امتیاز داده شد. سپس ارتباط بین این سه متغیر مورد بررسی قرار گرفت.
  نمونه پژوهش شامل 320 زن باردار در هفته 42-28 بارداری با حداقل سواد خواندن و نوشتن بود، که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.
  محیط پژوهش واحدهای مراقبت بارداری مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به مرکز بهداشت شهریار بود.
  نتایج نشان داد حداکثر سن نمونه ها 42 و حداقل 16 سال بوده است و اکثریت خانه دار بودند و 75 درصد از آنان 2-1 بارداری داشتند. 5.6 درصد واحدها دارای آگاهی خوب، 70 درصد دارای نگرش منفی نسبت به اقدامات دندانپزشکی، 34.4 درصد واحدها دارای عملکرد خوب بودند. آنالیز واریانس ارتباط معنی دار آماری را بین آگاهی و عملکرد، آگاهی و نگرش و نیز عملکرد و نگرش واحدها نشان داد (0.000=P). بین امتیاز کسب شده از عملکرد و تحصیلات رابطه معنی دار آماری وجود داشت (0.000=P).
  با توجه به نتایج مطالعه که بیانگر آگاهی کم مادران و وجود رابطه بین آگاهی و عملکرد پیشنهاد می شود، زنان باردار آموزش بیشتری در زمینه مراقبت از دهان و دندان ببینند و طی آن اطلاعات غلط آنان اصلاح گردد، همچنین علل عدم دریافت مراقبت مناسب دندانپزشکی در بین زنان باردار بررسی گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، بهداشت دهان و دندان
 • مطهره خردمند، ناهید سلمان یزدی، مریم علیخانی، حمید حقانی صفحه 39
  زمانی که نوزادی با بیماری قلبی مادرزادی به دنیا می آید تنیدگی پذیرش این واقعه و یادگیری چگونگی مراقبت از چنین نوزادی بر تنیدگی انتقال به مرحله والدینی افزوده می شود. حمایت از نقش والدی با تامین نیازهای اطلاعاتی می تواند نقش مهمی در کاهش تنیدگی آن ها و همچنین سلامت شیرخوار داشته باشد.
  هدف پژوهش تعیین نیازهای آموزشی مادران شیرخواران تحت عمل جراحی قلب از نحوه مراقبت بعد از عمل بود. جامعه پژوهش کلیه مادران فارسی زبان بودند که فرزندان شیرخوار آن ها برای اولین بار تحت اعمال جراحی قلب (باز یا بسته) قرار گرفته بودند. لذا 62 نفر از مادران واجد شرایط به روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. پژوهشگر با استفاده پرسشنامه، نیازهای آموزشی مادران شیرخوران تحت عمل جراحی قلب را تعیین کرد.
  نتایج پژوهش نشان داد که 19.4 درصد از مادران نیاز آموزشی زیاد داشتند، نتایج آزمون های آماری پیرسون و اسپیرمن ارتباط معنی داری را بین نیازهای آموزشی مادران شیرخواران تحت جراحی قلب و دو متغیر سن و سطح تحصیلات نشان نداد.
  تعیین نیازهای آموزشی مادران دارای کودک بیمار و تدوین برنامه آموزش بر اساس نیاز می تواند باعث تسهیل در تغییر رفتاری آنان با کودک گردد. بنابراین با عنایت به یافته های پژوهش، ارایه آموزش های مورد نیاز مادران در زمینه ماهیت بیماری و جراحی، داروها، نحوه برخورد با علایم، پیگیری و حمایت های اجتماعی و مراقبت از شیرخوار می تواند منجر به یادگیری بیشتر و در نتیجه انجام مراقبت بهتر توسط مادران از کودکان بیمار گردد.
  از آنجا که ترخیص از بیمارستان و به عهده گرفتن مسوولیت مراقبت مستقل از شیرخوار سبب بروز نیازهای آموزشی جدید می شود پیشنهاد می شود پژوهشی مشابه پس از ترخیص نوزاد با بیماری قلبی از بیمارستان انجام شود.
  کلیدواژگان: مراقبت بعد از عمل، ناهنجاریهای مادرزادی قلب، نیازهای آموزشی
 • حسین نظمیه، اکرم نجف یارندی، ساراجان محمدی، فاطمه حسینی صفحه 49
  آسیب ناشی از وسایل نوک تیز و برنده، یکی از مهم ترین خطرات بیولوژیک برای کارکنان بهداشتی - درمانی به شمار می آید، پیامد بیولوژیکی این آسیب ها، می تواند بی نهایت خطرناک و زمینه ساز انتقال بیماری هایی مثل ایدز، هپاتیت C،B گردد.
  این پژوهش با هدف بررسی تعیین فراوانی، ویژگی های آسیب ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و اقدامات محافظتی و درمانی در تیم درمان و سایر کارکنان و طراحی فرم گزارش آسیب انجام شده است.
  پژوهش از نوع توصیفی بوده و کلیه کارکنان 3 بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در آن شرکت داده شدند.
  نتایج نشان داد که 38.7 درصد کارکنان و تیم درمان سابقه آسیب در طی شش ماه گذشته را داشتند. بین سابقه آسیب و سن، گروه شغلی و بخش محل کار رابطه معنی دار وجود داشت، بخش اورژانس نیز به عنوان پر خطرترین بخش (53.6 درصد)، سر سوزن ها پر خطرترین وسیله (79.9 درصد) و تزریقات پر خطرترین کار (47.6 درصد) معرفی شدند، 60 درصد کارکنان حین کار از دستکش لاتکس استفاده نمی کردند، 7.9 درصد کارکنان هرگز درپوش گذاری سر سوزن های مصرف شده را انجام نمی دادند، تنها 44.2 درصد افراد خونروی از محل زخم را تشدید کرده بودند و فقط 23.6 درصد افراد اقدام به گزارش آسیب کرده بودند و 97درصد گزارش ها به صورت شفاهی بوده است.
  با توجه به نتایج پژوهش که نشان دهنده ارتباط سابقه آسیب در کارکنان با نحوه به کارگیری وسایل و نحوه عملکرد آنان بود انجام برنامه آموزشی در زمینه تزریقات، سیستم صحیح گزارش دهی آسیب و احتیاطات عمومی (استفاده از دستکش لاتکس، عدم درپوش گذاری سرسوزن ها، استفاده از جعبه مخصوص دفع و...) و اقدامات فوری پس از آسیب به همه کارکنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: وسایل نوک تیز و برنده، آسیب ناشی از وسایل نوک تیز و برنده، کارکنان بهداشتی، درمانی، گزارش آسیب
 • مهوش دانش کجوری، صدیقه کریمی، ربابه شکرابی، فاطمه حسینی صفحه 61
  یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت ارایه خدمات بهداشتی رضایت مددجو می باشد. تاکید بر رضایت مراجعین از خدمات دوران بارداری به علت اثرات مثبتی است که بر رفتار آنان دارد و سبب می شود به استفاده از خدمات بهداشتی تشویق گردند. تامین رضایت زنان باردار حاصل پاسخگویی به نیاز و انتظارات آن ها می باشد، که موجب بروز احساس خوشایندی در آن ها شده و سلامت روانی آنان را ارتقا می دهد. مطالعه حاضر به هدف تعیین میزان رضایت زنان از مراقبت های دوران بارداری دریافت شده در مراجعین به خانه های بهداشت شهرستان شیروان چرداول در سال 1384 صورت گرفت.
  این مطالعه مقطعی بود. محقق علاوه بر بررسی رضایت زنان از مراقبت های دریافت شده ارتباط بین متغیر اصلی و متغیر های مداخله گر را نیز مورد بررسی قرار داد. تعداد نمونه پژوهش 460 نفر، بود که به روش سرشماری تعیین شد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، محیط پژوهش 54 خانه بهداشت شهرستان شیروان چرداول بود.
  نتایج پژوهش نشان داد که 89.8 درصد زنان از برنامه زمان بندی شده مراقبت های دوران بارداری، 79.8 درصد از سهولت دسترسی به مراقبت های دوران بارداری و 93.6 درصد زنان از چگونگی برقراری ارتباط در مراقبت های دوران بارداری رضایت خیلی زیاد و زیاد داشتند و 60.2 درصد مادران اطلاعات دریافت شده در مراقبت های دوران بارداری رضایت کم و خیلی کم را ابراز نمودند. زنان خانه دار و کارمند بیشتر از سایر گروه ها از برنامه زمان بندی شده مراقبت های دوران بارداری رضایت داشتند (0.004=P). همچنین میزان رضایت در اولین بارداری بیشتر از سایر گروه ها بود (0.035=P) و زنان با سن کمتر از سهولت دسترسی به مراقبت ها راضی تر بودند (0.027=P). نتایج به طور کلی نشان داد 87.2 درصد از زنان از مراقبت های دوران بارداری به میزان زیاد و خیلی زیاد رضایت داشتند. با توجه به رضایت اندک مادران از اطلاعات دریافت شده در دوران بارداری لازم است اقدامات مناسب در جهت تشویق اعضا تیم بهداشتی به انجام آموزش به مادران صورت پذیرد. پژوهشگران پیشنهاد انجام مطالعه در زمینه علل نارضایتی مادران از آموزش دریافت شده را می نماید.
  کلیدواژگان: رضایت، مراقبتهای دوران بارداری، زنان باردار
 • شعله مسلم آبادی فراهانی، اقدس ملک زادگان، رخشنده محمدی، فاطمه حسینی صفحه 71
  زایمان واقعه پراسترسی است که در مدت کوتاهی رخ می دهد، زن برای تطابق با آن نیازمند کمک و حمایت یک فرد ماهر است. ترس و اضطراب سبب عدم پیشرفت زایمان و در نتیجه انجام مداخلات جراحی می گردد. لذا جهت کنترل درد و سازگاری با استرس زایمان توصیه شده است هر زن توسط یک ماما اختصاصا و به طور مداوم مراقبت و حمایت گردد.
  هدف این مطالعه تعیین تاثیر مراقبت اختصاصی مامایی در طول لیبر بر نوع زایمان بر حسب مداخلات تحریکی و تعداد زایمان قبلی بود.
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل بر روی 290 زن باردار کم خطر که به شیوه مستمر نمونه گیری و به طور تصادفی در دو گروه مراقبت اختصاصی (145) و مراقبت معمول (145) مامایی تقسیم شدند، انجام گردید. در گروه مراقبت اختصاصی از شروع فاز فعال زایمان یک ماما ضمن حضور مداوم و مراقبت بالینی زن را جهت رویارویی با درد و استرس زایمان با استفاده از روش های غیر دارویی کاهش درد (تکنیک های تنفسی، تن آرامی، ماساژ و...) و حمایت عاطفی و فیزیکی یاری نمود. نمونه های گروه کنترل طبق روال معمول مراکز آموزشی - درمانی مراقبت شدند.
  یافته ها نشان داد که در گروه مراقبت اختصاصی زایمان سزارین و زایمان با ابزار نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری (0.000=P) کاهش یافت. همچنین با انجام آزمون منتل هنزل جهت حذف اثر هر یک از متغیرهای مداخله گر (مخدوش کننده) تعداد زایمان قبلی و مداخلات تحریکی (نحوه پارگی کیسه آب و استفاده از اکسی توسین) نتایج نشان داد که اختلاف نوع زایمان بین دو گروه معنی دار بود.
  یافته های این پژوهش موید آن است که ارایه مراقبت اختصاصی مامایی به مفهوم مراقبت و حمایت مداوم و رفع مناسب و به موقع نیازهای عاطفی و جسمی زن طی لیبر سبب کاهش مداخلات جراحی در زایمان و بالطبع عوارض و هزینه های مربوطه می شود. لذا استفاده از این شیوه نوین مراقبتی در مراکز زایمانی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مراقبت اختصاصی مامایی، مراقبت فردی، نوع زایمان، روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان، مراقبت معمول مامایی
 • مهناز شوقی، صدیقه خنجری، فرشته فرمانی، فاطمه حسینی صفحه 83
  الگوی خواب طی قرن ها دستخوش تغییرات بسیاری شده است. عدم هماهنگی میان الگوی خواب کودکان و برنامه کاری مدارس، آن ها را در معرض کم خوابی قرار داده و سلامت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که به منظور تعیین الگوی خواب کودکان 11-6 سال ساکن منطقه غرب تهران در سال 1383 بر روی 900 کودک (450 دختر و 450 پسر) در سطح مدارس ابتدایی (پایه پیش دبستانی - پنجم) انجام گرفت. نمونه گیری با روش چند مرحله ایی انجام شد و اطلاعات از طریق پرسشنامه خود گزارش دهی (عادات خواب کودکان) و طی مصاحبه با مادران و کودکان جمع آوری گردید. نتایج در رابطه با الگوی خواب نشان داد کودکان مورد مطالعه به طور میانگین در طول شبانه روز 1.23±8.82 ساعت می خوابند، به طور میانگین شب ها ساعت 0.90±10.53 به بستر رفته و صبح ها به طور میانگین ساعت 0.73± 6.69 بیدار می شوند. نیمی از کودکان فوق در ساعت 12.59- 11 شب به بستر رفته و 49.2 درصد از آن ها 8-6 ساعت در طول شبانه روز می خوابیدند. ارتباط معنی داری میان سن و ساعت رفتن به بستر (0.002=P)، کل مدت زمان خواب در شبانه روز (0.00=P) و ساعت بیداری در صبح (0.00=P) دیده شد. همچنین میان جنس کودکان و ساعت رفتن به بستر (0.047=P) ارتباط معنی داری وجود داشت.
  با توجه به نتایج به دست آمده تعداد قابل ملاحظه ایی از کودکان در طول روزهای مدرسه، هر شب کمتر از 9 ساعت می خوابند. لازم است ساعت خواب و بیداری کودکان این گروه سنی و زمان آغاز به کار مدارس ابتدایی مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود الگوی خواب در گروه های سنی مختلف و در سطح وسیع تری بررسی شود.
  کلیدواژگان: الگوی خواب، کم خوابی، کودکان
|
 • F. Labbaf Quassemi, A. Marbaghi, Fg. Kabiri, F. Hosseini Page 7
  Nurse's early professional experiences have a significant role in forming their perception, conceptualization of care & satisfaction from nursing profession. Generally, works experiences can influence on decision making toward continue to work or to quit it. A descriptive design was selected to assess the work experiences of temporary employed nurses within the program of human resarch project in 3 domains of tasks, duties and interaction with the physicians and other nurses, to encounter with the real work situation in the university hospitals. In the study, the sample size was 166 nurses with at least 2-6 months work experiences. A self-report questionnair was used as a data collection instrument. The study findings showed that the majority of the subjects (74.5%) reported positive experiences of increased knowledge in the duties, (72.5%) improved practical skills and 68% reported learning of new skills during their working in the nursing profession, regarding interaction with physicians & other nurses. In addition, the subjects reported both positive & negative experiences. Approximately forty-five percent of the subjects suggested that they are regretted to choose "nursing" as a profession, whereas 43.9% felt loss of motivation during working in the hospitals. Also 72% of the subjects reported that, academic nursing educations were not prepared them sufficiently as a competent nurse to work at the hospital climates. Findings of the study showed the importance of supportive roles of coworkers and colleagues to reduce occupational stress as well as to orient freshman nurses to the work situations. Therefore, it was recommended that the supportive orientation program should be provided for new employed nurses in hospitals, to achieve positive work experiences.
 • Mr. Foroutani, M. Rezaeian Page 21
  Drug abuse is one of the problematic issues in almost every countries in the world. To assess knowledge and drug abuse among young adults, particularly in university students is more important. Therefore this study was conducted in order to assess knowledge and drug abuse among students. The study design was cross-sectional. In the study, 200 students who were studying in lar 2004, were randomly selected. Data were gathered by a questionnarie with acceptable validity & relability. Reliability of the instrument was assessed by test retest method (r=0/84). One hundrd and ninty two out of 200 students responded to the questionnaire. The questionnair consisted of demographic characteristic items regarding knowledge of drug dependency and addiction signs & symptomes of drug abuse and it's side effect among drug useres. The study results showed that, at least 22.4% of the total subjects (N=200), had used illegal drugs and about 38% of the subjects were participated in a drug abuse party. One of the study findings was statistically significant regarding relationship between living in the university dormitory and drug abuse (P=0.0001). In addition, 65% percent of the subjects believed that religious bond could prevent people to have a tendency to drug abuse invasion. It seem that, living in the university dormitories is a predisposing factor in the pattern of drug abuse. Therefore, it would be necessary that to pay more attention to the environmental living situation of the students, in the universities.
 • E. Haji Kazemy, Sh. Hossein Mohseni, Sf. Oskouie, H. Haghani Page 31
  Prognancy is a natural process which may create some changes in different parts of body, such as oral and dental systems. The changes might lead to oral diseases if sufficient and permanent care is not provided. For example, improper nutrition, covert oral and dental problems can affect the health of dental organ and even the other parts of body. The aim of the study was to determine the relationship between awareness, attitude and practice of pregnant women regarding oral and dental care during pregnancy. The study sample consisted of 320 pregnant women in their 28th -42th week of pregnancy. In this study the stratified random sampling was used. The results showed that, 5.6% of the subjects had high awareness toward dental hygiene, whereas 65.9% and 28.4% of the women had moderate and low level of awareness respectively. In addition, 30% of the subjects had positive attitude toward dental care, whereas the majority (70%) had negative attitude. Regarding the performance of oral and dental care, only 34.4% had good practice. According to the results of the analysis, of variance there were correlation between variables of the awareness and attitude, awareness and practice and finally attitude and practice of the subjects (P=0.000). Also the correlation coefficient between the variables of awareness and attitude was more than the others (r=0.512). Based on the study findings, the investigators recommend that pregnant women should be educated effectively regarding oral and dental health awareness that might lead to good attitude and practice toward them. In addition it is recommended that the reasons of noncompliance of women toward dental higiene and not receiring dental care, should be assessed in future studies.
 • M. Kheradmand, N. Salmanyazdi, M. Alkhani, H. Haghani Page 39
  Normal transition to a parenthood stage would be critically superimposed by birth of an infant with Congenital Heart Disease (CHD). Providing some information about how to take care of the baby with CHD and heart surgeries and also supporting the mother will decrease maternal stress and consequently improves infant’s health.
  Objective
  to investigate the learning needs of the mothers of infants with heart surgeries regarding post operative care in the health centers in Tehran, 1384.
  Method
  the design was a descriptive study in which a questionnaire was as a data gathering instrument.Sixty-two mothers of the infants with congenital heart diseases with continuous sampling method participanted in this study.The study findings showed that 14.5%, 66.1% and 19.4% of mothers had low, moderate and high levels of learning needs respectively. There were not any significant relationships between learning needs and any other variables age or educational levels. According to the results of the study, providing information to meet the learning needs of mothers would eventually, decrease mother their stress to look after the babies in a better way. Soit seems that, providing educational classes based on the mother's learning needs would be necessary in the setting of children's hospitals with heart surgeries wards. It is recommended that, needs assessment of the mothers of infants with heart surgeries, after discharge, would be necessary for future studies.
 • H. Nazmieh, A. Najaf-Yarandi, S. Janmohammadi, F. Hosseini Page 49
  Today, injuries caused by sharp instruments and needle sticks are one of the most important and serious biological threats among caregivers. The injuries might cause the ease of transmission of fatal diseases such as AIDS and hepatitis B and C. The aim of this study was investigating the frequency and characteristics of the injuries and protective measures in caregivers. The research design was a descriptive study in which a questionnaire was used to gather the data. The study sample consisted of all staff of medical team of selected three hospitals in yazd. The result showed that 38.7% of the subjects stated that, they had experienced the injuries within the past 6 months prior to the study. There were significant statistical correlations between the variables of the injuries with age, as well as the injuries with occupational groups and work settings (P=0.04, 0.000 and 0.000) respectively. According to the results, it was found that the most threatening unit was emergency ward (53.6%). The most dangerous instrument were needles (79.9%) and the most hazardous procedure, were injections (47.6%). Sixty percent of the subjects suggested not putting latex gloves on during medical procedures and 7.9% of the staff have not been recapped the disposable needles. About 44.2% of the subjects, suggested that they compressed the injury sites to reduce bleeding and 23.6% had reported the accident verbally. According to the study findings, providing educational sessions regarding safe injections, appropriate written reporting of the accidents, general percussions (put gloves on, recapping needles) and immediate appropriate interventions after occurrence of the injuries, are strongly recommended.
 • M. Danesh Kojuri, S. Karimi, R. Shekarabi, F. Hossinei Page 61
  One the most important aspect of quality of prenatal care, is satisfaction among clients. In fact the main goal of prenatal care is giving birth, with a healthy newborn without complication. In this study, the objective was to determine satisfaction of pregnant women attending to the health center that receive prenatal care. The design of the study was cross-sectional descriptive. The sample size was 460 subjects (338 pregnant women and 122 women in their postpartum period). The sampling method was census selection. The instrument for data collection was a questionnaire, consists of the items of demographic characteristics, satisfaction of prenatal care services and it's quality. The study setting was 54 small health canters in shire van chardavel district. The study results showed that the majority of the subjects (89.8%) had high and very high satisfaction with the timetable of the prenatal care, whereas 10.2% had low and very low satisfaction. Regarding prenatal care facilities, 79.8% of the subjects had high and very high satisfaction and only 20.2% of the subjects had low and very low satisfaction. Approximately 93.6%of the women had high and very high satisfaction in relation to the communication of the prenatal care personnel, whereas 6.3% had low and very low satisfaction about 60.2% sixty percent of the women who participated in the current study, had low and very low satisfaction with the received prenatal care information whereas 39.8% had high and very high satisfaction. House wives and employees in had, more satisfaction with the timetable. The rate of satisfaction during first pregnancy (P=0.035) and in the your women (P=0.027) were high. According to the study findings, the majority of the subjects were satisfied with the received prenatal care, though 60.2% of the women were unsatisfied regarding the information of the prenatal care. Apparently there is a necessity to update the prenatal care provider's knowledge. It is recommended that more studies should be conducted regarding the barriers of raising the awareness and giving appropriate information to the women in prenatal clinics.
 • Sh. Moslemabadi Farahani, A. Malekzadegan, R. Mohammadi, F. Hosseini Page 71
  The period of labor in women is a great event as a result of a stressful situation, which occur in short-time. Laboring women need comprehensive support to enable themselves to cope with the stress of labor. Fear and anxiety may cause failure of progression and consequently, necessitate surgical interventions. The one to one midwifery care provides a situation in which the mother would be able to cope better with the stress of labor. This study with a randomized controlled clinical trial design was conducted on 290 low risk pregnant women. All the subjects were randomized into two groups of experimental (145) and control (145). Non-pharmacologic interventions to relif pain (such as breathing technique, relaxation, massage) were provided to the experimental group during caring the women to enhance their psychological and physical comfort during labor. The aim of this study was to determin the effects of the one to one midwifery care during labor on modes of delivery. The study findings showed that significant decline in caesarean section and use of instrumental vaginal delivery (P=0.001), in the experimental group compared to the control group. According to the study results, one to one midwifery care as responding knowledgeably and sensitively to the individual needs of laboring women would eventually decrease surgical interventions, complications and medical costs. The researchers suggest that, this method can be used by midwives in obstetric centers. Therefore, providing of the one to one midwifery care in the delivery and labor rooms of birth centres is recommended.
 • M. Shoghy, S. Khangary, F. Farmany, F. Hossaini Page 83
  Sleep pattern has changed dranatically during recent centuries. In fact the lack of coordination between children’s sleep pattern and school time schedule, expose them to insomnia which daily fatigue and influence on their health. The design of this study was cross sectional. The aim of the study was assessing sleep pattern in school age children and the relationship between sleep pattern and some variables such as age, and sex. The study analysis based on the results of 900 school age children for whom mothers have completed a related questionnaire and participated in an interview. The result indicated that Mean and standard deviation of bed time 10.53 (0.90)h and wake- up time in the morning was 6.69(0.73). The mean and standard deviation of total sleep time was 8.82(1.23). A considerable proportion of the children (49.2%) have been sleeping less than 9 hours during nights. In addition, there were significant relationships between the variables of the sex and age with the children's sleep pattern. To conclude, the findings showed that the children don’t have normal amount of sleep. Therefore, it would be necessary that the time of school hours being matched with the developmental stages of children and it was recommended that to investigate sleep pattern of children in different ages in the future studies.