فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 103 (دی 1385)
 • پیاپی 103 (دی 1385)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن آغازین
  صفحه 3
 • مقایسه تطبیقی بیمه شخص ثالث در حقوق ایران و انگلستان (قسمت اول)
  یونس عبدی مصباح ترجمه: یونس عبدی مصباح صفحه 5
 • مدیریت خسارت حوادث فاجعه آمیز طبیعی
  بیتا جانفشان ترجمه: بیتا جانفشان صفحه 22
 • زلزله کشمیر و نیاز به بیمه های خرد
  اکرم اعظمی ترجمه: اکرم اعظمی صفحه 36
 • پی ریزی و راه اندازی تعاونی های بیمه، راهکارهای کارساز برای توسعه بیمه در ایران
  تالیف: دکتر جان علی محمود صالحی صفحه 39
 • استانداردهای نظارتی بیمه بر پولشویی
  فاطمه هارونی ترجمه: فاطمه هارونی صفحه 44
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  علیرضا رکنیان ترجمه: علیرضا رکنیان صفحه 49
 • اخبار بازار بیمه
  احمد محمدی ترجمه: احمد محمدی صفحه 53