فهرست مطالب

Research on Crop Ecophysiology - Volume:2 Issue: 1, 2007

Journal of Research on Crop Ecophysiology
Volume:2 Issue: 1, 2007

 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/01/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین زینلی، آقا فخر میرلوحی، لیلی صفایی صفحه 1
  به منظور ارزیابی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در کنجد، آزمایشی در قالب یک طرح آگمنت در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در شهرستان نجف آباد اصفهان بر روی 112 نمونه کنجد پیاده شد. صفات مورد مطالعه شامل: روز تا 50% گل دهی، روز تا برداشت، وزن صد دانه، ارتفاع بوته، تعداد کپسول در هر بوته، ارتفاع تا اولین گره میوه دهنده، تعداد گره ساقه اصلی و فرعی، وزن دانه در کپسول و عملکرد دانه دربوته بود. در کلیه ژنوتیپ ها، عملکرد دانه در بوته، همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد کپسول در بوته، ارتفاع بوته، تعداد گره ساقه اصلی و وزن دانه در کپسول داشت، ولی همبستگی آن در ژنوتیپ های تک شاخه با تعداد کپسول در بوته، وزن دانه در کپسول، وزن صد دانه، همبستگی مثبت و معنی دار و با ارتفاع تا اولین گره میوه دهنده منفی و معنی دار بود. همچنین در ژنوتیپ های چند شاخه عملکرد دانه در بوته، همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد کپسول در بوته، ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه های اصلی و فرعی و همبستگی منفی و معنی داری را با تعداد شاخه های اولیه نشان داد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون مرحله ای برای عملکرد دانه در ژنوتیپ های تک شاخه و چند شاخه نشان داد که تعداد کپسول در بوته مهمترین جزء عملکرد دانه در بوته است.
  کلیدواژگان: عملکرد دانه، اجزاء عملکرد، کنجد، رگرسیون مرحله ای
 • علی سلیمانی، پیام نجفی، حمیدرضا لارابی صفحه 11
  این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از پساب تصفیه شده شهری بر مهم ترین شاخص های فیزیولوژیکی موثر بر رشد گیاه ذرت (سینگل کراس 704) در سال زراعی 1382 در مزرعه آزمایشی تصفیه خانه جنوب اصفهان، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل آبیاری با آب معمولی به صورت جوی پشته ای ()، آبیاری با پساب به صورت قطره ای سطحی ()، آبیاری با پساب به صورت قطره ای زیر سطحی در عمق 15 سانتی متری خاک ()، آبیاری با پساب به صورت قطره ای زیر سطحی در عمق 30 سانتی متری خاک () و آبیاری با پساب به صورت جوی پشته ای () بودند. نتایج نشان داد که تیمار آبیاری با پساب به صورت قطره ای در عمق 30 سانتی متری خاک () به طور معنی داری حداکثر شاخص سطح برگ و وزن خشک کل بیشتری را نسبت به سایر تیمارها تولید نمود. در صورتی که تیمار کمترین حداکثر شاخص سطح برگ و وزن خشک کل را نسبت به تیمار های دیگر حاصل نمود. اما به دلیل راندمان بهره وری بالاتر سطح برگ محدود تیمار از نور و سایه اندازی کمتر برگ های بالایی آن بر روی برگ های پایینی، در مرحله به حداکثر رسیدن شاخص سطح برگ سرعت اسیمیلاسیون خالص بالائی داشت. تیمار از نظر حداکثر شاخص سطح برگ و وزن خشک کل پس از تیمار قرار داشت و اختلاف معنی داری بین تیمارهای و از این نظر مشاهده نشد. بنابراین تیمار به دلیل نزدیکی منبع آب و مواد غذایی به منطقه ریشه و ایجاد پیاز رطوبتی مناسب تا عمق 60 سانتی متری خاک در مقایسه با سایر تیمارها توانست به طور موثرتری آب و مواد غذایی را جذب نماید و شاخص سطح برگ بیشتری را تولید کند و با فتوسنتز بیشتری که انجام داد ماده خشک کل بیشتری را نسبت به سایر تیمارها تولید نمود و از بیشترین سرعت رشد محصول برخوردار بود. بر اساس نتایج این مطالعه آبیاری با پساب در مقایسه با آب معمولی تاثیر ویژه ای بر تولید سطح برگ، وزن خشک کل و سرعت رشد محصول داشته است و آبیاری با پساب در عمق 30 سانتی متری خاک در شرایط مشابه با مطالعه حاضر مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: ذرت، آبیاری با پساب تصفیه شده، شاخص سطح برگ، ماده خشک کل، سرعت اسیمیلاسیون خالص، سرعت رشد محصول
 • احمد مختاری، ناهید کاوه زاده، فرزاد شنبه دستجردی صفحه 25
  امروزه استفاده از سامانه های سنجش از دور جزء لاینفک مطالعات زیست محیطی و از اسناد معتبر در بررسی های اقتصاد محیط زیست، توسعه سامانه های دقیق تر مسایل شهری و تغییرات کاربری اراضی در این عرصه و پایش مداوم آن محسوب می شود. تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک های سنجش از دور به بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی در سال های1990 و 1999 پرداخته و تاثیر خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی محدوده ای انتخابی از شهر اصفهان را مورد مقایسه قرار داده است. در این تحقیق داده های ماهواره Landsat7 (ETM+) پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک با روش های مختلف پردازش داده ها به منظور آشکار سازی پوشش گیاهی، آنالیز گردید. بهترین روش، برای هر یک از زمان های مورد بررسی، براساس تحلیل همبستگی بین تعدادی از شاخص های سنجش از دور، بارزسازی پوشش گیاهی و داده های برداشت شده از دنیای واقعی در نقاط نمونه برداری، انتخاب شد. نتایج حاصله کارآیی شاخص TVI برای داده های سال 1990 و شاخص RVI برای داده های سال 1999 همبستگی بهتر و مناسب تری را با پوشش گیاهی در نقاط نمونه برداری نشان داد. شاخص های انتخاب شده در این تحقیق افزایش نسبی سطح مناطق با درصد تاج پوشش کمتر (از 32% به 53%) و کاهش سطح کلاس های با درصد تاج پوشش بالا (23% به 11%) را به وضوح نشان داد. بررسی تغییرات پوشش سبز شهر اصفهان به خوبی تاثیر خشکسالی و تغییر کاربری های شهری را در دوره مورد بررسی نشان داد.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، لندست، پوشش گیاهی، پایش، خشکی، اصفهان
 • محسن حیدری سلطان آبادی، مختار میران زاده صفحه 37
  این مطالعه به منظور بررسی اثر زیر شکنی خاک بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد آفتابگردان روغنی در تابستان 1381 در دشت مهیار اصفهان واقع در 30 کیلومتری جنوب اصفهان انجام شد. طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بود که تیمارهای آزمایش شامل 1- شخم با گاو آهن برگرداندار تا عمق 25-20 سانتی متر و کشت در کف کرت(T1)2- شخم با گاو آهن برگرداندار تا عمق 25-20 سانتی متر و کشت بر روی پشته (T2) 3- زیرشکنی به وسیله ساب سویلر تا عمق 45-40 سانتی متر و شخم با گاو آهن برگرداندار تا عمق 25-20 سانتی متر و کشت درکف کرت (T3) انتخاب گردید. در تیمار T3 به منظور زیر شکنی خاک تا عمق 45-40 سانتی متری، ابتدا خاک توسط ساب سویلر تا عمق 45-40 سانتی متر زیرشکنی شده و سپس توسط گاوآهن تا عمق 25 سانتی متری برگردانده شد. صفات جرم مخصوص ظاهری خاک، مقاومت به نفوذ خاک، سرعت نفوذ آب به خاک، درصد روغن، وزن خشک بوته، طول ریشه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که جرم مخصوص ظاهری در زمین شخم خورده تا عمق 45-40 سانتی متر نسبت به عمق 25-20 سانتی متری تفاوت معنی داری نداشت. همچنین سرعت نفوذ آب در خاک در حالت استفاده یا عدم استفاده از ساب سویلر تفاوت معنی داری نداشت در حالی که مقدار مقاومت به نفوذ در شخم 45-40 سانتی متر کمتر از شخم 25-20 سانتی متر بوده است. در اندازه گیری خصوصیات گیاهی، بین سه روش خاک ورزی در مقادیر وزن خشک بوته، طول ریشه و عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید، اما درصد روغن آفتابگردان در حالت جوی و پشته در سطح آماری پنج درصد کمتر از دو روش دیگر بود. با توجه به هزینه بالای زیرین شکنی، استفاده از آن توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، خاک ورزی اولیه، گاو آهن برگرداندار، مقاومت به نفوذ خاک، ساب سویلر
 • افشین مظفری، سیدعطاالله سیادت، سیدابوالحسن هاشمی دزفولی صفحه 47
  به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف بوته روی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم گندم دوروم (Triticum turgidum var.durum) تحت شرایط دیم، آزمایشی در سال زراعی 78-1377 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سرابله استان ایلام پیاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. فاکتور ها شامل رقم در چهار سطح (قلاوندی، سیمره، آکونچی و چن آلتار) و تراکم بوته در چهارسطح (300، 350، 400 و450 بوته در متر مربع) بود. بدین منظور تاثیر تراکم و رقم روی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی نظیر: طول ساقه، طول سنبله، قطر میانگره برگ پرچم، طول میانگره برگ پرچم، شاخص سطح برگ، سطح برگ پرچم، تجمع ماده خشک، روند پنجه زنی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اثر رقم و تراکم روی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت معنی دار نشد. در بین ارقام اختلاف معنی داری در ارتباط با اجزای عملکرد، طول ساقه و طول میانگره برگ پرچم وجود داشت. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر تراکم بوته روی اجزای عملکرد، طول خوشه و قطر میانگره برگ پرچم معنی دار شد. ولی اثر متقابل فقط روی وزن هزار دانه معنی دار شد. رقم قلاوندی در تراکم 300 بوته در متر مربع با 2/38 گرم و رقم آکونچی در تراکم 450 بوته در متر مربع با 7/27 گرم به ترتیب بالاترین و پایین ترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند. با توجه به مقایسه میانگین ها به روش دانکن، بالاترین عملکرد دانه در رقم چن آلتار با 1317 کیلو گرم در هکتار و تراکم 350 بوته در متر مربع با 1347 کیلو گرم در هکتار، بدست آمد.
  کلیدواژگان: تراکم گیاهی، رقم، گندم دوروم، عملکرد، اجزای عملکرد، صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی
 • محمدرضا بازیار صفحه 57
  ذرت گیاهی از خانواد غلات می باشد. غلات واکنش خوبی به کود ازت از خود نشان می دهند، البته زمان مناسب مصرف کود و روش صحیح استفاده از کود، برای عملکرد ضروری است. در خرداد ماه سال 1383 در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا طرح پژوهشی به منظور تعیین بهترین زمان و روش مصرف کود نیتروژن در زراعت ذرت انجام گرفت. در این آزمایش از 3 روش محلول پاشی، نواری و محلول در آب آبیاری و در 3 زمان مختلف 1، 5/1 و 2 ماه پس از کشت در 3 تکرار در آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام و مشخص شد که کوددهی در مراحل اولیه رشد یعنی حدود 25 تا 75 روز اول رشد تاثیر بسزایی دارد. در آزمایش های قبل نیز مشابه این نتایج دیده شده بود و بیشترین تاثیر عناصر. N.P.K در این مرحله یعنی در مرحله 1 تا 2 ماه پس از کاشت می باشد. همچنین مشخص شد که بیشترین تاثیر کوددهی در مرحله سوم یعنی 2ماه پس از کاشت وجود دارد و روش محلول پاشی راندمان مصرف بالاتری دارد.
  کلیدواژگان: ذرت، ازت، زمان مصرف، روش مصرف
 • کامران محسنی فر، ابراهیم پذیرا، پیام نجفی صفحه 73
  مناطق خشک، چون بیشتر نواحی ایران که دارای بارندگی کم و تبخیر زیاد می باشند، تجمع املاح در سطح خاک، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین اعمال یک روش عملی جهت برآورد آب مورد نیاز به منظور اصلاح خاک برای کشاورزی امری ضروری است. هدف از این تحقیق، رسم منحنی های شوری و سدیم زدایی در 2 منطقه واقع در جنوب شرق استان خوزستان و اثر ماده اصلاح کننده سدیم بر شستشوی املاح و سدیم می باشد. همچنین ارائه فرمول تجربی مناسب جهت استفاده در برآورد آب مورد نیاز برای اصلاح مناطق مورد نظر از دیگر اهداف طرح بوده است. آزمایش در دو منطقه 1 و 2 با چهار تیمار شامل، تیمار اول 25 سانتی متر، تیمار دوم 50 سانتی متر، تیمار سوم 75 سانتی متر و تیمار چهارم 100 سانتی متر آب و سه تکرار تا عمق 100 سانتی متر در کرت های 1×1 متر انجام گرفت. در منطقه 2 علاوه بر آب آبشویی از اسید سولفوریک به مقدار 5 تن در هکتار به عنوان ماده اصلاح کننده استفاده شد. با استفاده از داده های اولیه و نهایی شوری و سدیم در مقایسه با عمق خالص آب آبیاری به عمق خاک، یازده مدل تجربی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می داد که در منطقه 1، مدل تجربی معکوس برای هدایت الکتریکی و سدیم به ترتیب با ضریب همبستگی 85% و 83% به عنوان بهترین مدل بدست آمد. در منطقه 2 بدون اضافه کردن اسید، مدل درجه سوم به عنوان مدل آبشویی هدایت الکتریکی و سدیم به ترتیب با ضرایب همبستگی 94% و 80% مناسب است. برای منطقه دوم همراه با اضافه کردن اسید در مورد هدایت الکتریکی مدل های نمایی، رشد، لجستیک، مرکب و معکوس با ضریب همبستگی 76% و برای درصد سدیم تبادلی مدل درجه سوم با ضریب همبستگی 88% بدست آمد.
  کلیدواژگان: آبشویی، شوری زدایی، سدیم زدایی، مواد اصلاح کننده، خوزستان
|
 • Page 1
  In dry area, such as IRAN, where have low precipitation and high evaporation, salt accumulation on soil surface is unavoidable. Therefore it is necessary to use an applicable method for estimation of the water requirement for agricultural soil improvement. The aim of this research was drawing desalinization and dealkalization curves and applying the best type of empirical leaching models for leaching salt and sodium of south east Khoozestan province. This research has down in two areas of Khoozestan state. For this propose, two experimental areas were selected and four treatments with three replications were designed. The treatments were included 25cm, 50cm, 75cm and 100cm water application. In addition of above treatments, in second area about mention treatments were repeated by amendment matter (sulfuric acid). Eleven empirical models were compared by using initial and final values of EC and Na. The results showed that manner model was the best models with 83 and 85 percent coefficient correlation in pilot No.1. Mean while in pilot No.2 the cubic model was the best model with 94 and 88 percent coefficient correlation. In this pilot when it used acid, the exponential growth, logistic, compound and inverse models with 88% coefficient correlation, had shown upper correlation.
 • Page 11
  Considering the culture of corn in a vast area of Fasa farms and the importance of the application of nitrogen fertilizer and the fact that most farmers apply this fertilizer to corn without knowing the needs of this plant, and finally the fact that the overdose of this fertilizer has bad biological and environmental effects and makes the land salty, in June 2004 a research project was launched on the best time to apply nitrogen fertilizer on corn on the test farm of IAUFB. In this project three methods were tested: spraying, banding fertilizer, fertigation based on three time schedules: one, one and a half and two months after cultivation. The test was replicated three times in a factorial experiment and in a randomized complete block design. It became clear that the fertilizer is really effective in the very early stages of growth that is, the first 25 to 75 days of growth. In pervious experiments the same results were observed. The N.P.K elements were more effective in this stage that is one two months after culture. It also became known that culture had the best effect on the third stage, that is, two months after culture and the best method was spraying because the plant can use it more easily.
 • Page 25
  Vegetation cover as a dynamic and most important factor on human living conditions should be monitored spatially and temporarily. Satellite data could be useful for environmental decision – making, particularly in specific conditions such as drought mitigation. Satellite data provide appropriate information for evaluation, monitoring and controlling of environmental activities so that environmental issues permanently could be analyzed for forecasting aims (based on predictor model resulting from studying the effective factor over the past time). In this research, different remote sensing techniques had been used for detection of vegetation change detection during 1990-1999 in Isfahan (Iran). Drought effects on vegetation canopy cover had been studied as well. Radiometric and geometric correction applied to the satellite data. Different processing techniques have been analyzed to enhance the vegetation cover. The most appropriate methods were selected for each date and the regression analysis was applied between the vegetation indexes images and field data. The results showed that the remote sensing vegetation indexes to canopy cover studies and monitoring could be efficient.
 • Page 37
  This study was carried out to investigate the effect of using subsoiler for conventional tillage on some soil properties and sunflower yield. The research was carried out in Mahyar Region (30km South) in 2002. The experiments were performed using complete randomized block design with three replications. The treatment comprised 1) conventional tillage at depth of 20-25 cm + flat planting (T1), 2) conventional tillage at depth of 20-25 cm + furrow planting (T2) and 3- sub soiling at depth of 40-45 cm + conventional tillage in depth of 20-25 cm + flat planting (T3). The cone index, bulk density, infiltration rate, root length, seed yield, plant dry weight and oil content were measured. The results indicated that there was no significant treatment difference in the bulk density and infiltration rate. The cone index was smaller in T2 and T3 in 10-20 and at 20-30 cm of depth. The results showed that the oil content in T2 was significantly lower than other treatments. The subsoiling with high cost did not affect the sunflower yield so that it is not recommended to use.
 • Page 47
  Vegetation cover as a dynamic and most important factor on human living conditions should be monitored spatially and temporarily. Satellite data could be useful for environmental decision – making, particularly in specific conditions such as drought mitigation. Satellite data provide appropriate information for evaluation, monitoring and controlling of environmental activities so that environmental issues permanently could be analyzed for forecasting aims (based on predictor model resulting from studying the effective factor over the past time). In this research, different remote sensing techniques had been used for detection of vegetation change detection during 1990-1999 in Isfahan (Iran). Drought effects on vegetation canopy cover had been studied as well. Radiometric and geometric correction applied to the satellite data. Different processing techniques have been analyzed to enhance the vegetation cover. The most appropriate methods were selected for each date and the regression analysis was applied between the vegetation indexes images and field data. The results showed that the remote sensing vegetation indexes to canopy cover studies and monitoring could be efficient.
 • Page 57
  In order to calculate the effects of using treated municipal wastewater on some physiological growth index of maize, an experiment was conducted in 2003, on an experimental farm in Isfahan South Treatment Plant. The experimental was designed with 5 treatments and 3 replications based on Randomize Completed Blocks. The treatments were, furrow irrigation with normal water (T1), surface drip irrigation with wastewater (T2), subsurface drip irrigation with wastewater at 15 cm depth (T3), subsurface drip irrigation with wastewater at 30 cm depth (T4) and furrow irrigation with wastewater (T5). The results indicated that, T4 had maximum leaf area index and total dry weight compared to other treatments with significant difference at 5% level. In addition, T3 had a higher value of the above parameters after T4 without significant difference compared to T2 and T5. On the other hand, T1 had shown minimum leaf area index and total dry weight. But because of the higher leaf area efficiency of light usage, in the maximum leaf area index stage, T1 had the highest net assimilation rate. In conclusion, application of treated municipal wastewater caused better yield growth compared to well water. Also, because of the better soil moisture and nutrient available at the root zone, application of wastewater with subsurface drip irrigation system at 30 cm depth, showed the highest yield growth rate.
 • Page 73
  In order to evaluate the grain yield and yield component in sesame, an experiment with 112 genotypes in an augment design was conducted at the Research Station College, located at Lavark, Najafabad. The characters evaluated comprised: days to 50% flowering, days to maturity, 100-seed weight, plant height, Number of capsules per plant, first node height, seed weight per capsule and grain yield per plant. The correlation between grain yield per plant with number of capsule per plant, plant height, number of node on main stem and seed weight per capsule was significant and positive. In uni-lateral sesame genotypes, correlation between grain yield with a number of capsules per plant, seed weight per capsule, 100-seed weight was positive and significant, but the correlation of this character with the first fruiting node height was negative and significant. In multi-lateral sesame genotypes, the grain yield per plant had a positive and significant correlation with the number of capsules per plant, plant height, the number of nodes on the main stem and lateral stems, as well as this character had a negative and significant correlation with the number of primary branches. Stepwise regression analysis for grain yield per plant in uni-lateral and multi-lateral sesame genotypes showed that the number of capsules per plant is the most important grain yield component.