فهرست مطالب

پژوهش در علوم کشاورزی - پیاپی 2 (زمستان 1384)
 • پیاپی 2 (زمستان 1384)
 • 86 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد کوشافر، شهلا محمودی صفحه 1
  مطالعات ارزیابی کیفی تناسب اراضی بر اساس روش فائو در مزرعه چهارصد هکتاری ایستگاه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برای کشت دو محصول عمده گندم و جو بصورت آبی انجام گردید. در این ارزیابی، خصوصیات اراضی منطقه شامل خصوصیات زمین و خاک و اقلیم با نیازمندی های هر محصول مقایسه شد و بسته به میزان انطباق آنها کلاس تناسب اراضی تعیین گردید. این مزرعه دارار چهار سری خاک شامل سری های هفت جوی، فرخ آباد، کرج و شهرک می باشد که در این بین سری هفت جوی کمترین درجه تناسب را برای کشت هر دو محصول دارا می باشد...
  کلیدواژگان: ارزیابی تناسب اراضی، گندم، جو، روش های پارامتریک استوری، پارامتریک ریشه دوم
 • محسن سیلسپور، پیمان جعفری صفحه 17
  به منظور استفاده بهینه از آب برای استحصال محصول و بذر ارقام هندوانه، طرحی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی به مدت 2 سال در چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین در یک خاک لوم رسی بمورد اجرا گذاشته شد. سه تیمار دور آبیاری شامل 10، 6 و 14 روز یک بار به عنوان عامل اصلی در کرت های اصلی اعمال شد. ارقام هندوانه، شامل 3 رقم چارلستون گری، محبوبی بذر زرد و محبوبی بذر سیاه به عنوان عامل فرعی در کرت های فرعی منظور گردیدند. میزان آب ورودی در هر نوبت آبیاری توسط پارشال فلوم 3 اینچی اندازه گیری و به یک اندازه تنظیم گردید...
  کلیدواژگان: هندوانه، آبیاری، عملکرد میوه، عملکرد بذر
 • محمد دهقانی پور، غلامعلی پیوست، محمد خصوصی صفحه 29
  امروزه استفاده از کشت بدون خاک و کشت های گلخانه ای جایگاه ویژه ای پیدا کرده است زیرا با استفاده از این روش ضمن بدست آوردن محصول بیشتر با هزینه کمتر کیفیت تولید نیز بالاتر خواهد بود. در این تحقیق اثر دو تیمار رقم (در دو سطح) و محلول غذایی (در دو سطح) بر شاخص های رشد و عملکرد محصول در یک طرح فاکتوریل (2×2) در قالب طرح کاملا تصادفی و در کشت بدون خاک به روش NFT در گلخانه شیشه ای دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر رقم روی وزن خشک گل، تعداد برگ غیر قابل مصرف و وزن تر کل معنی دار نبود ولی اثررقم بر میزان کلروفیل در سطح 1% و اثر رقم بر تعداد برگ مصرفی در سطح 5% معنی دار بود...
  کلیدواژگان: رقم، کاهو، آبکشت، عملکرد، محلول غذایی
 • حمیدرضا جوانمرد، عباس المدرس، عبدالمجید رضایی، سید علیرضا بنی طبا صفحه 39
  این تحقیق به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سورگوم دانه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در روستای خاتون آباد اصفهان انجام شد. آزمایش به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. پنج تراکم کاشت 100، 150، 200، 250 و 300 هزار بوته در هکتار با فاصله ردیف های 50 سانتی متر به عنوان فکتور اصلی و دو رقم K1 (نسبتا زودرس) و ICSV - 89037 (دیررس) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد...
  کلیدواژگان: سورگوم دانه ای، تراکم، عملکرد، اجزاء عملکرد
 • منصور حسن زاده، محمدرضا نادری درباغشاهی، امیرحسین شیرانی راد صفحه 51
  در این پژوهش عکس العمل سه رقم کلزای پائیزه به چهار رژیم آبیاری (قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد. قطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه به بعد و یک رژیم آبیاری پس از 80 میلی متر تبخیز از تشت تبخیر کلاس A به عنوان تیمار شاهد) از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن در یک کشت پائیزه در جنوب شرقی اصفهان در قالب طرح آماری کرت های یک بار خرد شده در سه تکرار در سال زراعی 83-82 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قطع آبیاری (تنش خشکی) از مرحله گلدهی به بعد، تاثیر نامطلوبی بر عملکرد دانه و اجزاء آن داشت...
  کلیدواژگان: تنش خشکی، کلزای پاییزه، عملکرد دانه و اجزاء آن
 • لیلی صفایی، حسین زینعلی، بهرام مجد نصیری صفحه 63
  رازیانه (Foeniculum vulgare) یکی از مهمترین و قدیمی ترین گیاهان دارویی ایران، متعلق به خانواده چتریان (Apiaceae) می باشد و امروزه در صنعت داروسازی کاربرد قابل توجهی دارد. با توجه به این نکته که در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک ایران، آبها و زمین های شور و نیمه شور وجود دارد که زراعت بسیاری از گیاهان را با مشکل مواجه کرده است. آزمایشی برای بررسی رفتار جوانه زنی این گیاه در سال 1381 در بخش تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان انجام شد...
  کلیدواژگان: رازیانه، آب شور، جوانه زنی
 • حمید ملاحسینی، بهنام زند، محسن سیلسپور صفحه 71
  این آزمایش در زمینی به مساحت تقریبی 1000 متر مربع واقع در کشت و صنعت اشراق در حومه ورامین اجرا شد. طرح در قالب کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) با فاکتور اصلی شوری آب آبیاری در سه سطح شامل شوری های 5/3 (W1) و 5 (W2) و 5/7 (W3) دسی زیمنس بر متر بر فاکتور فرعی الگوی کاشت در دو سطح کشت در مرکز پشته و کشت بر روی شیب دو طرف پشته انجام شد. کلیه کودهای مورد نیاز بر اساس آزمون خاک مصرف گردید. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که در بین تیمارهای شوری آب آبیاری و الگوی کاشت بصورت مستقل، صفات عملکرد کل علوفه خشک و اجزاء آن، طول و قطر ساقه و عملکرد پروتئین و مابین اثرات متقابل شوری آب آبیاری و الگوی کاشت صفات عملکرد کل علوفه خشک و اجزاء آن و عملکرد پروتئین اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد دارند...
  کلیدواژگان: شوری، الگوی کاشت، ذرت علوفه ای