فهرست مطالب

فیض - سال دهم شماره 4 (پیاپی 40، زمستان 1385)

مجله فیض
سال دهم شماره 4 (پیاپی 40، زمستان 1385)

 • 86 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/01/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مجید نجاتی، موسی صاحبقرانی صفحه 1
  سابقه و هدف
  مرفین باعث القای مرگ سلولی در برخی رده های سلولی مانند سلول های عصبی می شود. لیتیم علاوه بر درمان و پیشگیری از اختلالات دوقطبی دارای اثرات محافظتی در برابر سمیت عصبی می باشد. اگرچه مطالعات حیوانی در مورد تاثیر لیتیم بر برخی از عوارض مرفین وجود دارد. ولی در مورد تداخل این دو دارو در سطح سلولی و اثر بر مرگ سلولی کاری انجام نشده بود، اهمیت این دو دارو ضرورت این مطالعه را ایجاب می کرد. در این مطالعه ضمن نشان دادن اثرات مرفین در ایجاد مرگ سلولی، اثر لیتیم را در محافظت از سلول ها در برابر مرگ سلولی القا شده با مرفین در رده سلولی PC12 مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق با طراحی مطالعه تجربی صورت گرفت. برای تعیین میزان مرگ سلولی از آزمون های MTT وانکسین 5 و برای نشان دادن القا بیان ژن های موثر در مرگ سلولی از آزمون PCR RT استفاده گردید. ابتدا غلظت های مختلف (1.6، 0.8، 0.4، 0.2 mmol/L) مرفین را در زمان های مختلف به سلول های کشت داده شده اضافه شد و سپس میزان مرگ سلولی القا شده را با آزمون های فوق تعیین گردید. در بخش دیگر سلول های PC12 را ابتدا به مدت 72 ساعت در کلرید لیتیم نگهداری کرده و سپس غلظت های مختلف مرفین به آنها اضافه گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری انووای یک طرفه تحلیل شد.
  نتایج
  مرفین با غلظت های mmol/L8/0 و 6/1 مرگ سلولی را در سلول ها القا نمود که با آزمون های MTT وانکسین 5 به ترتیب پس از 24 و 12 ساعت قابل اندازه گیری بود. نتایج آزمونRT PCR نشان داد مرفین با غلظت mmol/L8/0 بیان ژن پیشبرنده مرگ سلولی Bax و ژن ممانعت کننده از مرگ سلولی Bcl-2 را به ترتیب افزایش و کاهش می دهد. نتایج آزمون انکسین 5 نشان داد میزان مرگ سلولی ایجاد شده با غلظت mmol/L8/0 مرفین بعد از پیشدرمان با لیتیم نسبت به گروه کنترل کمتر است. همچنین نتایج آزمونRT PCR نشان داد با پیش درمان لیتیم میزان بیان ژنBax که در اثر مرفین mmol/L 8/0 افزایش یافته بود، کاهش یافته و میزان بیان ژن Bcl-2 افزایش می یابد. از طرفی لیتیم کلراید با غلظت 2/1 میلی مول بر لیتر به تنهایی اثری بر القای مرگ سلولی و بیان ژن های Bax و Bcl-2 نداشت.
  نتیجه گیری
  لیتیم می تواند مرگ سلولی القا شده توسط مرفین را کاهش دهد. این اثر لیتیم با تاثیر آن بر بیان ژن های Bax و Bcl-2 می باشد.
  کلیدواژگان: مرفین، لیتیم، مرگ سلولی، رده سلولی PC12
 • مهرداد شهرانی، محمود رفیعیان، هدایت الله شیرزاد، مرتضی هاشم زاده، حسین یوسفی، رضا خدیوی، سیداسد الله امینی، محمدتقی مرادی، جعفر مقدسی، محمدرضا رحمانی، محمد رحیمی، دهقان شهرانی صفحه 8
  سابقه و هدف
  سیر به طور وسیعی در جوامع دنیا و به ویژه جامعه ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از افرادی که التهاب و یا زخم معده دارند بر این باورند که با مصرف این گیاه در رژیم غذایی خود بر میزان ناراحتی شان افزود می شود. لذا با توجه به تعیین نقش دارویی سیر در درمان و پیشگیری انواع بیماری ها که باعث استفاده روزافزون از این گیاه در ایران و جهان شده است، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آن بر میزان ترشح اسید و پپسین معده انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت تجربی بر روی دو گروه 12تایی موش صحرایی (Rat) انجام شد. (گروه کنترل و گروه سیر) حیوانات را به دنبال بیهوش کردن با تزریق داخل صفاقی mg/kg50 تیوپنتال سدیم (نسدونال) تراکئوستومی، لاپاراتومی و گاسترودئودنوستومی نموده و از طریق مجرای گاسترودئودنوستوم عصاره گیاه سیر با دوز mg/kg100 به گروه سیر داده شد. ترشحات معده به روش wash out با یک بار شستشوی ترشحات به بیرون (لاواژ) به دست آمد که شامل دو مورد، پایه اول (15دقیقه بعد از رفع استرس) و پایه دوم (30 دقیقه بعد از رفع استرس) می باشد. اسید ترشحات لاواژ شده به روش تیتریمتری بر حسب میکرومول اسید در 15 دقیقه و پپسین این ترشحات بر حسب میکروگرم پپسین در 15 دقیقه، به روشAnson اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره گیاه سیر میزان ترشح اسید معده را در هر دو پایه اول و دوم نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش می دهد (001/0>p) ولی تاثیری بر میزان ترشح پپسین معده در پایه های اول و دوم نداشت (0.05
  نتیجه گیری
  گیاه سیر سبب افزایش ترشح اسید معده در موش صحرایی شده و تاثیری بر میزان ترشح پپسین معده در این حیوان ندارد.
  کلیدواژگان: مرفین، لیتیم، مرگ سلولی، رده سلولی PC12
 • سعید گل بیدی، سید علیرضا عبادی، اعظم مصداقی نیا صفحه 14
  سابقه و هدف
  نارسایی حاد تنفسی (ARDS) یک بیماری التهابی شدید و کشنده ریه است. تزریق وریدی اسید اولئیک به حیوانات آزمایشگاهی به عنوان مدل حیوانی این بیماری پذیرفته شده است. Shoseiryuto یک ترکیب گیاهی است که خواص متعدد ضد التهابی برای آن به اثبات رسیده و در طب سنتی چین نیز از آن در موارد متعددی مانند درمان آسم استفاده می گردد. هدف این مطالعه بررسی اثر احتمالی این گیاه در جلوگیری از پیدایش هیپوکسی ناشی از تزریق اسید اولئیک می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی بوده. مخلوط پودر این گیاه در آب به دو صورت حاد (داخل صفاقی) و مزمن (خوراکی) در چهار گروه هشت تایی (دو گروه مورد، دو گروه کنترل) خوکچه هندی نر به کار گرفته شد، سپس حیوانات با استفاده از پنتوباربیتال بیهوش و پس از کاته ترگذاری در شریان ها و ورید آگزیلاری، اسید اولئیک به صورت وریدی تزریق و اثر این گیاه در پیشگیری از هیپوکسی ناشی از تزریق اسید اولئیک بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری t-student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  تزریق اسید اولئیک به گروه کنترل باعث افت شدید اکسیژن خون شریان در زمان های 6 و 10 دقیقه می گردد (p<0.05). به کارگیری حاد و مزمن مخلوط آبی پودر گیاه Shoseiryuto از این کاهش اکسیژن جلوگیری می نماید (p<0.05).
  نتیجه گیری
  پودر گیاه Shoseiryuto اثر بارزی در جلوگیری از هیپوکسی ناشی از تزریق اسید اولئیک نشان داد. با توجه به خواص ذکر شده برای این گیاه مکانیسم های احتمالی متعددی را می توان پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: نارسایی حاد تنفسی، اولئیک اسید، هیپوکسی، گیاه درمانی، Shoseiryuto
 • مهدی نورالدینی، محمد نورالدین، محمود سلامی، اعظم مصداقی نیا، جواد وردی، مرتضی سلیمانیان صفحه 19
  سابقه و هدف
  عقیده محققین علوم دارویی بر این است که داروهای تسکین دهنده درد و التهاب به دلیل عوارض جانبی و در بعضی موارد عدم توانایی کافی، مفید واقع نمی شوند. لذا تحقیق برای یافتن داروهای ضد درد مفید دیگر ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق اثر ضددردی گیاه نعناع که در طب سنتی از آن به عنوان مسکن یاد شده در موش صحرایی نر، مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  تحقیق با طراحی تجربی صورت گرفت. عرق نعناع مورد استفاده از روش سنتی تهیه شد و اثر ضد دردی به روشHot Plate روی شش گروه 10 تایی موش صحرایی نر مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه های آزمایش به ترتیب عرق نعناع را با دوزهای mg/Kg 450، 60، 27، 9/0، گروه شاهد سالیسیلیک اسید با دوز mg/Kg100 و گروه کنترل نرمال سالین با حجم 0.1ML/100G وزن حیوان به صورت IP دریافت کردند. جهت تجزیه و تحلیل آماری نتایج از One-Way ANOVA و آنالیز توکی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشانگر این است که عرق نعناع دارای اثر ضد دردی بوده و شدت اثر با افزایش دوز، افزایش می یابد (p<0.05). اثرات ضددردی آن از دوز mg/Kg27 شروع و در دوز mg/kg60 به حداکثر خود رسید. در مقایسه اثر ضد دردی دوز موثر عرق نعناع با آسپیرینی (mg/kg100) مشخص گردید که عرق نعناع دارای اثرات ضد دردی بیشتری نسبت به آسپیرین می باشد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  عرق نعناع دارای اثر ضد دردی است و توصیه می شود در این مورد کارآزمایی های بالینی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: عرق نعناع، آزمون صفحه داغ، سنجش درد، موش صحرایی نر
 • منیژه کدخدایی الیادرانی، زهره آموزگاری، حسین حنیفی صفحه 24
  سابقه و هدف
  عقرب مزوبوتوس اپیوس متعلق به خانواده بوتیده می باشد. این عقرب یکی از فراوان ترین عقرب ها در ناحیه خوزستان است و مسوول حدود 45% عقرب زدگی ها در این ناحیه است. زهر عقرب ها از نوروتوکسین هایی تشکیل شده که کانال های یونی سلول ها را تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به اهمیت مطالعه روی عقرب ها در این ناحیه جغرافیایی و اینکه کار زیادی در ارتباط با فعالیت آنزیم ها در زهر عقرب مزوبوتوس اپیوس اپیوس انجام نشده بود بر آن شدیم تا فراکسیون های زهر عقرب مزوبوتوس اپیوس را توسط کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون جدا نموده و فعالیت آنزیم های فسفولیپاز A2 و هیالورونیداز را در فراکسیون های جدا شده بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  یک گرم زهر خام در 10 میلی لیتر آب حل گردید و درxg 18000به مدت 12 دقیقه سانتریفوژ گردید. محلول رویی که حاوی پروتئین بود در ستون کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون حاوی سفادکس G50 در تعادل با بافر استات آمونیوم 20 میلی مولار PH 4.7 با سرعت 30 میلی لیتر در ساعت به کار برده شد. محلول خروجی در حجم های 3 میلی لیتر جمع آوری شد. جذب نوری به طور مداوم در طول موج 280 نانومتر اندازه گیری گردید. سپس مقدار پروتئین، فعالیت آنزیم فسفولیپاز A2 و هیالورونیداز در تمام فراکسیون های جدا شده اندازه گیری شد.
  نتایج
  یک گرم زهر خام حاوی 816 میلی گرم پروتئین بود. فعالیت آنزیم در زهر خام، فراکسیون I و به مقدار جزیی در فراکسیون II مشاهده شد و به ترتیب دارای 53.13، 76.3 و2.43% فعالیت همولیزی می باشند. فعالیت مخصوص آنزیم به ترتیب 32/590، 1090 و 37/30 می باشد. فعالیت هیالورونیداز در زهر خام و تنها در فراکسیون اول مشاهده شد. فعالیت مخصوص آنزیم هیالورونیداز در زهر خامTRU/mg 740 و در فراکسیون I حاصل از کروماتوگرافی TRU/mg 4574.5 به دست آمد و درجه خلوص آنزیم 18/6 تعیین شد.
  نتیجه گیری
  زهر عقرب مزوبوتوس اپیوس اپیوس دارای هر دو فعالیت فسفولیپازی و هیالورونیدازی می باشد که با استفاده از کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون در فراکسیون اول جدا می شود.
  کلیدواژگان: زهر خام، کروماتوگرافی، مزوبوتوس اپیوس، فسفولیپاز A2، هیالورونیداز
 • مختار مختاری، مهرداد شریعتی، فرناز توکلی صفحه 31
  سابقه و هدف
  داروی فلووکسامین یک مهارکننده اختصاصی بازجذب سروتونین است. با توجه به اهمیت این دارو در درمان بیماری های عصبی مثل اختلالات وسواس ناخواسته، پراشتهایی عصبی و افسردگی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی بدن بسیار مهم است. در این تحقیق اثر داروی فلووکسامین بر محور هیپوفیز گناد و روند اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انجام شد. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی بر روی آنها صورت نگرفت. گروه شاهد روزانه 05/0 میلی لیتر اتانول حل شده در 15/0 میلی لیتر آب مقطر به عنوان حلال دارو دریافت کرد. گروه های تجربی (mg/kg) 60 و 30 و 15 داروی فلووکسامین به مدت 14 روز به صورت درون صفاقی دریافت کردند. از تمام گروه ها در پایان روز چهاردهم خون گیری به عمل آمد و از نمونه های خونی جمع آوری شده برای اندازه گیری غلظت سرمی هورمون LH، FSH و تستوسترون به روش رادیوایمونواسی استفاده شد. همچنین تغییرات بافتی بیضه بین گروه های تجربی و کنترل نیز بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون ANOVA و دانکن مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  مصرف دارو با مقدار mg/kg60 در پایان روز چهاردهم باعث کاهش غلظت سرمی تستوسترون از 12 به 14 رسیده که در سطح p£0.05 به گروه کنترل می شود. اختلاف معنی دار در غلظت سرمی هورمون LH، FSH درگروه های تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد. در زنجیره اسپرماتوژنز نیز اختلاف معنی داری بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  احتمالا فلووکسامین در طی دوره 14 روزه از طریق کاهش گیرنده های LH در سلول های لایدیگ منجر به کاهش فعالیت بیضه برای ترشح تستوسترون می گردد. نتایج حاصل از مطالعات بافتی نشان داد فلووکسامین در طول 14 روز تاثیری بر تعداد سلول های سرتولی و لیدیگ و تراکم اسپرم در لوله های منی ساز ندارد.
  کلیدواژگان: فلووکسامین، تستوسترون، LH، FSH، بیضه، موش صحرایی
 • میرهادی خیاط نوری، رضا جعفری بلویردی صفحه 37
  سابقه و هدف
  هیپرکلسترولمی یکی از فاکتورهای خطر بیماری های قلبی عروقی است و افزایش کلسترول خون سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار داده و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد. تغذیه با رژیم پرکلسترول باعث افزایش میزان LDL و همچنین کاهش فعالیت گیرنده های LDL در کبد می شود. اکسیداسیون لیپوپروتئین موجود در دیواره عروق، باعث پیشرفت بیماری آتروسکلروز می شود. شواهد چندی حاکی از آن است که مصرف آنتی اکسیدانها مانع از هیپرکلسترولمی میشود. این مطالعه به بررسی اثر مکملیاری ویتامین C بر میزان لیپیدهای خون در موشهای صحرایی نر تغذیه شده با رژیم پر کلسترول می پردازد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش تجربی انجام و از موشهای صحرایی نر نژاد Wistar در محدوده وزنی 250 تا 300 گرم استفاده گردید. حیوانات به طور تصادفی به سه گروه 10 تایی تقسیم شدند. آب و غذا به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داشت و در شرایط 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی با درجه حرارت ثابت 2±24 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. جیره پایه حاوی گندم، ذرت، سویا، متیونین، لیزین و مخلوط ویتامین و مینرال بود. گروه کنترل فقط جیره پایه و دو گروه جیره پایه به اضافه کلسترول 1 درصد، که یکی از گروه ها فقط کلسترول 1 درصد (Chol) و گروه بعدی ویتامین C (mg/kg200 ماده خشک جیره) به صورت مکمل به مدت یک ماه دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و به دنبال آن آزمون مقایسه چندگانه توکی استفاده گردید.
  نتایج
  ارزیابی غلظتهای TC، LDL، HDL، VLDL و TG نشان داد که در موشهای تغذیه شده با رژیم پرکلسترول به غیر از HDL و VLDL مقادیر TC، LDL و TG در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش نشان دادند (p<0.05). در مقایسه با گروه تغذیه شده با رژیم پر کلسترول، مکملیاری با ویتامین C مانع از افزایش مقادیر TC و LDL شده (p<0.05) و مقدار HDL افزایش یافته و به طور غیرمعنی داری مانع از افزایش VLDL و TG گردید.
  نتیجهگیری
  مکملیاری ویتامین C در موشهای دچار هیپرکلسترولمی مانع از افزایش TC، LDL، VLDL و TG و موجب افزایش غلظت HDL میشود. این اثر ویتامین C ممکن است به اثر آنتی اکسیدانی و اثر مهاری روی مسیر تولید لیپوپروتئینها مرتبط باشد. البته صحت این موضوع در انسان نیاز به بررسی های بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: هیپرکلسترولمی، مکملیاری ویتامین C، موش صحرایی نر، LDL، HDL
 • میثم یثربی، علی استکی، علی اکبر شرفی، گیتی ترکمان، آزاده شادمهر صفحه 41
  سابقه و هدف
  با توجه به تحقیقات انجام شده چنین به نظر می رسد که عامل زمان در ترمیم بافت استخوانی تخریب شده به روش استئوتومی در شرایط In Vivo حیوانی، موثر بوده است. هدف از این مطالعه تجربی، بررسی خصوصیات مکانیکی و رادیوگرافی قسمت میانی تنه استخوان درشت نی سوراخ شده خرگوش، در طی روند ترمیم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از 12 خرگوش سفید نر بالغ با نژاد نیوزیلندی استفاده شد. ابتدا با استفاده از مته های مخصوص ایمپلانت دندانی، سوراخی به قطر 2 میلی متر در قسمت میانی تنه استخوان درشت نی راست هر یک از خرگوش ها، ایجاد شد. استخوان درشت نی پای چپ حیوانات به عنوان پای کنترل انتخاب گردید. رادیوگرافی از هر دو پای راست و چپ در زمان های مختلف (بلافاصله، دو، چهار و شش هفته) بعد از جراحی انجام گرفت. سپس تراکم رادیوگرافی در سه ناحیه داخلی، میانی و خارجی سوراخ ایجاد شده، اندازه گیری شد. هر دو هفته یک بار بعد از جراحی، 4 سر از خرگوش ها کشته شدند. پس از خارج کردن استخوان درشت نی راست و چپ آنها، شاخص های مکانیکی سفتی، بار نهایی و جا به جایی در بار نهایی استخوان نیز اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که در طی ترمیم استخوان، تراکم رادیوگرافی نواحی داخلی و خارجی سوراخ ایجاد شده در قسمت میانی تنه استخوان درشت نی راست در مقایسه با همان نواحی در پای کنترل دارای اختلاف معنی دار بود (p<0.05) و بعد از گذشت شش هفته به مقدار تراکم پای کنترل نزدیک شد (p<0.05). همچنین تراکم رادیوگرافی ناحیه میانی سوراخ ایجاد شده در پای راست، در مقایسه با همان ناحیه در پای کنترل، دارای اختلاف معنی دار بود (p<0.05) و بعد از گذشت چهار هفته به مقدار تراکم پای کنترل رسید (p>0.05). شاخص های سفتی، بار نهایی و جا به جایی در بار نهایی پای جراحی شده، در مقایسه با پای کنترل اختلاف معنی داری نداشت (p>0.05).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد ترمیم استخوان اسفنجی سریع تر از استخوان متراکم صورت می پذیرد. همچنین شاخص تراکم رادیوگرافی نسبت به شاخص های مکانیکی، روند ترمیم را با اختلاف معنی دارتری نشان می دهد.
  کلیدواژگان: استخوان درشت نی، روند ترمیم، خواص مکانیکی، تراکم و خرگوش
 • سرور پرویزی، فضل الله احمدی صفحه 46
  سابقه و هدف
  نوجوانی یکی از دوره های مهم تکامل انسانی است. نوجوانان همواره در معرض رفتارهای پرخطر و نیز تحت تاثیر دوستان و گروه همسالان خود می باشند، این پژوهش با هدف تبیین نظرات نوجوانان پیرامون گروه همسالان و سلامت انجام شده است.
  مواد و روش ها
  تحقیق با طراحی کیفی بر روی چهل و یک نوجوان با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاردار جمع آوری و به روش تجزیه و تحلیل محتوایی، تحلیل شدند. کلیه مصاحبه ها ضبط و پیاده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از مجموع مضمونهای استخراج شده، سه مضمون اصلی که هر یک، دو تا سه مضمون فرعی داشتند، به دست آمد. سه مضمون اصلی عبارتند از: آثار مثبت و پیامدهای نامطلوب گروه همسالان، نوجوانان و دوستان غیر هم جنس، و نوجوانان و مهارت های ارتباطی. مضمون های اصلی و فرعی با جملاتی از بیانات مشارکت کنندگان در پژوهش توضیح داده شده اند.
  نتیجه گیری
  نوجوانان خود را تحت تاثیر گروه همسالان احساس می کرده اند، این تاثیر از سویی نتایج مطلوب و از سوی دیگر پیامدهای نامطلوبی داشته است. با توجه به تغییر الگوی دوستی در بین نوجوانان به سمت ارتباطات بیشتر و گسترده تر با جنس مخالف، ارتباطات نوجوانی، نیازمند توجهات بیشتری است که می تواند زمینه ساز سلامت نوجوانان باشد. همچنین توجه به آموزش و مداخله برای طراحی دوستی ها و ارتباطات سالم به عنوان بخشی از مهارت های زندگی در دوره نوجوانی لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نوجوان، گروه همسالان، پژوهش کیفی، سلامت
 • محسن ادیب حاج باقری، نگین مسعودی علوی صفحه 52
  سابقه و هدف
  شکستگی گردن استخوان ران در جهان از شیوع نسبتا بالایی برخوردار بوده و هزینه های زیادی را به فرد مبتلا و جامعه تحمیل می کند.با توجه به عدم اطلاع از میزان بروز بیماری و خصوصیات این بیماران در ایران، این مطالعه در کاشان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت آینده نگر و در مدت 3 سال انجام گرفته است. وجود استئوپروز با استفاده از روش سینگ از روی رادیوگرافی گردن ران تایید و برای رد سایر علل از آزمایش کلسیم، فسفر و الکالن فسفاتاز سرم استفاده شد. سپس فراوانی شکستگی گردن ران همراه با استئوپروز با توجه به فاکتورهای مهمی مانند سن، جنس، قد، وزن، شغل فعلی و قبلی، مصرف سیگار، رژیم غذایی معمول، سابقه ورزش منظم و راه رفتن در زمان جوانی و اخیر، علت وقوع و سمت شکستگی، سابقه شکستگی طرف مقابل، سابقه سقوط در سال گذشته، وجود قوز کمر، کمردرد، کاهش قد، ضعف بینایی، سابقه بیماری ها و جراحی و نیز سابقه شکستگی مهره یا گردن ران و قوز کمر در والدین تعیین و وضعیت دو جنس با یکدیگر مقایسه شد. نتایج توسط آمار توصیفی و نیز آزمون های c2 و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در مدت پژوهش 114 نفر به علت شکستگی گردن ران ناشی از استئوپروز بستری شدند که از این تعداد 54.4% زن و 45.6% مرد بودند. میانگین سنی واحدهای پژوهش 12.34± 72.52سال بود. حدود 22% از واحدهای پژوهش سیگاری بودند و 16% روزانه از شیر استفاده می کردند. تنها 20% در جوانی روزانه فعالیت های ورزشی داشتند. بیشترین فراوانی نوع حادثه به ترتیب مربوط به افتادن در حین راه رفتن (49.1%) و سقوط از ارتفاع کم (33.3%) بود. حدود 14% از مردان و 18% از زنان دارای سابقه شکستگی گردن ران مقابل بوده و 9/12% از زنان و 8/5% از مردان سابقه شکستگی گردن ران در مادر و 8.1% از زنان و 17.3% از مردان سابقه شکستگی گردن ران در پدر خود را ذکر نمودند. آزمون آماری c2 تفاوت معنی داری را از نظر قد (0.001£p)، وزن (0.001£p)، میزان ورزش (0.004£p) و راه رفتن در جوانی (0.03£p) و نیز میزان سیگار کشیدن (0.001£p) در میان دو جنس نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بروز بالای شکستگی گردن استخوان فمور و به دلیل عوارض این شکستگی انجام اقداماتی در جهت پیشگیری و آموزش های اجتماعی به ویژه در ارتباط با اصلاح شیوه زندگی، رژیم غذایی و انجام ورزش در طول زندگی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شکستگی گردن استخوان فمور، عوامل خطر، کاشان، استئوپروز
 • داوود آقادوست، محمد حاجی جعفری، بتول علایی طباطبایی، محمدحسین زیلوچی، عباس دلیریان صفحه 59
  سابقه و هدف
  تماس شغلی با خون و مایعات بدن به دلیل خطر بالقوه انتقال عفونت های انتقالی از راه خون به عنوان یکی از مشکلات اساسی شغلی کارمندان و کارکنان دستگاه بهداشتی در 50 سال اخیر مطرح شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان تماس شغلی با خون در کارکنان مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1384 می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش مقطعی بر روی 678 نفر از کارکنان و دانشجویان مراکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، نقوی، متینی، اخوان اورژانس مرکزی و گلابچی که از طریق سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. اطلاعات مربوط از طریق پرسشنامه ای حاوی 22 سوال که شامل اطلاعات فردی، سابقه تماس شغلی با خون، انواع تماس، زمان و مکان رخ دادن آسیب، وسایل آسیب رسان و نوع خدمت منجر به آسیب می باشد، جمع آوری گردید. سپس این اطلاعات با استفاده از آماره توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  از مجموع 678 نفر از کارکنان و دانشجویان که پرسشنامه را تکمیل نمودند 247 نفر مرد (36.4%) و 431 نفر زن (63.6%) بودند. سن افراد مورد مطالعه 28.9±7.6 سال و سابقه کار آنها 9.2±7.36 سال بود. سابقه تماس شغلی با خون در طول مدت خدمت 94% گزارش شد که در سه گروه پرستار اورژانس، تکنیسین اتاق عمل و کاردان و کارشناسان آزمایشگاه به میزان 100% بود. دانشجویان کارورزی پزشکی 91.7% و پرستاری 8/90% تماس با خون را ذکر کردند. 58.2% از پرسش شوندگان در معرض آسیب اجسام نوک تیز و 53.5% در معرض پاشیدن ترشحات بدن بیشتر از یک بار بودند. از میان وسایل آسیب رسان بیشترین فراوانی مربوط به سرسوزن سرنگ های تزریقی با 5/37% بود که در 31.6% از موارد در هنگام انجام تزریقات رخ داده بود. 97.2% از موارد، دست ها دچار آسیب شده بودند. بیشترین آسیب (61.9%) در نوبت کاری صبح اتفاق افتاده بود.
  نتیجه گیری
  فراوانی بالای تماس شغلی با خون زنگ خطر جدی برای پزشکان و کارکنان مراکز آموزشی درمانی کاشان است. آموزش های کاربردی و راه اندازی دستگاه گزارش دهی و ثبت تماس های شغلی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تماس شغلی با خون، فرو رفتن اجسام نوک تیز (needle stick)، پاشیدن ترشحات به مخاط (splash) کارکنان و دانشجویان، مرکز درمانی
 • احمد خورشیدی، حسین اکبری، افشین صالحی صفحه 65
  سابقه و هدف
  با توجه به اینکه بیماری های اسهالی از معضلات بهداشتی در تمام نقاط دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه و جهان سوم می باشد. شیگلوزیس به عنوان یک عامل اسهالی التهابی در کشور، به ویزه در فصول گرم سال محسوب می شود و از طرفی افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به انواع شیگلا قابل توجه و نگران کننده است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی شیگلوز و نوع سروتایپ و نیز تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی کاشان در سال 80-79 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش توصیفی بر روی 734 نمونه مدفوع ارسالی به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه انجام گرفت، نمونه های مدفوع پس از جمع آوری و انتقال در محیط ترانسپورت به روش استاندارد کشت و مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تعیین میزان آلودگی و تعیین سروتایپ و مشخص شدن نوع آنتی بیوتیک های مقاوم به روش انتشار دیسک، نتایج با خصوصیات دموگرافیک در پرسشنامه ثبت و با آزمون کای اسکوئر و آنالیز واریانس تحلیل گردید.
  نتایج
  میزان آلودگی در نمونه های بررسی شده، 56 مورد (7.6%) برآورد گردید که از نظر سروتایپ، بیشترین موارد را شیگلا فلکسنری 34 مورد به میزان (60.7%) نشان داد و بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به سیپروفلوکساسین، جنتامایسین و سفتی زوکسیم (100%) و نالیدیکسیک اسید به میزان (96.4%) و بیشترین مقاومت نسبت به سفالوتین (72.1%) و کوتریموکسازول (58.9%) و آمپی سیلین (38.9%) مشخص شد.
  نتیجه گیری
  شیگلا فلکسنری به عنوان شایع ترین گونه در مطالعه ما شناخته شد، از طرفی با توجه به میزان پایین مقاومت اکثر گونه ها نسبت به نالیدیکسیک اسید، این دارو به عنوان آنتی بیوتیک انتخابی پیشنهاد می گردد، اگرچه که اکثر سویه ها نسبت به سیپروفلوکساسین و جنتامایسین حساس بودند.
  کلیدواژگان: شیگلوز، تعیین سروتایپ، مقاومت آنتی بیوتیکی
|
 • Majid Nejati *, Mousa Sahebgharani Page 1
  Background
  Opioids are powerful analgesics with widespread usage. Morphine induces apoptosis in many of cells such as neurons and immune cells. In this study the protective effect of lithium against apoptosis induced by morphine on PC12 cell line was investigated.
  Materials And Methods
  We used MTT assay, annexin V-FITC test and real time RT-PCR to measure viability, apoptosis and gene expression, respectively. Different concentrations (0.2, 0.4, 0.8, 1.6 mmol/L) of morphine were used to induce apoptosis. Also, we incubated cells with 1.2 mmol/L lithium chloride for 72 hours and then added 0.8 and 1.6 mmol/L of morphine.
  Results
  Our results indicate that morphine (0.8 and 1.6 mmol/L) induces cell death after both 24 h and 12h exposure when using MTT test and annexin V test, respectively. The data obtained by real-time RT-PCR show that after 6 hours exposure to 0.8 (not 1.6) mmol/L of morphine, mRNA expression of Bax (a proapoptotic protein) and Bcl-2 (an antiapoptotic protein) increased and decreased, respectively. In the other part of experiment, pretreatment of PC12 cells by lithium chloride (1.2 mmol/L) for 72 hours decreased the mRNA expression of Bax which was elevated by morphine (0.8 and 1.6 mmol/L). Interestingly, mRNA expression of Bcl-2 which was elevated by morphine (0.8 mmol/L) during 6 hours was increased by pretreatment of lithium 1.2 mmol/L. On the other hand, incubation of cells with 1.2 mmol/L lithium chloride for 72 hours did not alter the mRNA expression of Bax or Bcl-2 and had no toxic effect on the survival of PC12 cells.
  Conclusion
  Pretreatment of lithium protects PC12 cells from morphine induced apoptosis. This effect can be related to Bax and Bcl-2 genes expression.
 • Mehrdad Shahrani *, Mahmoud Rafieian, Heayatolah Shirzad, Morteza Hashemzadeh, Hossein Yoosefi, Reza Khadivi, Sayed Asadolah Amini, Mohammad Taghi Moradi, Jafar Mogadasi, Mohammad Reza Rahmani Page 8
  Background
  Garlic (Allium sativum) is widely used as an additive in pickles around the world and particularly in Iran. Considering Garlic treatment function this study was conducted to survey the effect of this plant entrant on the secretion rate of acid and pepsin in the stomach.
  Materials And Methods
  This study involves two groups of 12 rats (Control group and Garlic group). Animals were gone under anesthesia by nesdonal with 50 mg/kg IP and undertook surgical process, tracheotomy, laparatomy and gasteroadeodenostomy. Garlic extract 100 mg/kg was administered by gasterodeodenostomy canola. Tnyostric secretions, obtained in wash out way, 15 and 30 minutes after stress acid and pepsin were measured by Tetrameter and Anson aprooch, respectively.
  Results
  The amount of acid in both bases was significantly increased in the garlic group compared to the control group (p<0.001). not significantly change was observed in pepsin secretion. The elevation of acid secretion had no significant relevance with sex.
  Conclusion
  Garlic (Allium sativum) increases acid secretion when used in food regimen.
 • Saeid Golbidi *, Sayed Ali Reza Ebadi, Azam Mesdaghinia Page 14
  Background
  Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a severe and complicated lung inflammation. Intravenous injection of oleic acid has been accepted as a laboratory model for this disease. Shoseiryuto is a herbal compound, which is used for the treatment of several inflammatory diseases including asthma. The aim of this study was to evaluate the possible preventive effect of shoseiryuto on oleic acid-induced hypoxemia.
  Materials And Methods
  Suspension of shoseiryuto powder in water was used acutely (intraperitoneal injection) and chronically (oral) in four groups of guinea pigs (n=8). The animals were anesthetized by pentobarbital and after cataterization of axillary arteries and vein the possible preventive effect of shoseiryuto on oleic acid induced hypoxemia was evaluated.
  Results
  Intravenous injection of oleic acid caused a significant decrease in PaO2, 6 and 10 minutes after injection (P<0.05). Acute and chronic administration of shoseiryuto powder showed a significant preventive effect on oleic acid induced hypoxemia (P<0.05).
  Conclusion
  Shoseiryuto showed a significant effect in prevention of oleic acid induced hypoxemia. Based on the various properties of this herb, several different mechanisms can be proposed.
 • Mahdi Noureddini *, Mohammad Noureddin, Mahmoud Salami, Azam Mesdaghinia, Javad Verdy, Morteza Salimiyan Page 19
  Background
  In this study, the analgesic effect of aqueous extract of spearmint, which has been used in traditional as an anaigesic anti-rheumatic, medicine was considered.
  Materials And Methods
  90 male rats, weighing 200-250 g, were in 10 groups. Aqueous extract of spearmint with different doses including. 0.9, 2.7, 6, 35 and 45 mg/Kg was injected divided. to the experimental animals. the positive control group received Aspirin with diffe the positive control group rent doses of 50, 100, and 300mg/Kg. Normal saline (1ml/Kg) was injected to the negative group. Hot plate method was used for evaluating The analgesic effect of the spearmint extracts and the drug were measured in periods of 15, 30, 45 and 60 minutes after injection.
  Results
  The results showed that the extract at a doses of 2.7 and 6 mg/Kg has a significant analgesic effect with the highest analgesic effect by the letter. In addition, the results indicated that the 6 mg/Kg of menthe spicata extract was more effective than aspirin 300mg/Kg in the posi tire group.
  Conclusion
  It seems that dose of the aqueous extract of spearmint has morked analgesic effect and can be considered as a herbal medicine in pain treatment in humen decrease in neuron permeability of Ca++.
 • Manizde Kadkhodaei-Elyaderan *, Zohre Amozgari, Hossein Hanifi Page 24
  Background
  The Scorpion Mesobuthus Eupeus belongs to the Buthidae family. It is one of the most abundant scorpions, present in Khuzestan which is responsible for about forty five percent of stinges in this area. The venom of scorpions is composed mainly of a variety of neurotoxins. These neurotoxins specifically interact with ionic channels of excitable cell. Because of the importance of scorpion in this geographic area and since there was not much work done on the enzyme activity on Mesobuthus eupeus eupeus, we decided to do fractionation of Mesobuthus Eupeus eupeus venom with gel filtration chromatography and to study enzyme activity in all collected fractions.
  Materials And Methods
  In this study the venom of Mesobuthus Epeus epeus was prepared in lyophilized form.One gram of crude venom was dissolved in 10 ml distilled water and centrifuged for 12 minute in 18000xg. The supernatant containing protein was applied to the sephadex G-50 gel filtration column chromatography, equilibrated with 20 mM ammonium acetate pH 4.7 with flow rate of 30 ml/h. Eluant was collected in 3 ml fractions by fraction collector system. Six fractions were separated. Absorbance of eluants was measured continuously in 280 nm. All fractions were tested for protein content, phospholipase A2 and hyaluronidase activity.
  Results
  In crude venom there was 816 mg protein. The activity of phospholipase A2 with indirect hemolysate in crude venom and all fractions showed that crude cvenom, Fraction I and Fraction II had 53.12, 76.30 and 2.43% hemolysis activity respectively. Hyaluronidase specific activity was 740 and 4574.5 TRU/mg (Turbidity Reducing Unit) in crude venom and in fraction I the fold of purification of hyaluronidase was 6.18 by gel filtration chromatography.
  Conclusion
  It was found that phospholipase and hyaluronidase activities are present in Mesobuthus eupeus eupeus venom and both are separated in fraction I using gel filtration chromatography.
 • Mokhtar Mokhtari *, Mehrdad Shariatie, Farnaz Tavakoli Page 31
  Background
  Fluvoxamine is a serotonin reuptake inhibitor,considering the importance of this drug in treating nervous disease such as obsessive-compulsive disorder, bulimia nervousa,panic disorders and depression, lts side effect on the endocrine axis are very importante. In the present research the effect of fluvoxamine on the concentrations of LH,FSH, testosterone and spermatogenesis was studied.
  Materials And Methods
  The experiments were done on 50 male wistar rats. The control group received nothing while the sham groups were given 0.05ml of ethanol dissolved in 0.15 ml of distilled water. The experimental group was injected 15, 30, 60mg/kg of drug intraperitoneally for 14 days. Blood samples were taken at 14th day and concentrations of lutein hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH) and testosterone were measured by RIA method. In addition, at the 14th day the testis was separated and histological changes were studied among experimental, control and sham groups. The results were evaluated using ANOVA and Duncan test.
  Results
  The results indicated that the concentration of testosterone significantly decreas at high doses of fluvoxamine in comparison to the control group. No significant change was observed in the concentration of LH and FSH in experimental groups. Spermatogenesis chain did not show significant difference in the experimental group compared with the control group.
  Conclusion
  According to our findin's fluvoxamine may decreases the concentration of testosterone through lowering LH receptors in leydig cells.
 • Mir Hadi Khayat Nouri *, Reza Jafary Bilverdi Page 37
  Background
  Hypercholesterolemia is one of the risk factors of cardiovascular diseases. It affects general health and increases cardiovascular mortality rate. Diet with high cholesterol increases LDL that, inturn, decrease LDL receptors activity in liver. Oxidation of vessel wall lipoproteins increases development of atherosclerosis. Several evidences suggest that antioxidants consumption decreases hypercholesterolemia. This study evaluates the effect of vitamin C supplementation on blood cholesterol level in high cholesterol-fed rats.
  Materials and Methods
  This work was done on 30 male Wistar rats with a mean weight of 250-300 gr. They were divided into 3 groups of ten. The animals were maintained under controlled conditions (i.e. temperature: 24 ± 2˚C, dark-light cycle: 12-12 hr) and with free alless to food and water. The basal diet included wheat, corn, soybean, methionine, lysine and mixtures of mineral and vitamins. The control group received only a basic diet. Two test groups received one percent cholesterol (Chol) and next group received vitamin C supplementation (200 mg/kg in dry matter of diet) for one month. The one-way analysis of variance (ANOVA) followed by the Tukey multiple comparisons were used to analyze data.
  Results
  Evaluation TC, LDL, HDL, VLDL and TG concentrations showed that the concentrations of TC, LDL, and TG (not HDL and VLDL) in Chol group were significantly greater than those in control group (p<0.05). In contrast to Chol group, vitamin C prevented LDL (p<0.05), TC (p<0.05), VLDL and TG elevation while increased HDL amount.
  Conclusion
  Vitamin C supplementation prevented changes in LDL, TC, VLDL and TG of Vitamin C while it increased HDL amount. This effect may be related to antioxidant and inhibitory effects of vitamin C on lipoproteins synthesis pathway.
 • Meysam Yasrebi *, Ali Esteki, Ali Akbar Sharafi, Giti Torkaman, Azade Shadmehr Page 41
  Background
  In this experimental study, the radiographic and biomechanical characteristics of osteoperforated rabbit tibia during bone repair period were investigated.
  Materials And Methods
  Using dental drills, 2 mm holes were drilled at the mid-shaft of right tibia in 12 New Zealand white rabbits. The left tibia was intact and selected as the control. X-rays of the left and right tibias were taken right after surgery and then every two weeks up to six weeks. Radiographic densities of the medial, central and lateral sites of the holes were measured. Every two weeks from the surgery, four of the animals were sacrificed. Tibias were removed and ultimate loads, elongations at ultimate loads, and stiffness of both right and left bones were measured.
  Results
  Results revealed that during repair process, radiographic density of the test leg at lateral and medial sites, in contrast to the control, changed significantly (p<0.05) and reached the controls’ levels after six weeks (p>0.05). Radiographic density in the medial site of right tibia was significantly different (p<0.05) from the same site in the control leg. But, it approached the same density as that of the control leg after four weeks (p>0.05). Ultimate load, elongation at ultimate load, and stiffness were not significantly different from those of the control leg (p>0.05).
  Conclusion
  Cancellus bone repairs faster than compact bone. Radiographic density characteristic was more sensitive to repair compared to mechanical characteristics.
 • Sarvar Parvizi *, Fazlollah Ahmadi Page 46
  Background
  A adolescence is an important period of human development. Adolescents are more likely to participate in risky behaviors. Friendship play a unique role in adolescence and peers significantly influence on health. The goal of this study was to evaluate adolescents opinion about health and friendship.
  Materials And Methods
  A content analysis study was conducted on 41 healthy adolescents which were purposefully selected and interviewed. All interviews were recorded and then transcribed.
  Results
  Three main themes including: positive and negative peers’ effects, adolescents and opposite sex friendships, and adolescents and communicative skills were considered it seems that the adolescents need to be trained for their communicative skills as they will enable them to use positive effects of friendships and disregard its negative outcomes. Understanding adolescents’ perspectives is not only important but also useful for maintaining a healthy society.
  Conclusion
  Therefore, families, teachers, health workers and policy makers should develop effective preventing and intervening programs based on adolescence developmental processes especially tending to peers.
 • Mohsen Adibhajbaghery *, Negin Masoody Alavi Page 52
  Background
  While research reports indicate that incidence of femoral neck fracture is high, there is no data related to its incidence in Iran. So a survey was conducted to identify the characteristics of patients with these fractures in Iran.
  Materials And Methods
  This is a prospective study conducted in a 3-year period. Hip X-Rays of all patients with femoral neck fracture were assessed by the Singh method to confirm osteoporosis. To rull out other illnesses like osteomalacia, measuring serum calcium, phosphorous and alkalin-phosphatase were considered. Information about sex, age, height, weight, previous and present job, smoking history, diet regimen, exercise and duration of daily walking in younghood until now, cause and side of fracture, history of hip fractures in patients and their parents, history of fall in previous months, kifosis, back pain, height loss, decrease of vision and history of diseases and surgeries were collected. Descriptive statistics were presented and the two sexes were compared using c 2 and t-test.
  Results
  114 patients were diagnosed as osteoporotic related fracture. 54.4% were female and 45.6% were male with the mean age of 72.52 ± 12.34 years. 22% were smokers and 16% used milk in their daily diet. Only 20% had regular exercise in younghood. Falling while walking and from low height (49.1% and 33.3%) were the most prevalent causes of fracture. 14% of males and 18% of females had the history of hip fracture in the other side. 12.9% of females and 5.8% of males had a history of femoral neck fracture in their mothers and 8.1% of females and 17.3% of males had a history of fracture in their fathers. Significant differences were found between both sexes for height and weight (p≤001), exercise (p≤0.004), walking in younghood (p≤0.03) and smoking (p≤0.001).
  Conclusion
  Due to the high rate of femoral neck fractures and its consequences, it is necessary to carry out some preventive measures. So public education for altering lifestyle, diet regimen and regular exercise is important.
 • Davoud Aghadoost, Mohammad Hajijafari *, Batool Tabatabaei, Mohamamd Hossein Ziloochi, Abbas Dalirian Page 59
  Background
  Having a potential risk for the transmission of blood-borne infections, occupational exposure to blood and body fluids has been considered as one of the essential occupational problems of health care workers for 50 years. The purpose of this study was to evaluate occupational exposure to blood in educational-medical centers affiliated to Kashan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, medical students and staff from all 7 hospitals and emergency centers of Kashan were asked to fill out questionnaires containing relevant variables such as demographic information, years of experience, place and type of the work, history of different types of exposure to blood, place, time and cause of injuries, type of service and devices associated to injuries. Descriptive statistics was used to analyze the data.
  Results
  Of 678 medical students and staff, who completed the questionnaires, 247 participants (36.4%) were male whose age and years of experience were 28.9 ± 7.6 and 9.2 ± 7.36, respectively. Ninety-four percent of participants and 100% of emergency nurses, operating room technicians, and laboratory technicians reported at least one episode of blood exposure in their professional life. Rates of blood exposure via needle stick and splash were 58.2% and 53.5% respectively. Higher rates of blood exposure were related to: injection (31.6% of all injuring procedures), needles used for injections (37.5% of all injuring devices), hands (97.2% of injured sites of the body), and day shift hours (61.9% of times of injuries).
  Conclusion
  The high rates of occupational exposure to blood among target population of this study highlights the urgent need for interventions to enhance their occupational safety as well as to protect the community against transmission of blood-borne infections. Establishing reporting and recording systems, and educational programs targeting medical students and staff are recommended.
 • Ahmad Khorshdi *, Hossein Akbari, Afshin Salehi Page 65
  Background
  Diarrhea diseases are among health complications in the third world countries, and developing countries. since shigellosis has been recognized as a cause of diarrhea, specially in warm seasons, this study was conducted on specimens referred to the Central Laboratory of Kashan during 2000-2001 to evaluate antibiotic resistances.
  Materials And Methods
  In this descriptive study 734 patients referred to the Centeral Laboratory of Kashan during 2000-2001 were investigated. Demographic characteristics and stool specimens were studied for culturing and serotyping through a standard method. Then their antibiotic sensitivity was determined using to disk diffusion method, descriptive analysis.
  Results
  56 (7.6%) of the cultures were infectious. with as the most case were applied to the results. The most rate of antibiotic senitivity was ciprofloxacin, gentamycin, ceftizoxim (100%), nalidixic acid (96.4%) and the most antibiotic resistrance was against cephalotin (72.1%), co-trimaxazol (58.9%) and ampicillin (38.9%).
  Conclusion
  S flexneri was the most common strain which is similar to the findings of others in the developing countries. Due to the low resistance of Shigella species to nalidixic acid, it is suggested as a first choice of treatment although all of the species were sensitive to ciprofloxacin and gentamicin.