فهرست مطالب

فیض - سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1385)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1385)
 • 78 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهرا سهیلا سهیلی، زرین مینوچهر، شهرام سمیعی، زهرا عطایی، مهناز کواری، علی طالبیان صفحه 1
  سابقه و هدف
  دو دودمان سلولی از سرطان پروستات،PC3 و DU-145، بسیار متاستاتیک هستند ولی از نظر بیان ژن سرکوبگر PTEN (Phosphatase and Tensin homolog) مشابه نیستند، سلولهای DU145، PTEN را بیان میکنند ولی سلولهای PC-3 فاقد ژن PTEN هستند. محصول ژن PTEN عملکرد (phosphoinositide-3 kinase) PI3K را بی اثر میسازد. بیان افزایش یافته ژنPI3K موجب تخریب غشای پایه، نوزایی عروق و مهاجرت سلولی میگردد. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه الگوی بیان ایزوفورمهای PI3K بین این دو نوع دودمان سلولی جهت یافتن دلیلی برای قدرت بالای متاستازی سلولهایDU145 بوده است.
  مواد و روش ها
  محتوای RNA کل از هر دو نوع سلول استخراج گردید و mRNA مربوط به ایزوفورمهای PI3K به وسیله روش RT-PCR با آنزیمهای مختلف رونویسی معکوس و در شرایط متفاوت انکوباسیون بررسی گردید.
  نتایج
  داده ها نشان دادند هر دو نوع سلول زیرواحد کاتالیتیک P110a و پروتئین p85 را از دسته IA، ایزوفورم PI3K-C2 را از دسته II و Vps34p را از دسته III خانواده ایزوفورم هایPI3K بیان می کنند ولی از نظر نوع ایزوفورم های بررسی شده بین دو نوع سلول تفاوتی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  از آنجا که برای سلول های DU145 در مقایسه با سلول های PC3 در الگوی بیان ایزوفورم های PI3K اختلافی مشاهده نشد، پیشنهاد میگردد به وسیله روش های کمی مقدار بیان هر یک از ایزوفورمها تعیین شود. بدیهی است مشاهده هر گونه اختلاف در مقدار بیان ژن های تعیین شده میتواند به نوعی با قدرت تهاجمی سلول مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: فسفاتیدیل اینوزیتول، 3 کیناز (PI3K)، سرطان پروستات، دودمان سلولی
 • محمود سلامی زواره، معصومه انوری صفحه 9
  سابقه و هدف
  در زندگی امروزه موارد مصرف فراوانی برای الکل وجود دارد. برخی از این موارد، مورد نیاز بشر بوده و آثار مثبتی نیز در پی دارد. به هر حال استفاده نامناسب از آن به خصوص به عنوان یک نوشیدنی پیامدهای زیان بار اجتماعی، اخلاقی، بهداشتی و اقتصادی به همراه داشته است. به همین دلیل است که اسلام در آغاز ظهور خود به شدت از استفاده نامشروع آن نهی کرده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی با استفاده از ماز شعاعی هشت پر به اثرات الکل (اتیلیک) روی حافظه و یادگیری فضایی حیواناتی پرداخته شده است که در دوران جنینی در معرض الکل قرار گرفته اند. علاوه بر گروه شاهد شش گروه از موش های صحرایی که مادران آنها در دهه های اول و دوم و نیز پنج روز اول، دوم، سوم و چهارم دوره حاملگی الکل دریافت کرده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. تعداد جلسات لازم برای رسیدن به معیار یادگیری که ورود بدون خطا به تمام بازوهای ماز در دو جلسه متوالی بود ملاک مورد نظر برای مقایسه یادگیری در موش ها بود.
  نتایج
  نتایج این تحقیق بیانگر آن است که در کسب معیار یادگیری گروه دهه اول عملکرد ضعیف تری نسبت به گروه شاهد نشان می دهد. به علاوه گروه پنج روز دوم به نحوه چشم گیری انتخاب های صحیح کمتری نسبت به گروه پنج روز اول داشتند. موش های صحرایی در گروه شاهد، پنج روز سوم و چهارم دوره حاملگی رفتار مشابهی بروز دادند. بر اساس یافته های این مطالعه پنج روز دوم حساسیت بیشتری نسبت به اثرات منفی الکل روی یادگیری دارد.
  نتیجه گیری
  از آنجا که هیپوکامپ به عنوان دارنده نقش اصلی در روند یادگیری فضایی محسوب می شود، می توان نتیجه گرفت که این بخش از سیستم عصبی در پنج روز دوم دوره حاملگی آسیب بیشتری را از ناحیه مصرف الکل تحمل می کند.
  کلیدواژگان: الکل، سندرم الکلی جنینی، ماز شعاعی، حافظه فضایی، هیپوکامپ
 • داریوش شهبازی گهرویی، محمدباقر توکلی، مریم روفه، وحیده نظری صفحه 16
  سابقه و هدف
  در این تحقیق، دو عامل گادولینیوم هماتوپورفیرین و ترکیب گادولینیوم با آنتی بادی تک دودمانی C595به عنوان عوامل کنتراست اختصاصی رزونانس مغناطیسی برای اولین بار جهت تشخیص افتراقی سلول های سرطان پستان (MCF-7) از طریق بررسی اندازه گیری میزان تغییر زمان آسایش اسپین شبکه (طولی)، غلظت یون گادولینیوم و شدت سیگنال به کار گرفته شده است.
  مواد و روش ها
  سلول های سرطانی پستان (MCF-7) همراه با عوامل کنتراست Gd-H، Gd-DTPA-C595، Gd-DTPA و GdCl3 مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انکوباسیون و سانتریفوژ، محلول های شستشو به منظور تعیین غلظت Gd موجود در آنها توسط دستگاه اسپکتروفتومتری و نیز اندازه گیری زمان آسایش اسپین شبکه و همچنین شدت های سیگنال به وسیله دستگاهNMR انجام شد و نتایج به دست آمده با هم مقایسه گردیدند.
  نتایج
  نتایج نشان می دهند که بیشترین زمان آسایش (1026+63.7) میلی ثانیه و (1123+26.9) میلی ثانیه و در نتیجه کمترین شدت های سیگنال (170% و 180%) به ترتیب مربوط به محلول های شستشوی حاصل از عامل کنتراست Gd-H و Gd-DTPA-C595 با سلول های سرطان پستان بوده است. همچنین نتایج نشان می دهند که این عوامل بیشتر به غشای سلول های سرطانی متصل شده و کمتر در محلول شستشو وجود داشته است. کمترین مقدار زمان آسایش و بیشترین شدت سیگنال نیز مربوط به ترکیب GdCl3 بوده و بیانگر این است که تمامی این ماده در محلول شستشو باقی مانده است و به غشای سلول های سرطانی متصل نشده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که دو عامل Gd-H، Gd-DTPA-C595 دارای قابلیت های زیادی به عنوان عوامل کنتراست جدید رزونانس مغناطیسی برای تشخیص سلول های سرطان پستان (MCF-7) می باشند.
  کلیدواژگان: عوامل کنتراست، آنتی بادی تک دودمانی، هماتوپورفیرین، تصاویر رزونانس مغناطیسی، سلول سرطان پستان (MCF، 7)
 • علیرضا سلیمانی، محمدرضا تمدن، الهه میانه ساز، محمود سلامی، حسین اکبری صفحه 22
  سابقه و هدف
  با توجه به افزایش روزافزون کاربرد همودیالیز و اهمیت برداشت مولکول های متوسط، این مقاله به تعیین تاثیر افزایش اولترافیلتراسیون در برداشت مولکول های متوسط در همودیالیز با غشای low flux در مرکز همودیالیز کاشان در سال 1384 می پردازد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی به روش قبل و بعد بر روی 21 بیمار همودیالیزی (11 زن، 10 مرد) انجام گرفت. این افراد در مرحله اول با اولترافیلتراسیون معادل وزن خشک شان همودیالیز شدند و پس از یک هفته همودیالیز نگهدارنده در مرحله دوم اولترافیلتراسیون به میزان 2 لیتر افزایش یافت. غلظت P، BUN، Cr، vit B12، بتا دو میکروگلوبولین قبل و بعد از هر مرحله دیالیز اندازه گیری شد. کلیرانس هریک از این مولکول ها نیز در هر مرحله محاسبه شد. نتایج دو مرحله با استفاده از برنامه آماری SPSS و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  کلیرانس مولکول های متوسط (vit B12، بتا دو میکروگلوبولین) در مرحله دوم نسبت به مرحله اول افزایش معنی داری داشت (p<0.003، p<0.001). کلیرانس مولکول های کوچک (Cr-BUN-P) در همودیالیز مرحله دوم تغییر معناداری نسبت به مرحله اول نداشت. (p=0.97، p=0.24، p=0.36).
  نتیجه گیری
  مطالعه فوق نشان داد که افزایش اولترافیلتراسیون در همودیالیز با غشای low-flux، کلیرانس مولکول های متوسط و کفایت دیالیز را افزایش می دهد ولی تاثیری بر برداشت مولکول های کوچک (Cr-BUN-P) ندارد.
  کلیدواژگان: اولترافیلتراسیون، مولکول های متوسط، همودیالیز، low flux، کفایت همودیالیز
 • مهرداد فرزندی پور، سعید آصف زاده، رضا ربیعی صفحه 28
  سابقه و هدف
  امروزه بهبود عملکرد مراکز درمانی جهت افزایش کارایی و اثربخشی، یکی از اهداف مهم مراکز درمانی است. در این راستا ایجاد و پیروی از استانداردها نقش مهمی در افزایش کارایی مراکز درمانی دارد. لذا، این پژوهش به منظور تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای شهرستان کاشان در سال 1383 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، مطالعهای توصیفی است. جامعه پژوهش، کلیه مراکز درمانی شهرستان کاشان بوده است. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامهای در چهار بخش استانداردها شامل استانداردهای خط مشی و روندکاری، تجهیزات و وسایل، موقعیت و فضای فیزیکی و نیروی انسانی به روش مشاهده مستقیم انجام و داده های گردآوری شده با امتیازبندی و درصدگیری از امتیازات دسته بندی و با توجه به امتیازات، کمتر از 25 درصد خیلی ضعیف، 25 تا 50 درصد ضعیف و50 تا 75 درصد متوسط و 75 درصد و بیش از آن، خوب در نظر گرفته شد و مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  استانداردها به میزان 61 درصد در بخش مدارک پزشکی مراکز درمانی تحت پژوهش رعایت میشود. در بین مراکز درمانی، بیمارستان شبیهخوانی با 60 درصد کمترین و بیمارستان اخوان با 8/69 درصد بیشترین میزان را داشته است و هر دو در حد متوسط بودهاند. در بین استانداردهای تحت بررسی، خط مشی و روندکاری با 52 درصد، کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. واحد آمار با 5/53 درصد کمترین میزان رعایت استانداردها و واحد کدگذاری با 2/65 درصد بیشترین میزان رعایت استانداردها را داشته است.
  نتیجهگیری
  میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی مراکز تحت پژوهش در حد متوسط بوده است. مهمترین عامل کاهش امتیاز استانداردها، فقدان خط مشی و روندکاری استاندارد در واحدهای بخش مدارک پزشکی بوده است. به نظر میرسد عدم وجود متولی خاص در این خصوص در حوزه معاونت سلامت و عدم صدور و پیگیری دستورالعملهای مدون و استاندارد، دلیل اصلی این نقطه ضعف باشد. لذا ایجاد ساختار تشکیلاتی در حوزه سلامت وزارت بهداشت و درمان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استاندارد واحد پذیرش، استاندارد واحد کدگذاری، استاندارد واحد آمار، استاندارد واحد بایگانی پزشکی، استاندارد بخش مدارک پزشکی
 • بتول زمانی، علیرضا عبادی، غلامعباس موسوی، نوشین بیات صفحه 34
  سابقه و هدف
  با توجه به فراوانی استئوآرتریت زانو و عوارض و ناتوانی ناشی از این بیماری و عدم آگاهی از وضعیت آن در منطقه کاشان، این مطالعه به منظور تعیین فراوانی استئوآرتریت زانو و عوامل خطرساز آن در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کاشان در سال 1383 صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت توصیفی انجام شده است. در این مطالعه کلیه 1000 بیمار با درد زانو مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شده است. از بیمارانی که در معاینه بالینی علایم بالینی استئوآرتریت زانو را نشان دادند، عکس ساده رادیولوژی زانو تهیه شد و افراد با یافته های بالینی طبق معیارهای بالینی انجمن روماتولوژی آمریکا (ACR) و یافته های رادیولوژیک دال بر استئوآرتریت زانو مورد مطالعه قرار گرفتند و نتیجه معاینه بالینی و رادیولوژی زانو در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. اطلاعات مربوط به بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو از قبیل سن، جنس، قد، وزن، شاخص توده بدنی (BMI)، سابقه ترومای شدید به زانو، سابقه مصرف سیگار در فرم اطلاعاتی ثبت شد. داده های فرم اطلاعاتی استخراج و نتایج به صورت آمار توصیفی گزارش گردید. از آزمون c2 و فیشر جهت تحلیل استفاده شد.
  نتایج
  از 1000 بیمار با درد زانو مکانیکی مورد مطالعه، 350 نفر (35 درصد) مبتلا به استئوآرتریت زانو بودند. از این تعداد 307 نفر (7/87%) زن و 43 نفر (3/12%) مرد بودند. BMI در 3/56% از این افراد بیش از kg/m2 9/39-30 بود (چاق) و در 2/0% کمتر از kg/m2 19 بود. 28 نفر (8%) در گروه سنی 39-30 سال و 124 نفر (4/35%) در گروه سنی 59-50 سال قرار داشتند. این دو گروه کمترین و بیشترین گروه سنی افراد مبتلا به استئوآرتریت را شامل می شدند. در بین بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو 37 نفر (6/10%) سابقه ترومای شدید به زانو داشتند. شایع ترین یافته بالینی کریپتاسیون (8/88%) و حساسیت در لمس زانو (2/63%) و شایع ترین یافته رادیولوژیک کاهش فاصله مفصلی و استئوفیت (100%) بود.
  نتیجه گیری
  در بین عوامل خطرساز ایجادکننده استئوآرتریت زانو مهمترین عامل بعد از سن، چاقی می باشد، لذا به منظور کاهش وزن، آموزش و حرکات ورزشی و تغییر عادات غذایی توصیه می گردد تا از میزان بروز استئوآرتریت و ناتوانی ناشی از آن کاسته شود.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، درد زانو، عوامل خطرساز، شاخص توده بدنی (BMI)
 • فاطمه رنگرز جدی، رضا ربیعی صفحه 40
  سابقه و هدف
  منشور حقوق بیمار، دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ حرمت و عزت او برای اطمینان از این که در زمان بیماری از جسم و جان و سلامت او مراقبت کافی، به عمل آمده و با اجرای آن رابطه خوب بین کادر پزشکی و پرستاری ایجاد و بهبود بیماران تسریع می گردد. این پژوهش به منظور بررسی نظرات پزشکان و پرستاران بیمارستان های شهر کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران در سال 1382 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش مقطعی بر روی کل جامعه پژوهشی (285 نفر از پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کاشان) صورت پذیرفت. متغیرهای پژوهش جنس، تحصیلات و نظرات بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس منشور حقوق بیمار ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1381 به طور مستقیم گردآوری و سپس فراوانی و درصد آن محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات (با تعیین دو نقطه برش 2 و 4) میانگین امتیازات کمتر از 2 مخالف، بین 4-2 بی تفاوت و 6-4 موافق در نظر گرفته شد و با آزمون c2 سنجش گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد 5/74 درصد از پزشکان و پرستاران با منشور حقوق بیمار موافق می باشند. در خصوص بندهای منشور حقوق بیمار، بیشترین میزان موافقت مربوط به حفظ حریم شخصی بیمار و محرمانه ماندن محتویات پرونده پزشکی با 84/95 درصد و کمترین موافقت برای ارایه درمان محترمانه با 11/48 درصد به دست آمد. بین نظرات پزشکان با پرستاران و نیز بین جامعه زنان با مردان اختلاف معنی دار آماری در سطح 0.05= a به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  جامعه پژوهشی با منشور حقوق بیمار موافق می باشد، نتایج پژوهش ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ضمانت های اجرایی لازم را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: منشور حقوق بیماران، حقوق، نظر، پزشکان و پرستاران
 • ذات الله عاصمی، حسین شاکری، قاسم خواجه منصوری، محمدعلی دولتی، احمد حسینی صفحه 47
  سابقه و هدف
  با توجه به استفاده از گلاب در درمان دردهای روماتیسمی، قلبی و همچنین در پخت انواع شیرینی ها و تهیه بستنی ها، اطلاع از میزان اسانس گلاب های تولید شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به منظور بررسی میزان اسانس گلاب های تولیدی و عرضه شده در شهرستان کاشان در بهار 1384 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش با طراحی مطالعه توصیفی بر روی 398 نمونه گلاب از کارگاه های گلاب گیری، کارخانه های صنعتی تولید گلاب و مراکز عرضه گلاب در سطح منطقه کاشان در بهار سال 1384 انجام گرفت که پس از مراجعه به کارگاه ها، کارخانه ها و مراکز عرضه، گلاب ها نمونه برداری شده و به آزمایشگاه انتقال یافت. سپس آزمایش شیمیایی (تعیین میزان اسانس) با روش پنتان انجام شد. حداقل اسانس مورد قبول 12 میلی گرم در 100 میلی لیتر است. با توجه به استانداردهای ملی غذایی، گلاب از نظر میزان اسانس به سه دسته سبک (99/11-1/0)، متوسط (35-12) و سنگین (بیشتر از 35) تقسیمبندی میشوند. نتایج حاصل با استفاده از آزمون t مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
  نتایج
  وضعیت اسانس گلاب تولید شده در کارگاه های گلاب گیری و سطح عرضه نشان می دهد که میزان اسانس 7/76 درصد گلاب های کارگاه ها و 5/27 درصد گلاب های مراکز عرضه بیشتر از 12mg/100cc بوده است و نتایج در هر دو مرکز مربوطه بین گلابهایی که میزان اسانسشان بیشتر و کمتر از 12 بود، از نظر آماری معنی دار می باشد (P<0.0001). همچنین میزان اسانس 3/58 درصد گلاب های کارخانه ها بیشتر از 12mg/100cc بوده است.
  نتیجه گیری
  میزان اسانس بیشتر نمونه های کارگاه های گلابگیری و کارخانه ها قابل قبول بود در حالی که میزان اسانس در بیشتر نمونه های مراکز عرضه پایین بوده است. با توجه به میزان پایین اسانس در بسیاری از نمونه ها برنامه ریزی مداوم و ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود کیفیت گلاب توسط سیاستگزاران و مسوولین بهداشتی شهرستان را طلب می کند.
  کلیدواژگان: اسانس، گلاب ~، کاشان
 • راضیه فروتن، اقدس سعادتی، سیدمجید وفایی، فاطمه رئیسی صفحه 52
  سابقه و هدف
  تسکین درد حق همه کودکان دردمند است. لذا شناخت، تسکین و کنترل درد کودکان امری ضروری به شمار می رود. امروزه روش های دارویی و غیر دارویی متعددی جهت تسکین درد ناشی از تزریقات به کار می رود که در این میان روش های غیر دارویی که از اعمال مستقل پرستاری نیز محسوب می شود می تواند گاه، تاثیر بیشتری در تسکین و کنترل درد داشته باشد، لذا از آنجا که درد ناشی از تزریقات عضلانی از تجربیات دردناک کودکان است، پژوهشگر بر آن شد که تاثیر دو روش سرما و فشار موضعی را در محل تزریق، بر شدت درد کودکان، بررسی و مقایسه نماید.
  مواد و روش ها
  از بین کلیه کودکان مراجعه کننده به درمانگاه های سرپایی شهرستان نیشابور در سال 1384، به طور تصادفی تعداد 90 کودک 12-5 ساله ای که تزریق پنی سیلین داشته اند انتخاب و به سه گروه 30 نفره تقسیم شدند. در گروه اول (آزمون 1) قبل از تزریق عضلانی در محل تزریق فشار موضعی به کار گرفته شد، در گروه دوم (آزمون 2) از روش سرمای موضعی (کیف یخ) و در گروه سوم (شاهد) از روش عادی برای تزریقات عضلانی استفاده شد. جمع آوری داده ها بر اساس مشاهده و نیز مصاحبه طبق فرم پرسشنامه بود، همچنین شدت درد کودکان بر اساس معیار قیاسی دیداری و معیار اوخر (Oucher) پس از تزریق عضلانی بررسی و با استفاده از آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین شدت درد بر اساس معیار اوخر در روش های فشار موضعی 26.8+1.1، سرمادرمانی 39.2+1.54 عادی 86.7+1.6 بوده است. به طوری که آزمون کروسکال والیس نشان داد که در گروهی که قبل از تزریق فشار موضعی به کار رفته است، شدت درد، به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر می باشد (P<0.0001). در نحوه پاسخ های ذهنی بعد از اجرای شیوه بین دو گروه آزمون 1 و 2 (فشار و سرمای موضعی) و گروه شاهد اختلاف معنی داری وجود دارد به طوری که این پاسخ ها در گروه آزمون 1 (کاربرد فشار) کمتر از دو گروه دیگر است (P<0.05).
  نتیجه گیری
  کاربرد فشار موضعی در محل تزریق عضلانی، در مقایسه با سرما و روش عادی، به طور معنی داری باعث کاهش شدت درد و پاسخ های ناشی از آن در کودکان می شود.
  کلیدواژگان: شدت درد، سرمای موضعی، فشار موضعی، تزریق عضلانی
 • ملیحه مروجی اصل، مریم کاشانیان، جلیل کوهپایه زاده، آزیتا ایزدی محصل زمانی، لادن فضل اللهی صفحه 56
  سابقه و هدف
  زایمان زودرس یکی از مشکلات مهم مامایی می باشد و پیش بینی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به منظور تعیین قدرت و نقطه برش مطلوب هورمون HCG در مایع سرویکوواژینال جهت پیش بینی تولد زودرس در زنانی که با علایم پیشنهاددهنده زایمان زودرس به بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران در سال 1383 مراجعه کرده اند صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت ارزش تشخیصی انجام شد. در مورد 150 زن بارداری که بین 3424 هفته حاملگی با علایم زایمان زودرس مراجعه کرده و پرده های جنینی سالم بود، HCG در ترشحات سرویکوواژینال آنان اندازه گیری شد. سپس کلیه بیماران تا زایمان پیگیری شدند و در دو گروه قرار گرفتند. در 71 بیمار زایمان پس از 37 هفته (ترم) و در 79 بیمار دیگر زایمان قبل از 37 هفته (پره ترم) انجام گرفت. میزان HCG در ترشحات سرویکوواژینال این دو گروه با یکدیگر مقایسه گردید. از آزمون Correlation و آنالیز منحنی ROC برای تثبیت یک Cut-off Value بهینه برای HCG سرویکوواژینال استفاده شد. حساسیت، ویژگی، قدرت پیشگویی مثبت، قدرت پیشگویی منفی تعیین گردید.
  نتایج
  مقدار HCG در ترشحات سرویکوواژینال افراد با زایمان ترم miu/ml 1/34±9/7 و در گروه با زایمان پره ترم 61.12+66.84miu/ml بود (p<0.001). بین غلظت HCG در ترشحات سرویکوواژینال و سن حاملگی در زمان نمونه برداری (0.01=p و 0.2=r) و گشادی سرویکس (p<0.001 و 0.54=r) و افاسمان سرویکس (0.001=p و 0.43=r) رابطه مثبت آماری و با سن حاملگی در زمان تولد (p<0.001، r=-0.4) ارتباط معکوس آماری وجود داشت. نقطه برش (Cut-off Value) بهینه غلظت HCG، miu/ml5/9 با حساسیت 4/92%، ویژگی 3/87%. قدرت پیشگویی مثبت، 89% و قدرت پیشگویی منفی 27/91% و صحت تشخیصی 90% در تشخیص تولد زودرس تعیین گردید. حساسیت، ویژگی، قدرت پیشگویی مثبت، قدرت پیشگویی منفی و صحت تشخیصی برای mIu/ml 10.5=HCG به ترتیب 7/79%، 93%، 6/92%، 5/80% و 86% و برای mIu/ml 13.5=HCG به ترتیب 4/73%، 6/98%، 3/98%، 9/76% و 3/85% تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  اندازهگیری HCG در ترشحات سرویکوواژینال فاکتور پیشگوی تولد زودرس در بیمارانی است که با علایم پیشنهادکننده زایمان زودرس مراجعه می نمایند و از شاخصهای ارزش تشخیصی معتبری برخوردار است و نقطه برش مطلوب برای HCG غلظت miu/ml 9.5 می باشد. حسن این آزمون ارزان بودن و در دسترس بودن آن است که استفاده از آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، تولد زودرس، HCG در ترشحات سرویکوواژینال، حساسیت، ویژگی
 • گزارش مورد (Case Report)
 • گزارش یک مورد نادر فتق مورگانی همراه انسداد حاد معده (ولوولوس معده)
  محمد جوانمردی، مرضیه نقوی راوندی صفحه 62
  سابقه و هدف
  فتق مورگانی از فتق های مادرزادی نادر حجاب حاجز است و این ناهنجاری در طرف راست شایع می باشد و در طرف چپ بسیار نادر است. در این مقاله به معرفی یک مورد نادر فتق مورگانی طرف چپ در یک دختر 15 ماهه که در بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1382 با همین مشکل بستری و درمان شد اقدام گردیده است.
  معرفی مورد: بیمار شیرخوار دختر 15 ماهه ای است که با تب و استفراغ خونی مراجعه نموده و در تصویر قفسه صدری و تصویر مری و معده باماده حاجب، بیماری وی تشخیص داده شد. بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. در سلیوتومی، معده در شکم وجود نداشت که در بررسی معده از نقص قدام دیافراگم از پشت جناغ سینه وارد قفسه صدری سمت چپ و دچار پیچ خوردگی شده و به علت اختناق تغییر رنگ پیدا نموده بود. با برش شکمی سینه ای، قفسه صدری چپ باز شد، معده به داخل شکم برگردانده شد و در وضعیت آناتومی طبیعی قرار گرفت و حجاب حاجز ترمیم شد و کودک با بهبودی کامل مرخص گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه این فتق با علایم عفونت های مکرر ریوی، سرفه و استفراغ تظاهر می کند و پزشک را در تشخیص صحیح با مشکل مواجه می سازد و همچنین به علت گیر کردن احشای شکمی و نکروز آنها باعث مرگ و میر می شود، لذا اقدام تشخیصی به موقع و درمان سریع می تواند بیمار را از عوارض وخیم و مرگ نجات دهد. توصیه می شود در مواردی که تصویر ساده قفسه صدری در زاویه دنده ای جناقی سایه کدری همراه با علایم گوارشی در کودکان نشان می دهد پیگیری برای تشخیص با تصویربرداری با ماده حاجب نقش تعیین کننده داشته و مانع از بروز عوارض و مرگ و میر به علت درمان دیررس می شود.
  کلیدواژگان: فتق مورگانی، شیرخواران، ترمیم جراحی
|
 • Zahra Soheila Soheili *, Zarrin Minuchehr, Shahram Samiei, Zahra Ataei, Mahnaz Kavari, Ali Talebian Page 1
  Background
  From Two highly metastatic prostate cancer cell lines, DU145 expresses PTEN gene while PC3 is null for it. PTEN is a tumor suppressor gene whose primary function is lipid phosphatase herewith PTEN antagonizes the PI3K activity. Phosphatidylinositol 3- kinase (PI3K) is involved in modulating basement membrane’s protein degradation, angiogenesis and neovascularization making possible cellular migration. There are several articles reporting up-regulation of PI3K gene in different kinds of metastatic cancers. Since despite of bearing functional PTEN, DU145 cell line manifest highly metastatic potential (as well as PC3 cells) it was interesting for us to know if there was any differences in PI3K isoforms expression patterns between these two cell lines.
  Materials And Methods
  Total RNA was extracted from the cells and mRNA content was analyzed (through three different reverse transcriptase enzymes) using RT-PCR method.
  Results
  Unexpectedly data showed both of the cell lines express identical isoforms. Here, as the first report, we introduce P110α catalytic subunit and P85 adapter protein from class IA, PI3K-C2 from class II and Vps34p from class III of PI3K super family as PI3K isoforms which expressed by PC3 and DU145 cells.
  Conclusions
  We propose to search for DU145 metastatic potential in inequality of PI3K isoforms supply. In this regard we are going to quantify each isoform mRNA individually for both PC3 and DU145 cells using Real-Time RT-PCR method.
 • Mahmoud Salami *, Masoume Anvari Page 9
  Background
  Prenatal exposure to alcohol can result in fetal alcohol syndrome, first defined in the early 1970s, and is characterized by growth retardation, facial dysmorphologies, and a host of neurobehavioral impairments. Alcohol drinking has led to serious problems including health, ethical, social, economical etc. According to Islam rules alcohol can be freely used for all purposes except as a drink.
  Materials And Method
  Using radial maze we explored effects of alcohol on spatial learning memory in the rats born from the mothers administered by alcohol during different part of pregnancy period consisting of 1- first and 2- second half, and, 3- first, 4- second 5- third and forth 5 days of pregnancy period. Control group born from mothers reared in normal condition. The criterion for learning was two consecutive trials in which the animal enters all baited arms with no error.
  Results
  Our findings resulted in a superiority of the control group on the groups receiving alcohol during either the first or the second half of pregnancy period. In addition, the animals exposed to alcohol in the first half outperformed those in the second half of prenatal life. Thus, we concluded that the first half of the pregnancy period is more sensitive to alcohol effects. No noticeable variation was evident between the control group and the animals exposed to alcohol during the second half of the fetal life.
  Conclusion
  All together, the present data led us to conclude that exposing the animals to ethanol during the fetal life can impair spatial learning. Moreover, the second 5 days of prenatal life is more sensitive to alcohol effects. From these considerations it can be said that alcohol impairs leaning in the animals via affecting a well-known area of brain involving in spatial leaning and memory hippocampus.
 • Daryoush Shahbazi-Gahrouei *, Mohammad Bagher Tavakoli, Maryam Roufeh, Vahideh Nazari Page 16
  Background
  I n this study Gd-hematoporphyrin and Gd-DTPA-C595 monoclonal antibody are used as specific contrast agents in detection of MCF-7 breast cancer cell line. The spin-lattice relaxation time, Gd concentration and signal intensity of the washing solutions of contrast agents are presented and the results are compared.
  Materials And Methods
  MCF-7 breast cancer cells were incubated with Gd-H, Gd-DTPA-C595, Gd-DTPA, and Gd-Cl3. After centrifuging, the washing solutions was studied for concentration of Gd by UV‑spectrophotometry, and also by measuring spin-lattice (T1) relaxation time and produced signal intensity using NMR.
  Results
  The highest relaxation time was 1026± 63.7 ms, and 1123± 26.9 ms and so the lowest signal intensity (170%, and 180%) was for washing solutions of Gd-H, and Gd-DTPA-C595 incubated with the cancer cells. It is found that these agents have attached to cell membrane of cancer cells, and so their amount is trivial in the washing solution.
  Conclusion
  The shortest relaxation time and so highest signal intensity was for Gd-Cl3 which indicates that there is no binding of this agent with cancer cells membrane. It can be concluded that Gd-H, and Gd‑DTPA‑C595 are promising contrast agents for the detection of MCF-7 breast cancer cells in MRI.
 • Ali Reza Soleimani *, Mohammad Reza Tamddon, Elahe Mianehsaz, Mahmoud Salami, Hossein Akbari Page 22
  Background
  Considering the importance of removal of these solutes in chronic renal failure patients, this study was carried out to evaluate the effect of increasing ultrafiltration on clearance of middle molecules in low-flux hemodialysis in Kashan, 2005.
  Materials And Methods
  Twenty one hemodialysis patients, 11 women and 10 men, were enrolled to this clinical before-after study. At the first stage the patients were dialyzed with ultrafiltration equal to their dry body weight. At the second stage two liters was added to the ultrafiltration and clearance of each solute was calculated in both stages. Data were analyzed using SPSS software and square T test.
  Results
  T here was a significant difference in clearance of ß2-microglobulin and vitamin B12 in second stage in comparison with the first one (p<0.03, p<0.001), res pectively. While there was no difference in clearance of small molecules P, BUN, and Cr. (p=0.97, r=0.24, p=0.36). In first hemodialysis KT/V was 1.12 and in the second 1.22.
  Conclusion
  It was shown that in low-flux hemodialysis the increase in ultrafiltration results in increased clearance of middle molecules. Ultrfiltration increase also improve, the adequacy of hemodialysis but it doesn’t affect removal of small molecule.
 • Mehrdad Farzandipoor *, Saeid Asefzadeh, Reza Rabeei Page 28
  Background
  Development of efficient and effective systems is one of the aims of Medical centers.Standards are criteria for evaluation of affairs and without them, evaluation is impossible.this study was carried out to determine the extent of application of standard to Medical records department.
  Materials And Methods
  This is a descriptive study.and all of Kashan Hospitals are enrolled to it. Data were collected by direct observation and completion of a questionnaire about procedures and practices, equipments, environment and personels of medical recording departments of the Hospitals.Collected data were analysed with scaling.
  Results
  Findings showed that scale of paying attention to standards was 61%. Procedures and practices had a scale with 55/8%. Statistic unit had least scale with 53/5% and coding unit had the highest scale with 65/2%.
  Conclusion
  Totally, paying attention to medical records department standards was in middle level.Lack of procedural standards was the most important defect.
 • Batool Zamai *, Ali Reza Ebadi, Gholam Abbas Moosavi, Noushin Bayat Page 34
  Background
  Considering the increasing prevalence of knee joint pain and its complications and lack of adequate information about its causes this study was carried out to evaluate the incidence of knee joint osteoarthritis and its risk factors in patients referring to out patient departments of Kashan in 2004.
  Materials And Methods
  One thousand patients with knee joint pain enrolled to this cross sectional descriptive study. Knee joint X-ray was obtained from patients with signs and symptoms of osteoarthritis and those complying the criteria of American Society of Rheumatology (ACR), were selected and their demographic data including age, sex, weight, body mass index (BMI), history of trauma to knee, and smoking were recorded and analyzed with Chi square, and Fisher Exact tests.
  Results
  Three hundred and fifty patients (35%) had knee joint arthritis. From 350 patients 43 (12.3%) were male, and 307(87.7%) female. The most common age range of involvement in both males and females was 50-59. The most common BMI range was 30-40 Kg/m². Thirty seven (10.5%) of patients had history of severe trauma to knee joint.
  Conclusion
  This study showed that the most important risk factor for knee joint osteoarthritis in adult is heavy weight. Previous injuries to the knee joint and occupational factors are other important factors.
 • Fateme Rangraz Jeddi *, Reza Rabiee Page 40
  Background
  The charter of patients’ right has designed to support medical care to patients without any discrimination. It is a very effective way for facilitation of patients and health care providers’ relationship.
  Materials And Methods
  It is a descriptive cross sectional study on 285 physician and nurses. Data collected by completion of a questionnaire and analyzed with Chi Square test.
  Results
  it was found that 74.5% of physicians and nurses are agree with the charter, and the highest agreement was for keeping privacy of the patients information (95.84%). There was no significant difference between physicians and nurses and in males and females.
  Conclusion
  In spite of general agreement with the patients’ right charter it seems that there are different concepts between health care providers and patients, and it needs special plans for solving this problem.
 • Zatollah Asemi *, Hossein Shakeri, Ghasem Khajemansori, Mohammad Ali Doulati, Ahmad Hossieni Page 47
  Background
  Kashan's rose-water has a high celebrity in Iran and around the world. Rose-water has used in Iranian traditional medicine for treatment of cardiac and rheumatic pain and in food indust r ies such as production of ice cream and cookies. This research is conducted for determination of essence value of produced Rose-water in Kashan, Spring of 2005.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive study. Rose-water samples were collected from workshops, factories and supplying centers in Kashan in 2005 (398 samples) and transferred to lab. In the laboratory, chemical tests for determination of the essence value were carried out according to the Pantan method. Minimum acceptable of Rose-water essence is 12mg/100cc, thus, any Rose-water is classified to three type light (0.1- 11.9), middle (12-35) and high (> 35). Findings were analysed by the use of t test.
  Results
  Essence quality of produced Rose-water in Rose-water workshops and supplying shops showed that essence values were 76.7% of the workshops and 27.5% of supplying shops higher than 12mg/100 (p<. 0001). Thus, essence value of factories were higher than 12mg/100 (58.3%).
  Conclusions
  Essence value of Rose-waters were acceptable in most factories but essence value samples in most supplying shops were low. Thus, Kashan health politician’s and administrators should arrange appropriate strategies for standardization and increasing of rose-water quality.
 • Raziye Frotan *, Aghdas Saadaty, Sayed Majid Wafaie, Fateme Reiecy Page 52
  Background
  Pain relief is necessary for all ill children. Nowadays many drugs and techniques are used for relief of pain. Cooling the site of injection and local pressure are two of the used techniques. We decided to compare the effect of topical cooling and local pressure of the injection site before intramuscular injection on pain severity in children. Methods and materials: Ninety children between 5 to 12 years old in Neyshabour city clinics were selected randomly and divided into 3 groups. group 1: topical or manual pressure, group 2: topical cooling, group 3: control group. Data were collected by the completion of questionnaire and observation sheets and pain measured with Oucher scale and visual analog scale. Data analysis was done with SPSS software.
  Results
  Mean of pain severity on Oucher pain scale, in topical pressure group was 26.8 ± 1.1, in topical cooling 39.2 ± 1.54 and routine injection 86.7 ± 1.06. Cruscal Valise exam showed, severity of pain in group 1(topical pressure) was significantly less than the other two groups (p<0/0001). There was significant difference between the two test groups and control group in mental responses, so that it was lesser in the group 1 (topical pressure) than the others.
  Conclusion
  Application of manual compression to intramuscular injection site, compared with topical cooling and routine injection could decrease pain intensity and mental responses in children.
 • Malihe Moraveji Asl, Maryam Kashanian *, Jalil Koohpayeh, Azita Izadi Zamani, Ladan Fazlollahi Page 56
  Background
  Preterm delivery is one of the important problems in obstetrics and finding a way for its prediction and prevention has always been under investigation.
  Materials And Methods
  This study carried out to determine whether human chorionic gonadotropin (HCG) detected in cervicovaginal secretion of patients with symptoms suggestive of preterm labor is a predictor of preterm birth, and to determine the cut-off values for HCG in prediction of delivery before 37 weeks of pregnancy. 150 pregnant women with gestational age 24-34 weeks and diagnosis of preterm labor and intact membrane were enrolled to the study. The patients were allocated in two groups and HCG in cervicovaginal secretion was measured in all of them. The patients were followed until their delivery and were divided in two groups. Seventy one cases delivered after 37 weeks of pregnancy (term) and 79 before 37 weeks (preterm). The amount of HCG in cervicovaginal secretion of the two groups was compared.
  Results
  Mean concentration of HCG in cervicovaginal secretion in term group was 7.9 ± 34.1 miu/ml and in preterm group 61.12 ± 66.84 miu/ml which was statistically significant (p<0.001). A significant positive correlation was found between the cervical HCG concentration, gestational age at the time of sampling (p<0.01, r=0.2), cervical dilatation (p<0.001, r=0.54) and cervical effacement (p<0.001, r=0.43), and a significant negative correlation between the cervical HCG concentration, gestational age at the time of delivery (p<0.001, r=-0.4). The cut-off value for cervical HCG concentration, its sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and accuracy for determination of delivery before 37 weeks of pregnancy were 9.5 miu/ml, 92.4% (95%CI= 83.6-96.9), 87.3% (95%CI= 76.8-93.7), 89%, 91.27% and 90%, respectively. However, these characteristics for HCG concentration of 10.5 miu/ml were 79.7% (95%CI =68.9-87.6), 93% (95%CI =83.7-97.4), 92.6%, 80.5% and 86% respectively, and for HCG concentration of 13.5 miu/ml were 73.4% (95%CI= 62.1-82.4), 98.6%(95%CI =93.1-99.9), 98.3%, 76.9% and 85.3% respectively.
  Conclusion
  Quantitative HCG concentration measurement from cervicovaginal secretions may be a useful predictor of preterm birth in symptomatic patients. This test has the advantage of low cost and wide availability.
 • A case report on a rare Morgagni Hernia in a 15-month old infant
  Author(S): Mohammad Javanmardi *, Marziye Naghavi Page 62
  Background
  Morgagni Hernia is an uncommon congenital abnormality usually occurring in right side. This paper introduces it in a 15-month old girl admitted to Shaheed Beheshti Hospital of Kashan University of Medical Sciences. With a very are Lt. Side Hernia.
  Results
  A 15-month old girl referred with fever and bloody vomiting. Paraclinical studies including X-ray studies of upper GI system revealed Morgagni Hernia. In celiotomy stomach was not found in the abdomen. If had had passed to Lt chest cavity through a defect in anterior part of diaphragm and was entrapped and strangulated there. It was released and returned to the abdomen and fixed. The baby discharged with a good condition.
  Conclusion
  This Hernia causes repeated lung infections, cough and vomiting, more importantly it may cause strangulation and necrosis of visceral organs and compromise the patients life, so its in time diagnosis is very critical. It is recommended hat whenever there is any abnormality in chest x-ray including air and fluid behind morbidity and mortality.