فهرست مطالب

دانش حسابرسی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1385)

نشریه دانش حسابرسی
سال ششم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1385)

  • 76 صفحه، بهای روی جلد: 4,500ريال
  • تاریخ انتشار: 1385/02/12
  • تعداد عناوین: 9
|