فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1383)

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1383)

 • 130 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/07/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات پژوهشی
 • شکوه تقی پور ظهیر، سید محمدرضا مرتضوی زاده صفحات 3-8
  مقدمه

  لنفوم هوچکین یک بدخیمی منحصر به فرد با علت ناشناخته می‌باشد و درمان و پیش‌آگهی بیماری تا حد زیادی به تشخیص سریع آن بستگی دارد . از تیوریهای مطرح در مورد علت این بیماری ، عفونت ویروس ابشتاین بار و فعال‌بودن آن در بدن افراد مبتلا می‌باشد .

  روش بررسی

  این مطالعه با هدف تعیین نوع وتیتراژ آنتی‌بادیهای ضدویروس ابشتاین بار Anti VCA IgM & IgG در مبتلایان به لنفوم هوچکین در مقایسه با جمعیت عادی و رابطه آن با سن ، جنس و زیر گروه هوچکین بصورت مورد - شاهد انجام شد . براین اساس یک گروه شامل 50 نفر از مبتلایان به لنفوم هوچیکن و یک گروه شامل 50 نفر از مردم عادی با سن وجنس مشابه مورد مطالعه قرار گرفتند ونمونه سرم آنها از نظر مثبت یا منفی بودن وتیتراژ IgG و IgM ضد Anti VCA بررسی شد .

  نتایج

  در مقایسه گروه مورد با شاهد اختلاف معنی‌داری بین میانگین تیتراژ IgM بر حسب سن دیده نشد . در مقایسه بین دو گروه هم از این نظراختلاف معنی‌داری وجود نداشت و اکثر افراد اعم از مبتلا و غیر مبتلا به هوچکین از لحاظ IgM منفی بودند. د رمورد IgG هر چند که از لحاظ مثبت یا منفی بودن تفاوت معنی‌داری بین مبتلایان به‏هوچکین و گروه شاهد وجود نداشت‏ و اکثریت افراد (92%)‌هر دو گروه IgG مثبت بودند ولی میانگین تیتراژ IgG در گروه مورد ، mmol/lit 78/2 و در گروه شاهد mmol/lit 50/1 گزارش شد و اختلاف بین دو گروه قابل توجه و از لحاظ آماری معنی‌دار بود p =0.001)).

  نتیجه‌گیری 

  بالا بودن تیتراژAnti VCA IgG در بین مبتلایان به هوچکین د ر مقایسه با افراد عادی می‌تواند بیانگر فعالیت بیش از حد ویروس ابشتاین بار در مبتلایان به هوچکین و نقش آن در ایجاد بیماری و یا فعال شدن آن پس از ابتلای به بیماری باشد .

  کلیدواژگان: لنفوم هوچکین، ویروس ابشتاین بار، آنتیژن کسپید ویروسی
 • جواد محیطی اردکانی، محمد افخمی اردکانی، هاجر صدقی صفحات 9-14
  مقدمه

  هورمون لپتین (Leptin) که اولین بار در سال 1994 توسط Friedman و همکارانشان از ژن Ob کشف شد، پپتیدی کوچک، با 167 اسیدآمینه و 16 کیلو دالتون وزن ملکولی می‌باشد که از بافت چربی ترشح می‌شود و دارای دو نوع رسپتور در هیپوتالاموس و دیگر بافتها مانند کبد، ماهیچه‌ها و روده می‌باشد. این هورمون با رسپتورهای مخصوص در هیپوتالاموس با مهار ترشح نروپپتید Y باعث کاهش اشتها می‌شود و از طریق دیگر با افزایش دادن میزان متابولیسم بدن میزان انرژی مورد نیاز و در نتیجه میزان چربی بدن را کنترل می‌کند. هورمون انسولین نیز از طریق اثر روی راه های متابولیسمی‌نقش اساسی در تنظیم انرژی بدن و سوخت ساز بافتها دارد لذا رابطه این دو هورمون در تنظیم متابولیسم بدن مورد سوال است و گزارشات متفاوت و متضاد در این رابطه منتشر شده است. در این مطالعه میزان خونی و رابطه بین این دو هورمون در بیماران چاق دیابتی و چاق غیردیابتی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است.

  روش بررسی

  32 بیمار چاق دیابتی و 32 نفر از افراد چاق غیردیابتی با BMI>30Kg/m2 وارد مطالعه شدند و بعد از گرفتن اطلاعات لازم، یک نمونه خون ناشتا گرفته شد و میزان هورمون لپتین، انسولین و HbA1cو دیگر فاکتورهای لازم سنجش شد.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که میزان لپتین در گروه چاق دیابتی و غیر دیابتی بترتیب برابر μg/ml8/11±8/21 و μg/ml 3/1±59/15 نشان داد و در مقایسه با افراد با وزن طبیعی یک رابطه مستقیم بین میزان لپتین خون و BMI نشان می‌دهند. نتایج بدست آمده همچنین نشان می‌دهد که یک ارتباط معکوس بین میزان هورمون لیتین و انسولین در گروه دیابتی چاق وجود دارد در حالی که در گروه چاق غیردیابتی این رابطه عکس است.

  نتیجه‌گیری 

  نظر به اینکه لپتین از یک طرف باعث شکستن مقاومت به انسولین در بافت‌ها می‌شود و از طرف دیگر ترشح انسولین باعث افزایش تولید هورمون لپتین در بافت چربی می‌گردد لذا ارتباط عکس بین این دو هورمون در گروه‌های دیابتی چاق و غیردیابتی چاق بیان کننده مکانیسم اثر متفاوت این دو هورمون می‌باشد که باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لپتین، انسولین، دیابت، چاقی
 • سید محمود صدر بافقی، محمود امامی میبدی، منیره مدرس مصدق، منصور رفیعی، محمدحسین احمدیه صفحات 15-21
  مقدمه

  روزانه میلیونها نفر در سرتاسر جهان مورد فلبوتومی قرار می‌گیرند که دو هدف اصلی اهداء خون به نیازمندان و دیگر مقاصد درمانی مورد توجه هستند. مهمترین دلواپسی در مورد فلبوتومی تغییرات همودینامیکی می‌باشد. در این مطالعه تغییرات همودینامیکی در اثر اهدای خون افراد سالم بررسی گردید تا مبنایی برای تحقیقات بعدی باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی و به روش آینده‌نگر بر روی 300 نفر از کارگران کارخانجات یزد که داوطلبانه خون اهداء می‌کردند در سال 1379 انجام گرفت و در مجموع 242 نفر قبل از اهداء خون ، فشار خون طبیعی داشتند و 58 نفر فشار خون بالاتر از حد طبیعی نشان دادند. فشار خون و نبض 10 دقیقه بعد از فلبوتومی و یک هفته بعد از آن اندازه‌گیری شد. همچنین Hb وHct یک هفته بعد از اهداء خون با قبل مقایسه گردید.

  نتایج

  متوسط فشار سیستولیک قبل از اهداء‌خون ده دقیقه و یک هفته بعد به ترتیب : 120، 117، 122 میلی متر جیوه و متوسط فشار دیاستولیک در همان موقعیت‌ها به ترتیب : 77، 78 و 78 میلی متر جیوه محاسبه گردید. تعداد ضربان قلب در همان موقعیت‌ها به طور متوسط به ترتیب : 80، 82 و 76 ضربه در دقیقه بود میزان Hb بطور متوسط 3/0 گرم درصد و میزان هماتوکریت به طور متوسط 7/1 کاهش نشان داد. در 46 نفر از اهداء‌کنندگان که فشار دیاستولیک بالاتر از طبیعی داشتند بعد از یک هفته کاهشی در حدود mmHg 7 در فشار دیاستولیک آنها دیده شد.

  نتیجه‌گیری

  تغییرات همودینامیکی در افراد سالم اهداء‌کننده خون ، از نظر کلینیکی ناچیز بوده و مشکلی ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد در افراد هیپرتنسیو کاهش فشار خون دیاستولیک بطور مطلوب اتفاق می‌افتد کیفیت این موضوع نیاز به مطالعه دیگری دارد.

  کلیدواژگان: اهداء خون، تغییرات همودینامیک، هموگلوبین هماتوکریت
 • محمد زارع، محمد امراللهی صفحات 22-28
  مقدمه

  لغوشدن اعمال جراحی الکتیو به علت ایجاد استرس در بیمار و همراهان ، صرف وقت ، هزینه‌های زیاد و اشغال تخت‌های بیمارستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شناخت درست علل مختلف آن باعث می شود بتوانیم بسیاری از آنها را پیش‌بینی و پیشگیری نماییم . هدف از این مطالعه علل لغو اعمال جراحی الکتیو است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بر روی 180 مورد عمل جراحی الکتیو لغو شده در بیمارستانهای آموزشی یزد صورت گرفته است. پرسشگران طرح با مراجعه به لیست عمل بخشهای مختلف و لیست اعمال انجام شده در اطاق عمل بیمارستانهای مورد مطالعه موارد حذف شده را شناسایی و ضمن مطالعه پرونده و مصاحبه با پزشک معالج علت لغو عمل را جویا شده و آن را در چهار گروه شامل : علل مربوط به جراح, ، علل مربوط به بیهوشی ، علل مربوط به اطاق عمل و علل مربوط به بیمارستان و 15 زیر گروه دسته بندی کرده و اطلاعات حاصله با استفاده از برنامه رایانه ای SPSS 11 تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته‌ها

  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که از کل بیماران جراحی الکتیو بستری، عمل جراحی 5/12% آنها لغو گردیده که در بیمارستانهای مختلف از صفر تا 2/15% متغیر می‌باشد . علت اصلی لغو مربوط به جراحان می باشد (3/33%)، تیم بیهوشی و اطاق عمل با 25% در رده بعدی هستند . 2/16% لغو اعمال جراحی نیز به بیماران مرتبط بوده وکمترین میزان لغو مربوط به علل بیمارستانی می‌باشد(5/0%). در بین علل فرعی بدون در نظر گرفتن گروه اصلی شایعترین علت لغو مربوط به بیماری زمینه‌ای با ریسک بالای عمل می گردد (2/17%). در بین علل مربوط به جراح شایعترین علت لغو مربوط به عدم حضور جراح می‌باشد (7/36%). در بین علل مربوط به تیم بیهوشی شایعترین علت مربوط به بیماری زمینه‎ای یا ریسک بالاست (9/68%). در بین علل مربوط به اطاق عمل شایعترین علت لغو مربوط به نبود وسیله لازم جهت انجام عمل و اتمام شیفت کاری اطاق عمل است هر کدام (1/31%). در بین علل مربوط به بیمار شایعترین علت لغو مربوط به عدم مراجعه بیمار یا ترک بیمارستان می باشد (9/37%) و تنها علت لغو در گروه علل بیمارستان مربوط به مشکلات بیمه و حسابداری می باشد‌(100%). از میان بخشهای بیمارستان، بخش جراحی اعصاب با 3/43% اعمال جراحی الکتیو بیشترین میزان لغو را بخود اختصاص می‌دهد. بر اساس سن نیز بیشترین میزان در گروه سنی 60 به بالا می‌باشد (4/15%). بر اساس جنس میزان لغو در گروه خانمها (1/0%) بیشتر از آقایان می باشد.

  نیتجه‌گیری

  با توجه به نتایج حاصله به نظر می‌رسد با ایجاد و فعال نمودن کلینیک‌های مشاوره قبل از عمل بتوان تا حد زیادی میزان لغو اعمال جراحی الکتیو را کاهش داده و از بار اقتصادی ، روانی و اجتماعی ناشی از آن کاست.

  کلیدواژگان: عمل جراحی، الکتیو، لغوعمل
 • کریم مولا، بابک هادیان صفحات 29-32
  مقدمه

  اسکلروز سیستمیک یک بیماری مزمن ، چندین ارگانی بدن و با علت نامشخص است که از نظر بالینی با ضخیم شدن پوست بواسطه تجمع بافت همبند و درگیری ارگانهای احشایی مثل دستگاه گوارش ، ریه ها ، قلب ، کلیه و عضلات همراه است . استیوپوروزیس یکی از عوارض این بیماری است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .

  روش بررسی

  این مطالعه جهت ارزیابی تراکم استخوانی مهره های کمری (L2-L4) و گردن فمور در بیماران مبتلا به اسکلرودرما و گروه کنترل انجام شد . بر اساس معاینه بالینی و تاریخچه هیچکدام از افراد کنترل عامل خطری برای استیوپوروزیس نداشتند . بطور تصادفی 55 نفر بیمار زن (متوسط سن 09/39سال) انتخاب شدند و 56 زن سالم (متوسط سن 51/31) نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند و برای آنها آزمون سنجش تراکم استخوانی در محل مهره‌های کمری و گردن فمور انجام شد .

  نتایج

  تراکم بوسیله جذب دوگانه انرژی اشعه X بررسی شد (DEXA) . متوسط تراکم استخوانی در مهره‌های کمری بیماران (L2-L4) . 2gr/cm 79/0 در مقایسه با 2gr/cm 93/0 در گروه کنترل بود . متوسط تراکم استخوانی گردن فمور هم 2gr/cm02/1 در گروه بیمار در مقایسه با2gr/cm 15/1 در گروه کنترل بود که هر دو نتیجه قابل قبول بودند (05/0 < p) . نتیجه‌گیری : نتیجه این مطالعه کاهش تراکم استخوانی در مهره‌های کمری (L2-L4) و گردن فمور را نشان می‌دهد که این کاهش در مهره‌های کمری (L2-L4) بیشتر قابل توجه است.

  کلیدواژگان: اسکلروز سیستمیک، استئوپوروزیس، اسکلرودرما
 • فاطمه غفاری فر، عبدالحسین دلیمی اصل، احمد زواران حسینی، فاطمه جالوسیان صفحات 33-38
  مقدمه

  ایمونوبلات یکی از روش های سرولوژی با حساسیت و ویژگی بالا است که برای تشخیص بیماری کیست هیداتیک بکار می‌رود. در این روش سرم بیماران هیداتیدی با زیر واحدهای دو آنتی ژن اصلی اکینوکوکوس گرانولوزوس یعنی آنتی‌ژن‌ ب وآنتی‌ژن 5 واکنش ایجاد می‌کند و پاسخهای ایجاد شده قابل تجزیه و تحلیل می‌باشند.

  روش بررسی

  در این بررسی تعداد 100 سرم مورد آزمایش قرار گرفتند که 40 مورد مربوط به بیماران هیداتیدی می‌باشد که بیماری آنها توسط عمل جراحی اثبات شده است ، 20 مورد مربوط به افراد مبتلا به بیماریهای انگلی به غیر از کیست هیداتیک ،20 مورد مربوط به بیماران مبتلا به بیماریهای غیرانگلی و 20 مورد مربوط به افراد سالم می‌باشد.

  نتایج

  حساسیت بدست آمده برای سه زیر واحد آنتی ژن ب (‌با وزنهای ملکولی 12 ، 16 و 20 کیلو دالتون‌) به ترتیب 5/92 ، 5/84 و 5/87 درصد و ویژگی برای هر سه زیر واحد 100% بدست آمد . حساسیت بدست آمده برای دو زیر واحد آنتی‌ژن 5 (با وزنهای ملکولی 55 و 65 کیلو دالتون) ، 100% و ویژگی به ترتیب 100 و 90 درصد می‌باشد .

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بهترین زیر واحد برای تشخیص کیست هیداتیک ، زیر واحد 55 کیلو دالتونی آنتی‌ژن 5 می باشد.

  کلیدواژگان: کیست هیداتیک، ایمونوبلات، سرولوژی
 • اعظم مصداقی نیا، فرزانه سمیعی صفحات 39-47
  مقدمه

  مطالعات اخیر نشان داده استرس باعث کاهش پاسخ به تحریکات دردزا و بی‌دردی می‌شود که مکانیسم دقیق آن مشخص نیست. ازطرفی در دردهای نوروپاتیک پاسخ به داروهای ضد درد کاهش می یابد. در این مطالعه میزان بی‌دردی ناشی از استرس، بی‌دردی ناشی از سرولیین (آگونیست CCK) و پروگلوماید (آنتاگونیستCCK) به تنهایی یا توام و همچنین تاثیر آنها بر بی‌دردی ناشی از استرس در حیوانات دست نخورده و حیواناتی که عصب سیاتیک آنها تحت فشار قرار داشت بررسی و مقایسه شد.

  روش بررسی

  این تحقیق بر روی 450 موش سوری نر در پنجاه گروه 9 تایی انجام پذیرفت. برای داشتن مدل حیوانی نوروپاتی، یک جراحی همراه با گره زدن سیم مسی روی عصب سیاتیک سمت راست (Nerve Ligation) انجام شد. برای ایجاد استرس از روش شنا‌کردن در آب 4 درجه سانتی گراد (Cold Water Swimming Stress) استفاده گردید. میزان بی‌دردی حیوانات با روش صفحه داغ (Hot Plate) سنجیده شد.

  یافته‌ها

  استرس شناکردن در آب سرد با زمانهای 5/0،1،2 و 3 دقیقه توانست بی‌دردی وابسته به طول زمان شناکردن ایجاد نماید که پاسخ در دو گروه مشابه بود یعنی بستن عصب سیاتیک این میزان بی‌دردی را کاهش نداد. سرولیین با مقادیر 025/0،05/0 و 1/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم در هر دو گروه بی‌دردی ایجاد نمود. در موشهای استرس دیده با تجویز سرولیین و مقادیر مختلف پروگلوماید (20، 40و 60 میلی‌گرم بر کیلوگرم) به تنهایی و توام با هم بی‌دردی دیده شد. پاسخ سرولیین توسط پروگلوماید مهار نشد. هیچ یک از دارو ها بی‌دردی ناشی از استرس را به طور معنادار تقویت ننمودند.

  نتیجه‌گیری

  استرس می تواند به عنوان جانشینی برای درمان دارویی و دردهای نوروپاتیک مطرح گردد.

  کلیدواژگان: استرس، کله سیستوکینین، درد نورو پاتیک
 • زهرا تقی پورشول، جعفر سلیمانی راد، علی رحیمی پور صفحات 48-52
  مقدمه

  از هایپوترمی در جراحی های مختلف نظیر جراحی های قلب و عروق ، کبد ، مغز و تیرویید استفاده می‌گردد. هایپوترمی به روش های گوناگونی از قبیل خنک سازی سطحی، خنک سازی جریان خون داخلی وهایپوترمی فارماکولوژیک انجام می‌گیرد. هایپوترمی اثرات مختلفی بر عملکرد ارگانها و بافتهای مختلف بدن از قبیل قلب، ریه، کبد، مغز ، تیرویید و سیستم گردش خون دارد. در مطالعه حاضر اثرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی هایپوترمی بر بافت کبد موش صحرایی بررسی گردیده است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع مداخله‌ای تجربی است. هایپوترمی سطحی با کمک دستگاه مولد هایپوترمی مخصوص حیوانات کوچک جثه آزمایشگاهی ایجاد گردید. موش های صحرایی نژاد Wistar با هیدرات کلرال 10% بیهوش شدند و سپس تحت هایپوترمی خیلی عمیق (1 cه20) به مدت 5/4 ساعت قرار گرفتند. از گروه اول (آزمایش) بلافاصله پس از اتمام هایپوترمی، خون‌گیری به عمل آمد. از گروه دوم 24 ساعت پس از اتمام هایپوترمی ، خون‌گیری و نمونه‌گیری از بافت کبد صورت گرفت.

  نتایج

  بررسی بافت شناسی نشان داد که هسته هپاتوسیتها وزیکولر شده ، فضای سینوزوییدها کاهش یافته و هسته و سیتوپلاسم هپاتوسیتها حجیم گردیده است. افزایش معنی دار آلانین آمینوترانسفراز (GPT) بلافاصله پس از اتمام هایپوترمی مشاهده شد و 24 ساعت پس از اتمام هایپوترمی این افزایش به میزان طبیعی برگشت. سطح سرمی اسپارتات آمینوترانسفراز (GOT) هم بلافاصله و هم 24 ساعت پس از اتمام هایپوترمی افزایش معنی داری را نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج مشخص کرد که به علت به صفر نرسیدن متابولیسم حتی در طی هایپوترمی خیلی عمیق ، تغییرات عروقی که منجر به هایپوکسی می‌شود می‌تواند موجب اثرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی در کبد گردد.

  کلیدواژگان: هایپوترمی، رت، آنزیم آمینوترانسفراز (GPT)، اسپارتات آمینوترانسفراز (GOT)، کبد
 • حسین هادی ندوشن، ماهرو میراحمدیان، عباس افلاطونیان، فیروزه اکبری اسبق صفحات 53-59
  مقدمه

  سقط‌های مکرر خود بخود به سقط مکرر سه یا بیشتر جنین قبل از هفته بیستم حاملگی اطلاق می‌شود. شیوع این عارضه در خانم‌های بارور حامله 1 - 8/0% است. علیرغم تعیین چندین فاکتور در ایجاد این عارضه ، تقریبا‌در60% موارد علت سقط نامشخص است. نقش سیستم ایمنی در ایجاد سقط‌های مکرر خودبخود نامشخص مورد توجه می‌باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع مورد- شاهد و با استفاده از روش فلوسیتومتری ، میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK (Natural Killer Cells) خون محیطی در سه گروه مورد مقایسه قرار گرفت. در گروه I ، 21 خانم با سابقه سقط مکرر خود بخود در روز سقط سوم یا بیشتر، در گروه II ، 32 خانم با سابقه حداقل سه مورد سقط قبلی که حداقل سه ماه از زمان آخرین مورد سقط آنها می‌گذشت به عنوان مورد و در گروه III نیز 32 خانم حامله که سن جنین آنها مشابه سن جنین خانم‌های گروه I در زمان سقط بوده و حداقل یک زایمان داشته و فاقد هر گونه سابقه سقط بودند به عنوان شاهد قرار داشتند.

  نتایج

  تفاوتی از لحاظ سن در گروه های مورد بررسی وجود نداشت. میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK در تمام نسبتهای سلول‌های عمل‌کننده به هدف در گروه I (p≤0.045) و II (p≤0.002) نسبت به گروه IIIبه طور معنی‌داری بالاتر بود. میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK در گروه I و II یکسان بود. بین سن، تعداد سقط و میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

  نتیجه‌گیری

  نتایج ما نشان می‌دهد که میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK افراد با سابقه سقط مکرر نسبت به کنترل بالاتر است. افزایش میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK را می‌توان بعنوان یک ریسک فاکتور برای سقط مکرر در نظر گرفت و برای ایجاد حاملگی نرمال، میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK را باید کاهش داد. در طی سه ماهه اول حاملگی در افراد با سابقه سقط مکرر میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK تغییری نمی‌کند. بررسی روتین میزان سیتوتوکسیسیته سلولهای NK درافراد با سابقه سقط مکرر پیشنهاد می‌شود.

  کلیدواژگان: سلولهای کشنده طبیعی، سقط مکرر خودبخود، سیتوتوکسیسیته
 • فاطمه کاسب، محمدحسین سلطانی، مسعود کیمیاگر، مصطفی حسینی صفحات 60-67
  مقدمه

  با توجه به تناقضات، خلاء اطلاعاتی و برخی از کاستی‌ها در زمینه شناخت تاثیر ماکرونوترینت‌ها بر پاسخ‌های قلبی- عروقی نظیر برون ده قلبی، ضربان قلب ، حجم ضربه‌ای ، فشار‌خون سیستولیک ، فشار‌خون دیاستولیک و فشار متوسط شریانی تحقیق حاضر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1380 صورت پذیرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی روی 10 فرد سالم و 15 فرد دیابتی نوع II انجام و پاسخ های قلبی - عروقی، قبل و تغییرات آن تا 5 مرحله یعنی 15،30،60،90و120 دقیقه بعد از مصرف نشاسته گندم، کازیینات سدیم و روغن زیتون تعیین شد.میزان کالری درشت مغذی‌ها 10کیلو کالری به ازای هر کیلوگرم وزن مطلوب بدن بود.داده‌ها با آزمونهای آماری آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه‌گیریهای تکراری، t مستقل و t زوج مورد قضاوت قرار گرفت.

  یافته‌ها

  10 فرد سالم (4 زن و 6 مرد) در سنین 8/5± 6/36 و نمایه توده بدن kg/m2 2/1±24 و 15 فرد دیابتی نوع II (4 زن و 11 مرد) در سنین 2/5± 9/38 سال و نمایه توده بدن kg/m2 6/1±24 مورد بررسی قرار گرفتند. مصرف ماکرونوترینتها در افراد سالم سبب افزایش معنی‌دار و تدریجی در برون ده قلبی شد (05/0P<)، در حالیکه در افراد دیابتی تغییرات برون ده قلبی معنی‌دار نبود. در افراد سالم فشار‌خون سیستولیک و فشار متوسط شریانی بعداز دریافت ماکرونوترینت‌ها افزایش یافت (05/0 p<) ، در حالی که فشار‌خون سیستولیک افراد دیابتی کاهش یافت (05/0 P<) و فشا ر متوسط شریانی افت معنی‌داری نشان داد(05/0 p<).در هر دو گروه فشار‌خون دیاستولیک تغییری نشان نداد.

  نتیجه‌گیری

  پاسخ های قلبی – عروقی افراد سالم و دیابتی نوع II بعد از دریافت ماکرونوترینت‌ها اختلاف معنی‌داری نشان داد (05/0 p<).بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که دیابت در همان مراحل اولیه سیستم قلبی – عروقی این بیماران را درگیر می‌سازد. اما تحقیقات دیگری با تعداد نمونه‌ی بیشتر توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: ماکرونوترینت، برون ده قلبی، دیابت نوع II
 • غلامرضا اسدی کرم، سیدمحمدعلی سجادی، محمود شیخ فتح اللهی، امیرحسین زنگی آبادی، لیلی نعیمی، مهدی محمودی صفحات 68-72
  مقدمه

  کمبود ید و اختلالات ناشی از آن از مشکلات بهداشتی اکثر جوامع می‌باشد و در بسیاری از نقاط ایران گواتر اندمیک و هیپراندمیک گزارش شده است که علت اصلی آن را کمبود ید می‌دانند. علی رغم اینکه به منظور مبارزه با اختلالات کمبود ید از سال 1368 کمیته کشوری مبارزه با کمبود ید اضافه نمودن ید را به نمک مصرفی به اجرا در آورده است اما به نظر می‌رسد هنوز گواتر یکی از معضلات جامعه ما محسوب می‌شود. به منظور ارزیابی میزان موفقیت طرح کمیته مبارزه با کمبود ید و نقش کمبود ید در گواتر موجود در جامعه دانش آموزان 18-6 ساله شهر رفسنجان مطالعه حاضر طراحی گردید.

  روش بررسی

  تعداد 201 نفر دانش آموز دختر و پسر 18-6 ساله شهر رفسنجان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و از لحاظ داشتن گواتر ، BMI، TSH وT4 وFTI و نیز میزان ید ادراری مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته‌ها‌

  در افراد مورد بررسی 2/64 درصد درجات مختلف گواتر مشاهده شد و بیشترین شیوع آن به ترتیب I و II بود. غلظت ید ادرار در 1/68 درصد موارد بالاتر ازµg/dl10 بود و در کودکانی که دچار کمبود ید نبودند 9/56 درصد درجات مختلف گواتر مشاهده شد. نتایج آزمون های عملکرد تیرویید در 94 درصد افراد مورد مطالعه در محدوده طبیعی قرار داشت. 3 درصد دانش آموزان TSH بالاتر از µU/ml5/3 و 1 درصد دارای T4 کمتر از nmol/L60 بودند. ارتباط آماری معنی‌داری بین TSH و درجات مختلف گواتر وجود داشت(05/0< p) که این اختلاف در مورد T4 و FTI دیده نشد. اختلاف آماری معنی‌داری بین BMI دختران دارای گواتر و بدون گواتر دیده شد ، ولی این اختلاف در پسران معنی دار نبود.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به کافی بودن ید ادرار در 1/68 درصد دانش آموزان و طبیعی بودن آزمون‌های عملکرد تیرویید در94 درصد افراد مورد بررسی، میزان گواتر در شهر رفسنجان بسیار بالا می‌باشد و به نظر می‌رسد عوامل ناشناخته‌ای در این امر دخیل باشند.

  کلیدواژگان: گواتر، اختلالات ناشی از کمبود ید، گواتروژن، T4، TSH، FTI
 • ابوالقاسم عباسی سرچشمه، محمدعلی خلیلی، مرتضی انوری صفحات 73-79
  مقدمه

  ضایعه نخاعی (Spinal Cord Injury) SCI یک مشکل جدی در سلامت جامعه بشری می‌باشد که خود شخص، خانواده و همچنین جامعه را گرفتار می‌سازد. مطالعات نشان داده است که حدود 80% قربانیان SCI، مردان می‌باشند. در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در مورد تاثیر کوتاه مدت و درازمدت SCI بر روی پتانسیل باروری و دوره اسپرماتوژنز در حیوانات آزمایشگاهی به انجام رسیده است که SCI می‌تواند دوره سلولهای اسپرماتوژنز را در حیوانات تحت الشعاع خود قرار دهد. هدف از این مطالعه تجربی آینده نگر، بررسی تاثیر ضایعه نخاعی درازمدت بر روی پارامترهای اسپرم و نیز سلولهای گرد ناحیه اپیدیدیم در رتهای بالغ می‌باشد.

  روش بررسی

  رتهای بالغ نژادWistar در دامنه وزنی 225 الی 275 گرم به سه گروه: کنترل (5 سر)، Sham (10 سر) و در گروه آزمایش ضایعه نخاعی شامل (10 سر) رت تقسیم گردیدند. بر روی حیوانات گروه کنترل هیچگونه عمل جراحی انجام نگردید، حیوانات گروه شم فقط در سطح مهره T10 عمل لامینکتومی شدند و در مورد گروه ضایعه نخاعی پس از عمل لامینکتومی با وزنه ای معادل 10 گرم از ارتفاع 5 سانتی متری در محل لامینکتومی بر روی نخاع ضربه وارد شد. همه رتها پس از 50 روز (یک سیکل اسپرماتوژنز در رت) نگهداری و مراقبت ویژه، بخشی از ناحیه دم اپیدیدیم آنها طی عمل جراحی برداشته شد. پارامترهای اسپرم از قبیل تعداد ، تحرک ، مورفولوژی و همچنین تعداد سلولهای گرد غیراسپرمی، با کمک Makler Chamber و رنگ آمیزی گیمسا ارزیابی شدند.

  یافته‌ها

  تحرک پیشرونده بطور معنی‌داری در گروه ضایعه نخاعی کاهش یافت (p<0.05). درصد مورفولوژی طبیعی اسپرم در گروه کنترل 1 99 بود که بطور معنی‌داری در گروه ضایعه نخاعی به 64/37±9/74 کاهش یافت. بعلاوه، تعداد اسپرمX106 در رتهای گروه کنترل و ضایعه نخاعی بترتیب43/12±2/69 و 68/13±25 بودند (p<0.01). همچنین تعداد سلولهای گرد در گروه ضایعه نخاعی در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت ولی از نظر آماری معنی‌دار نبود.

  نتیجه‌گیری

  نتایج نشان داد که پارامترهای تحرک پیشرونده ، مورفولوژی و همچنین تعداد اسپرم بطور معنی‌داری بدنبال ضایعه نخاعی درازمدت در رت کاهش یافت که این امر می‌تواند موجب اختلال در پتانسیل باروری اسپرم گردد.

  کلیدواژگان: ضایعه نخاعی، پارامترهای اسپرم، رت، سلول گرد
 • شیلا صفاییان، مهدی آسمار، مهین فرهمند صفحات 80-86
  مقدمه

  می دانیم که میکروارگانیسم‌های دریایی یکی از منابع بسیار مهم ترکیبات جدید محسوب می‌شوند. اکتینومیست‌ها از باکتری‌های گرم مثبت رشته‌ای هستند که در همه جا گسترده می‌باشند و نقش بسیار مهمی را در توسعه داروها به ویژه داروهای ضدسرطانی ایفا می‌نمایند.

  روش بررسی

  سویه دریایی باکتری استرپتومیسس گریزکولوآلبوس Griscoloalbus Streptomyces از مرجان نرم Erecta Sinularia واقع در خلیج فارس جداسازی شد. شرایط فرمانتاسیون و رشد باکتری و تولید ترکیب سیتوتوکسیک در محیط کشت بررسی گردید. مراحل خالص‌سازی نسبی عصاره‌های باکتری استرپتومیسس گریزکولوآلبوس انجام گرفت و اثر عصاره‌های توکسیک بر روی سلولهای سرطانی اپیدرمویید دهان (KB) توسط آزمون نوترال رد مورد بررسی قرار گرفت و نیز اثرات ستیوپاتولوژیک عصاره استونی بر روی سلولهای (KB) بررسی شد.

  نتایج

  مقادیر g/ml19/4IC50 = برای عصاره استونی و مقادیر g/ml79/44IC50 = برای عصاره متانولی تعیین گردید. تغییرات مورفولوژیک ناشی از تاثیر این عصاره توکسیک در سلولهای KB بررسی گردید و نکروز و تغییرات هسته مشاهده شده در سلولهای سرطانی موجب شد که عصاره استونی باکتری استرپتومیسس گریز کولوآلبوس به عنوان کاندیدی جهت داروهای سیتوتوکسیک معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: سیتوتوکسیک، استرپتومیسس گریزکولوآلبوس، سلولهای سرطانی (KB)
 • گزارش مورد
 • محمد باقر اولیاء، غلامحسین علیشیری، امیر بهرامی احمدی، جواد شاکری صفحات 87-90

  تب مدیترانه فامیلی یک بیماری ارثی است که با تب و درد شکم های دوره‌ای مشخص می‌شود.از طرفی بیماری بهجت یک بیماری وابسته به سیستم ایمنی است که با آفتهای راجعه دهانی ، ضایعات چشمی و درگیری ارگانهای مختلف بروز می‌کند. همراهی این دو بیماری یک وضعیت نادر بوده که ما در این مقاله به تجمع فامیلی تب مدیترانه فامیلی در دو قلوها و بیماری بهجت در مادر آنها خواهیم پرداخت

  کلیدواژگان: تب مدیترانه فامیلی، بیماری بهجت، تجمع فامیلی
 • مقالات خودآموزی
 • مهشید هراتیان صفحات 91-100

  اهداف آموزشی 1- شناخت انواع گلوکوکورتیکوییدها و طول اثر آنها. 2- مواردی که باید در تجویز گلوکوکورتیکوییدها دقت شود. 3- عوارض درمان با گلوکوکورتیکوییدهای اگزوژن. 4- تداخلات دارویی با گلوکوکورتیکوییدها. 5- مواردی که می تواند عوارض درمان با گلوکوکورتیکویید اگزوژن را کم کند.

 • منیره مدرس مصدق، سید محمود صدربافقی، احمد نواب پور صفحات 101-113

  چکیده هپارین داروی ضد انعقادی است که از طریق فعالیت آنتی ترومبین III سبب غیرفعال‌شدن ترومبین و فاکتور Xa می‌شود. فارماکوکنتیک این دارو تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله دوز و وسعت ترومبوآمبولیسم دارد. مانیتورینگ توسط اندازه‌گیری aPTT هر 6 ساعت انجام می‌شود که می بایست 5/2-5/1 برابر میزان کنترل نگه داشته شود. هپارین عمدتا جهت پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی و آمبولی ریوی، پیشگیری از ترومبوز مورال بعد از MI و برای درمان بیماران با آنژین ناپایدار و MI مفید است. مهمترین عارضه آن خونریزی است و می‌تواند سبب آلوپسی، استیوپروز، ترومبوسیتوپنی و ترومبوز شود. سولفات پروتامین جهت خنثی کردن اثر هپارین بکار می رود. هپارین‌های با وزن مولکولی پایین دارای خواص فارماکوکنتیکی بهتری هستند و داروی انتخابی برای پیشگیری از ترومبوز وریدی ناشی از جراحی های ماژور می باشد. این داروها اثر مهاری بیشتری روی Xa نسبت به ترومبین دارند و احتیاج به تست aPPT برای مانیتور آنها نمی‌باشد.

|
 • Sh Taghipour, M Mortazavi-zadeh Pages 3-8
  Introduction

  Hodgkins lymphoma is a unique malignancy with unknown etiology .Curability and prognosis of Hodgkin,s disease (HD) depends on quickly early diagnosis .One of hypothesis proposed for the cause of this disease is Epstein- Barr virus infection and its activity in HD patients .

  Material and Methods

  This case- control study was performed to determine the type and titers of antibodies against EBV capsid Antigens (Anti VCA IgM & IgG ) in HD patients as compared to the general population and its relation to age , sex , and subtype of Hodgkin. Thus, a fifty- person group of Hodgkin disease patients as the case group and a fifty – person group from the general population with the same age and sex characteristics as the control group were studied.

  Result

  There was no significant difference for mean titer of IgM between two age ranges in each group of case and control. Also, there was statistically no significant difference between case and control groups ( P.Value=0.558 ).Most of the patients as well as non affected persons had negative IgM titers. Regarding IgG, there was statistically no significant difference between case and control groups for being either negative or positive, and most persons (92%) of each group and were positive for IgG, but mean titer of IgG was 2.87 mmol/lit in case group and 1.50 mmol/lit in control group , and this difference between two groups was statistically significant (Pvalue = 0.0001 ).

  Conclusion

  High titer of Anti-VCA IgG in Hodgkin disease patients compared to general population as seen in this study can explain over activity of EBV in Hodgkin's disease patients and the probable role of EBV in establishment and/or activity of the disease.

  Keywords: Hodgkin lymphoma, Epstein-Barr Virus (EBV), Anti viral Capsid Antigen
 • J Mohiti-Ardakani, M Afkhami-Ardakani, H Sedghi Pages 9-14
  Introduction

  Leptin was first discovered from the "Ob Gene" by Friedwan and co-workers in 1994. It is a small peptide with 167 amino acids and molecular weight of 16 Kd . It is secreted by adipose tissues. Leptin has two type of receptors in Hypothalamus and other tissues including muscles, liver and intestines. Leptin inhibits neuropeptide Y resulting in decreased appetite and on the other hand increases the basic metabolic rate of the body resulting in homeostasis of body energy. Insulin via the metabolic pathway plays a central role in regulation of energy in the body. Therefore, correlation between these two hormones in control of body energy is controversial. In this study, correlation of these two hormones in diabetes obese and non- diabetic obese individuals was evaluated.

  Method

  32 diabetic obese and 32 non- diabetic obese individuals with BMI> 30 kg/ m2 were selected. After fasting, blood levels of leptin, insulin and Hb A1C were measured.

  Results

  The results indicate that blood leptin levels increase in both groups as compared to control group (lean individuals). The results also showed that there was a negative correlation between leptin and insulin in the diabetic obese group while this correlation was positive in the other group.

  Conclusion

  These results indicate that these hormones control homeostasis of energy by different mechanisms.

  Keywords: Leptin, insulin, Diabetes, Obese Individual
 • M Sadr-Bafghi, M Emami- Maibodi, M Moddares-Mosadegh, M Rafiei, MH Ahmadieh Pages 15-21
  Introduction

  Everyday, millions of people around the world go through phlebotomy, either to donate blood or for therapeutic intention. The most important worrisome adverse effects are hemodynamic alterations. In this study, hemodynamic changes following blood donation were assessed. Methods & Materials: Three hundred laborers who donated blood voluntarily were enrolled in this study. Blood pressure (BP) and pulse rate were measured before the procedure, ten minutes afterwards, and one week following phlebotomy. Hemoglobin (Hgb) and hematocrit (Hct) were also determined prior to and one week after phlebotomy. Finally, results before and after donation were compared with each other.

  Results

  242 volunteers had normal BP and 58 were hypertensive. The mean systolic blood pressures (SBP) before phlebotomy, ten minutes after the procedure, and one week later were 120, 117, and 122 mmHg, respectively. During the same periods of time, the mean of diastolic blood pressures (DBP) were 77 , 78 and 78 mmHg , in order , while pulse rates on average were 80 , 82 and 76 beats/minute . None of the aforementioned changes were clinically significant. After one week, Hgb decreased by about 0.3 g/dl (P<0.001) and Hct declined on average of 1.7 (P<0.001). Forty six individuals had high DBP and one week after donation, their DBP was reduced by 7 mmHg. Age, body mass index and smoking did not have any significant effect on hemodynamic status.

  Conclusion

  Hemodynamic changes in healthy blood donors were not clinically significant. It seems that DBP drops desirably in hypertensive individuals. This needs to be evaluated more carefully in future studies.

  Keywords: Phlebotomy, Hemodynamic Changes, Hematocrit, Hemoglobin
 • M Zare, M Amrollahi Pages 22-28
  Introduction

  Cancellation of an elective operation is a very important problem, which is the cause for different types of stresses for patients and their families and results in loss of significant amount of time, money and hospital resources. Therefore, finding the main causes of operation postponement may help us to understand and reduce these problems. Material &

  Method

  A special questionnaire was designed to gather information about different causes of operation cancellation and filled from October 23rd (Aban 1st) till November 21st (Azar 30 th), 2001 (1380) in all of the teaching hospitals of Yazd university. (S.Dr Rahnemoon, Afshar, Rah Ahan, Bahman and Savaneg Sukhteghy) Results were statistically evaluated..

  Results

  180 of the 31437 scheduled operations had been cancelled (12.52%) Majority of cases (33.3%) had been cancelled due to the absence of the surgeons. This group ((Surgeons absent)) was the most common cause for the postponement of operations (36.7%). The secondary cause of cancellations was related to anesthetic team and operating room problems (25%), the patient’s reasons for cancellation was 16.2% and the most minimal cause of cancellation was insufficient hospital revenue (0.5%). The basis of disease or high risk patients for operation were the main causes of dysfunction of the anesthetic team (68.9%) and also the first cause of cancellation. The rate of cancellation was the most in the "older than 60 years" age group. (15.4%) The cancellation in women was 12.6% and in males 12.5%.

  Conclusion

  Surgeons schedule more patients keeping in mind cancellations which occur regularly due to patients, hospital, anesthesia, and operating room problems. This over scheduling is a problem itself, so preadmission evaluation clinics are recommended to decrease the rate of cancellations thereby saving the socioeconomic resources and decreasing patient’s stress.

  Keywords: Operation, Elective, Cancellation
 • K Mowla, B Hadian Pages 29-32
  Introduction

  Systemic Sclerosis is a chronic, multisystem disorder of unknown etiology, characterized clinically by thickening of the skin caused by accumulation of connective tissue, and by involvement of visceral organs, such as GI tract, lung, heart, kidney and musculoskeletal system. Osteoporosis is a complication of this disease that was evaluated in this study.

  Material and Methods

  This study was conducted to estimate the density of lumbar spine (L2-L4) and femoral neck among the patients with scleroderma and control group. On the basis of physical examination and history, none of the control group had risk factor for osteoporosis. 55 scleroderma female patients (mean age 39/09) were selected randomly and 56 healthy females (mean age 31/51) were selected as the control group. We measured bone mineral density (BMD) with dual energy x ray absorptiometry (DEXA).

  Results

  The mean BMD of lumbar spine (L2-L4) was 0/79 gr/cm2compared to mean of 0/93 gr/cm2of the control group. The mean of femoral neck BMD was 1/02 gr/cm2compared to mean of control group with 1/15 gr/cm2. Both results were significant (P<0.05).

  Conclusion

  The result of this study showed reduction of femoral neck & lumbar spine (L2-L4) BMD and this reduction was more significant in the lumbar spine (L2-L4).

  Keywords: Systemic Sclerosis, Osteoporosis, Scleroderma, Khuzestan
 • F Ghaffari-Far, A Dalimi Asl, A Zavvaran Hosseini, F Jalosian Pages 33-38
  Introduction

  Immunoblot is recognized as a sensitive and specific serological method for diagnosis of human hydatidosis. To analyze the reactivity of hydatid patients sera with the subunits of 2 major hydatid cyst fluid antigens, ( 5 and B ) immunoblot method was used. Material &

  Methods

  In this regard, 100 sera ,of which 40 sera from patients with surgically diagnosed hydatidosis, 20 sera from patients with parasitic disease other than hydatidosis, 20 sera from patients other than parasitic disease, and 20 sera from healthy controls were examined.

  Results

  For 3 subunits of Ag B (12, 16, 20 kD) the sensitivities were 92.5%, 84.5% and 87.5% respectively and their specificity for all of the 3 subunits was 100%. For 2 subunits of Ag 5, (55, 65 kD) the sensitivity was 100% and the specificities were 100% and 90% respectively .

  Conclusion

  The results indicated that the best subunit for hydatidosis diagnosis is the 55 kD subunit of Ag 5. Meanwhile, a lower reactivity (84.5% of all hydatid sera) was observed with 16 kD subunits of Ag B.

  Keywords: Hydatidosis, Immunoblot, Serology
 • A Mesdaghinia, F Samiee Pages 39-47
  Introduction

  Recent studies have shown that cold water swimming stress (CWSS) produces analgesia. Although exact mechanism of the analgesia is until unclear, it may attributed to CCK receptors. On the other hand, the effectiveness of analgesic drugs for treatment of neuropathic pain is limited. In the present study, the effects of CCK receptor agonist caerulein and antagonist proglumide , both alone and together on the CWSS- induced analgesia was investigated and compared in normal mice and those whose sciatic nerve was ligated. Material &

  Methods

  In this research, fifty groups of nine male albino mice were used. As a model of neuropathy, the unilateral nerve ligation was made by a surgical procedure on the right hind limb. Pain sensitivity was measured by the hot plate test.

  Results

  Different CWSS regimes (0.5-3 min) induced time-dependent analgesia. Nerve ligation did not alter the CWSS induced analgesia. Caerulein (0.025, 0.05 and 0.1 mg/kg) induced analgesia in both nerve ligated and intact animals. Different doses of proglumide (20, 40 and 60 mg/kg) alone produced analgesic effect. The response of caerulein was not inhibited by proglumide. In the stressed mice, both drugs and the combination of them showed analgesia but there appeared to be no potentiation in CWSS- induced analgesia. Our results indicate no significant relationship between CCK receptors and the CWSS- induced analgesia.

  Conclusion

  Nevertheless, CWSS as an alternative to drug treatment in neuropathic pain requires more studies.

  Keywords: Stress, Neuropathic pain, CCK, Analgesia
 • Z Taghipour-Shoul, J Solaimani-Rad, A Rahimipour Pages 48-52
  Introduction

  Hypothermia is used as an adjunct in surgery of different organs including heart, liver, brain and thyroid .It can be produced by different techniques such as superficial cooling ,cooling of blood and pharmacological cooling . Hypothermia has several effects on function of different organs and tissues including heart, lung ,liver, brain ,thyroid and vascular system .In this study, the histological and biochemical effects of hypothermia on liver in rats have been investigated . Materials &

  Methods

  This study was an intervention experimental study .

  Results

  Superficial hypothermia was produced with the aid of hypothermia system by placing rats in it . Wistar rats were chosen as an animal model. Rats were anesthetized using 10% Hydrate chloral and placed in very deep hypothermia (20c1) for 4.5 hours. In the first group, blood sampling was carried out immediately after the hypothermia period. In the second, blood sampling and specimens were obtained 24h later. The histological studies of the liver showed that the nuclei of hepatocytes had become vesicular and the sinusoidal spaces were decreased. The serum levels of GPT were increased in the first group. But the serum levels of GOT were increased in both groups.

  Conclusion

  The results indicate histological and biochemical effects of hypothermia on liver. It appears that the vascular changes induced by hypoxia are responsible for the effects of hypothermia.

  Keywords: hypothermia, liver, GPT, GOT
 • H Hadi-Nodoushan, M MirAhmadian, A Aflatoonian, F Akbari-Asbagh Pages 53-59
  Introduction

  Recurrent spontaneous abortion (RSA) is defined as three or more consecutive miscarriages, which affects 0.8 to 1% of pregnant women. Despite several well-established etiologic factors, the cause of RSA cannot be determined in almost 60% of the cases. It has been postulated that a part of these repeated pregnancy losses might be due to immune causes.

  Material and Methods

  In the present case control study using flowcytometry, peripheral NK cytotoxicity was compared in three different groups. 21 women with history of RSA at the time of 3rd or higher abortion (Group I), 32 women with history of three or more previous abortions and at least three months had lapsed since the last abortion (Group II) and 32 pregnant women with no history of abortion and at least one successful pregnancy (Group III) were studied.

  Results

  Group I and Group II showed significantly higher NK cytotoxicity than Group III in all of the effect to target (E: T) ratios (P≤0.045 and P≤0.002 respectively). NK cytotoxicity was similar in groups I and II. There were no significant correlation between the number of abortions, age and NK cytotoxicity.

  Conclusion

  The results indicate an increased peripheral NK cell cytotoxicity in RSA groups as compared to pregnant control. NK cell cytotoxicity may be considered as a risk factor for RSA and for maintaining normal pregnancy, NK cell cytotoxicity may be down-regulated. Peripheral NK cytotoxicity is not elevated during first trimester in RSA women. It is suggested that detection of NK cytotoxicity in RSA women should be performed as a routine.

  Keywords: NK, Cytotoxicity, Recurrent Spontaneous Abortion
 • F Kaseb, MH Soltani, M Kimiagar, M Hoseini Pages 60-67
  Introduction

  It is felt that there is an information void regarding the effect of macronutrients on cardiovascular responses such as cardiac output,heart rate,stroke volume,systolic blood pressure,diastolic blood pressure and mean arterial pressure, therefore, this study was designed to explore these effects at Shaheed Beheshti University in 2001.

  Materials & Methods

  This clinical trial was carried out on 10 healthy subjects and 15 type 2 diabetics. Cardiovascular responses defined before and 15,30,60,90 and 120 minutes after the intake of wheat starch,sodium caseinat and olive oil. The calorie level was 10 kcal per kg of ideal body weight. Statistical analyses were done by analysis of variance with repeated measures, independent - t test and dependent- t test.

  Results

  The age of healthy subjects (4 women ,6men)was 36.6±5.8(mean±SD)yr,body mass index was 24±1.2Kg/m² , age for the type 2 diabetics (4 women ,11men)was 38.9±5.2(mean ±SD )yr , body mass index was 24±1.6Kg/m². In healthy subjects, macronutrients caused marked and gradually developing postprandial increases in cardiac output, while in type 2 diabetics,cardiac output had no changes. In healthy subjects, systolic blood pressure and mean arterial pressure rose after the ingestion of macronutrients (P<0.05). In type 2 diabetics after the ingestion of macronutrients there was a fall in systolic blood pressure and mean arterial pressure(P<0.05).In both groups, diastolic blood pressure showed no changes .

  Conclusion

  There were considerable differences in the speed of development and the pattern of the cardiovascular responses between type 2 diabetics and healthy subjects (P<0.05).Finally we conclude that diabetes in the early stages probably involves the cardiovascular system.

  Keywords: Macronutrient, Postprandial, Cardiac Output, Type 2 Diabetes
 • GR Asadi Karam, M Sajadi, M Sheykh Fatollahee, AH Zangiabadi, L Naeimi, M Mahmoodi Pages 68-72
  Introduction

  Endemic goiter due to iodine deficiency is one of the health problems in the developing countries.

  Material & Methods

  In this cross-sectional study, 109 schoolboys and 92 schoolgirls, aged between 6 and 18 years in Rafsanjan city were selected randomly by proportionate-multistage cluster sampling method. All the students underwent clinical examination for presence of goiter according to criteria recommended by WHO, and urinary iodine excretion, T4, FTI and TSH were measured.

  Results

  The point Prevalence rate of goiter in boys and girls were 71.6% and 55.6%, respectively. Prevalence rates of Grade I and II were 51.3% and 12.9%, respectively. Urinary iodine excretion was normal in 68.1% (>10 μg/dl) mild in 30.6% (5-9.9 μg/dl) and moderate in 1.3% (2.1-4.9 μg/dl). Of 68.1% of schoolchildren with normal urinary iodine, 56.9% showed different grades of goiter. There was no relation between goiter stages and urinary iodine deficiency (P>0.05). T4, FTI and TSH in 96% of schoolchildren were normal. In 3%, TSH levels were more than the normal range (>3.5 μU/ml) and in 1%, T4 concentration was less than the normal range (<60 nmol/L). There was a meaningful statistical relationship between TSH concentration and goiter grades (P=0.044),. There were no significant relation between T4, FTI and different grades of goiter (P>0.05).

  Conclusion

  With respect to the fact that urinary iodine levels were normal in 68.1% of the students and thyroid parameters were normal in 94% of the subjects, the very high prevalence rate of goiter in the city of Rafsanjan seems to be due to certain unknown etiological factors which needs further studies

  Keywords: Goiter, Disturbance due to iodine deficiency, Goitrogen, T4, TSH, FTI, Rafsanjan
 • AG Abbasi Sarchashmeh, MA Khalili, M Anvari Pages 73-79
  Introduction

  Spinal cord injury (SCI) is a serious public health problem which seriously affects the victim, family, and even the society. Research studies have shown that 80% of SCI victims are men. In recent years, there have been extensive research works on the effect of SCI (acute and/or chronic) on fertility potential of sperm and spermatogenesis in laboratory animals. SCI may disturb the spermatogenic cell lines in laboratory animals. The objective of this experimental study was to investigate the effect of chronic spinal cord injury (CSCI) on sperm parameters in adult rats.

  Materials & Methods

  Adult Wistar rats weighing between 225-275g were divided into 3groups of control (n=5), sham (n=10), and experimental CSCI (n=10). No surgery was done on control animals. Only laminectomy was done in the sham animals at T10. CSCI was developed in experimental rats using 10g weight dropped 5cm above the exposed T10 level. All animals were sacrificed 50 days post experiment to extract epididymal samples. Sperm parameters of count, motility, morphology, as well as number of round cells were evaluated with the aid of Makler chamber and Geimsa staining.

  Results

  Progressive motility was significantly reduced in CSCI group (P<0.05). The percentage of normal morphology of spermatozoa was 99.0±1.0 in control rats which was significantly reduced to 74.90±37.64 in CSCI animals In addition, sperm counts in control and CSCI rats were 69.20±12.43 and 25.0±13.68, respectively (P<0.01). Round cell concentration was increased in CSCI group as compared to controls.

  Conclusion

  The results suggest that reduction in parameters of progressive motility, morphology, as well as sperm count following CSCI in rats may disturb the fertility potential of spermatozoa.

  Keywords: Spinal cord injury, Sperm Parameters, Rat, Round cell
 • Sh Safaiean, M Asmar, M Farahmand Pages 80-86
  Introduction

  It is well known that marine microorganisms have been recognized as an important and untapped resource for novel bioactive compounds. Actinomycetes are gram positive bacteria showing a filamentous growth. They are a group of organisms widespread in nature and play a significant role in the future of drug development.

  Materials & Methods

  Marine bacteria strains of Streptomyces griscoloalbus were isolated from soft coral Sinularia erecta in Persian Gulf. Growth and fermentation character of the Streptomyces griscoloalbus were estimated. Cytotoxic activity of fermentation medium was tested by brine shrimp bioassay. Semi purification on the culture extract was performed.

  Results

  Toxic extract was applied on KB cells ( human epidermoid carcinoma of mouth ) and results of neutral red test were IC50= 4.19 g/ml from acetone extract and IC 50 = 44.97 g/ml. For methanol extract, cytotologic effects of the acetone extract on KB cells was studied and morphological changes were also studied.

  Conclusion

  The morphological changes in Kb cells due to the cytotoxic extract of the bacteria has made it a good candidate for the production of cytotoxic drugs in the future.

  Keywords: Cytotoxic, Streptomyces, Tumor cell (CKB)
 • MB Owlia, GH Alishiri, A Bahrami-Ahmadi, J Shakeri Pages 87-90

  Familial Mediterranean fever (FMF) is a hereditary condition which is characterized by recurrent episodes of fever and abdominal pain. On the other hand, Behcet`s disease (BD) is an immune mediated condition typified by recurrent oral aphthous lesions, inflammatory eye disease and multiple organ involvement. Association of these two conditions is rare. We present a pair of twins with FMF and BD in their mother.

  Keywords: Familial Mediterranean fever, Behcet`s disease, Familial aggregation