فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1386)

مجله علوم پزشکی رازی
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/03/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • حسین ابراهیمی، منصوره نیکروش، سیده فاطمه اسکویی، فضل الله احمدی صفحه 7
  زمینه و هدف
  تصمیم گیری اخلاقی، عنصر ضروری در امر پرستاری است. عواملی مثل پیشرفت فن آوری پزشکی، چگونگی تخصیص منابع، افزایش هزینه های درمان، توجه به حقوق فردی انسان ها و تغییر در نقشهای پرستار، می توانند منجر به تعارض های اخلاقی گردند که نیازمند توانایی پرستاران برای بازشناسی معضل ها و تصمیم گیری اخلاقی مناسب برای بیماران است. هدف این مقاله، توصیف استرس به عنوان واکنش عمده پرستاران به بافت تصمیم گیری اخلاقی در مراقبت از بیماران می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه با استفاده از رویکرد نظریه پایه انجام گرفت. شرکت کننده های آن 17 پرستار بودند که گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار، بدون ساختار و عمیق انجام گرفت. داده ها، ضبط و کلمه به کلمه دست نویس شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش استرائوس و کوربین در مقایسه مداوم انجام گرفت.
  یافته ها
  استرس شغلی و تنش اخلاقی به عنوان واکنش عمده پرستاران به بافت تصمیم گیری اخلاقی، شناسایی شد. به نظر پرستاران، بافت تصمیم گیری که متشکل از ویژگی های فردی و شغلی پرستار، ویژگی های بیمار و خانواده بیمار، ویژگی های مربوط به پزشک و شرایط ساختاری و سیستم مدیریت می باشد، عامل موثر در استرس پرستاران و عدم امکان مراقبت و پاسخدهی اخلاقی آنان به نیازهای بیمار و خانواده بیمار می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات منفی استرس بر سلامتی جسمی و روانی پرستاران، ضروری است که آنان برای تصمیم گیری اخلاقی و به دور از استرس و تنش اخلاقی، به بافت تصمیم گیری خود توجه کنند و عامل های درگیر در شرایط ساختاری و سیستم مدیریت، درصدد اصلاح ساختار برآیند تا شرایط برای عمل تصمیم گیری اخلاقی پرستاران بهبود یابد.
  کلیدواژگان: 1، تصمیم گیری اخلاقی 2، استرس 3، تنش اخلاقی 4، نظریه پایه 5، پرستاری
 • فهیمه احسانی پور صفحه 17
  مقدمه
  CDLS(Cornelia De Lange Syndrome)، سندرم نادری است که با آنومالی های مادرزادی متعدد، عقب ماندگی ذهنی، نمای خاص چهره، تاخیر رشد و نمو، آنومالی های اسکلتی، هیرسوتیسم و درگیری چشمی مشخص می گردد. تشخیص بیماری، کلینیکی است. معرفی بیمار: در این مقاله یک شیرخوار مبتلا به این سندرم معرفی می شود.
  نتیجه گیری
  افزایش آگاهی از این سندرم منجر به تشخیص زودرس و کاهش موربیدیتی می گردد.
  کلیدواژگان: 1، سندرم کورنلیا دلانجه 2، تاخیر رشد 3، آنومالی مادرزادی
 • حبیب انصارین، علیرضا صادقی پور، رضیه سلطانی عربشاهی صفحه 21
  زمینه و هدف
  کلویید و اسکارهای هیپرتروفیک، ضایعات پرولیفراتیو درم هستند که در اغلب موارد به دنبال تروما و به دلیل تجمع بیش از حد کلاژن و اجزای ماتریکس خارج سلولی ایجاد می شوند. کلویید، ضایعه ای است برجسته، اریتماتو و غالبا همراه سوزش یا خارش که به رشد خود ورای محدوده زخم اولیه ادامه می دهد و خود به خود پسرفت نمی کند؛ در حالی که اسکار هیپرتروفیک، محدود به زخم اولیه می ماند و پس از مدتی خود به خود کوچک می شود. کلویید در افراد افریقایی و آسیایی، شایع تر از سفیدپوستان است. هنوز هیچ درمان قطعی برای کلویید پیدا نشده است و درمان های فعلی میزان عود بالایی دارند. شناخت پاتوژنز کلویید می تواند به کشف درمان های اختصاصی و کارآمدتر برای این عارضه کمک کند. اخیرا در یک مطالعه نشان داده شده است که انکوژن Gli-1 که در برخی از تومورهای انسانی بروز پیدا می کند، می تواند در ایجاد کلویید دخیل باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بروز پروتئین Gli-1 در بیماران دچار کلویید و اسکار هیپرتروفیک به منظور مشخص نمودن نقش احتمالی این انکوژن در پاتوژنز کلویید، بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی با بررسی آرشیو پاتولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، رازی و حضرت فاطمه (س) و کلینیک ایرانیان در سالهای 84-1382، بلوکهای پارافینی که تشخیص بالینی و پاتولوژی آنها کلویید یا اسکار هیپرتروفیک بود، استخراج شدند. با مراجعه به برگه شرح حال بیماران، یافته های بالینی ثبت گردید. برای بررسی بروز انکوژن Gli-1 در نمونه های بافتی، با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی (Immunohistochemistry=ICH) اسلایدهای تهیه شده از نمونه های بافتی، توسط آنتی بادی ضد Gli-1 (غلظت 1 به 20) رنگ آمیزی شدند. میزان بروز انکوژن Gli-1 و درصد و شدت رنگ آمیزی بین نمونه های کلویید و اسکار هیپرتروفیک، توسط آزمون آماری Chi-square مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع، 28 نمونه بافتی شامل 12 مورد اسکار هیپرتروفیک و 16 مورد کلویید بررسی شدند. میانگین سنی بیماران، 37.8 سال بود. 53.6% بیماران، مذکر و 46.4%، مونث بودند. شایع ترین محل کلویید، در گوش (25/31%) و شایع ترین علت بروز کلویید نیز، عمل جراحی (25%) بود. در رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی، تمام موارد کلویید از نظر Gli-1 ثبت شدند، در حالی که میزان بروز Gli-1 در اسکارهیپرتروفیک تنها 25% بود (p<0.01، Chi-square). درصد و شدت رنگ آمیزی در نمونه های کلویید به طور معنی داری بیش تر از اسکارهیپرتروفیک بود(p<0.01، Chi-square).
  نتیجه گیری
  انکوژن Gli-1 در تمام موارد کلویید بروز پیدا می کند و از این رو احتمالا می تواند در پاتوژنز این ضایعه دخیل باشد. بر اساس این نتایج، درمان هایی که مسیر Gli-1 را بلوک کنند، ممکن است در درمان کلویید موثر باشند. توصیه می شود مطالعات in vitro و in vivo برای بررسی اثر درمان های ضد Gli-1 بر روی کلویید انجام شود.
  کلیدواژگان: 1 - کلویید 2 - اسکار هیپرتروفیک 3 - گیلی، 1(Gli، 1) 4 - پاتوژنز
 • فرزاد ایزدی، سیدبهزاد پوستی، بهزاد نیکبخت، آزاده بهشتیان، نسیم نیکوبخت صفحه 29
  زمینه و هدف
  انسداد راه هوایی به دنبال فلج طنابهای صوتی، به شیوه های گوناگون معالجه شده است. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج کوردکتومی خلفی با لیزر دی اکسید کربن بر روی عوارض تنفسی ناشی از فلج طنابهای صوتی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، کارآزمایی بالینی، قبل و بعد از عمل جراحی با استفاده از لیزر دی اکسیدکربن با قدرت 2 تا 4 وات متصل به میکروسکوپ با لنز x400 صورت گرفت که کمی با روش معمول دنیس و کاشیما، تفاوت داشت. 10 بیمار (7 مرد و 3 زن) تحت کوردکتومی خلفی با لیزر دی اکسید کربن قرار گرفتند. سن متوسط گروه تحت بررسی، 34.1 سال بوده که از 11 تا 60 سال متفاوت بود. مدت زمان پیگیری بیماران، 5 ماه تا 2 سال بعد از عمل جراحی و به طور میانگین، 17 ماه بود. تمامی بیماران دچار تنگی نفس شدید شده و 8 تن از آنان، دارای تراکئوستومی بودند. تغییرات وضعیت تنفسی، صدا و بلع بیماران قبل و بعد از عمل جراحی با استفاده از آزمون paired t-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تمامی بیماران روز بعد از عمل جراحی، از تراکئوستومی رهایی یافتند.
  یافته ها
  میانگین نسبت Forced expiratory volume in one second) FEV1) به (Forced vital capacity) FVC قبل از عمل جراحی، 0.67 بوده که نسبت به زمان بعد از عمل جراحی (0.8)، افزایش نشان می داد (P<0.8). هیچ یک از بیماران به دنبال جراحی دچار آسپیراسیون نشدند. 4 بیمار، به علت بافت گرانولاسیون و یا بافت فیبروز ناشی از عمل جراحی قبلی، نیاز به عمل مجدد پیدا کردند که در نهایت در تمامی بیماران، جراحی منجر به ایجاد راه هوایی مناسب و تنفس خوب آنان گردید.
  نتیجه گیری
  این عمل جراحی می تواند عوارض تنفسی ناشی از فلج طنابهای صوتی را در بیماران کاهش دهد.
  کلیدواژگان: 1، فلج طناب صوتی 2، کوردکتومی خلفی 3، لیزر دی اکسیدکربن
 • فرناد ایمانی، ولی الله حسنی، سعیدرضا انتظاری صفحه 37
  زمینه و هدف
  بیحسی اپیدورال، یکی از روش های بیهوشی برای سزارین می باشد. بیحسی اپیدورال با لیدوکایین دارای معایبی مانند شروع اثر تاخیری، کوتاه بودن مدت بی دردی و... می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات بلوک حسی و حرکتی مادران باردار، آپگار نوزادان و عوارض افزودن 50 و 100 میلی گرم ترامادول به محلول لیدوکایین 2% تحت بیحسی اپیدورال در سزارین الکتیو بوده است.
  روش بررسی
  90 بیمار باردار 40-20 ساله، با وضعیت فیزیکی II،American society of anesthesiologists) ASA I) که کاندید سزارین الکتیو تحت بیحسی اپیدورال بودند، در این مطالعه تصادفی و آینده نگر قرار گرفتند. بیحسی اپیدورال در وضعیت لترال به وسیله سوزن شماره 18 اپیدورال در فضای سوم و چهارم کمری انجام گرفت. سپس، کاتتر اپیدورال برای تزریقات اضافی گذاشته شد. بیماران به طور تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند (30 نفر در هر گروه). محلول بیحسی در گروه شاهد گروه لیدوکایین: (L)؛ 20 میلی لیتر لیدوکایین 2% حاوی اپی نفرین (1 به 200 هزار) بود که در گروه LT50، 50 میلی گرم ترامادول و در گروه LT100، 100 میلی گرم ترامادول به محلول اپیدورال فوق اضافه شده بود. برای ایجاد بی دردی بیش تر در طول عمل، ابتدا 5 میلی لیتر لیدوکایین 2% از طریق کاتتر اپیدورال و سپس 5 میکروگرم سوفنتانیل وریدی استفاده می گردید. برای ایجاد بی دردی بعد از عمل، 100 میلی گرم پتیدین عضلانی داده می شد. شروع بلوک حسی در T6، بالاترین سطح بلوک حسی، زمان پسرفت دو درماتوم، شروع و مدت بلوک کامل حرکتی، میزان آرامبخشی، میزان کل داروی مصرفی در طول عمل (لیدوکایین و سوفنتانیل)، نمره آپگار نوزاد، مدت بی دردی بعد از عمل، زمان اولین درخواست مسکن بعد از عمل و میزان مصرف 12 ساعته آن، عوارض و اطلاعات دموگرافیک ثبت گردید.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری از نظر اطلاعات فردی، مدت جراحی و بیهوشی، بین سه گروه وجود نداشت. هر چند که شروع اثر بلوک کامل حرکتی و بلوک حسی در T6 در گروه LT100، سریع تر از دو گروه دیگر بود، اما از نظر بالاترین سطح بلوک حسی (بالاتر از T6)، زمان پسرفت دو درماتوم و مدت بلوک کامل حرکتی، بین دو گروه LT50 و LT100 تفاوت معنی داری وجود نداشت، ولی در هر دو گروه LT50 و LT100، بالاتر و طولانی تر از گروه لیدوکایین (گروه L) بود. همچنین، میانگین لیدوکایین و سوفنتانیل مصرفی در طول عمل در بین دو گروه LT50 و LT100، اختلافی نداشت، ولی از گروه لیدوکایین کمتر بود. شیوع عوارض مادری و نمره آپگار نوزاد در بین سه گروه، اختلاف معنی دار آماری نداشت، در گروه LT50 و LT100، زمان اولین درخواست مسکن بعد از عمل، طولانی تر از گروه لیدوکایین و میزان مصرف 12 ساعته پتیدین هم کمتر بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داده است که افزودن ترامادول به محلول لیدوکایین 2% برای بیحسی اپیدورال در بیماران باردار به منظور انجام سزارین، در مقایسه با لیدوکایین به تنهایی، دارای مزایایی از نظر بیحسی حین عمل و بی دردی بعد از عمل، بوده و باعث افزایش عوارض مادری و نوزادی نشده است.
  کلیدواژگان: 1، ترامادول 2، لیدوکایین 3، سزارین 4، بیحسی اپیدورال
 • هادی پورمقیم، مریم مظاهری تهرانی صفحه 45
  مقدمه
  سارکوییدوز، یک بیماری مزمن گرانولومایی با منشاء ناشناخته می باشد که مشخصه آن وجود گرانولوما بدون کازفیئه متشکل از سلولهای اپیتلوییدی در ارگان های مختلف(غدد لنفاوی، ریه، طحال، کبد، پوست و غدد بزاقی و اشکی) می باشد. تشخیص بیماری براساس یافته های بالینی، رادیولوژی و هیستولوژی، که در آن گرانولومای بدون کازفیئه گزارش شود، می باشد. بیماری سارکوییدوز بسیاری از علایم خارج غددی و نیز علایم درگیری غدد اشکی و بزاقی شوگرن را می تواند تقلید نماید و تشخیص این دو بیماری، براساس یافته های بالینی به تنهایی، مشکل باشد. معرفی بیمار: در این مقاله، خانم 19 ساله ای که با علایم بزرگی غدد پاروتید و خشکی دهان و چشمها از سه سال قبل مراجعه نموده است، معرفی می شود. رادیوگرافی قفسه سینه، نرمال گزارش شد اما در اسکن HRCT(High resolution CT scan)، پارانشیم ریتین، ضایعه شیشه شکسته(Ground Glass) را نشان داد، در بیوپسی از برونش، پنومونی گرانولومایی با گرانوماهای بدون کازفیئه گزارش شد، همچنین سطح آنزیم مبدل آنژیوتنسین(ACE=Angiotensin converting enzyme) بالاتر از حد نرمال بود. آزمایش پوستی PPD(Purified protein derivative) و رنگ آمیزی جهت باسیل کخ، منفی بوده است. نتیجه آنتی بادی علیه Ro و La و آنتی نوکلئار آنتی بادی (ANA=Antinuclear Antibody)، منفی گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین بیمار به عنوان یک مورد سارکوییدوز تحت درمان قرار گرفت و در ویزیت های پیگیری، سطح ACE بعد از 6 ماه به حد طبیعی بازگشت و علایم بالینی و شکایات بیمار برطرف شد. از آنجایی که سارکوییدوز، با تظاهرات بالینی مشابه سندرم شوگرن، غیرمعمول می باشد، تصمیم به معرفی این مورد گرفته شد.
  کلیدواژگان: 1، سارکوییدوز 2، گرانولوما بدون کازفیئه 3، سندرم مشابه شوگرن
 • محسن تقدسی، محمدرضا افاضل، محمود سیدی صفحه 53
  زمینه و هدف
  امروزه بیماری های قلب و عروق، شایع ترین علت مرگ و میر می باشند. هزینه سالانه بیماری های قلبی عروقی، بخش مهمی از هزینه های درمانی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به نقش شیوه زندگی از جمله عادات غذایی در بروز بیماری های قلب و عروق، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عادات غذایی با بیماری ایسکمی قلب در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مورد شاهدی (Case control) بوده که بر روی 400 نفر از بیماران (200 مورد مبتلا به بیماری ایسکمی قلب و 200 مورد غیر ایسکمی)، انجام گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه ای که شامل متغیرهای سن، جنس، شغل، میزان تحصیلات، محل سکونت، تاهل، میزان مصرف نمک، میزان مصرف چربی و نوع چربی، پرخوری، استفاده از غذاهای شیرین و نشاسته دار، میزان مصرف میوه و سبزی، عادت به مصرف چای و قهوه، مصرف الکل، نوع گوشت مصرفی و لبنیات بود و اعتبار علمی آن، از طریق اعتبار محتوا و اعتماد آن، از طریق آزمون مجدد بدست آمده بود، جمع آوری گردیدند. اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار EP15 و با استفاده از تست مجذور کای (Chi-square) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از 400 نفر بیمار بررسی شده، 200 نفر، بیماران ایسکمیک و مابقی، بیماران غیر ایسکمیک بودند. 70 نفر (35%) در گروه سنی 66 سال به بالا قرار داشتند و 121 نفر (60.7%) مرد، 174 نفر (87%) متاهل، 124 نفر (62%) بی سواد و 136 نفر (68%) ساکن شهر کاشان بودند. یافته ها نشان داد که بین مصرف غذای شور و ابتلا به بیماری ایسکمی قلب، ارتباط معنی داری وجود داشت (0.0001>P). همچنین بین مصرف غذای چرب با بیماری مذکور، ارتباط معنی داری وجود داشت (0.0003>P). بین مصرف میوه، سبزیجات، لبنیات و مواد نشاسته ای با ابتلا به بیماری ایسکمی، ارتباط معنی داری مشاهده شد (0.001>P). ارتباط بین مصرف آجیل و گوشت با ابتلا به بیماری ایسکمی قلبی، معنی دار بود (0.00001>P). بیماران ایسکمیک بیش از بیماران غیر ایسکمیک، سابقه مصرف الکل داشتند و بین مصرف الکل با بیماری ایسکمی قلب، ارتباط معنی داری نشان داده شد (0.02>P). ارتباط بین مصرف سیگار و شیوع بیماری ایسکمی قلبی، معنی دار بود (0.04>P). یافته ها، بین نوع روغن و کره مصرفی، پرخوری و مصرف چای و قهوه با بیماری ایسکمی قلب، ارتباط معنی داری نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش تغذیه در بروز بیماری ایسکمی قلب، اصلاح عادات غذایی در جهت مصرف بیش تر میوه، سبزیجات، لبنیات کم چرب، گوشت سفید و اجتناب از مصرف اضافه نمک، چربی، گوش قرمز و همچنین الکل، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: 1، بیماری ایسکمی قلب 2، شیوه زندگی 3، عادات غذایی
 • شکوه تقی پور ظهیر، هادی صالحی نیا صفحه 63
  زمینه و هدف
  پلورال افیوژن، در زمینه بسیاری از بیماری ها مشاهده می گردد که دو گروه عمده آن، بدخیمی ها و سل می باشند. در حال حاضر جهت افتراق این دو از یکدیگر، بیوپسی از پلور انجام می گیرد که علاوه بر اینکه یک روش تهاجمی است، هزینه دار نیز می باشد، به همین دلیل محققان برآنند تا راه های ساده تر و با تهاجم کمتری را برای تشخیص علت پلورال افیوژن پیدا کنند که یکی از روش های ذکر شده، اندازه گیری فعالیت آدنوزین دآمیناز (Adenosine deaminase) ADA در مایع پلور است که در جاهای مختلف دنیا انجام شده و نتایج متفاوتی گزارش شده است. در راستای تحقق این اهداف، در این مطالعه سعی شد تا با اندازه گیری سطح آنزیم آدنوزین دآمیناز مایع پلور بیماران مبتلا به پلورال افیوژن و مقایسه آن با نتایج حاصل از بیوپسی، در صورت امکان این روش به عنوان روش پیشنهادی جهت تفکیک مواردی که از لحاظ بالینی، افتراق این دو از یکدیگر مشکل می باشد، مطرح شود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود و بصورت cross-sectional روی 60 بیمار که در بخش داخلی و عفونی بیمارستان شهید صدوقی یزد با شک به سل یا بدخیمی بستری بودند، انجام شد؛ بطوری که ابتدا سطح ADA مایع پلور گرفته شده، اندازه گیری شد (cut off point=35u/lit) و سپس نتایج آن با نتایج بیوپسی مقایسه گردید.
  یافته ها
  اطلاعات حاصل از اندازه گیری سطح ADA و نتایج بیوپسی، با استفاده از نرم افزار SPSS (version 10) و آزمون آماری Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، حساسیت سطح ADA جهت تشخیص سل در مقایسه با بیوپسی، 68.4% و برای ضایعات بدخیم، 91.3% بود. ویژگی سطح ADA جهت تشخیص سل در مقایسه با بیوپسی 92.6% و برای ضایعات بدخیم 37.8% بود. ارزش اخباری مثبت ADA جهت تشخیص سل در مقایسه با بیوپسی 81.2% و برای ضایعات بدخیم، 47.8% بود. ارزش اخباری منفی سطح ADA جهت تشخیص سل در مقایسه با بیوپسی، 86.36% و برای ضایعات بدخیم، 87.5% بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان چنین عنوان کرد که بالا بودن سطح ADA مایع پلور (بالاتر از 35 واحد در لیتر) بیش از 90%، احتمال سل را مطرح می کند و پایین بودن آن (کمتر از 35 واحد در لیتر) اگر چه از حساسیت بالایی در تشخیص ضایعات بدخیم برخوردار است ولی چون ویژگی سطح ADA جهت تشخیص ضایعات بدخیم 37.8% است، الزاما مطرح کننده بدخیمی نیست.
  کلیدواژگان: 1، پلورال افیوژن 2، سل 3، بدخیمی 4، آدنوزین دآمیناز
 • ماه جبین تکلیف، اکرم سادات حسینی صفحه 71
  مقدمه
  با توجه به ظهور مجدد سل در جهان، سل جلدی نیز از مشکلات تشخیصی و بالینی باقی مانده است. لوپوس ولگاریس، شایع ترین نوع سل جلدی می باشد.
  معرفی بیمار: بیمار، آقای 35 ساله ای بود که با ضایعات متعدد پوستی در صورت و گردن از سالها پیش مراجعه نموده بود. قبل از مراجعه به این مرکز، در نتیجه درمان های غیر علمی، نمای بالینی ضایعه تغییر کرده بود. از این رو با تشخیص بالینی پسوریازیس و یا همانژیوما، تحت درمان با لیزر قرار گرفته بود ولی به علت عدم پاسخ بالینی مناسب، از ضایعه بیوپسی بعمل آمد که در برشهای بافتی، گرانولوم های خوب تشکیل شده همراه با سلولهای غول آسای چند هسته ای نوع لانگهانس مشهود بود که در اطراف، ارتشاح قابل توجه لنفوسیتی وجود داشت. با توجه به مکان ضایعه، نمای بافت شناسی و نتیجه مثبت تست توبرکولین، تشخیص لوپوس ولگاریس برای بیمار مطرح شد.
  نتیجه گیری
  شرح حال این بیمار آشکار می سازد که گاهی نمای بالینی بیماری پوستی به تنهایی برای تشخیص و درمان کافی نیست و انجام بیوپسی و تشخیص آسیب شناختی برای موارد غیر معمول توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: 1، سل جلدی 2، لوپوس ولگاریس 3، ضایعه گرانولوماتوز
 • ولی الله حسنی، غلامرضا موثقی، شهنام صدیق معروفی، امید مرادی مقدم صفحه 77
  زمینه و هدف
  مضرات تماس با غلظتهای پایین گازهای هوشبر را نمی توان انکار کرد. N2O، یکی از شایع ترین گازهای استنشاقی مورد استفاده در بیهوشی امروزی است. این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی گاز بیهوشی نیتروس اکساید در اتاق های عمل جراحی اطفال بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی انجام گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه ای توصیفی بر 15 اتاق عمل اطفال از 4 بیمارستان اصلی آموزشی تخصصی بیهوشی اطفال انجام شد. فقط اتاق عمل هایی مورد بررسی قرار گرفتند که به طور مستمر در آنها جراحی های اطفال با استفاده از بیهوشی عمومی و N2O ((Nitrous oxide با غلظت 3-2 لیتر در دقیقه استفاده می شد. برای نمونه گیری و اندازه گیری غلظت N2O بر حسب parts per million، از دستگاه قابل حمل اسپکتروفوتومتر مادون قرمز مدل 3010 ساخت شرکت Bacharach استفاده شد. نمونه گیری ها در 6 محل مختلف اتاق عمل و در 3 ساعت مختلف شیفت کاری (ساعت 9-8.30، ساعت 11-10.30 و ساعت 13-12.30) انجام شدند. از آزمون های t برای نمونه های غیر جفت (Independent- samples T Test) یا آنووای یکطرفه (One-Way ANOVA) برای مقایسه میانگین ها استفاده شد.
  یافته ها
  بین میانگین غلظت گاز N2O در محلهای مختلف در اتاقهای عمل، اختلاف معنی داری وجود نداشت (2414±2593، 2615±2590، 1792±1706، 1346±1234، 1325±1237، 2248±2202، P>0.05)میانگین غلظت گاز N2O در محلهای مختلف در اتاقهای عمل با تهویه استاندارد، به میزان معنی داری از اتاقهای عمل بدون تهویه استاندارد، پایین تر است. نوع سیستم بیهوشی بکار گرفته شده، نوع بیهوشی بکار گرفته شده (ماسک یا لوله تراشه با یا بدون کاف)، شیفت کاری، وضعیت در اتاق عمل (باز یا بسته) و همچنین روشن یا خاموش بودن کولر، تاثیر معنی داری در میانگین غلظت گاز N2O در محلهای مختلف و میانگین آن ندارد.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت گاز N2O در محلهای مختلف در اتاقهای عمل اطفال بیمارستان های دانشگاهی، از محدوده استاندارد تعریف شده بسیار بالاتر است.
  کلیدواژگان: 1، آلودگی 2، اتاق عمل 3، اطفال 4، بیهوشی عمومی 5، نیتروس اکساید
 • خدیجه دانشجو، علی زمانی صفحه 87
  زمینه و هدف
  کمبود آهن و کم خونی فقر آهن، جز مهم ترین مشکلات بهداشت عمومی در دنیا هستند که با عوارض متعددی همراه هستند. کمبود آهن، مهم ترین علت کم خونی های تغذیه ای در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف بررسی کمبود آهن در کودکان سنین مدرسه در مدارس شهر تهران صورت گرفت.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی، 1779 نفر از دانش آموزان دبستانی از 19 منطقه آموزش و پرورش استان تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و یک نمونه خون جهت اندازه گیری فریتین، از آنها گرفته شد. پس از حذف 122 نفر، مقایسه سطوح فریتین در بین گروه های سنی و جنسی (1655 نفر) و در مناطق مختلف شهر، صورت گرفت. از تستهای آماری Chi-square و T Test برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  کمبود آهن (فریتین کمتر از 12 میکروگرم در لیتر)، در 4.6% دانش آموزان وجود داشت که 46.8% آن را، دختران و 53.2% آن را، پسران تشکیل می دادند. میانگین سن کودکان دارای فریتین پایین، 1.54±9.10 سال (12-6 سال) بود. شیوع کمبود آهن در پسران، بیش تر از دختران بود (5.7% در برابر3.8%) اما این تفاوت، معنی دار نبود (0.07 = P). در مناطق مختلف جغرافیایی به ترتیب در منطقه شمال، 6.2%، جنوب، 3.7%، شرق، 3.1% و غرب، 4.8% موارد، کمبود آهن داشتند؛ بیش ترین درصد کمبود سطح فریتین، در منطقه شمال و کمترین درصد کمبود سطح فریتین، در منطقه غرب بود که اختلاف معنی دار بین مناطق وجود نداشت (0.1=P).
  نتیجه گیری
  شیوع کمبود آهن در کشور در مقایسه با مطالعات قبلی، کاهش یافته است که می تواند به علت افزایش سطح اطلاعات و فرهنگ در جامعه و بهبود وضعیت تغذیه باشد.
  کلیدواژگان: 1، فریتین سرم 2، کودکان دبستانی 3، کمبود آهن
 • زهره روحانی، مینو نارویی نژاد صفحه 95
  مقدمه
  کیست هیداتیک به وسیله انگلی به نام اکی نوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود. انسان میزبان واسط می باشد که به صورت تصادفی به یک یا چند کیست هیداتیک مبتلا می شود. جایگزینی معمول کیست، در کبد و ریه است و بندرت در قسمتهای دیگر بدن جایگزین می شود.
  معرفی بیمار: بیمار خانم 23 ساله ای است که با درد ناحیه هیپوکندر راست مراجعه کرده است. در رادیوگرافی قفسه سینه، کیست هیداتیک دیافراگم به صورت توده زاویه کاردیوفرنیک راست تظاهر نموده است و در سی تی اسکن ریه، کیست هیداتیک کبد تشخیص داده شده است. بیمار پس از مطالعات تصویربرداری، کاندید جراحی شد، که پس از جراحی، کیست هیداتیک دیافراگم راست بدون ارتباط با ریه و کبد گزارش شد.
  نتیجه گیری
  کیست هیداتیک می تواند به طور نادر، دیافراگم را درگیر نماید و ممکن است به صورت توده زاویه کاردیوفرنیک راست در رادیوگرافی قفسه صدری تظاهر نماید.
  کلیدواژگان: 1، اکی نوکوکوس گرانولوزوس 2، دیافراگم 3، کیست هیداتیک
 • رضا صفاییان، میرعلی اکبر آل نبی صفحه 101
  زمینه و هدف
  بعد از هر عمل جراحی، تغییراتی در وضعیت تستهای ریوی ایجاد می گردد که می تواند مرحله بعد از عمل را متاثر سازد؛ در ایجاد این تغییرات، اگر چه نوع عمل جراحی و نزدیکی آن به دیافراگم، بیش تر موثر است ولی عوامل دیگری از جمله تکنیک های بیهوشی نیز، مسوول شناخته شده اند. در این مطالعه سعی شد که از میان عوامل مختلف بیهوشی، تاثیر نوع داروی بیهوشی در مرحله Maintenance بر روی تغییرات تست ریوی بعد از عمل، بررسی شود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یکسو کور طراحی شد. بیماران در وضعیت ASA I (American society of anesthesiologists) بودند و در محدوده سنی 35-15 سال قرار داشتند و اعمال جراحی اکتیو Lower abdomen یا extremity روی آنها انجام گرفته بود که طول آن 2-1 ساعت بوده است. در تمام این بیماران، تست فونکسیون ریوی قبل از عمل انجام شد که در محدوده طبیعی بود. تعداد کل بیماران 60 نفر بود که به طور تصادفی به دو گروه، 30 نفری تقسیم شدند. جهت حفظ بیهوشی(Maintenance)، در یک گروه، از داروهای استنشاقی(هالوتان 1-5/0% و نیتروس اکسید 50%) و در گروه دیگر، از داروهای وریدی(میدازولام به میزان 1/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در ساعت و آلفنتانیل به میزان 5/0 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه) استفاده شد. 24 ساعت بعد از عمل، تست فونکسیون ریوی از بیماران بعمل آمد و درصد تغییرات سه اندکس FEV1(Forced expiratory volume in one second)، FVC(Forced vital capacity) و VC(vital capacity) نسبت به مقادیر قبل از عمل، اندازه گیری و با استفاده از آزمون تی(T Test) در دو گروه مقایسه شد...
  کلیدواژگان: 1، عملکرد ریوی بعد از عمل 2، بیهوشی کامل داخل وریدی 3، بیهوشی استنشاقی
 • مهشید طالبی طاهر، سحر گل بابایی صفحه 109
  زمینه و هدف
  آرتریت سپتیک یک فرآیند التهابی و چرکی در مفاصل می باشد و هدف از این مطالعه، ارزیابی نمای بالینی، تعیین پاتوژن های مسوول، درمان و نتیجه، در بیماران پذیرفته شده مبتلا به آرتریت عفونی در بیمارستان های آموزشی (فیروزگر و حضرت رسول اکرم (ص) تهران) در طی سالهای 82-1377 می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه با روش متکی بر داده های موجود بر روی تمامی بیماران مبتلا به آرتریت سپتیک در طی 5 سال (82-1377) در بیمارستان فیروزگر و حضرت رسول اکرم (ص) (100 مورد) انجام شد. اطلاعات توسط نرم افزار (spss (version 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 48% بیماران، زن و 52%، مرد بودند. سن متوسط بیماران، 48.6 سال بوده است. 67% بیماران، درگیری تک مفصلی داشته اند و شایع ترین مفصل مبتلا نیز زانو بوده است (57%). شایع ترین عامل مستعد کننده، بیماری آرتریت روماتویید بود. (C-Reactive protein) CRP در تمامی بیماران مثبت بوده است. کشت مایع سینوویال در 45% افراد، مثبت بوده است (استافیلوکوک طلایی به عنوان شایع ترین میکروب)؛ میکروارگانیسم های دیگر شامل باسیل های گرم منفی، کاندیدا، مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، سالمونلا و بروسلا بود. یافته های رادیوگرافی مثبت در 20% بیماران گزارش شد. آنتی بیوتیک تجربی در 68% بیماران تجویز گردید (اساسا پنی سیلین های وسیع الطیف ضد پنی سیلیناز و سفالوسپورین های نسل سوم). زمان متوسط بستری در بیمارستان، 15 روز بوده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر، اهمیت تعیین نوع میکروارگانیسم های مسوول آرتریت سپتیک را نشان می دهد. مدیریت صحیح این بیماری برای تمامی پزشکانی که در بخش های اورژانس فعالیت دارند، الزامی است.
  کلیدواژگان: 1، آرتریت 2، آرتریت سپتیک 3، اپیدمیولوژی
 • محسن فیروزرای، فرانک قهرمان پور، محسن کرانی، ایرج حیدری صفحه 119
  زمینه و هدف
  دیابت یک بیماری هتروژن است که در اثر واکنش های پیچیده ای که بین عوامل ژنتیکی، تغذیه و شیوه زندگی رخ می دهد، بوجود می آید. مطالعات انجام شده نشان می دهد که افزایش مصرف اسیدهای چرب اشباع (Saturated fatty acid=SFA)، باعث افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 می شود، در حالی که اسیدهای چرب با چند پیوند غیر اشباع (Poly unsaturated fatty acid=PUFA) از طریق افزایش قدرت اتصال انسولین به رسپتور، باعث کاهش بروز دیابت می شوند. در این مطالعه، با بررسی بافت چربی به عنوان بیومارکر مصرف طولانی مدت اسیدهای چرب و همچنین تعیین ترکیب اسیدهای چرب سرمی، ارتباط اسیدهای چرب مصرفی با ابتلا به دیابت بررسی شد.
  روش بررسی
  این بررسی از نوع مطالعات مقطعی بوده که در آن، دو گروه افراد سالم و بیمار، مورد مطالعه قرار گرفته اند. ترکیب اسیدهای چرب سرم ناشتا و بافت چربی در 98 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 و 76 فرد سالم، با روش کروماتوگافی گاز مایع آنالیز شد. لیپیدهای سرمی با دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری شدند. دو گروه مورد مطالعه از نظر توزیع زن و مرد و نیز سن، یکسان گردیدند. مقایسه میانگین های متغیرها در دو گروه مورد مطالعه با استفاده از آزمون t-student انجام شد.
  یافته ها
  درصد اسیدپالمیتیک و ایزومر مکانی اسید اولئیک (18:1-c11) در بافت چربی بیماران، بیش تر از گروه کنترل بود (به ترتیب 0.01=P و 0.02=P). درصد اسیدپالمیتیک، اسیدهای چرب اشباع (SFA) تام و اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه (Mono unsaturated fatty Acid=MUFS) تام در سرم بیماران، بیش تر از گروه کنترل بود (به ترتیب 0.001=P=0.006 و P و 0.02=P)، درصد اسید لینولئیک و اسیدهای چرب با چند پیوند غیر اشباع (PUFA) تام در سرم بیماران نیز، کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب 0.02=P و 0.02=P). متوسط غلظت تری گلیسرید (Triglyceride=TG) در گروه بیمار، بیش تر از گروه کنترل بود (0.001=P،t=6.7). بین اسیدهای چرب PUFA سرم و Chol/HDL سرم، رابطه منفی و بین اسیدهای چرب اشباع سرم و TG سرم، رابطه مثبت بدست آمد. همچنین بین اسیدهای چرب PUFA سرم و TG سرم، رابطه منفی حاصل شد.
  نتیجه گیری
  بالا بودن اسیدهای پالمیتیک و 18:1-c11 در بافت چربی، ممکن است خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش دهد و به نظر می رسد بیماران دیابتی با مصرف بیش تر اسیدهای چرب PUFA نسبت به اسیدهای چرب اشباع، می توانند کنترل مناسبی بر پارامترهای لیپیدی خود داشته باشند.
  کلیدواژگان: 1، دیابت نوع 2 2، اسیدهای چرب 3، بافت چربی 4، کروماتوگرافی گازی
 • مریم کدیور، نجمه بزرگمهر صفحه 129
  زمینه و هدف
  سرطان پستان، شایع ترین تومور بدخیم و عامل مهم مرگ ناشی از سرطان در زنان است. عوامل متعددی در تعیین پیش آگهی و رفتار این تومور وجود دارند که بر اساس آنها، می توان روش درمانی مناسب را انتخاب نمود. از مهم ترین این عوامل، درجه بندی (Grading) سرطان پستان می باشد که به طور متداول روی نمونه های بافت شناسی (Histology) انجام می شود. مطالعات مختلف نشان داده اند که نمونه سیتولوژی علاوه بر نقش مهم آن در افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم، می تواند اطلاعات اضافی راجع به درجه بندی تومور ارایه دهد که نتایج آن تا حد زیادی قابل مقایسه با نتایج بدست آمده از نمونه های بافت شناسی است. هدف کلی این مطالعه، تعیین ارزش درجه بندی بر روی نمونه های سیتولوژی بدست آمده از بیماران مبتلا به سرطان پستان است.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر، 73 مورد از نمونه های بیوپسی باز از ضایعات پستان که در فاصله زمانی فروردین ماه 1383 تا پایان آذرماه 1384 به صورت تازه (fresh) برای برش انجمادی به بخش آسیب شناسی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد فرستاده می شدند، انتخاب شدند. از آنها به روش Touch-imprint یا Scraping، لام تهیه شد و به دو روش پاپانیکولائو و(Rapid Haematoxylin and eosin) Rapid H&E رنگ شدند، سپس بر اساس 6 پارامتر پلئومورفیسم، سایز هسته، سایز هسته برهنه، حاشیه هسته، هستک و میتوز (معیارهای khan)، درجه بندی سیتولوژیک انجام شد و این نتایج با نتایج درجه بندی هیستولوژیک مقایسه شدند.
  یافته ها
  از 73 مورد بررسی شده، 67 مورد کارسینوم داکتال Nos، یک مورد کارسینوم لوبولار، 2 مورد کارسینوم پاپیلری، یک مورد کارسینوم توبولار، یک مورد کارسینوم کریبریفرم و یک مورد کارسینوم مدولری بودند. ارتباط خوبی بین نتایج درجه بندی سیتولوژیک و هیستولوژیک وجود داشت و 76.7% از آنها درست درجه بندی شدند. درجه ارتباط (Concordance rate) در مطالعه حاضر برای تومورهای درجه 1، 2 و 3، به ترتیب 69.2%، 85.7% و 61.1% بود. از بین پارامترهای ارزیابی شده، تنها 5 پارامتر (پلئومورفیسم، سایز هسته، سایز هسته برهنه، حاشیه هسته و شمارش میتوز) با درجه بندی هیستولوژیک ارتباط معنی دار داشتند و هستک، Cell-dispersion، cellularity و میزان تمایز توبولی، ارتباطی را نشان ندادند. اگر چه از نکروز برای درجه بندی استفاده نشد، ولی ارتباط معنی داری را نشان داد. بین درجه بندی سیتولوژیک و درگیری غده لنفاوی ارتباط معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  در سالهای اخیر، پیشرفت های زیادی در زمینه سیتوپاتولوژی کارسینوم پستان بخصوص در انجام درجه بندی سیتولوژیک صورت گرفته است. این اطلاعات باید در انتخاب طرح درمانی قبل از عمل جراحی در نظر گرفته شوند تا از انجام درمان کورکورانه (Blind) پیشگیری شود. البته انجام مطالعات بیش تری همراه با پیگیری (follow-up) برای ارزیابی این شاخص های سیتولوژیک در درجه بندی کارسینوم های پستان روی نمونه های سیتولوژی الزامی است.
  کلیدواژگان: 1، کارسینوم پستان 2، درجه بندی سیتولوژیک 3، درجه بندی هیستولوژیک
 • میترا گل محمدی، حمید مهدیزاده صفحه 139
  مقدمه
  تامپوناد قلبی بندرت در بیماران مبتلا به هیپوتیروییدی دیده می شود و در مقابل، پریکاردیال افیوژن در این زمینه، نسبتا شایع است.
  معرفی بیمار: بیمار یک خانم 70 ساله مبتلا به تامپوناد قلبی بود که میکسدم به عنوان علت آن تشخیص داده شد. درمان شامل پریکاردیوسنتز و تجویز لووتیروکسین به دنبال آن بود. علایم، بعد از مدت کوتاهی، از بین رفته و بیمار کاملا بهبود یافت.
  نتیجه گیری
  تامپوناد قلبی به عنوان اولین علامت هیپوتیروییدی، نادر می باشد و هنگام تشخیص تامپوناد قلبی، تنها با ظن قوی می توان آن را تشخیص داده و اقدام مناسب انجام داد.
  کلیدواژگان: 1، پریکاردیال افیوژن 2، میکسدم 3، تامپوناد قلبی 4، پریکاردیوسنتز
 • محمد مهدی گویا، سوزان نبئی صفحه 143
  زمینه و هدف
  عفونت های منتقله جنسی، از جمله شایع ترین بیماری های عفونی در تمام جوامع بشری هستند. آلودگی با این عفونت ها همواره منجر به بیماری نمی گردد. بسیاری از افراد، بدون علامت یا دارای علایم خفیف می باشند، بنابراین می توانند، بدون شناخته شدن، بیماری را به افراد دیگر منتقل کنند و یا دچار عوارض ناشی از آلودگی شوند. عواقب ناشی از این عفونت ها، سلامت کل جامعه را به مخاطره می اندازد و عواقب انسانی آلودگی به HIV(Human immunodeficiency virus) و سایر عفونت های آمیزشی نیز غیرقابل محاسبه است. تعیین شیوع عفونت های منتقله جنسی در زنان مراجعه کننده به واحد تنظیم خانواده مرکز بهداشتی درمانی ولی عصر، هدف کلی این مطالعه بوده و اهداف اختصاصی آن، تعیین شیوع این عفونت ها براساس سن، تعداد زایمان، نوع روش پیشگیری از بارداری، شغل فرد، شغل همسر، مصرف مواد مخدر(توسط فرد یا همسر وی) و میزان تحصیلات بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه موردی(case study) بر روی 150 نفر از مراجعین به واحد تنظیم خانواده مرکز بهداشتی درمانی ولی عصر(نمونه گیری مستمر) انجام شده است. متغیرهای زمینه ای از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و تمامی افراد از نظر وجود سه ارگانیسم نایسریا گنوره، کلامیدیا تراکوماتیس و تریکوموناس واژینالیس مورد آزمایش قرار گرفتند. روش های آزمایشگاهی بکار رفته عبارت بودند از: کشت(نایسریا گنوره)، DFA(Direct fluorescent antibody)(کلامیدیا تراکوماتیس) و دید مستقیم و کشت(تریکوموناس واژینالیس).
  یافته ها
  میزان آلودگی، 3/11%(17 نفر) بوده است؛ بطوری که نایسریا گنوره، 2%، کلامیدیا تراکوماتیس، 3/5% و تریکوموناس واژینالیس، 4% موارد آن را تشکیل داده اند. بیش ترین موارد عفونت در گروه سنی 29-25 سال بوده است، بطوری که 8/17% افراد این گروه سنی، به یکی از عفونت ها آلوده بوده اند. در افرادی که از روشی بجز کاندوم برای پیشگیری از بارداری استفاده می کردند، تعداد 2-1 فرزند داشتند و یا همسرشان راننده بود، میزان ابتلا به عفونت بالاتر بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای این عفونت ها در گروه مطالعه شده و جوان بودن جمعیت ایران، نیاز به مطالعات بیش تر در این زمینه وجود دارد.
  کلیدواژگان: 1، عفونت های منتقله جنسی 2، کلامیدیا 3، تریکوموناس
 • علیرضا محبی، آرتیمس عرفان صفحه 151
  مقدمه
  بیماری هیداتید، یک عفونت مشترک بین انسان و حیوان می باشد که بیماری در انسان، توسط مرحله لاروی کرم نواری اکینوکوکوس گرانولوسوس ایجاد می شود. بیش تر عفونت های انسانی به دنبال خوردن مواد آلوده به مدفوع سگ ایجاد می شوند. تخم از طریق روده نفوذ کرده و از طریق ورید باب به کبد، ریه و بافتهای دیگر می رسد و در آنجا به کیست تبدیل می شود. حدود 50% موارد کیستها در کبد، 30% در ریه و 20% در ارگان های دیگر دیده می شوند. درگیری سر و گردن بسیار نادر می باشد.
  معرفی بیمار: در این مقاله یک مورد نادر از درگیری ایزوله غده پاروتید توسط کیست هیداتید در خانم جوانی معرفی می شود که به علت اثر فشاری کیست دچار ضعف در شاخه تمپورال عصب فاسیال در سمت درگیر شده بود. بیمار تحت عمل خارج سازی کیست توسط عمل پاروتیدکتومی سطحی قرار گرفت و تشخیص، توسط پاتولوژی تایید گردید. در بررسی ارگان های دیگر بیمار، درگیری سایر مناطق وجود نداشت. بیمار پس از آن، به مدت 2 هفته تحت درمان با آلبندازول قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  شیوع بیماری هیداتید در سر و گردن نادر می باشد. در مناطق اندمیک وجود توده در سر و گردن با رشد پیشرونده، باید شک به بیماری هیداتید را برانگیزد. در کشور ایران نیز که از نظر بیماری هیداتید اندمیک محسوب می شود، این بیماری باید در تشخیص افتراقی توده های سر و گردن قرار گیرد.
  کلیدواژگان: 1، کیست هیداتید 2، اکینوکوکوس گرانولوسوس 3، پاروتید
 • فاطمه ملکی، صفورا صادق حسنی صفحه 157
  زمینه و هدف
  فاسیولیازیس، یکی از بیماری های مهم انگلی انسان و دام است که توسط گونه های فاسیولا در میزبان ایجاد می شود. تقریبا 2.4 میلیون نفر در جهان به این انگل مبتلا هستند و 180 میلیون نفر، در معرض خطر ابتلا هستند. تشخیص بموقع و درمان سریع آن، از بروز عوارض بیماری در مبتلایان بطور چشمگیری جلوگیری می نماید. به همین جهت در مطالعه حاضر نسبت به جداسازی، خالص سازی و ارزیابی آنتی ژن مناسب و بکارگیری آن در روش های سرولوژیک حساس و اختصاصی اقدام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، ابتدا کرمهای سالم جمع آوری شدند، سپس کوتیکول و سایر ارگان های آنها تفکیک شده، آنگاه به صورت جداگانه، هموژنیزه وسونیکه شدند. میزان پروتئین آنها به روش برادفورد اندازه گیری شده و کلیه نمونه ها، تغلیظ شدند و بر روی ستون ژل کروماتوگرافی (سفادکس G200) برده شدند. برای هر قسمت، 4 جز آنتی ژنیک دریافت شد. آنگاه با اولترافیلتراسیون پروتئین، نمونه ها به میزان مناسب رسانده شدند. با آنتی ژن بدست آمده، 36 راس خرگوش مصون شدند، آنتی سرم بدست آمده از خرگوش ها به همراه 30 نمونه سرم انسان مشکوک به ابتلا به فاسیولیازیس، به روش آزمایش شدند. در این مطالعه، آنتی ژن جز 2(Fraction 2) کوتیکول فاسیولا هپاتیکا، حساسیت 90.9% و اختصاصیت 94.4% را در تست (Counterimmuno-electrophoresis) CIEP نشان داد. آنگاه آنتی ژن مذکور با روش (sodium dodecyl sulphate-polyacryl amide) SDS-PAGE شناسایی شد که تنها یک باند مشخص 60 کیلودالتونی داشت؛ در طول ژل، باند دیگری مشخص نگردید؛ این آنتی ژن، با روش الایزا مورد آزمایش قرار گرفت. در این روش، آنتی بادی در نمونه سرم 26 نفر از 30 انسان و همه 36 راس خرگوش، قابل تشخیص و اندازه گیری بود. نوع مطالعه، راه اندازی یک روش یا سیستم علمی بود که تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با استفاده از آزمون همبستگی به روشspss انجام شد.
  یافته ها
  در مجموع با روش CIEP، از مجموع 66 نمونه سرم (30 نمونه سرم انسان و 36 نمونه سرم خرگوش)، در 60 مورد (آنتی ژن حاصل از کوتیکول فاسیولا هپاتیکا) واکنش رسوبی مثبت مشاهده گردید، در حالی که با روش الایزا، 62 نمونه سرم از 66 نمونه، جواب مثبت داشته است.
  نتیجه گیری
  بنابراین استفاده از آنتی ژن 60 کیلودالتونی کوتیکول کرم فاسیولا به عنوان آنتی ژن خالص، در تستهای سرولوژیک CIEP والایزا توصیه می شود. نتایج حاصل، بیانگر حساسیت بالای روش الایزا نسبت به روش CIEP می باشد.
  کلیدواژگان: 1، خالص سازی 2، آنتی ژن 3، فاسیولا هپاتیکا 4، فاسیولیازیس
 • اشرف سادات موسوی، پریسا مصطفایی صفحه 167
  زمینه و هدف
  پرولاپس اعضای لگنی که با جابجایی مثانه، رحم یا رکتوم از مکان طبیعی خود به سمت پایین تعریف می گردد، در زنان مسن شایع بوده و باعث موربیدیتی چشمگیر می شود. برای بررسی دقیق این مشکل و نیز عوامل موثر بر آن و تاثیر اقدامات درمانی مختلف در سیر آن، نیاز به یک سیستم درجه بندی استاندارد می باشد. هدف از این مطالعه برآورد فراوانی پرولاپس اعضای لگنی در افراد منوپوز با استفاده از معاینات (Pelvic Organ Prolapse Quantification) POP-Q و تعیین کردن فاکتورهای مرتبط با آن می باشد.
  روش بررسی
  240 نفر از زنان منوپوزی که دارای رحم بودند و به درمانگاه های زنان به هر دلیل مراجعه نموده بودند، وارد این مطالعه Cross sectional شدند و با سیستم POP-Q مورد معاینه قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به ریسک فاکتورها برای هر فرد، در فرم مخصوص ثبت شد.
  یافته ها
  در این 240 بیمار، میانگین سنی، 58.6 سال (6.1=SD، Max=80، Min=50). میانگین سالهای عمر پس از منوپوز، 8.6 سال (1.6=SD، min=1، Max=35)، میانگین(Body mass Index) BMI SD=1.04) 27.1، ) و میانه 3 (range12-0) vaginal Parityبود. با استفاده از بکارگیری سیستم POP-Q، 10 نفر (4.2%) در Stage 0، 68 نفر (28.3%) در Stage I، 148 نفر (61.7%) در Stage II، 10 نفر (4.2%) در Stage III و 4 نفر (1.7%) در Stage IV قرار داشتند. در این مطالعه بین Stage پرولاپس با گروه های سنی(P<0.001) BMI (P<0.001)، میزان تحصیلات، تعداد زایمان ها، سن هنگام اولین زایمان، سن هنگام آخرین زایمان، آسم و نسبت دور کمر به باسن (همگی با 0.001=P) رابطه معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  درجاتی از پرولاپس اعضای لگنی در میان زنان مسن کاملا شایع است که باید در برخوردهای بالینی با این بیماران مد نظر قرار گیرد. بر اساس ماهیت نقص حمایتی که دیواره قدامی، خلفی یا آپیکال را در بر می گیرد، ریسک فاکتورهای موثر، متفاوتند.
  کلیدواژگان: 1 - پرولاپس اعضای لگنی 2 - یائسگی 3 - سیستم POP، Q
 • صغری نیکپور، زهرا عطاردی کاشانی، شرافت بیگم مختارشاهی، سوسن پارسای، مریم نوری تاجر، حمید حقانی صفحه 179
  زمینه و هدف
  از عوارض مهم بارداری، پره اکلامپسی و اکلامپسی می باشند که در طی دوران بارداری، سلامت مادر و جنین را تحت تاثیر خود قرار می دهند، بنابراین پیشگیری از بروز آنها دارای اهمیت خاصی است. در طی دوران بارداری و شیردهی، نیاز مادر به ویتامین C افزایش پیدا می کند و بهترین راه جبران آن، استفاده از مواد غذایی غنی از آن می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین C با ابتلا به پره اکلامپسی و اکلامپسی بود.
  روش بررسی
  تعداد افراد مورد مطالعه، 154 نفر بود که از این تعداد، 75 نفر در گروه مبتلا به پره اکلامپسی و اکلامپسی و 79 زن در گروه غیر مبتلا به پره اکلامپسی و اکلامپسی بودند که همگی در محدوده سنی 35-18 سال قرار داشتند. گروه مبتلا و غیر مبتلا از نظر متغیر تعداد بارداری و مصرف مولتی ویتامین، همگون شدند و روش نمونه گیری به صورت مستمر بود. محیط پژوهش در این مطالعه، شامل مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی بود. این مطالعه، مورد شاهدی بود. اطلاعات از طریق پرسشنامه و به روش مصاحبه بدست آمد. پرسشنامه شامل دو قسمت بود؛ قسمت اول، شامل سوالات مربوط به متغیرهای زمینه ای و قسمت دوم، شامل سوالاتی درباره تناوب مصرف موادغذایی غنی از ویتامین C بود؛ مقادیر گزارش شده غلظت پلاسمایی و ادراری ویتامین C واحدهای مورد پژوهش که توسط آزمایشگاه انجام شدند، در برگه ثبت درج گردیدند.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین C که شامل تعداد واحدهای مصرفی از مواد غذایی غنی از ویتامین C [مصرف میوه (0.00=P) و سبزیجات (0.00=P) و میزان ویتامین C دریافتی از رژیم غذایی (0.00=P)] است، به طور معنی داری با ابتلا به پره اکلامپسی و اکلامپسی ارتباط داشتند، بطوری که مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین C در گروه مبتلا، کمتر از گروه غیر مبتلا بود. همچنین میزان غلظت ویتامین C پلاسما (0.03=P) و ادرار (0.05=P) به طور معنی داری با ابتلا به پره اکلامپسی و اکلامپسی ارتباط داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین C با ابتلا به پره اکلامپسی و اکلامپسی ارتباط دارد. بر این اساس، توصیه می شود تا در مراکز بهداشتی و درمانی و کلاس های آموزش تغذیه در دوران بارداری، به اهمیت این مواد غذایی در پیشگیری از ابتلا به پره اکلامپسی تاکید گردد. همچنین به منظور تایید یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود، پژوهشی آینده نگر با مصرف این موادغذایی در ماه های اول بارداری انجام شود.
  کلیدواژگان: 1، پره اکلامپسی 2، اکلامپسی 3، مواد غذایی غنی از ویتامین C
 • بهرام نیک منش، هرمزد اورمزدی، لامع اخلاقی، محمدتقی حقی آشتیانی، زهره قلاوند، زهرا بابایی صفحه 193
  زمینه و هدف
  در حال حاضر یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، بیماری های کودکان و مرگ و میر ناشی از آنهاست؛ در این میان، اسهال نقش خاصی را ایفا می کند. با توجه به اهمیت کریپتوسپوریدیوم در ایجاد اسهال های طولانی مدت و مرگبار، بویژه در افراد با نقص ایمنی و نیز کودکان با سو تغذیه و همچنین عدم توجه در تشخیص این انگل در اغلب آزمایشگاه ها، در این مطالعه سعی شد میزان شیوع عوامل مولد اسهال و همچنین جایگاه انگل کریپتوسپوریدیوم در بین آنها و ارتباط آن با برخی فاکتورهای خطر بررسی شود، بدین ترتیب مطالعه اخیر، طراحی و انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، طی یکسال (از تیرماه 1381 لغایت تیر 1382) از 420 کودک مبتلا به اسهال زیر 10 سال مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان تهران، نمونه های مدفوع جمع آوری شد و با مشاهده لام مستقیم، فرمل اتر و رنگ آمیزی اسیدفاست اصلاح شده، بررسی های لازم جهت شناسایی عوامل انگلی بعمل آمد. همچنین به منظور جداسازی باکتری های مولد اسهال، محیط های کشت افتراقی و آنتی سرم های پلی والان استاندارد استفاده شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون های مجذور کای، تی و دقیق فیشر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که پس از باکتری ها، انگل ها عامل مهم اسهال در کودکان می باشند و کریپتوسپوریدیوم با شیوع 2.4% پس از ژیاردیا (2.9%)، دومین عامل انگلی جدا شده بود. بررسی های آماری، ارتباط معنی داری بین وجود کریپتوسپوریدیوم با متغیرهای وجود موکوس در مدفوع (0.003=p)، نقص ایمنی (0.01=p) و سن(0.017=p) را نشان داد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه بر بکارگیری روش های تشخیصی مناسب جهت شناسایی کریپتوسپوریدیوم در آزمایشگاه های تشخیص طبی، تاکید نموده و نیز متداول نمودن این روش ها را برای نمونه های مدفوع اسهالی موکوسی و آبکی، بویژه در افراد با نقص ایمنی توصیه می نماید.
  کلیدواژگان: 1، کریپتوسپوریدیوم 2، اسهال 3، کودکان 4، باکتری
 • سید مرتضی هاشمی، مهرداد حق ازلی، مهرناز میرزایی، امیرعلی سهراب پور، مهدی محمدنژاد صفحه 203
  زمینه و هدف
  درمان چهاردارویی مبتنی بر مترونیدازول، در ایران توسط بسیاری از پزشکان به عنوان درمان خط اول در ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری (H pylori) مورد استفاده قرار می گیرد. اما میزان بالای مقاومت به مترونیدازول در ایران، اثر بخشی این رژیم را در کشور ما با تردید مواجه ساخته است. این مطالعه بر آن است تا اثر بخشی درمان چهار دارویی مبتنی بر مترونیدازول را به عنوان خط اول درمان H pylori مورد بررسی قرار دهد.
  روش بررسی
  258 بیمار مبتلا به اولسر پپتیک و عفونت اثبات شده H pylori وارد مطالعه شدند و به مدت 2 هفته تحت درمان با رژیم چهاردارویی مرکب از مترونیدازول، بیسموت ساب سیترات، آموکسی سیلین و امپرازول و متعاقبا به مدت 2 هفته تحت درمان با یک دوره امپرازول قرار گرفتند. ریشه کنی موفق به صورت تست تنفسی منفی اوره با کربن (13C- Urease breathing test=13C-UTB)13 تعریف شد.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران، 45 سال بود و 64.1% بیماران، زن بودند. 7 بیمار به علت عوارض جانبی غیر قابل تحمل درمان، نتوانستند تا پایان در مطالعه باقی بمانند. میزان ریشه کنی در تحلیل بر مبنای قصد درمان،(intention to treat) 34.9% و در تحلیل بر مبنای پروتکل %35.9، (en protocol) بود.
  نتیجه گیری
  درمان چهار دارویی مبتنی بر مترونیدازول و آموکسی سیلین، در ایران اثر بخشی محدودی دارد و نباید در ریشه کنی H pylori مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: 1، هلیکوباکتر پیلوری 2، آنتی بیوتیک 3، مترونیدازول 4، امپرازول
 • نکیسا هومن، حسن اتوکش، شبنم ایراندوست صفحه 209
  زمینه و هدف
  پیش آگهی فرم اپیدمیک گلومرولونفریت حاد متعاقب عفونت استرپتوکوکی (Acute post streptococcal glomerulonephritis=APSGN) در کودکان، خوب می باشد ولی در فرم های اسپورادیک، درجاتی از آسیب کلیوی گزارش شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط شدت تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی با پیش آگهی کودکان بیمار می باشد.
  روش بررسی
  پرونده تمامی بیمارانی که با تشخیص APSGN در بین سالهای 82-1368 بستری شده بودند، مرور شد. این مطالعه، توصیفی گذشته نگر بود. معیارهای انتخاب بیماران شامل هماچوری، شواهد عفونت اخیر استرپتوکوکی، کاهش گذرای C3 و پیگیری حداقل به مدت 6 ماه بود. شدت تظاهرات بالینی در شروع و شدت آسیب کلیه در آخرین بار مراجعه، امتیازبندی شد. از T-student test، برای مقایسه میانگین و از Wilcoxon rank test، جهت مقایسه امتیازها و ارتباط بین تظاهرات اولیه و پیش آگهی بیماران استفاده شد و از Spearman، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شد. P<0.05، معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  66 کودک (51 پسر، 15 دختر) با میانگین (انحراف معیار) سنی 8.94 سال (2.4±) در مطالعه قرار گرفتند. در گروه سنی زیر 10 سال، فراوانی فشار خون بالا در حد متوسط و شدید (0.03=P)، هیپرکالمی (0.01=P)، ازوتمی (0.034=P) و پروتئینوری (0.01=P)، بیش تر از کودکان با سن بالاتر بود، هر چند که امتیاز بالینی، آزمایشگاهی و امتیاز کل دو گروه تفاوت معنی دار نداشت. مدت پیگیری بیماران به طور متوسط، 1.72سال بود. 63%، بهبودی کامل داشتند، در 6.34% بیماران، نارسایی کلیه، در 7.75%، پروتئینوری، ادرار غیر طبیعی در 28.78% و فشار خون بالا در 4.54% بیماران یافت شد. ارتباط آماری معنی داری بین امتیاز آزمایشگاهی و نهایی بیماران در هنگام بستری با امتیاز نهایی هنگام آخرین بار مراجعه یافت شد (0.0001=P).
  نتیجه گیری
  اگر چه APSGN سیر بالینی خوبی دارد ولی باقی ماندن درجاتی از آسیب کلیوی به دور از انتظار نیست و پیگیری طولانی مدت بیماران، خصوصا آنهایی که تظاهرات بالینی شدیدتری در شروع داشته اند، اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: 1، گلومرولونفریت حاد 2، عفونت استرپتوکوکی 3، پیش آگهی 4، آسیب کلیوی
|
 • H. Ebrahimi, M. Nikravesh, F. Oskouie, F. Ahmadi Page 7
  Background and Aim
  Factors such as improved medical technology, resource allocation, increasing costs, individual rights, and the changing role of a nurse can result in ethical conflicts that require the nurse’s abilities to recognize moral dilemmas and conflicts and make appropriate ethical decisions. The goal of this article is describing stress as the major reaction of nurses to the context of ethical decision making in taking care of patients. Patients &
  Method
  The present study was conducted by using grounded theory method. The participants were 17 Iranian nurses working in medical and educational hospitals. Semi-structured, unstructured and in-depth interviews were used for data gathering. All interviews were transcribed verbatim and simultaneously and coded according to Strauss and Corbin method (open, axial and selective coding).
  Results
  Job stress and moral distress were identified as the major reaction of nurses to the context of ethical decision making. The participants believed that decision making context consisting of individual and job characteristics, patient and patient's family features, physician’s traits, and structural and management conditions plays an important role in nurse's stress and their inability to respond morally to patient and patient's family needs and optimal caring for patients.
  Conclusion
  Because of the negative effects of stress on physical and mental health of nurses, it is necessary that they consider the context in their own decisions. Also, the agents who are involved in structural conditions and nursing management should attempt to reform and improve the circumstances so that nurses can make better decisions without stress or moral distress.
  Keywords: 1) Ethical Decision Making 2) Stress 3) Moral Distress 4) Grounded Theory 5) Nursing
 • F. Ehsanipour Page 17
  Introduction
  Cornelia de lange syndrome(CDLS) is a rare syndrome which is characterized by multiple congenital anomalies, mental retardation, characteristic facial appearance, developmental delay, skeletal malformation, hirsutism, and various ophthalmologic problems. The diagnosis of this syndrome is clinical. Case Report: The patient of the present case report was an infant with cornelia de lange syndrome.
  Conclusion
  An increased awareness of this syndrome may result in an early diagnosis and a decrease in morbidity.
  Keywords: 1) Cornelia De Lange Syndrome 2) Developmental Delay 3) Congenital Anomaly
 • H. Ansarin, A.R. Sadeghipour, R. Soltani Arabshahi Page 21
  Background and Aim
  Keloids and hypertrophic scars (HS) are proliferative dermal lesions with an overproduction of collagen and extracellular matrix which usually follow trauma to the skin. Keloid is a raised, erythematous, frequently pruritic or burning lesion which grows over normal tissues with no tendency to spontaneous regression while hypertrophic scar remains limited to the boundaries of the initial trauma and tends to regress gradually. Keloid is more frequent in African and Asian descent. No definite cure has been found for this lesion and existing treatments have high rates of relapse. Understanding the pathophysiology of keloid is necessary for development of newer, more effective therapies. Recently it has been shown that Gli1 oncogene (expressed in several of the human tumors) is involved in the pathogenesis of keloid. The aim of the present study is to determine the expression of Gli1 protein in keloids and hypertrophic scars and to define the probable role of this oncogene in the pathogenesis of keloid. Patients &
  Method
  In a cross-sectional study carried out between 2003 and 2005, paraffin-embedded formalin-fixed specimens with the diagnosis of keloid or HS were retrieved from the pathology archives of Rasoul-e Akram, Razi and Hazrat-e-Fatemeh hospitals and Iranian Dermatology Clinic. Clinical data were collected from patients’ records. Immunohistochemical staining with anti-Gli1 antibody(1:20) was performed on pretreated slides. The expression of Gli1 and the degree and intensity of positivity were compared between keloids and HS using Chi-square test.
  Results
  A total of 28 specimens (12 HS, 16 keloids) were studied. The patients’ mean age was 37.8 years, including 13 females and 15 males. The most frequent site of keloid was auricle (31.25%) and the most common cause was surgery (25%). Immunohistochemical staining for Gli1 was positive for all of the keloids but only 25% of HS (p<0.01). The degree and intensity of positivity was significantly higher in keloids compared to HS (p<0.01).
  Conclusion
  Gli1 oncogene is highly expressed in all of the keloids and might be involved in the pathogenesis of this lesion. With regard to these results, drugs that block the Gli1 pathway might be effective in the treatment of keloids. We recommend in vitro and in vivo studies to evaluate the efficacy of anti-Gli1 therapies on keloids.
  Keywords: 1) Keloid 2) Hypertrophic Scar 3) Gli, 1 4) Pathogenesis
 • F. Izadi, B. Pousti, B. Nikbakht, A. Beheshtian, N. Nikoobakht Page 29
  Background and Aim
  Laryngeal obstruction due to vocal cord paralysis has been treated in many ways. The purpose of the present study is to evaluate the outcomes of posterior cordectomy by co2 laser and its effects on respiratory complications due to vocal cord paralysis. Patients &
  Method
  In this pre and post-operative clinical trial, we made use of a 2-4 watt co2 laser which was connected to a laryngeal microscope with an x400 lens. The applied method was slightly different from Dennis and Kashima’s usual technique in terms of the application of mithomycin C on the surgical site. Ten cases including 3 females and 7 males underwent posterior cordectomy by co2 laser. The mean age of the subjects was 34.1 years, ranging from 11 to 60. The duration of follow-up ranged from 5 to 24 months with a mean of 17 months. All the patients were suffering from severe dyspnea before the surgery and 8 of them had tracheotomy for their dyspnea before the surgery. The day after the surgery all the patients got decanulated. The changes of breathing, voice and swallowing conditions were analyzed pre and post-operatively using paired t-test.
  Results
  The mean FEV1/FVC ratio that was 67% preoperatively increased to 80% postoperatively(P<0.8). None of the cases encountered aspiration after the surgery. Four of the cases needed a second surgery due to granulation or fibrosis on the site of the previous operation. Ultimately, the surgery resulted in regular breathing in all the patients.
  Conclusion
  This surgery can decrease respiratory complications caused by vocal cord paralysis.
  Keywords: 1) Vocal Cord Paralysis 2) Posterior Cordectomy 3) Co2 Laser
 • F. Imani, V. Hassani, S.R. Entezari Page 37
  Background and Aim
  Epidural anesthesia is one of the anesthethic techniques for cesarean section. However, epidural anesthesia with lidocaine has some disadvantages such as delayed onset of action and short duration of analgesia. The goal of this study is to evaluate maternal sensory and motor blockade, neonatal Apgar score, and side effects of adding 50 and 100 mg tramadol to 2% lidocaine in epidural anesthesia for elective cesarean section. Patients &
  Method
  Ninety 20 to 40-year-old pregnant patients with ASA physical status I or II who were candidates for elective cesarean section under epidural anesthesia were included in this prospective and randomized study. Epidural anesthesia was performed in lateral position by means of a 18-gauge epidural needle, through L3-4 space. Epidural catheter for additional injections was indwelt. The patients were randomly divided into three groups including 30 each. Anesthetic solution in the control group(lidocaine group: L) contained 20ml 2% lidocaine with epinephrine(1:200,000), in the LT50 group 50mg tramadol, and in the LT100 group 100mg tramadol was added to the above-mentioned epidural solution. For additional intraoperative analgesia, at first 5ml 2% lidocaine through epidural catheter and then 5µg intravenous sufentanil were administered. Postoperative analgesia was provided by 100mg intramuscular meperidine. The onset of sensory block at T6, the highest level of sensory block, the onset of regression in two dermatomes, the onset and duration of complete motor block, sedation score, total intraoperative drug consumption(lidocaine and sufentanil), neonatal Apgar score, the duration of postoperative analgesia, the time of the first request for postoperative analgesics, total 12-hour consumption of postoperative analgesics, complications, and demographic data were recorded.
  Results
  There were no significant differences among the three groups in demographic data and the duration of anesthesia and surgery. Although in the LT100 group the onset of complete motor and sensory block at T6 was more rapid than two other groups, the highest level of sensory block(above T6), the onset of regression in two segments, and the duration of complete motor block were not different between LT50 and LT100 groups but were higher and more prolonged than L group. Also, the average intraoperative lidocaine and sufentanil consumption in LT50 and LT100 groups showed no difference but was lower than L group. The three groups showed no statistically significant difference in the incidence of maternal complications and neonatal Apgar score. In LT50 and LT100 groups, the time of the first postoperative requirement of analgesics was statistically prolonged and the average meperidine consumption was lower than L group.
  Conclusion
  The present study indicates that adding tramadol to 2% lidocaine in pregnant patients undergoing epidural anesthesia for cesarean section offers advantages over using lidocaine alone in terms of intraoperative anesthesia and postoperative analgesia. Moreover, this addition does not increase maternal and neonatal complications.
  Keywords: 1) Tramadol 2) Lidocaine 3) Cesarean Section 4) Epidural Anesthesia
 • H. Poormoghim, M. Mazaheri Tehrani Page 45
  Introduction
  Sarcoidosis is a chronic granulomatous disease of unknown origin characterized by the presence of non-caseating epitheloid cell granulomas in multiple organs such as lymph nodes, lungs, spleen, liver, skin, and salivary and lacrimal glands. The diagnosis is established when clinical and radiologic findings are supported by histologic evidence of non-caseating granulomas. Sarcoidosis shares several of the extragrandular features of sjogren syndrome as well as the involvement of the salivary and lacrimal glands, which makes it difficult to differentiate between the two diseases based on clinical grounds alone. Case Report: This article represents a 19-year-old lady who presented with parotid enlargement, dry mouth and dry eyes since 3 years ago. Chest x-ray was normal but HRCT(High Resolution CT-scan) revealed a bilateral ground glass lesion. Bronchial biopsy reported chronic granulomatous pneumonia with non-caseating granulomas. Angiotensin converting enzymes(ACE) level was elevated. The PPD skin test and acid fast smear were negative. The test results for anti-Ro, anti-La, and anti-nuclear antibodies(ANA) were negative too.
  Conclusion
  Finally, the patient was diagnosed as a case of sarcoidosis and went under treatment. During the follow-up visits, the signs and symptoms disappeared and a normal ACE level was reported after 6 months. Since sarcoidosis with sjogren-like manifestations is unusual, we decided to present this case.
  Keywords: 1) Sarcoidosis 2) Non, Caseating Granuloma 3) Sjogren, Like Syndrome
 • M. Taghaddosi, M.R. Afazel, M. Seyedi Page 53
  Background and Aim
  Today cardiovascular diseases are the most common causes of death. They constitute an important part of care costs every year. Considering the role of life style such as dietary habits in causing cardiovascular diseases, this survey was carried out to determine the relationship between eating habits and ischemic heart diseases in the patients of Shahid Beheshti Hospital in Kashan. Patients &
  Method
  This case-control study was performed on two groups of 200 ischemic heart patients and 200 non-ischemic patients in Kashan. Data were collected by a questionnaire including variables such as age, sex, job, education, place of living, marital status, the kind of fat and meat they used, overeating, using sugary and starchy foods, and the intake of salt, fat, fruit, vegetables, tea, coffee, alcohol and dairy products. The collected data was analyzed by EP15 program and X2 test.
  Results
  The study covered 400 cases including 200 ischemic and 200 non-ischemic patients. 70 cases (35%) were over the age of 66, 121 cases(60.7%) were male, 174 cases(87%) were married, 124 cases(62%) were illiterate, and 136 cases(68%) were living in Kashan city. The findings showed a meaningful relation between using salty food and ischemic heart involvement(P<0.0001). Also, the usage of fatty food and the above-mentioned disease were related meaningfully(P<0.0003). The relation between the intake of fruit, vegetables, dairy products, and starch and ischemic heart disease was meaningful too(P<0.001). In addition, we noticed a meaningful relation between meat and nuts intake and heart failure(P<0.00001). Ischemic patients used alcohol more than non-ischemic ones, a fact which indicates a meaningful relation between alcohol intake and heart involvement(P<0.02). Smoking and the prevalence of ischemic heart disease seemed to be meaningfully related(P<0.04). However, the findings did not reveal a meaningful relationship between the kind of fat and butter, overeating, tea, and coffee and ischemic heart disease.
  Conclusion
  Considering the role of diet in causing ischemic heart diseases, it is advisable that people be encouraged to use more fruit, vegetables, low-fat dairy products, and white meat and avoid consuming extra salt, fat, red meat, and also alcohol.
  Keywords: 1) Ischemic Heart Disease 2) Life Style 3) Food Habits
 • She Taghipour Zahir, H. Salehinia Page 63
  Background and Aim
  Pleural effusion is seen in the background of many diseases, two major groups of which are tuberculosis and malignancies. At present pleural biopsy helps us differentiate these two causes from each other, but it is not only an invasive method but also an expensive one. For this reason, investigators are in search of simple and less invasive methods to diagnose the cause of pleural effusion. One of the new methods is measuring adenosine deaminase activity in pleural fluid. This method has been practiced worldwide and has come up with various results. The main objective of this study is to measure adenosine deaminase levels in pleural fluids of patients and compare them with the histopathological results, and if the outcomes are meaningful, this method can be recommended for clinically confusing cases. Patients &
  Method
  This descriptive analytical cross-sectional study was performed on sixty patients who were hospitalized in the infectious and internal wards on suspicion of tuberculosis or malignancy. First, pleural fluid was aspirated to measure the ADA level(cutoff point 35u/lit). Then biopsy was done and the results were compared with each other.
  Results
  The data was analyzed using SPSS 10 software and Chi-square test. Compared to biopsy, the sensitivity and specificity of ADA for the diagnosis of tuberculosis were 68.4% and 92.6% and for malignancies were 91.3% and 37.8% respectively. In comparison to biopsy, the positive predictive value of ADA to diagnose tuberculosis and malignancies was 81.2% and 47.8% respectively, and the negative predictive value of ADA for the diagnosis of TB and malignancies was 86.36% and 87.5% respectively.
  Conclusion
  Based on the obtained data, raised levels of ADA in pleural effusion(over 35u/l) suggest tuberculosis with a more than 90% probability. Although low levels of ADA(below 35u/l) have great sensitivity for the diagnosis of malignancies, as the specificity of ADA level is 37.8%, it does not necessarily propound malignancy.
  Keywords: 1) Pleural Effusion 2) Tuberculosis 3) Malignancy 4) Adenosine Deaminase(ADA)
 • M. Taklif, A. Hosseini Page 71
  Introduction
  Because of the resurgence of tuberculosis in the world, cutaneous tuberculosis remains a clinical and diagnostic problem. Lupus vulgaris is the most common type of cutaneous tuberculosis. Case Report: Herein we present a 35-year-old male with multiple skin lesions in the face and neck since several years ago. Unfortunately due to unscientific manipulation, clinical appearance of the lesions had changed. Thus, the patient underwent laser therapy with the clinical diagnosis of psoriasis or hemangioma. However, because of unsatisfactory response to treatment, the lesions underwent biopsy. Histologic sections, revealed well-formed granuloma accompanied by langhans’ type giant cells and significant lymphocytic infiltration at periphery. Considering the site of lesions, histologic appearance and positive tuberculin test, the diagnosis of lupus vulgaris was confirmed.
  Conclusion
  The above-mentioned patient’s history reemphasizes that clinical appearance of a skin disease by itself does not suffice for diagnosis and therapy. Therefore, biopsy and histopathologic investigation are recommended for atypical lesions.
  Keywords: 1) Cutaneous Tuberculosis 2) Lupus Vulgaris 3) Granulomatous Lesion
 • V. Hassani, G.R. Movassaghi, Sh Sedigh Maroufi, O. Moradi Moghaddam Page 77
  Background and Aim
  The hazards of contact with low concentrations of anesthetics are undeniable. Nowadays N2O is one of the most common drugs used in anesthesia. The aim of this study is to assess the nitrous oxide contamination in pediatric operating rooms in Iran, Tehran and Shahid Beheshti University hospitals.
  Material and Method
  This descriptive study was conducted in 15 pediatric operating rooms in 4 main pediatric educational hospitals. The rooms with continuous usage of N2O with 2-3 lit/min of flow for general anesthesia in pediatric operations were studied. For sampling and detection of N2O concentration in parts per million, a portable IR spectrophotometer(3010 model of Bacharach Inc.) was utilized. The sampling was done in 6 different points of the operating rooms and 3 different hours of work time(8:30-9AM, 10:30-11AM and 12:30-1:00PM). Independent t-test and one-way ANOVA were used to compare the means.
  Results
  There was no significant difference between the means of N2O concentration in different points of the operating rooms(2248±2202, 1325±1237, 1346±1234, 1792±1706, 2615±2590 and 2414±2593, P>0.05). The mean of N2O concentration in different points of operating rooms with standard ventilation system was significantly lower than that of operating rooms without standard ventilation. The kind of anesthesia, anesthesia system(with mask or endotracheal cuffed or without cuff tube), work time, the position of operating room door(opened or closed), and also the cooler(on/off) exert no significant difference on the mean of N2O concentration.
  Conclusion
  The mean of N2O concentration in different points of pediatric operating rooms of educational hospitals is much higher than standards.
  Keywords: 1) Contamination 2) Operating Room 3) Pediatric 4) General Anesthesia 5) Nitrous Oxide
 • Kh Daneshjoo, A. Zamani Page 87
  Background and Aim
  Iron deficiency and iron deficiency anemia which have been associated with multiple complications are among the most important public health problems in the world. Also, iron deficiency is the most important cause of nutritional anemia. The aim of this study is to investigate the prevalence of iron deficiency among school age children in the schools of Tehran. Patients &
  Method
  In a cross-sectional study, 1779 elementary students from 19 districts of Tehran Province were randomly selected and their blood samples were taken for ferritin measurement. After excluding 124 children, ferritin levels were compared among different age and sex groups in various areas of Tehran. Chi-square and Students’ t-test were used for data analysis.
  Results
  Iron deficiency, i.e. ferritin<12µg/l, was diagnosed in 4.6% of the students of whom 46.8% were girls and 53.2% were boys. The mean age of children with low ferritin was 9.10±1.54 years. Iron deficiency was more prevalent among boys than girls(5.7% vs 3.8%) but this difference was not significant(P=0.07). The prevalence of iron deficiency in the north, south, east and west areas of Tehran was 6.2%, 3.7%, 3.1% and 4.8% respectively. The most and least frequent sites of iron deficiency in Tehran were the north and west areas but the difference was not significant, however(P=0.1).
  Conclusion
  According to the results, the prevalence of iron deficiency has decreased in our country in comparison to previous studies. This may be due to an increase in the knowledge of the community and to the nutritional and cultural developments.
  Keywords: 1) Serum Ferritin 2) School Age Children 3) Iron Deficiency
 • Z. Rohani, M. Naroienejad Page 95
  Introduction
  Hydatid cyst is caused by Echinococcus Granulosus. On occasion human is an intermediate host in whom the disease is manifested by the presence of one or more hydatid cysts. Liver and lungs are usual sites for involvement whereas other organs are rarely involved. Case Report: The patient of the present case report was a 23-year-old woman who had been referred with RUQ (Right Upper Quadrant) pain. The hydatid cyst of diaphragm presented with a right cardiopherenic mass in PA chest x-ray. Also, a cystic lesion in the left lobe of liver was seen in her lung CT-scan. After making imaging studies, she was operated on and hydatid cyst of right hemidiaphragm with no relation to the liver or lung was reported.
  Conclusion
  Hydatid cyst of diaphragm is a rare phenomenon which may present with a right cardiopherenic mass in PA chest x-ray.
  Keywords: 1) Echinococcus Granulosus 2) Diaphragm 3) Hydatid Cyst
 • R. Safaeian, M.A.A. Ale Nabi Page 101
  Background and Aim
  Every surgery is followed by some changes in postoperative pulmonary function tests which can dramatically influence this period. Although the type of the surgery and its vicinity to diaphragm are the main determinants of these changes, anesthetic techniques are also responsible. Among different probable factors through which anesthesia could influence postoperative pulmonary function tests, we planned to evaluate the effects of drugs used during the maintenance stage of anesthesia on postoperative pulmonary function tests. Patients &
  Method
  This is a single blind randomized clinical trial in which the patients ranged in age from 15 to 35 and presented with ASA I(American Society of Anesthesiology). All the operations were elective extremity or lower abdominal surgeries and their length was between one and two hours. All the patients had normal preoperative pulmonary function tests. The total number of the subjects was sixty and they were randomly divided into two equal groups(n=30). For the maintenance stage of anesthesia, inhalational agents(N2O 50%, Halothane 0.5-1%) were used in one group and intravenous drugs in the other one (Midazolam 0.1mg/kg/h, Alfentanil 0.5µg/kg/min). 24 hours postoperatively, pulmonary function tests(PFT) were performed and the deviations of three indices(FEV1=Forced Expiratory Volume in 1 sec, FVC=Forced Vital Capacity, VC=Vital Capacity) from their preoperative values were measured and compared. Students’ t-test was used for statistical analysis.
  Results
  FEV1, FVC and VC decreased by 16.3%, 13.5% and 12.5% in the inhalational group and by 12%, 12.9% and 12% in the intravenous group respectively. Comparing the results showed no significant difference between the two groups.
  Conclusion
  Among the factors which are related to anesthesia and can affect postoperative pulmonary indices, the above-mentioned drugs that we used for the maintenance stage, whether inhalational or intravenous, exert no significant influence on postoperative pulmonary function tests.
  Keywords: 1) Postoperative Pulmonary Function test 2) Total Intravenous Anesthesia(TIVA) 3) Inhalational Anesthesia
 • M. Talebi Taher, S. Gol Babaii Page 109
  Background and Aim
  Septic arthritis is an inflammatory and septic process in the joints. The purpose of the present study is to assess the clinical features and determine the pathogens responsible for the treatment and outcome of infectious arthritis in patients admitted to two educational hospitals, i.e. Firoozgar and Rasoul-e-Akram in Tehran, between 1998 and 2003. Patients &
  Method
  Based on existing data, this study was conducted on all 100 patients who suffered from septic arthritis during 5 years, 1998-2003. The obtained data was analyzed by SPSS 11.5 software.
  Results
  Women constituted 48% of the subjects and men 52%. The mean age of the patients was 48.6 years. 67% of the cases had monoarticular involvement and the most common involved joint was knee(57%). The most common predisposing factor was rheumatoid arthritis. Elevated levels of CRP(C-Reactive Protein) were found in all patients. Synovial fluid culture was positive in 45% of the subjects(mostly S.aureus). Other microorganisms were gram negative bacilli, candida, M. tuberculosis, salmonella, and brucella. There were positive radiographic findings in 20% of the patients. 68% of the cases received empiric antibiotic therapy, mostly PRPs(Penicillinase Resistant Penicillin) and third generation of cephalosporins. The average duration of hospitalization was 15 days.
  Conclusion
  The present study highlights the importance of characterizing the kind of microorganism causing septic arthritis. The proper management of this disease is mandatory to all physicians who work in emergency wards.
  Keywords: 1) Arthritis 2) Septic Arthritis 3) Epidemiology
 • M. Firoozrai, F. Ghahramanpour, M. Karani, I. Heidari Page 119
  Background and Aim
  Diabetes is a heterogenous disease which results from complex reactions among heredity, nutrition and lifestyle. Some studies have shown that a high intake of saturated fatty acids(SFA) increases the risk of type 2 diabetes, while polyunsaturated fatty acids(PUFA) decrease diabetes incidence by increasing insulin affinity to the receptors. In this study, serum fatty acids and adipose tissue composition as a long-term biomarker for fatty acids intake are determined, and their correlation with type 2 diabetes is investigated. Patients &
  Method
  This was a cross-sectional study in which the healthy and the patient groups were compared. The fatty acid composition of fasting serum and adipose tissue was studied in 98 patients with type 2 diabetes and 76 healthy control subjects using gas-liquid chromatography. The serum lipids were measured by autoanalyzer. The means of variables were compared by using Students’ t-test.
  Results
  The percentages of palmitic acid and positional isomer of oleic acid(11c-18:1) in adipose tissue of the patients were higher than the control group(P=0.01, P=0.02 respectively). The percentages of palmitic acid, total saturated and monounsaturated fatty acids in the serum of the patients were higher than the control group too(P=0.001, P=0.006, P=0.02 respectively). Linoleic acid and polyunsaturated fatty acids were lower than the control group, however(P=0.02, P=0.02 respectively). Mean concentration of triglyceride in the patients was higher than the control group(t=-6.7, P=0.001). There was a negative correlation between serum PUFAs and cholesterol to HDL ratio in serum and a positive correlation between serum PUFAs and TG in serum. Also, PUFAs in serum had a negative correlation with TG in serum.
  Conclusion
  Large amounts of palmitic acid and 11c-18:1 in adipose tissue may increase the risk of type 2 diabetes and it seems that patients with type 2 diabetes can have proper control over lipid parameters by having a higher intake of polyunsaturated fatty acids than saturated fatty acids.
  Keywords: 1) Type 2 Diabetes 2) Fatty Acids 3) Adipose Tissue 4) Gas Chromatography
 • M. Kadivar, N. Bozorgmehr Page 129
  Background and Aim
  Breast carcinoma is the most common malignant tumor and the leading cause of death from carcinoma in women. Tumor grading is important as a prognostic factor in the treatment of patients and is routinely done on histologic specimens. Although breast cytology is a proven diagnostic technique in clinical practice, its use is frequently limited to establishing the benign or malignant character of a given lesion. However, a number of authors have shown that this method can provide additional information about tumor grading and its prognosis. The main objective of this study is to evaluate the importance of cytologic grading of breast carcinoma and its association with histologic grading.
  Material and Method
  In the present study, 73 samples of open biopsy for frozen section examination which were sent to the pathology department of Rasoul-e-Akram and Milad hospitals between 2004 and 2005 were selected. Touch-imprint or scraping was used to prepare smears which were then stained by pap and rapid H&E methods. The smears were evaluated based on the grading system described by khan et al which takes 6 parameters into account: pleomorphism, nuclear size, nuclear margin, naked nuclear size, nucleoli and mitotic counts. Histologic samples were evaluated based on the Nottingham modification of the Bloom-Richardson system.
  Results
  The 73 cases included 67 ductal carcinoma NOS(Non-Otherwise Specified), 2 papillary, 1 tubular, 1 lobular, 1 medullary, and 1 cribriform. The concordance rate between cytologic and histologic grading was 76.7%, which is nearly identical to the past study results. The concordance rate for grade-I tumors was 69.2%, grade-II 85.7% and grade-III 61.1%. 5 out of 6 parameters including pleomorphism, nuclear size, naked nuclear size, nuclear margin, and mitotic counts were statistically significant(P-value<0.05). Necrosis had a significant relation with histologic grading but was not used for scoring. Nucleoli, cell dispersion, cellularity, and tubule formation were not statistically significant. Also, there was no statistically significant correlation between cytologic grading and lymph node metastasis.
  Conclusion
  In summary, expertise and sophistication in breast cancer cytopathology and cytologic grading have developed significantly in recent years. This information should be assimilated into the pre-operative plan so that the biologic behavior of the tumor can be determined in order to avoid a blind therapeutic approach. Prospective follow-up studies are needed to evaluate these cytodiagnostic criteria for cytologic grading of breast carcinoma.
  Keywords: 1) Breast Carcinoma 2) Cytological Grading 3) Histological Grading
 • M. Gol Mohammadi, H. Mehdizadeh Page 139
  Introduction
  Cardiac tamponade is rarely found in patients diagnosed with hypothyroidism, but pericardial effusion secondary to hypothyroidism is relatively common. Case Report: The patient was a 70-year-old female with cardiac tamponade who was later diagnosed as a case of myxedema. After the diagnosis of myxedema, pericardiocentesis was performed immediately and followed by thyroxine hormone replacement therapy. The symptoms subsided within a short duration and her clinical status improved.
  Conclusion
  Impending cardiac tamponade is a rare manifestation of hypothyroidism. A strong suspicion must be maintained for timely diagnosis of pericardial tamponade which should be followed by prompt intervention.
  Keywords: 1) Pericardial Effusion 2) Myxedema 3) Cardiac Tamponade 4) Pericardiocentesis
 • M.M. Gouya, S. Nabai Page 143
  Background and Aim
  In all societies, sexually transmitted infections(STIs) are among the most common infections. Approximately 90% of them occur in developing countries. Devastating consequences of these infections can threaten the society in different aspects such as health, economy and social. The above-mentioned infections are not always accompanied by the disease and most cases are asymptomatic or showing mild symptoms. Therefore, they can easily transmit to the others. The goal of this research is to assess the prevalence of STIs in women attending a family planning service. The specific goal is prevalence assessment on the basis of factors including age, parity, contraception, job, husband’s job, drug abuse and education. Patients &
  Method
  This case study was done on 150 women referred to Vali-Asr Family Planning Center through continuous sampling. Background variables were collected by questionnaires. The subjects were tested for three organisms named N. gonorrhea, C.trachomatis and T.vaginalis. The lab tests included culture for N.gonorrhea, direct fluorescent antibody(DFA) for C.trachomatis, and both direct smear and culture for T.vaginalis.
  Results
  The prevalence of STIs was found to be 11.3%(17 persons), which included N.gonorrhea 2%, C.trachomatis 5.3%, and T.vaginalis 4%. The highest rate of infection belonged to the following groups: women aged between 25 and 29, those with one or two deliveries, those whose husbands worked as drivers, and those who used other methods of contraception except condom.
  Conclusion
  With regard to the high prevalence of these infections in the studied group and considering the large young population of Iran, more studies in this field seem quite necessary.
  Keywords: 1) STIs 2) Chlamydia 3) Trichomonas
 • A.R. Mohebbi, A. Erfan Page 151
  ntroduction: Cystic hydatid disease(cystic echinococcosis) is a zoonotic infection of humans caused by the larval stage of the tapeworm Echinococcus Granulosus. Most of the human infections are caused by eating the materials infected with dog’s feces. The oval form would penetrate into the bowels and reach the liver, lung and other organs through the portal vein. Then, there, it would turn into the cystic form. 50% of these cysts are seen in the liver, 30% in the lungs and 20% in other organs. Head and neck involvement is very rare. Case Report: The present article reports a case of isolated parotid gland hydatid cyst. The patient was a young woman who suffered from facial nerve palsy(temporal branch) due to the compressive effect of the cyst. A superficial parotidectomy was performed and the diagnosis was confirmed by the pathologist. The patient was then treated with albendazole(2 courses of a 2-week treatment). No other organ involvement was detected.
  Conclusion
  The incidence of hydatid disease in head and neck is very rare. In endemic regions, the presence of head and neck masses with progressive enlargement should arouse suspicion as to hydatid disease. Iran is also endemic for hydatid disease and this should be considered as one of the differential diagnoses of head and neck masses.
  Keywords: 1) Hydatid Cyst 2) Echinococcus Granulosus 3) Parotid
 • F. Maleki, S. Sadegh Hassani Page 157
  Background and Aim
  Fascioliasis as a zoonosis is one of the important parasitic diseases which is caused when fasciola species enter the host’s body. Approximately 2.4 million people throughout the world are infected with this parasite and 180 million people are vulnerable to it. On time diagnosis and rapid treatment of the disease can substantially prevent the harmful effects of the infection on patients. In the present study, we have tried to separate, purify and assess a useful antigen and apply it as a sensitive and specific serologic method.
  Material and Method
  In this experiment, first healthy worms were collected and then cuticles and the other organs of them were detached, homogenized and sonicated separately. Their levels of protein were measured by Bradford method. Then, all the samples were thickened and put on chromatography gel column(G200 sephadex). Four antigenic reactions for each part were observed. By using ultrafiltration method, the protein level of the samples was adjusted to a suitable level so that the obtained antigen could be used to immunize 36 rabbits. The antibodies taken from the rabbits as well as 30 samples of human sera with fascioliasis were tested with CIEP method. In the present study, fraction 2 antigen of fasciola hepatica’s cuticles showed 90.9% sensitivity and 94.4% specificity in CIEP test. The above-mentioned antigen which was identified by SDS-PAGE method had one distinct band of 60 KD, and no other band was recognized along the gel. This antigen, then, went under experiment by ELISA method which revealed that the antibody in 26 out of 30 samples of human sera and all 36 rabbits was detectable and measurable.
  Results
  Altogether, 60 samples out of 66 including 30 human sera and 36 rabbit sera showed positive sedimentary reaction in CIEP method whereas 62 samples did so in ELISA method.
  Conclusion
  Therefore, it is suggested that 60 KD antigen of fasciola worm’s cuticles be used as a pure antigen in serologic tests such as ELISA and CIEP. However, the results indicate high sensitivity of ELISA method to CIEP method.
  Keywords: 1) Purification 2) Antigen 3) Fasciola Hepatica 4) Fascioliasis
 • A.S. Mousavi, P. Mostafaei Page 167
  Background and Aim
  Pelvic organ prolapse which is defined as displacement of bladder, uterus or rectum from their normal position downward is very common in elder women and causes significant morbidity. It is necessary to have a standard staging to investigate this problem, factors influencing it, and the effect of different therapeutic procedures on the course of disease. The aim of this study is to estimate the prevalence of pelvic organ prolapse in menopausal women using the Pelvic Organ Prolapse Quantification examination and to identify factors associated with prolapse. Patients &
  Method
  240 menopausal women with intact uteruses who were referred to gynecology clinics with any complaint were included in this cross-sectional study. The subjects underwent a POPQ examination during a maximal valsalva maneuver. In addition, they were asked to complete a questionnaire containing some risk factors associated with pelvic organ prolapse.
  Results
  Evaluation of the obtained data revealed the following: age= 58.6±6.1 years, BMI= 27.1±1.04kg/m2, median vaginal parity= 3(range 0-12), and mean years of age after menopause= 8.6 years. Using POPQ system, the subjects were divided into five stages: stage 0 4.2%(n=10), stage I 28.3%(n=68), stage II 61.7%(n=148), stage III 4.2%(n=10), and stage IV 1.7%(n=4). Age(P<0.001), BMI(P<0.001), education(P=0.001), the number of deliveries(P=0.001), age of the first delivery(P=0.001), age of the last delivery(P=0.001), asthma(P=0.001), and waist to hip ratio(P=0.001) correlated with the stage of prolapse.
  Conclusion
  Some degrees of pelvic organ prolapse are quite common in elder women, a fact which should be considered in clinical approaches to these patients. The risk factors vary depending on the nature of supportive defects which involve anterior, posterior or apical walls.
  Keywords: 1) Pelvic Organ Prolapse 2) Menopause 3) POPQ system
 • S. Nikpour, Z. Atarodi Kashani, Sh Mokhtarshahi, S. Parsay, M. Nooritajer, H. Haghani Page 179
  Background and Aim
  Preeclampsia and eclampsia are threatening complications of pregnancy that influence the health of mothers and their fetuses therefore,the prevention of these complications is very important. The need for vitamin C increases during pregnancy and breast-feeding, so providing mothers with vitamin C through natural diet is very prominent. The aim of the present study is to evaluate the correlation between the consumption of diet rich in vitamin C and preeclampsia and eclampsia. Patients &
  Method
  In this case-control study, data collection was done through interviews and filling out questionnaires consisting of two parts. The first section included questions related to background variables and the second part contained some questions relevant to the frequency of the consumption of vitamin C-rich foods. Then, the reported amounts of ascorbic acid in urine and plasma were recorded. 154 women who participated in this study had been selected through a continuous sampling method. The subjects were divided into two groups of case and control. The case group included 75 women with preeclampsia and eclampsia, and 79 women not attacked by preeclampsia or eclampsia formed the control group. The age range of the subjects was between 18 and 35 years. Both groups were matched according to their gravida and multivitamin supplement consumption.
  Results
  The findings indicated that there was a meaningful relationship between preeclampsia, eclampsia and the consumption of vitamin C-rich foods. This relation was significantly meaningful according to the number of servings and also the amount of vitamin C received: for the number of servings for both fruit and vegetables (P=0.00), and for the amount of vitamin C received from diet(≥85mg/day)(P=0.00). Also, the concentrations of ascorbic acid in plasma and urine were(P=0.03) and(P=0.05) respectively, which was significantly related to the presence of preeclampsia and eclampsia.
  Conclusion
  As the results showed, there were direct relations between preeclampsia, eclampsia and insufficient consumption of vitamin C. Proper educational programs about nutrition during pregnancy, especially during the first trimester of the first pregnancy, are recommended and prospective studies are also suggested in order to confirm the existing findings.
  Keywords: 1) Preeclampsia 2) Eclampsia 3) Vitamin C, Rich Foods
 • B. Nikmanesh, H. Oormazdi, L. Akhlaghi, M.T. Haghi Ashtiani, Z. Ghalevand, Z. Babaii Page 193
  Background and Aim
  Nowadays one of the problems in developing countries is pediatric diseases and their mortalities. In this respect diarrhea plays a significant role. Cryptosporidium is recognized as an important widespread cause of severe and prolonged diarrhea mainly in immunocompromised or malnourished children, but there is no attention to identifying the parasite. The present study was designed and undertaken to assess the prevalence rate of agents causing diarrhea and determine the role of cryptosporidium and its relationship to some potential risk factors.
  Material and Method
  In this cross-sectional study carried out during twelve months(from June 2002 to June 2003), stool samples from 420 children under 10 years of age with diarrhea who were admitted to Tehran Children Medical Center were screened. To identify parasites, direct smear, formalin-ether and modified acid fast staining techniques were applied. In addition, in order to distinguish pathogenic bacteria, differential media and polyvalent standard antisera were used. The obtained data was analyzed using descriptive and analytical statistics, i.e. Chi-square, t-test and Fisher exact test.
  Results
  This study showed that after bacteria, parasites were important causes of diarrhea, and cryptosporidium(2.4%) following giardia(2.9%) was the second parasite isolated in children with diarrhea. Statistical analysis of our results indicated that existence of cryptosporidium was significantly related to the presence of mucus in stool(P<0.003), immune deficiency(P<0.01), and age(P<0.017).
  Conclusion
  This study emphasized that laboratories include appropriate diagnostic techniques for cryptosporidium in the routine examination of watery or mucoid diarrheal stool specimens, particularly for immunosuppressed patients.
  Keywords: 1) Cryptosporidium 2) Diarrhea 3) Children 4) Bacterium
 • S.M. Hashemi, M. Hagh Azali, M. Mirzaii, A.A. Sohrabpour, M. Mohammadnejad Page 203
  Background and Aim
  Metronidazole-based quadruple therapy is widely used by physicians as the first line regimen for eradication of helicobacter pylori(H.pylori) in Iran. However, high rate of metronidazole resistance in Iran casts doubt on the efficacy of such regimens in this country. In this respect, this study tries to determine the efficacy of a quadruple therapy based on metronidazole as the first line treatment of H.pylori. Patients &
  Method
  Two hundred fifty-eight patients with peptic ulcer and proven H.pylori infection were included to take a two-week quadruple therapy consisting of metronidazole, bismuth subcitrate, amoxicillin and omeprazole followed by an additional two-week course of omeprazole. Eradication was described as negative 13C-urea breath test(UBT) one month after the completion of the treatment.
  Results
  The patients’ mean age was 45 years and 64.1% of the subjects were female. Seven patients could not complete the treatment course because of intolerable treatment side effects. Eradication rate was 34.9% based on intention-to treat analysis and 35.9% based on protocol analysis.
  Conclusion
  Quadruple therapy based on metronidazole and amoxicillin has limited efficacy in Iran and should not be used for eradication of H.pylori in this country.
  Keywords: 1) Helicobacter Pylori 2) Antibiotic 3) Metronidazole 4) Omeprazole
 • N. Hooman, H. Otoukesh, Sh Irandoost Page 209
  Background and Aim
  Epidemic acute post streptococcal glomerulonephritis(APSGN) usually shows a good prognosis in children, but some degrees of renal damage have been reported in sporadic forms. The aim of the present study is to evaluate the correlation between the severity of initial manifestations of APSGN and its prognosis in children. Patients &
  Method
  The medical records of 66 children with APSGN who were admitted between 1989 and 2003 were reviewed. This retrospective descriptive study included criteria such as hematuria, recent streptococcal infection, transient decrease in C3, and short-term follow-up for at least six months. The severity of the disease on admission and the severity of renal damage on the last visit were scored. We used Students’ t-test, Wilcoxon rank test and Spearman to compare the means, scores and correlation respectively. P<0.05 was considered significant.
  Results
  66 children including 51 males and 15 females with the mean age of 8.94 years(±2.4) entered the study. The frequency of moderate to severe hypertension(P=0.03), hyperkalemia(P=0.01), azotemia(P=0.034) and proteinuria(P=0.01) was higher in children under ten. However, clinical, laboratory, and total scores on admission were not significantly different in the two groups. After 1.72 years of follow-up on average, 63% recovered, 6.34% showed some degrees of renal insufficiency, 7.57% had proteinuria, 28.78% presented abnormal urinalysis, and 4.54% remained hypertensive. There was a statistically significant correlation between the initial total laboratory scores and the final scores on the last follow-up(P=0.0001).
  Conclusion
  Despite favorable course of APSGN, the persistence of some degrees of renal damage is not beyond expectations. Therefore, a longer period of follow-up, especially for patients with more severe initial clinical manifestations, is recommended.
  Keywords: 1) Acute Glomerulonephritis 2) Streptococcal Infection 3) Prognosis 4) Renal Damage