فهرست مطالب

نجوم - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 121، مهر 1381)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 121، مهر 1381)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/07/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • نامه ها
  صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 6
 • اخبار داخلی
  صفحه 10
 • رصد با برزرگترین چشمان زمین / گفتگو از بابک امین تفرشی
  صفحه 12
 • درخشان ترین کوتوله سرخ
  کن کراسول صفحه 14
 • آسمان در این ماه
  محسن ایرجی، فریبا پایروند ثابت صفحه 18
 • جفت های غیر ستاره ای در اعماق آسمان
  علی متین فر، همام حسینی صفحه 23
 • در انتظار طوفان
  امیر حسن زاده صفحه 26
 • آب های ناآرام
  فاطمه عظیم لو صفحه 28
 • چشمان باز تهران رو به آسمان
  پوریا ناظمی صفحه 31
 • نجوم در اینترنت
  شادی حامدی آزاد صفحه 34
 • صفحه شما / زیر نظر فاطمه عظیم لو
  صفحه 35
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39