فهرست مطالب

دانشکده علوم اداری و اقتصاد - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 42، پاییز 1385)

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد
سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 42، پاییز 1385)

 • 164 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/03/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا گلی، سید رضا حجازی صفحه 1
  در مهندسی ارزش با محاسبه شاخص ارزش عملکردهای یک محصول و رتبه بندی عملکردها بر اساس شاخص ارزش آنها، عملکردهای بحرانی شناسایی شده و سپس تصمیمات لازم در مورد افزایش ارزش عملکرد دارای شاخص ارزش پایین، اتخاذ می شود. شاخص ارزش عملکرد از نسبت بهای عملکرد به هزینه عملکرد به دست می آید. بها و هزینه عملکردها معمولا به صورت مقادیر دقیق در دسترس نبوده و در برآورد آنها از نظرات ذهنی افراد گروه مهندسی ارزش استفاده می شود در حالی که نظرات ذهنی همواره شامل عدم اطمینان می باشد...
  کلیدواژگان: مهندسی ارزش، عدم اطمینان، تصمیم گیری گروهی فازی، گسترش عملکرد کیفیت، تصمیم گیری چند معیاره
 • ناهیدنادری، عبدالرسول جمشیدیان، قربانعلی سلیمی صفحه 27
  این مقاله با توجه به اصول اساسی TQM (مشتری گرایی، مشارکت فراگیر، بهبود مستمر فرایندها) به بررسی برخی از شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه اصفهان پرداخته است. در این بررسی جامعه آماری آن را اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده است. نمونه گیری با استفاده ار شیوه طبقه بندی متناسب با حجم انجام گرفته و جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای t تک متغیره، t هتلینگ، تحلیل واریانس و تعقیبی توکی استفاده گردید. نتایج نشان داد میزان مشارکت اعضای هیات علمی در بهبود فرایند آموزش و میزان مشارکت آنان در همایشهای علمی و پژوهشی بیشتر از سطح متوسط بود...
  کلیدواژگان: بهبود مستمر، رضایت مشتری، مدیریت کیفیت فراگیر، مشارکت فراگیر
 • کریم آذربایجانی، مجید کوهی اصفهانی صفحه 45
  در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملا ملموس است به نحوی که توسعه پایدار اقتصادی، رشد و توسعه موسسات مالی امکان پذیر نیست. همچنین در تئوری اقتصادی، رشد و توسعه بنگاه ناشی از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده، یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش بهره وری است. این تحقیق، پس از ارایه مبانی نظری اندازه گیری کارایی، به مبحث اندازه گیری کارایی و بهره وری در صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیلی پوشش داده می پردازد...
  کلیدواژگان: کارایی، بانک، بازدهی نسبت به مقیاس، تحلیل پوششی داده ها
 • آرش حبیبی پیرکوهی صفحه 80
  با تغییر گسترده زمینه بازاریابی اکنون بازاریابی رابطه ای، جایگزین بازاریابی سنتی مبتنی بر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی گردیده است. استراتژی بازاریابی رابطه ای مبتنی بر ایجاد، توسعه و حفظ ارتباط با خریداران می باشد. برای نیل به این هدف سازمانها باید عناصر ایجاد و حفظ روابط بین سازمانی را شناسایی نموده و با سنجش این عناصر در جهت بهبود روابط خود با سازمان های دیگر اقدامات لازم را به عمل آورند. یکی از مهمترین این عناصر، عنصر اعتماد می باشد. اعتماد با رویکرد آینده نگر خود اینک جایگزین بسیاری از عناصر مورد تاکید قدیمی مانند وابستگی، سرمایه گذاری در معاملات ویژه و رضایت گردیده است...
  کلیدواژگان: اعتماد، روابط بلند مدت، بازاریابی رابطه ای
 • محمدعلی زکی صفحه 103
  نظریه مبادله اجتماعی یکی از حوزه های نظری در جامعه شناسی معاصر است که بر اساس آن می توان به تحلیل نظام اجتماعی و فرایندهای اجتماعی مربوط به آن نایل آمد. حمایت سازمانی یکی از کاربردهای نظریه مبادله اجتماعی است که برای نخستین بار ایده آن توسط آیزنبرگر و همکاران (1986) به طور رسمی در ادبیات نظریات سازمانی وارد شد. پس از گذشت دو دهه، تلاشهای بیشماری توجه خاص به تحلیل ماهیت و چگونگی شکل گیری حمایت سازمانی صورت گرفته است. علاوه بر آن بخشی دیگر از تولیدات علمی دانشمندان اختصاص به بررسی تاثیرات و پیامدهای حمایت سازمانی در حوزه های فردی و سازمانی و شغلی داشته اند...
  کلیدواژگان: نظریه مبادله اجتماعی، حمایت سازمانی، تحقیق پیمایشی، مدیران، معلمان
 • حمیدرضا عریضی صفحه 123
  پژوهش های بسیاری نشان داده اند که کارکنان درک دقیقی از میزان غیبت خود ندارند. بر طبق این پژوهش ها در تحقیق حاضر پیشنهاد می شود که دریافت اطلاعات در هر مورد ممکن است سبب تسهیل مدیریت حضور کارکنان در محیط کار گردد. هدف این پژوهش آزمون یک مداخله ای پسخوراندی در مورد غیبت می باشد که طراحی نیاز به هزینه اندکی در سازمان داشته و در کاهش غیبت کارکنانی که میزان غیبت آنها نسبت به همکارشان بالاتر از حد میانگین است موثر می باشد. کارکنان در گروه آزمایشی در مورد میزان غیبت خود پسخوراند دریافت می دارند...
  کلیدواژگان: پسخوراند، غیبت، خودنظم دهی
 • یوسف محمدی فر، یعقوب محمدی فر صفحه 139
  استفاده از مفاهیم علم حساب که امروزه شیوه تکامل یافته آن در علم حسابداری تبلور یافته است با تمدن بشر همزاد می باشد که در گذر زمان به فراخور توسعه جوامع و افزایش مبادلات بازرگانی گسترش یافته است در تمدن های کهن به دلیل حکمرانی مطلق دولت بر قسمت اعظم ثروت جامعه و تصدی گری در حوزه های نظامی، اجتماعی و اقتصادی نیاز به استفاده از شیوه هایی جهت کنترل های مالی ضروری به نظر می رسیده است. بررسی ها نشان دهنده این واقعیت است که در اعصار کهن به فراخور گستردگی حکومت ها شاهد استفاده از روش های کنترل مالی بوده ایم...
  کلیدواژگان: ایران، بین النهرین، حسابرسی، باستان شناسی