فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1385)

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1385)

 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عباس رحیمی، محمد محسن روستایی، دادالله شاهی مریدی صفحه 217
  زمینه و هدف
  استفاده از صداهای مفصلی برای تشخیص و پیش بینی ضایعات مفصلی، به دلیل ارزان تر و نیز غیرتهاجمی بودن آن مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در این روش صداهای مفصلی توسط گیرنده های حساس ثبت و بررسی می شوند که به آن ویبروآرتروگرافی گفته می شود. هدف از انجام این تحقیق، توانایی استفاده از این روش در تشخیص استئوآرتریت زانو می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع ارزیابی آزمون تشخیصی می باشد، 44 زانو از 22 نفر دارای زانوهای سالم و دچار استئوآرتریت مورد مطالعه قرار گرفت. بیماران بر روی یک صندلی پایه بلند نشسته و پاها آویزان گردید. سپس یک شتاب سنج مینیاتوری به ترتیب در محل های مدیال زانو، لاترال زانو و روی کشکک قرار داده شد. نمونه ها عمل خم و صاف شدن زانو را انجام داده و سیگنال های ویبروآرتروگرافی آنان ثبت گردید. سپس، در هر فرد میانگین مجذور کای این سیگنال ها محاسبه و در دو گروه با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان داد که زانوهای سالم دارای صداهای فیزیولوژیک بیشتر و همگن تر و در عوض زانوهای دچار استئوآرتریت دارای صداهای فیزیولوژیک کمتر همراه با امواج نوک تیز بیشتری بودند. در مجموع، میانگین مجذور کای سیگنال های ویبروآرتروگرافی در زانوهای دچار استئوآرتریت با زانوهای سالم تفاوتی نداشت ولی بین زانوهای چپ و راست افراد دچار استئوآرتریت، این یافته تفاوت مشهودی را نشان داد. بدین صورت که در زانوهای چپ افراد دچار استئوآرتریت میانگین مجذور کای سیگنال ها بین سطوح مدیال و لاترال با نقاط معادلش در افراد سالم تفاوت نداشت، ولی در محل روی کشکک این تفاوت معنی دار بود (0.03=p).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که اولا از روش غیر تهاجمی ویبروآرتروگرافی می توان در تشخیص زانوهای دچار تغییرات دژنراتیو زانو استفاده نمود. ثانیا، تنها در استئوآرتریت زانوی چپ می توان با گذاردن شتاب سنج بر روی کشکک، بروز استئوآرتریت زانو را تشخیص داد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، ویبروآرتروگرافی، غیر تهاجمی
 • بمانعلی جلالی خان آبادی، حسن مظفری خسروی صفحه 225
  زمینه و هدف
  تشخیص میکروآلبومینوری یک روش مهم برای پی بردن و ارزیابی عوارض دیررس در بیماران دیابتی می باشد. روش مطمئن برای سنجش آلبومین ادرار، در این خصوص حائز اهمیت می باشد. در این، مطالعه یک نوع روش الکتروایمونواسی (EIA) برای سنجش آلبومین در ادرار، راه اندازی و ارزیابی شد. علاوه بر این، قابلیت های دستگاه 100Clinitek- در تشخیص میکروآلبومینوری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع ارزیابی آزمون تشخیصی می باشد، ابتدا با ایمن نمودن خرگوش، آنتی بادی آلبومین انسانی تهیه و با استفاده از آن روش EIA برای سنجش آلبومین ادرار راه اندازی شد. در 61 نمونه ادرار نسبت آلبومین به کرآتینین، به عنوان شاخصی از میزان دفع آلبومین از طریق ادرار، محاسبه گردید. در نهایت ارزش تشخیصی EIA و 100Clinitek- برای تشخیص میکروآلبومینوری مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش الیزا به عنوان مرجع برای تعیین آلبومین ادرار و پی بردن به میکروآلبومینوری استفاده شد.
  یافته ها
  حد تشخیص روش EIA برای سنجش آلبومین 2 میلی گرم بر لیتر و محدوده آنالیز آن بین 2 تا 200 میلی گرم بر لیتر بود. ضریب تغییرات (CV) روش در یک مرحله و در غلظت های مختلف بین 3.34 تا 5.57% و ضریب همبستگی نتایج آن با روش مرجع (r) معادل 996/0 به دست آمد. حساسیت و ویژگی روش EIA برای تشخیص میکروآلبومینوری به ترتیب 95% و 83% بود. حساسیت و ویژگی دستگاه 100Clinitek- برای تشخیص میکروآلبومینوری به ترتیب 67% و 94% به دست آمد.
  نتیجه گیری
  روش EIA برای سنجش آلبومین در ادرار و تشخیص میکروآلبومینوری دقت و حساسیت بالایی دارد، ولی وقت گیر بوده و برای تست های انفرادی مناسب نیست. دستگاه 100Clinitek- برای تشخیص میکروآلبومینوری اختصاصی و سریع می باشد. این روش برای تست های انفرادی مناسب است، ولی نتایج منفی آن معتبر نمی باشد. پیشنهاد می شود که دقت بیشتری در استفاده از این دستگاه صورت گرفته و نتایج منفی آن با روش های حساس تر بررسی شوند.
  کلیدواژگان: میکروآلبومینوری، الکتروایمونواسی، 100Clinitek، ELISA
 • فریبا امین زاده صفحه 235
  زمینه و هدف
  یکی از روش های ارزیابی وضعیت نوزاد، بررسی pH خون بند ناف است، اسیدمی گاه باعث عوارض دایمی و غیرقابل برگشت در نوزاد می شود. بعضی مطالعات نشان داده اند که اسیدمی نوزاد با نوع زایمان ارتباط دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین نوع زایمان و اسیدمی و ارتباط بین اسیدمی و عوارض نوزادی مثل آغشته شدن مایع آمنیون به مکونیوم و کاهش آپگار نوزاد بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه طولی بر روی 200 نوزاد متولد شده از زایمان طبیعی و 200 نوزاد متولد شده از سزارین انتخابی انجام شد. همه نوزادان ترم بودند. اطلاعات راجع به pH خون بند ناف، آپگار دقایق اول و پنجم و آغشته شدن مایع آمنیون به مکونیوم مورد بررسی قرار گرفت. منظور از اسیدمی pH کمتر از 7.1 بود.
  یافته ها
  بروز اسیدمی در زایمان طبیعی 20.5% و در سزارین انتخابی 36% بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. در این مطالعه اسیدمی با افت آپگار دقایق اول و پنجم و آغشته شدن مایع آمنیون به مکونیوم همراه بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه اسیدمی با نوع زایمان، آپگار دقایق اول و پنجم و استرس جنینی ارتباط داشت.
  کلیدواژگان: زایمان واژینال طبیعی، سزارین انتخابی، اسیدمی بند ناف، آپگار
 • سید امین آیت اللهی موسوی، مهدی رضایی فر، راحله حسن شاهی صفحه 241
  زمینه و هدف
  به جهت یافتن داروی موثر گیاهی بر ضد عوامل مسبب درماتوفیتوزیس و به سبب این که گزارشات متعددی دال بر اثرات ضد میکروبی و قارچی عصاره گیاه «مورد» موجود می باشد، بر آن شدیم تا این گیاه را که اثرات ضد قارچی آن در شرایط برون تنی به خوبی شناخته شده است، در شرایط درون تنی نیز از نظر اثرات ضد درماتوفیتی بر روی سه گونه Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale)، Microsporum canis، (Microsporum gypseum در خوکچه هندی مورد بررسی قرار دهیم.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه تجربی 93 خوکچه هندی سالم با وزن حدود 450 گرم را انتخاب نموده و در 27 گروه شامل سه گروه اصلی (فرمولاسیون پماد، ژل و محلول) که هر کدام دارای سه گروه فرعی (1%، 2% و 5%) بوده، قرار دادیم (هر آزمایش سه بار تکرار شد). فرمولاسیون های ژل، پماد و محلول تهیه شده از عصاره متانولی گیاه مورد را بر پوست عاری از موی حیوان ها حساس پس از اثبات آلودگی به قارچ های درماتوفیت، مالیده و تا حذف علایم بالینی مورد بررسی قرار دادیم. از پماد 1% کلوتریمازول نیز به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.
  یافته ها
  خوکچه های هندی آلوده به M. canis که توسط پماد درمان شدند، هیچ نشانه ای از بهبودی دیده نشد. در حالی که در مقابل ژل و محلول حساسیت قابل توجهی داشتند (p<0.01). بهترین اثر گیاه «مورد» در درمان T. mentagrophytes مشاهده شد. این در حالی بود که در مقابل M. gypseum اثر درمانی قابل توجهی از خود نشان نداد.
  نتیجه گیری
  از بررسی نتایج مشخص می گردد که اثر فرمولاسیون های مختلف گیاه «مورد» بر روی درماتوفیت های انسان دوست و خاک دوست در مقایسه با پماد کلوتریمازول 1% (کنترل مثبت) به مراتب بیشتر بوده، در حالی که نوع حیوان دوست در مقابل این پماد بسیار مقاوم می باشد
  کلیدواژگان: درماتوفیت، ترایکوفیتون منتاگروفیتیس، میکروسپروم جیپسئوم، میکروسپروم کانیس، گیاه مورد، خوکچه هندی
 • محمود نوری شادکام، حسن مظفری خسروی صفحه 247
  زمینه و هدف
  بیماران مبتلا به اسهال مستعد به کمبود روی هستند. کمبود روی باعث اختلال رشد، اختلالات رفتاری، اسهال پایدار، تاخیر در بلوغ جنسی و بهبود زخم، اختلال ایمنی و نقص در حس چشایی و بویایی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر روی خوراکی در بهبودی اسهال حاد آبکی در کودکان است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو سوکور بود که با مشارکت 139 کودک 1 تا 4 ساله مبتلا به اسهال حاد آبکی مراجعه کننده به دو کلینیک سرپایی کودکان شهر یزد انجام شد. بیماران به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم، به یک گروه محلول سولفات روی 0.005 با دوز mg/kg2 به مدت 10 روز تجویز شد و گروه دیگر محلول یک سوم - دو سوم سالین - دکستروز دریافت نمود. اطلاعات مربوط به متغیرهای زمینه ای، وضعیت بهبود اسهال و دفعات اسهال در پرسش نامه ثبت گردید و سپس با بکارگیری آزمون های مجذور کای و T مستقل، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین دفعات اسهال در ویزیت اولیه در گروه گیرنده روی و دارونما به ترتیب4.6±1.7 و 1.5. 4.2±به دست آمد (0.1=p) در حالی که میانگین تعداد دفعات اسهال 48 تا 72 ساعت بعد از مداخله در دختران گروه گیرنده روی و دارونما به ترتیب 2.32±1.43 و3.84±1.34 بود (0.001=p) و و این ارقام برای پسران به ترتیب 2.21±1.49 و 3.9±1.8 به دست آمد (0.001=p). در کل بعد از 5 روز مداخله 45 نفر بهبود یافتند و (43%) که 24 نفر آن ها (53%) متعلق به گروه گیرنده روی بودند. هم چنین بعد از 10 روز مداخله میزان بهبودی از اسهال در گروه گیرنده روی به طور معنی داری بیش از گروه گیرنده دارونما بود. در پایان مداخله کلا 80 نفر (77%) بهبود یافتند که 50 نفر (66%) متعلق به گروه گیرنده روی بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد تجویز روزانه mg/kg2 سولفات روی در برنامه درمانی بیماری اسهال موجب کاهش شدت و مدت اسهال و عوارض ناشی از آن می شود.
  کلیدواژگان: اسهال حاد آبکی، مکمل روی، درمان اسهال
 • پرویز وکیل زاده، نوذر نخعی صفحه 253
  زمینه و هدف
  نیاز به یک ابزار استاندارد برای اندازه گیری درد در بیماران سرطانی مورد تایید عمومی است. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه کوتاه درد [Brief Pain Inventory (BPI)] بر یک نمونه از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در شهر کرمان بر روی 211 بیمار مبتلا به سرطان انجام شد. در ابتدا پرسش نامه BPI به روش استاندارد ترجمه و مجددا به فارسی برگردانده شد. روایی صوری ابزار با آزمون پرسش نامه بر 15 بیمار با ترکیبی از سطوح سواد متفاوت به منظور پی بردن به قابل فهم بودن و پذیرش آن توسط بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی سازه ابزار هم از طریق تحلیل عامل اکتشافی و هم تحلیل عامل تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. سازگاری درونی هم از طریق ضریب آلفای کرونباخ و نیز ضریب همبستگی گویه- مقیاس مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان پاسخ دهی 96% بود. تقریبا 52% نمونه مورد بررسی مونث بودند. نسخه فارسی از نظر ترجمه با نسخه انگلیسی همخوانی داشت. شاخص کفایت نمونه کیسر (Kaiser) قبل از استخراج عوامل، بر روی داده ها محاسبه گردید که 87/0 بود و این نشانه عامل پذیری خوب عبارات پرسش نامه بود. روایی سازه پرسش نامه با استفاده از روش های تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد تایید قرار گرفت. معیارهای سازگاری درونی پرسش نامه نیز در سطح قابل قبولی بود. آلفای کرونباخ در مورد کل پرسش نامه (11 گویه) 87/0 و برای ابعاد «شدت» و «واکنش» به ترتیب 87/0 و 89/0 بود.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسش نامه کوتاه درد سنجه ای روا و پایا برای اندازه گیری درد در بیماران سرطانی می باشد
  کلیدواژگان: پرسش نامه، درد، روایی، پایایی
 • شهرام عبدلی اسکویی، رضا قطاسلو، علی بناگذارمحمدی صفحه 259
  زمینه و هدف
  استافیلوکوک اورئوس، از عوامل اصلی عفونت های بیمارستانی بوده و افزایش روزافزون موارد مقاوم، درمان آن را پیچیده ساخته است. به همین دلیل بررسی مداوم میزان مقاومت این باکتری به آنتی بیوتیک های رایج ضروری به نظر می رسد، که هدف مطالعه حاضر بوده است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی توصیفی، 131 مورد کشت مثبت استافیلوکوک اورئوس از نمونه های خون، آبسه، ادرار و سایر ترشحات بدن ارسالی از بخش های مختلف مرکز پزشکی کودکان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی الگوی مقاومت به روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. اطلاعات دموگرافیک و سابقه دریافت آنتی بیوتیک جمع آوری و برای آنالیز آماری ازآزمون های تی و کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  میزان حساسیت استافیلوکوک طلایی در مقابل آنتی بیوتیک ها به ترتیب زیر بود: وانکومایسین (98.4%)، سفتریاکسون (61.5%)، آمیکاسین (58.3%)، سفتی زوکسیم (52.8%)، اریترومایسین (50%)، سفالکسین (48.3%) و آموکسی سیلین (2.6%). 48% از نمونه های مورد مطالعه ناشی از عفونت های بیمارستانی بود و بین الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها و عفونت بیمارستانی تفاوت معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر میزان مقاومت به سفالکسین، اریترومایسین و آمیکاسین بیش از مطالعات دیگر بود که می تواند ناشی از مصرف بی رویه این آنتی بیوتیک ها و یا ظهور سویه های مقاوم به متی سیلین باشد. با توجه به مشاهده دو مورد مقاومت به وانکومایسین، ضمن توصیه به عدم مصرف بی رویه این دارو، بهتر است از روش های جدید و استاندارد برای تعیین مقاومت به وانکومایسین استفاده شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، الگوی مقاومت دارویی، آنتی بیوتیک
 • علیرضا سرکاکی، سعید ولی پور چهارده چریک، مهناز کسمتی صفحه 265
  زمینه و هدف
  نورون های کولینرژیک هسته قاعده ای با سلول های درشت مغز (NBM) در فرآیند یادگیری و حافظه نقش دارند و نشان داده شده است که نورون های این هسته در بیماران آلزایمری تحلیل می رود. از طرفی مصرف داروهای مقلد استیل کولین و مهارکننده استیل کولین استراز موجب بهبودی نسبی فراگیری، در این گونه بیماران می گردد. برخی مطالعات نشان داده اند که قشر پیشانی انشعابات کولینرژیک از NBM دریافت می کند. در تحقیق حاضر اثر تزریق داخل قشر پیشانی فیزوستیگمین، مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز، بر یادگیری اجتنابی فعال مدل حیوانی بیماری آلزایمر بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به روش تجربی انجام شد، به منظور ایجاد مدل حیوانی بیماری آلزایمر، هسته NBM موش های صحرایی نر بالغ جوان نژاد Wistar با وزن 300-250 گرم به طور الکتریکی تخریب گردید. از آن جایی که قشر پیشانی یکی از نواحی هدف مسیر های کولینرژیکی هسته NBM می باشد، 20 دقیقه قبل از آموزش روزانه حیوان ها، مقادیر مختلف فیزوستیگمین (2.5، 5 و 7.5 میکروگرم در یک میکرولیتر) به صورت دوطرفه درون قشر پیشانی مغز گروه های مختلف تزریق شد. آموزش اجتنابی فعال حیوان ها در طی 8 جلسه (هر جلسه 30 مرحله) درون ماز Y شکل انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که یادگیری اجتنابی فعال به طور قابل ملاحظه ای در گروه با ضایعه NBM کاهش یافت و هم چنین تزریق فیزوستیگمین درون قشرپیشانی (2.5، 5 و 7.5 میکروگرم) نقص یادگیری ناشی از تخریب الکتریکی هسته NBM را به طور معنی داری، شدیدتر نمود.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه پیشنهاد می کند که انشعابات کولینرژیک NBM به قشر پیشانی در حیوانات ضایعه دیده یک نقش منفی در این نوع یادگیری بازی می کند. به نظر می رسد که سایر سیستم های نوروترانسمیتری نظیر گلوتامات و نیز سایر انشعابات آورانی از نواحی مختلف مغز به قشرپیشانی احتمالا در این پدیده دخالت دارند.
  کلیدواژگان: هسته NBM، فیزوستیگمین، قشر پیشانی، بیماری آلزایمر، موش صحرایی
 • حسن حجازیان، سید مجید مهدوی صفحه 273
  سابقه و هدف
  رازک از خانواده گیاهان دارویی و از تیره شاهدانه می باشد که به صورت وحشی از زمان های دور در اروپا و آسیا و شمال آمریکا رویش داشته است. در فارماکوپه دارویی، به عنوان ضد اضطراب، ضد درد، آرام بخش و برطرف کننده فشارهای عصبی از آن یاد شده است. این ماده دارای ترکیباتی چون پروتئین ها، اسیدهای آمینه، لیپیدها و گلوکز، پکتین، موم و ترکیبات استروژنی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضددردی عصاره رازک و مقایسه این اثر با مرفین می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، پس از آماده کردن عصاره آبی رازک به روش دم کرده، اثر ضددردی آن با دوزهای 0.5 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم مرفین با استفاده از آزمون فرمالین در موش سوری مورد بررسی قرار گرفت. این آزمون یکی از آزمون های استاندارد است که جهت ارزیابی درد در مدل حیوانی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش تزریق فرمالین منجر به پاسخ دو مرحله ای درد شده که مرحله سریع و زودگذر اولیه با یک دوره تاخیری و تونیک دنبال می شود.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در حالی که رازک با دوز 8 mg/kg در موش سوری بر پاسخ اولیه درد اثری نداشته اما بر پاسخ تاخیری آزمون فرمالین در فاصله 15-60 دقیقه موثر است. این اثر ضد دردی در حد فاصل بین اثر مرفین با دوز 0.5 تا 1mg/kg قرار داشته ولی با هیچ یک از دوزهای مرفین تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد.
  نتیجه گیری
  شواهد نشان می دهد که تعدیل درد می تواند از طریق سیستم های متعددی صورت پذیرد. ما با توجه به وجود استروژن در رازک و تاثیر ضد دردی و ضد التهابی آن می توان این گونه نتیجه گرفت که این ماده ممکن است از طریق اثر استروژن و مکانیسم مهار سیکلواکسیژناز تاثیرات خود را ایفا نموده باشد.
  کلیدواژگان: درد، آزمون فرمالین، رازک، مرفین
 • شیرین حسنی رنجبر، احمدرضا جمشیدی صفحه 279
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر که از نوع مقطعی می باشد، 1600 پرونده از بیماران مراجعه کننده به مرکز روماتولوژی بین سال های 1381-1375 مورد بررسی قرار گرفت. نحوه نمونه گیری به روش سیستماتیک و تصادفی بوده و اطلاعات لازم در فرم مخصوص ثبت شده است. و اطلاعات با استفاده از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تعداد 260 مورد پری آرتریت در کل پرونده های مورد بررسی وجود داشت که شیوع آن معادل 16.25% محاسبه گردید. بیشترین سن. 48.46 محاسبه گردید. 78.5% از±درگیر گروه 50-40 سال (26.5%) بوده و متوسط سن 13.86 بیماران زن و 21.5% مرد بودند. بیشترین نوع پری آرتریت در دسته تاندونیت و بورسیت قرار گرفتند (64.6%) و در درجه دوم اختلالات نورواسکولار 23.6% قرار داشتند. شایع ترین بیماری سندرم تونل کارپ 21.9% و بعد کپسولیت شانه 13.5% ثبت شده بود. بیشترین درگیری در اندام فوقانی راست و مچ دست (26.2%) بوده است. 17.3% بیماران بیماری روماتیسمی زمینه ای داشتند. تعداد موارد دوطرفه سندرم تونل کارپ نسبت به بقیه پری آرتریت ها بیشتر بوده و اختلاف از نظر آماری معنی دار بوده است (p<0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، بیماری های جنب مفصلی خصوصا دو بیماری سندرم تونل کارپ و کپسولیت شانه از شیوع بالایی در بین بیماری های روماتولوژی برخوردار می باشند. مناسب است تحقیقات بیشتری برای بررسی عوامل درمانی و متغیرهایی چون شغل و تروماهای غیرشغلی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری های روماتیسمی، بیماری های جنب مفصلی، شیوع
 • عباسعلی وفایی، حسین میلادی گرجی، عباسعلی طاهریان، علی رشیدی پور صفحه 285
  زمینه و هدف
  مطالعات قبلی پیشنهاد نموده اند که فعالیت گیرنده های گلوکوکورتیکوییدی می تواند نقش تعدیلی برترس و اضطراب داشته باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین نقش هورمون های گلوکوکورتیکوییدی بر تعدیل اضطراب در مدل ماز به علاوه ای شکل مرتفع می باشد.
  مواد و روش ها
  در طی این مطالعه تجربی 60 سر از موش های سوری با میانگین وزنی 25 تا 30 گرم استفاده گردید. در ابتدا حیوان ها به صورت تصادفی به گروه های آزمون و کنترل تقسیم گردیدند. سپس به گروه های آزمون، دگزامتازون 0.1، 0.3، 1، 2 و10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن به عنوان آگونیست گیرنده گلوکوکورتیکویید و به موش های گروه کنترل هم حجم آن حلال (نرمال سالین + اتانول 2%) 30 دقیقه قبل از ارزیابی به صورت زیر جلدی تزریق شد. موش ها 25 دقیقه بعد از تزریق در جهت افزایش فعالیت حرکتی و حس کنجکاوی به مدت 5 دقیقه در یک جعبه با دیواره های مشکی قرار داده شدند و پس از آن در فواصل زمانی تنظیم شده به ماز به علاوه ای منتقل گردیدند و به مدت 5 دقیقه شاخص های استاندارد ارزیابی اضطراب (تعداد ورود و درصد زمان صرف شده بر روی بازوی باز) ازطریق مشاهده در آن ها بررسی و ثبت گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که دگزامتازون در دوز های 0.3 و 1 میلی گرم به طور معنی داری موجب کاهش رفتارهای اضطرابی شده است (P<0.01). ولی با دوز 0.1 و 2 میلی گرم اثر معنی داری نداشت در حالی که دگزامتازون با دوز 10میلی گرم اثر اضطراب زایی دارد (P<0.01).
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان می دهد که گلوکوکورتیکوییدها وابسته به دوز نقش مهمی در تعدیل واکنش های اضطرابی در مدل ارزیابی ماز به علاوه ای شکل مرتفع دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، گلوکوکورتیکوییدها، دگزامتازون، موش سوری
 • حسین صالحی، محمدرضا وطنی باف صفحه 291
  زمینه و هدف
  (PMDS) Persistant Mullerian Duct Syndrome یک شکل نادر از هر مافرودیسم کاذب مذکر می باشد که معمولا در اوایل زندگی تشخیص داده می شود. تمایزجنسی طبیعی در هفته ششم جنینی دیده می شود، که به ژن قرار گرفته روی کروموزوم Yبستگی دارد. مجاری ولف (مذکر) و مولرین (مونث) تا زمان افتراق جنسی در رویان وجود دارند. بیضه های جنین تستوسترون و ماده مهار کننده مولرینMullerian Inhibiting Substance (MIS) ترشح می کنند. این ماده باعث پسرفت ساختمان های مونث می شود. در غیاب بیضه جنینی، سیستم مولرین به بلوغ کامل می رسد. هر گونه اختلال در مراحل تمایز جنسی می تواند به صورت تظاهرات بالینی بینابینی (Intersex) تظاهر کند، که یکی از نادرترین آن ها PMDS می باشد. این سندروم معمولا همراه با کریپتورکیدیسم و نازایی می باشد. با توجه به نادر بودن سندروم و یافته های غیر معمول مثل سن بالا، عدم وجود کریپتورکیدیسم و عدم نازایی در بیمار مورد نظر و یافت نشدن این سندروم در این سن و با این یافته ها در بررسی منابع مختلف، تصمیم به گزارش بیماری گرفتیم.
  شرح مورد: بیمار آقای 71 ساله ای بود، که به علت فتق اینگوینال راست تحت عمل جراحی قرار گرفت. معاینه دستگاه تناسلی خارجی نرمال بود. در حین جراحی یک رحم چسبیده به طناب اسپرماتیک در محل حلقه داخلی وجود داشت، که هیسترکتومی انجام شد. با توجه به چسبندگی شدید به طناب و ترومای عروق اسپرماتیک حین عمل جراحی، ارکیدکتومی همان طرف نیز انجام شد. نمونه رحم و بیضه جهت پاتولوژی ارسال و تشخیص PMDS مسجل شد.
  نتیجه گیری
  این بیماری به طور تیپیک با کریپتورکیدیسم و فتق اینگوینال در سال های اولیه زندگی تشخیص داده می شود و معمولا نازایی دارند. این بیماران معمولا در حین عمل جراحی به طور اتفاقی کشف می شوند. اگرچه با روش های تشخیص قبل از عمل مثل سونوگرافی، امکان تشخیص در بعضی موارد وجود دارد. بیمار مورد نظر یک سری یافته های غیر معمول داشت، که می توان نتیجه گرفت که این سندروم حتی در افراد مسن که تنها یافته آن ها فتق اینگویینال می باشد نیز یافت می شود.
  کلیدواژگان: سندرم مجرای مولرین باقی مانده، کریپتورکیدیسم، نازایی
|
 • A. Rahimi, M.M. Roostayee, D. Shahimoridi Page 217
  Background And Objective
  Use of joint sound signals for diagnosis of knee joint disorders has been greatly welcomed since it is a non-invasive and inexpensive technique. In vibroarthrography (VAG), joint sound signals can be detected using a contact sensor over the skin surface of the joint during movements. This study aimed to investigate the capability of this method in diagnosis of knee osteoarthritis (OA).
  Materials And Methods
  In this study which was the evaluatin of a diagonstic test, forty-four knees from 22 healthy and OA-diagnosed subjects were included in this study. A miniature potentiometer was placed on the patellar, medial and lateral sides of the knees and their VAG signals were recorded in a non-weight bearing (NWB) flexion/extension task. The average root mean square (RMS) of the signals were calculated and compared between the healthy and OA knees.
  Results
  The findings of this study revealed more physiologic signals in healthy knees. OA-diagnosed knees showed less physiologic signals with some spikes among them. There was no significant difference between these two groups in terms of the total average RMS of the VAG signals. However, a noticeable difference was noted between the right and left OA knees. The left OA knees did not show significantly different RMS in the medial and lateral sites, however this finding was significantly different on the patellar site compared to the left healthy knees (p=0.03).
  Conclusion
  Based on these findings, the VAG technique might be considered as a non-invasive method in diagnosis of OA changes of the knees. It was also concluded that use of potentiometer on the patella is possibly helpful in diagnosis of only left knee osteoarthritis.
  Keywords: Knee Osteoarthritis, Vibroarthrography, Non, invasive
 • B.A. Jalali Khanabadi, H. Mozaffari Khosravi Page 225
  Background And Objective
  Detection of microalbuminuria is an important laboratory test for evaluation of diabetic complications. A reliable method for determination of urine albumin is critical in this process. In the present study, we set-up and evaluated an electroimmunoassay (EIA) method for measearing the amount of albumin in urine. The reliability of Clinitek-100 Instrument was evaluated for screening of microalbuminuria as well.
  Materials And Methods
  In this study which was the evaluation of a diagnostic test, anti human albumin antiserum was prepared following the immunization of rabbit and the EIA method was set-up for albumin determination. The ratio of albumin to creatinine, as the index of albumin excretion rate, were calculated for 61 urine samples of diabetic patients. Finally, the reliability of EIA and clinitek-100 for detection of microalbuminuria were evaluated. An enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used as a reference method for determination of urine albumin and for detection of microalbuminuria as well.
  Results
  The detection limit for EIA method was 2 mg/L, with analytical range of 2-200 mg/L. The intra-assay coefficient variation (C.V) of various albumin concentrations were 3.34 to 5.57%, whereas the regression coefficient was 0.996 (r=0.996). The sensitivity and specificity of EIA-test for detection of microalbuminuria were 95% and 83%, respectively. The sensitivity and specificity of Clinitek-100 for microalbuminuria detection were 67% and 94%, respectively.
  Conclusion
  The EIA is a precise and specific method for determination of urine albumin and detection of microalbuminuria, but it is time consuming and unsuitable for single test reports. Clinitek-100 is specific and fast for delection of microalbuminuria. This method is suitable for single reports, but its negative results in test are controversial. We suggest that more care be taken for the clinitek-100 results and the negative results should be re-examined by other sensitive methods.
  Keywords: Microalbuminuria, Electroimmunoassay, Clinitek, 100, ELISA
 • F. Aminzadeh Page 235
  Background And Objective
  The pH of umbilical cord blood is a useful parameter for health status assessment of neonates. They may be premanently and irreversibly affected by acidemia. Some studies have shown that neonatal acidemia is related to the mode of delivery. Based on these considerations, the aim of this study was to investigate the relationship between mode of delivery and acidemia and to find the possible effects of acidemia on amniotic fluid and Apgar score.
  Materials And Methods
  In this longitudinal study, 200 neonates born by normal vaginal delivery and the same number born by elective cesarian (C-section) were included. These two groups were assessed in terms of the pH of umbilical cord blood, Apgar score at 1st and 5th minutes, and meconial amniotic fluid. By definition, acidemia was considered in neonates when their blood pH fell below 7.1.
  Results
  The rate of acidemia in the neonates born by C-section was significantly higher than the other group (36% vs 20.5% respectively, p<0.05). Acidemia in the C-section group was associated with low Apgar score at 1st and 5th minutes and also with meconial amniotic fluid.
  Conclusion
  Based on our findings, acidemia in neonates born by C-section may cause a low Apgar score associated with fetal distress. These results provide further evidence of the negative effects of C-section on neonatal health. So it could be of great value to recommend C-section only for justifiable indications.
  Keywords: Normal Vaginal Delivery, Elective C, section, Umbilical Cord Acidemia, Apgar Score
 • S.A. Ayatollahi Mousavi, M. Rezaeifar, R. Zare Shahi Page 241
  Background And Objective
  There are many reports about the antimicrobial and the antifungal effects of Myrtal extract. This comparative and experimental study was carried out to investigate the effects of Myrtus communis extract on 3 species, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis and Microsporum gypseum versus clotrimazole in guinea pigs.
  Materials And Methods
  in this experimental study, ninthy three guinea pigs (450g body weight) were divided into 27 groups and inoculated with T. mentagrophytes, M. canis and M. gypseum. After the appearance of infection's symptoms, the infected animals in different groups, were treated with the 1%, 2% and 5% of gel, ointment or, the methanolic extract solution of Myrtus communis. One precent Clotrimazole was used for the positive control groups.
  Results
  Guinea pigs which were contaminated with M.canis did not show any signs of recovery after treatment with ointment in contrast to the solution and the gel (p<0.01). The best results of improvement were observed in the cases infected with T. mentagrophytes but not against M. gypseum. There were no significant differences among myrtal concentrations against T. mentagrophytes.
  Conclusion
  Overall, evaluating the results indicated that the effects of myrtal extracts on the anthropophilic and geophilic dermatophytes on the animal models were much better than 1% clotrimazole, although the animal model is very resistant to this ointment.
  Keywords: Dermatophyte, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Microsporum gypseum, Myrtus communis, Guinea pig
 • M. Noori Shadkam, H. Mozaffari Khosravi Page 247
  Background And Objective
  Patients with diarrhea are susceptible to zinc deficiency. Zinc deficiency can cause growth retardation, delay in sexual maturity, behavior disorders, persistent diarrhea and abnormalities of immune system, susceptibility to respiratory and gastrointestinal infections and impairment of taste and smell perception. The aim of this study was to evaluate of the effect of oral zinc supplementation on the treatment of acute watery diarrhea.
  Materials And Methods
  This study was a randomized double-blind placebo controlled clinical trial that was carried out in 139 children, aged 1 to 4 years, with acute watery diarrhea referred to two out-patient pediatric clinics in Yazd. Participants were randomly divided into two groups, zinc group (ZG) and placebo group (PG). The former group received zinc sulphate 2 mg/kg qd orally for 10 days and the latter group were treated with saline-dextrose solution (1/3:2/3). Duration and frequency of the diarrhea episodes were recorded in each group. Data were analyzed using Chi-square and Student t-test.
  Results
  The mean frequency of diarrhea at the first visit in ZG and PG groups were 4.6±1.7 and 4.2±1.5, respectively (p=0.1). At forty-eight to 72 h post-intervention, these values were 2.32±1.43 and 3.84±1.34 for girls (p=0.001), and 2.21±1.49 and 3.9±1.8 (p=0.001), for boys respectively. In general, after five days intervention, 45 patients (43%) were recovered, that 24 (53%) of them were from ZG. However, 10 days after the intervention the recovery rate in the ZG was markedly higher than the control group. At the end of the intervention, 80 (77%) patients, with 50 cases (66%) belonging to the ZG completely recovered.
  Conclusion
  This study showed that oral zinc supplementation (2mg/kg qd) in children with acute watery diarrhea reduces the duration and severity of diarrhea.
  Keywords: Acute Watery Diarrhea, Zinc Supplementation, Treatment of Diarrhea
 • P. Vakilzadeh, N. Nakhaee Page 253
  Background And Objective
  The need for a standard instrument to assess pain in cancer patients is universally accepted. The aim of this study was to assess the psychometric properties of the Persian version of the Brief Pain Inventory (BPI) on a sample of Iranian Cancer patients.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in Kerman on a sample of 211 cancer patients. At first the questionnaire was translated and back translated through standard methods. The face validity of the inventory was examined on 15 individuals with diverse educational levels to assess the comprehensibility and acceptability by the patients. The construct validity of the instrument was assessed by both exploratory and confirmatory factor analysis. The internal consistency was analyzed by Cronbach’s alpha coefficient and item scale correlation.
  Results
  The response rate was 96%. Nearly 52% were female. The Persian version was compatible with the original version. The Kaiser’s measure of sampling adequacy (MSA) before factor extraction of the questionnaire was 0.87, which indicated an acceptable factorability of the statements. The construct validity of the questionnaire was confirmed by exploratory and confirmatory factor analysis. The measures of internal consistency were in an acceptable level. Cronbach`s alpha for the whole questionnaire (11 items) was 0.87 and it was 0.87 and 0.89 for the intensity and reactive dimensions, respectively.
  Conclusion
  The Persian version of BPI was a reliable and valid measure to assess pain in cancer patients.
  Keywords: Questionnaire, Pain, Validity, Reliability
 • Sh. Abdoli Oskouie, R. Ghotaslou, A. Banagozar Mohammadi Page 259
  Background And Objective
  Cholinergic neurons of nucleus basalis magnocellularis (NBM) have a key role in learning and memory process. It has been shown that these neurons are degenerated in patients with Alzheimer disease (AD). On the other hand, using the cholinomimetic agents and acetylcholinesterase inhibitors improve cognition in these patients. Some studies have shown that the frontal cortex receives some cholinergic projections from NBM. In the present study, the effect of intrafrontal cortex administration of physostigmine (acetylcholinesterase inhibitor) was investigated on active avoidance learning on the animal model of AD.
  Materials And Methods
  In this experimental study, NBM was lesioned electricaly in Wistar male rats, (250-300g body weight) for making the animal model of AD. Because the frontal cortex receives cholinergic projections from NBM, different doses of physostigmine (2.5, 5, 7.5 µg/µl) were injected bilaterally into the frontal cortex of lesioned rats 20 minutes before active avoidance learning (8 sessions, 30 steps in each session) in Y-maze.
  Results
  The results showned that active avoidance learning was decreased significantly in NBM-lesioned group. Also intrafrontal cortex injection of phsostigmine (2.5, 5, and 7.5 µg/µl) significantly severed NBM lesion-induced learning deficiency.
  Conclusion
  The findings of this study suggest that the cholinergic projection of NBM to frontal cortex in lesioned animals has a negative role on this type of learning. It seems that other neurotransmitter systems such as glutamate and other afferent projections from different brain areas to frontal cortex probably are involved in this phenomenon.
  Keywords: NBM, Physostigmine, Frontal Cortex, Alzheimer Disease, Rat
 • A.R. Sarkaki, S. Valipoor Chahardahcherik, M. Kesmati Page 265
  Background And Objective
  Cholinergic neurons of nucleus basalis magnocellularis (NBM) have a key role in learning and memory process. It has been shown that these neurons are degenerated in patients with Alzheimer disease (AD). On the other hand, using the cholinomimetic agents and acetylcholinesterase inhibitors improve cognition in these patients. Some studies have shown that the frontal cortex receives some cholinergic projections from NBM. In the present study, the effect of intrafrontal cortex administration of physostigmine (acetylcholinesterase inhibitor) was investigated on active avoidance learning on the animal model of AD.
  Materials And Methods
  In this experimental study, NBM was lesioned electricaly in Wistar male rats, (250-300g body weight) for making the animal model of AD. Because the frontal cortex receives cholinergic projections from NBM, different doses of physostigmine (2.5, 5, 7.5 µg/µl) were injected bilaterally into the frontal cortex of lesioned rats 20 minutes before active avoidance learning (8 sessions, 30 steps in each session) in Y-maze.
  Results
  The results showned that active avoidance learning was decreased significantly in NBM-lesioned group. Also intrafrontal cortex injection of phsostigmine (2.5, 5, and 7.5 µg/µl) significantly severed NBM lesion-induced learning deficiency.
  Conclusion
  The findings of this study suggest that the cholinergic projection of NBM to frontal cortex in lesioned animals has a negative role on this type of learning. It seems that other neurotransmitter systems such as glutamate and other afferent projections from different brain areas to frontal cortex probably are involved in this phenomenon.
  Keywords: NBM, Physostigmine, Frontal Cortex, Alzheimer Disease, Rat
 • Sh. Hasani Ranjbar, A.R. Jamshidi Page 279
  Background And Objective
  Soft tissue involvements are the most common types of rheumatic diseases. The prevalence of periarthritis in a study in the USA was 20-30% of all rheumatic diseases. The aim of this study was to estimate the prevalence, type, topography and treatment in these disorders.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study was done on 1600 files of patients that were visited in rheumatology center of Shariati Hospital between 1996-2002. The samples were selected randomly and systematically and the data were extracted.
  Results
  The prevalence of periarthritis was estimated 16.25% (260 cases). Most of the cases with periarthritis were found in the age group of 40-50 years (26.6%) and the mean of age was 46.48±13.86. About 78.5% of patients were female and 21.5% were male. The most common forms of periarthritis were tendonitis and bursitis (64.6%) and the second rate was neurovascular (23.6%). The most frequent disease was carpal tunnel syndrome 21.9% and shoulder capsulitis (13.5%). Right upper limb and wrist (26.2%) were the most frequent sites of involvement and the rate of bilateral carpal tunnel was 42%. The rheumatic disease, as background, were found in 17.3% of patients. Bilateral carpal tunnel syndrome was the most frequent type of bilateral periarthritis which was statisticaly significant (p<0.001).
  Conclusion
  As the results showed periarthritis diseases are very common, specially carpal tunnel syndrome and shoulder capsulitis. The future studies need to evaluate the response to treatment, job and trauma must be considered because of their importance in etiology. This study can be considered as a basis study for future reserches.
  Keywords: Rheumatic Diseases, Periarthritis, Prevalence
 • A.A. Vafaei, H. Miladi, Gorgi, A.A. Taherian, A. Rashidy, Pour Page 285
  Background And Objective
  Previous studies have suggested that activation of the glucocorticoid receptors may have a modulatory effect on fear and anxiety. Therefore, the aim of this study was to determine the role of glucocorticoid hormones on modulation of anxiety in elevated plus-maze model in mice.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 60 male mice (25-30 g) were included. They were randomely divided into test and control groups. The test group received different doses of dexamethasone, as an agonist of glucocorticoid receptors, at 0.1, 0.3, 1, 2 and 10 mg/kg, Subcutaneausly, and the control group received the same volume of 2% ethanol in normal saline 30 minutes before the evaluation of their behavior. Twenty five minutes after the injection, the mice were put in a black box for 5 minutes to induce their activity and stress. The animals were then individually transferred to a standard elevated pluse-maze in regulated time and the percentage of time spent in the open arms and the ratio of open arm entries to total entries in 5 mins was measured.
  Results
  Results indicated that dexamethasone with the doses 0.3 and 1mg/kg, significantly reduced anxiety in mice (p<0.01). However, this effect was not observed at 0.1 and 2mg/kg. Our findings also showed that denamechasone at the dose of 10 mg/kg increased anxiety behavior in mice (p<0.01).
  Conclusion
  The findings of this study indicated that glucocorticoids have important role in modulation of anxiety related behavior in a dose dependent manner using an elevated plus maze model in mice.
  Keywords: Anxiety, Glucocorticoids, Dexamethasone, Mice
 • H. Salehi, M.R. Vatani Baf Page 291
  Background And Objective
  Normal sexual differentiation occurs in the 6th embryonic week and in a normal embryonic life. Both wolffian and mullerian ducts are present until the onset of sexual differentiation. Normal sexual differentiation is directed by the sex-determining region of the Y chromosome (SRY). Secretion of mullerian inhibiting substance (MIS) by sertoli cells results in regression of the mullerian duct in males. Any disruption of orderly steps in sexual differentiation may be reflected clinically as variants of the intersexes syndromes. One of the rarest forms of these syndromes is Persistent Mullerian Duct Syndrome (PMDS). This syndrome is caused by lack of regression and development of mullerian system and formation of female genital tract including uterus, fallopian tubes and two thirds of upper part of vaginal in male. While bilateral cryptorchidism, inguinal hernia and infertility are usually associated with this syndrome, external genital organs are normal. The diagnosis is usually made in the first years of life. Case Report: The presented case, a 71-year-old man, admitted to the surgical ward of Ali-ebn-Abitalib Hospital in Rafsanjan was diagnosed with a large right inguinal hernia. Physical examination of external genital tract was normal. The findings at operation were as follows: the uterus was attached to spermatic cord in the internal ring. Hysterectomy was done. Orchiectomy was also performed due to severe adhesion of the uterus to spermatic cord and rupture of the spermatic vessels. Pathologic examination of the resected tissues confirmed the diagnosis of PMDS.
  Conclusion
  This syndrome is typically diagnosed by cryptorchidism and inguinal hernia during early years of life. Infertility is also a common finding in this syndrome. Although, there are a number of diagnostic procedures including sonography for detection of PMDS, this syndrome is almost recognised through operations casual. Rarity of PMDS and also unusual findings regarding this case including old age, the absence of infertility and cryptorchidism were the reasons for reporting this case.
  Keywords: Persistent Mullerian Duct Syndrome, Cryptorchidism, Infertility