فهرست مطالب

دیابت و متابولیسم ایران - سال ششم شماره 2 (پیاپی 19، زمستان 1385)

مجله دیابت و متابولیسم ایران
سال ششم شماره 2 (پیاپی 19، زمستان 1385)

 • 108 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله مروری
 • باقر لاریجانی، فرزانه زاهدی، سید حسن امامی رضوی صفحه 113
  اخلاق پزشکی تاریخچه ای بس طولانی در جهان دارد و مسلما دستیابی به اخلاقی همسو با فرهنگ جوامع مختلف، باید با توجه به پیشینه تاریخی آنها حاصل گردد. اغلب تصور بر این است که تاریخ اخلاق پزشکی با بقراط آغاز می شود؛ در حالی که اخلاق پزشکی سابقه ای دیرینه تر دارد. روشن است که فرهنگ های مختلفی همچون بابلی، مصر باستان، یونانی، و ایرانی، همه در قانونمند کردن طب و حفظ حقوق بیماران اهتمام ورزیده اند. یکی از اولین دست نوشته های بشری در این موضوع، که به سال 1750 قبل از میلاد بر می گردد، قانون حمورابی است که توسط بابلیان تنظیم گردیده است.
  در این مقاله سعی شده است ریشه های اخلاق پزشکی در تاریخ طب ایران، خصوصا پس از گرویدن ایرانیان به اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در این دست نوشته به طور عمده از کتب و دست نوشته های پزشکان و مورخان بزرگ ایرانی و خارجی، و پاره ای از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر جهان، که از طریق جستجوی در پایگاه های اطلاعات علمی همچون Medline و Ovid وموتورهای جستجوئی مانند Google Scholar بدست آمده، استفاده گردیده است.
  تاریخچه طب در ایران به حدود قرن چهارم قبل از میلاد مسیح برمی گردد. پزشکان بزرگ ایرانی توجه ویژه ای به اخلاق پزشکی داشته اند که در کار بالینی، آموزش و تدریس و نگارش کتب مشهود است. بین دوران تمدن باستان و دوره رنسانس در اروپا دوران تاریک موسوم به قرون وسطی است. در این دوران، ایرانیان گام های قابل توجهی در حیطه دانش و اخلاق در جهان برداشته اند که مرور خواهد شد.
  کلیدواژگان: تاریخ اخلاق، تاریخ طب، اخلاق پزشکی، تاریخ ایران، ایران
 • مقالات پژوهشی: علوم پایه
 • مهسا محمدآملی، روح الله موسوی زاده، پروین امیری، باقر لاریجاین صفحه 125
  مقدمه
  پیوند جزایر پانکراس به عنوان روشی مناسب در درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 شناخته شده است. هر چند فعال شدن سایتوکین های پیش التهابی مترشحه از خود جزایر پانکراس منجر به وقایع التهابی به هم پیوسته ای می گردد که باعث از دست رفتن پیوند به طور حاد و یا مزمن می گردد.. مسیر سیگنالی NF - kB در پاسخ به استرسهای ناشی از جداسازی و تخلیص جزایر پانکراس فعال می گردد که ترشح و آزادسازی مدیاتورهای التهابی از جمله MCP - 1 را به دنبال دارد. این امر نقش مهمی در فعال سازی سلولهای ایمنی و تجمع این سلول ها در محل پیوند ایفا می نماید که باعث تشدید پروسه وازنش پیوند می گردد.
  روش ها
  در این مطالعه سعی بر این بوده تا اثر Curcumin به عنوان یک بازدارنده قوی NF-κB بر تولید MCP-1 از جزایر پانکراس و عملکرد جزایر در شرایط in vitro مورد مطالعه قرار گیرد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که Curcumin در محیط کشت باعث کاهش ترشح MCP-1 از جزایر پانکراس در مقایسه با گروه کنترل می گردد و در مقادیر مورد نظر باعث کاهش عملکرد جزایر پانکراس نگردید.
  نتیجه گیری
  تحقیقات بر روی محرک هایی که باعث القاء تولید و ترشح فاکتور های التهابی از جزایر پانکراس می گردد و مکانیسم ها و مسیرهایی که در اثر این محرک ها فعال می گردد؛ سودمند خواهد بود و به یافتن روش هایی برای کاهش این محرک ها و غیر فعال نمودن این مسیرهای التهابی کمک خواهد نمود که در نهایت می تواند نتایج حاصل از پیوند جزایر پانکراس را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: پیوند جزایر پانکراس، MCP، 1، Curcumin
 • محمدرضا رویینی، سیما صدرای، یلدا حسین زاده اردکانی، مریم مخبری، سولماز صداقت صفحه 135
  متفورمین هیدروکلراید از دسته بی گوانیدها می باشد که در درمان دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین تجویز می شود. در این مطالعه ویژگی های فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک قرص پانصد میلی گرمی متفورمین در داوطلبان سالم مورد مطالعه قرار گرفته است. قرص های پانصد میلی گرمی متفورمین هیدروکلراید آزمون و مرجع به صورت متقاطع به 12 داوطلب سالم تجویز گردیدند و غلظت متفورمین در نمونه های سرمی و میزان کاهش قند خون جهت بررسی پارامترهای فارماکوکینتیکی و فارماکودینامیکی محاسبه گردید. بین پارامترهای سرمی متفورمین و پارامترهای مشابه حاصل از تغییرات غلظت قند خون متعاقب مصرف هر دو فرآورده ارتباط معنی داری مشاهده نشد. همچنین با افزایش سطح زیر منحنی غلظت- زمان سرمی، افزایشی در سطح زیر منحنی تغییر قند خون- زمان مشاهده نگردید. در مقایسه آماری فرآورده آزمون و مرجع از نظر...
  کلیدواژگان: متفورمین هیدروکلراید، فارماکو کینتیک، فارماکودینامیک، کاهش قند خون، غلظت سرمی
 • منیر جدیدالاسلامی، مهدی عباسی نژاد، محمدرضا شهرتی صفحه 144
  مقدمه
  صبر زرد از گیاهان دارویی است که برای درمان التهاب، بهبود سوختگی و تقویت سیستم ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه به دلیل عوارض جانبی کمتر و ارزان تر بودن گیاهان دارویی، مصرف آنها رو به افزایش است. هدف این مطالعه بررسی اثر صبرزرد بر قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئین ها درموش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.
  روش ها
  جمعیت مورد مطالعه شامل 56 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار آلبینو با وزن 150-200گرم بودند. حیوانات مورد آزمایش به7 گروه تقسیم گردیده که 6 گروه آنها با استرپتوزوتوسین (IP-Kg/mg65) دیابتیک شدند. پس ازیک هفته، خونگیری جهت اندازه گیری قندخون ناشتا به منظور دیابتی شدن حیوانات انجام گرفت. گروه های دیابتیک به جز گروه کنترل دیابتی روزانه به ترتیب مقادیر(mg/kg100،200،300و400) عصاره صبرزرد وmg/kg5 گلیبن کلامید را از طریق گاواژ به مدت 4 هفته دریافت نمودند. درپایان دوره درشرایط ناشتا،خونگیری جهت اندازه گیری قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که فقط دوزmg/kg400 صبرزرد و mg/kg 5 گلیبن کلامید موجب کاهش معنی دار قند (به ترتیب،12/23 ±62/162و51/26±37/193) گردید. همچنین دوزهای mg/kg200،300،400 صبرزرد و mg/kg5 گلیبن کلامید موجب کاهش معنی داری درغلظت تری گلیسیرید وکلسترول نسبت به گروه کنترل دیابتیک گردیدند. تمامی دوزهای صبرزرد و گلیبن کلامید موجب کاهش LDL شدند اما اثری بر HDL نداشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که عصاره صبرزرد موجب کاهش قند، کلسترول، LDL و TG می گرددکه شناخت دقیق آن نیاز به مطالعه بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: صبر زرد، قند خون، دیابت، کلسترول، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین
 • مقالات پژوهشی: علوم بالینی
 • سهیلا امینی مقدم، محمدرضا مهاجری تهرانی، زهرا شعبان نژاد خاص، رامین حشمت، اشرف آل یاسین، باقر لاریجانی صفحه 153
  مقدمه
  پپتید- cمایع آمنیوتیک بیانگر میزان ترشح انسولین جنین است. شرایط هیپر انسولینمی جنین، سبب افزایش وزن موقع تولد واختلال تحمل گلوکز و چاقی درسنین بالاتر می شود.شیوع تولد نوزادان ماکروزوم در ایران 10% می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پپتید-c و انسولین مایع آمنییوتیک با ماکروزومی نوزادان بود.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مورد- شاهدی انجام شده است. 10 نوزاد که در زمان تولد وزن بالای 4000 گرم داشتند، به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند و 28 نوزاد با وزن کمتر از 4000 گرم به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه گردیدند. مادران نوزادان هر دو گروه از نظر میانگین سنی و تعداد زایمان و وزن قبل از بارداری اختلاف زیادی نداشتند. چنانچه شرکت کنندگان شرایط خروج از مطالعه را نداشتند، در هنگام زایمان حدود cc 10 مایع آمنیوتیک طی آمنیوسنتز گرفته شد و همچنین از بند ناف جنین یا خون وریدی جنین وخون وریدی مادر جهت اندازه گیری انسولین و پپتید-c و گلوکز نمونه گیری به عمل آمد.
  یافته ها
  : نوزادان ماکروزوم در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی داری در پپتید-c خون نوزاد (044/0=P)وخون مادر(043/0= P) داشتند. میزان انسولین در مادران نوزادان ماکروزوم و نوزادان ماکروزوم و مایع آمنیوتیک بالاتر از گروه شاهد بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود. میزان پپتید-c در مایع آمنیوتیک نوزادان ماکروزوم نیز بالاتر از گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  افزایش پپتید-c مایع آمنیوتیک، خون نوزاد وخون مادر، می تواند با افزایش وزن جنین ارتباط داشته باشد.
  کلیدواژگان: انسولین، پپتید، ماکروزومی، مایع آمنیوتیک
 • مریم راد، مریم سادات هاشمی پور، محمدرضا کریمی صفحه 159
  مقدمه
  دیابت دارای اثرات متعددی بر روی بافت های دهان است.تظاهرات دهانی به ویژه بیماری های پریودنتال و عفونت های قارچی و باکتریایی عودکننده در بیمارانی که قند خون آنها کنترل نشده باشد،با شدت بیشتری بروز می کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط تظاهرات دهانی در مراجعین به مرکز دیابت کرمان با مدت ابتلا و نحوه کنترل قند خون بود.
  روش ها
  جامعه مورد مطالعه116 بیمار دیابتی درمانگاه دیابت بیمارستان شهید باهنر کرمان بودند.این افراداز نظر وضعیت دندان ها، بافت پریودنشیوم، خشکی، سوزش دهان و تغییرات مخاطی مورد ارزیابی قرار گرفتند.همچنین اطلاعات مورد نیازدر رابطه با تاریخچه دیابت و نحوه کنترل قند خون ثبت گردید. نتایج با استفاده از برنامه SPSS و آزمون مجذور کای وt-test مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  شایعترین تظاهرات دهانی در جامعه مورد مطالعه شامل ژنژیویت (3/96%)،پریودنتیت (2/90%) وخشکی دهان (24/67%) بودند.ارتباط معنی داری بین مدت ابتلا به دیابت و بیماری های پریودنتال (012/0=P) و سوزش دهان (002/0=P) وجود داشت. در این مطالعه بین کنترل قند خون و بیماری های پریودنتال رابطه معنی داری وجود نداشت، ولی این بیماری ها در افرادی که قند خونشان کنترل شده بود، بامیزان کمتری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیماری های پریودنتال و خشکی دهان از عوارض شایع دیابت می باشند. بنابراین دندانپزشکان باید برای کنترل وحفظ وضعیت سلامت دهانی در مبتلایان به دیابت، عملکرد غده بزاقی و وضعیت پریودنتال رابه طور دقیق ارزیابی کنند.
  کلیدواژگان: دیابت، بیماری های پریودنتال، خشکی دهان، سوزن دهان، عفونت های قارچی، کنترل قند خون
 • مینو اسدزندی، زهرا فارسی، سهیل نجفی مهری، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 169
  مقدمه
  دیابت یک بیماری مزمن است که نیازمند مشارکت بیمار در فرایند درمان می باشد. پیامد درمان به باورهای بهداشتی بیمار و درک وی از بیماری وابسته است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی در چارچوب مدل اعتقاد سلامت بر باورهای بهداشتی، آگاهی و رفتارهای مراقبت از خود بیماران مبتلا به دیابت بود.
  روش ها
  جمعیت مورد مطالعه بیماران دیابتی بستری در 4 بیمارستان آموزشی تهران بودند که در یک مطالعه تجربی (کارآزمایی بالینی) در سال 85-1384 مورد بررسی قرار گرفتند. 64 بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. بعد از تعیین نیازها در چارچوب مدل اعتقاد سلامت، مداخله آموزشی در گروه مورد صورت گرفت. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه محقق ساخته طی مصاحبه چهره به چهره و سازمان یافته با نمونه های منتخب در دو نوبت قبل از مداخله آموزشی و دو ماه بعد از آن جمع آوری گردید. در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و شاخص های مرکزی، آزمون های آماری پارامتریک و غیرپارامتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  قبل از مداخله، آزمون تی تست مستقل تفاوت معنی داری را در متغیرهای دموگرافیک و ابعاد مدل اعتقاد سلامت در دو گروه نشان نداد (05/0P). آزمون های تی زوج شده و ویلکاکسون پس از مداخله افزایش معنی داری در میانگین و میانه نمرات آگاهی (از 78/11 به 53/15)، حساسیت درک شده (از 66/27 به 59/30)، شدت درک شده (از 62/20 به 87/25)، خود کارآمدی (از16/19به 25/22) و رفتارهای مراقبت از خود (از 37/95 به 56/117) در بیماران گروه مداخله نشان دادند (05/0>P). ولی در گروه کنترل بجز در بعد آگاهی (05/0>P) در سایر ابعاد تغییر معنی داری مشاهده نشد (05/
  نتیجه گیری
  مداخله آموزشی در چارچوب مدل اعتقاد سلامت، ممکن است منجر به تغییر باورهای بهداشتی،افزایش آگاهی و به دنبال آن ارتقای رفتارهای مراقبت از خود بیماران دیابتیک گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی، دیابت، رفتارهای مراقبت از خود، مدل اعتقاد سلامت، نگرش
 • رابطه وزن تولد با لپتین و آدیبونگتین
  آتبین مرادی زیرکوهی، محسن خوش نیت نیکو، فرهاد زارع، ژیلا مقبولی، آرش حسین نژاد، علیرضا شفایی، باقر لاریجانی صفحه 177
  مقدمه
  لپتین و آدیپونکتین هورمون هایی هستند که به طور عمده از بافت چربی تولید می شوند و با وزن بدن ارتباط دارد. مطالعات انجام شده طی بارداری، نتایج متناقضی از نقش لپتین و آدیپونکتین در طی بارداری بر وزن تولد نوزاد گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه ارزیابی سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین مادری و بند ناف و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزاد می باشد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی در 86 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. نمونه خون از مادر در اتاق زایمان و بعد از تولد نوزاد از بند ناف گرفته شد. نمونه های مادر و بند ناف از نظر غلظت لپتین و آدیپونکتین آزمون شد. وزن هنگام تولد و قد نوزاد در اطاق زایمان اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین نمایه توده بدنی مادر8/4 ± 8/23 کیلوگرم بر متر مربع،وزن نوزادان 46/0 13/3 کیلوگرم و میانگین هفته بارداری 6/2 ± 15/38 هفته بود. ارتباط معنی داری بین آدیپونکتین نوزاد با وزن نوزاد یافت نشد. لپتین نوزاد همبستگی مثبت معنی داری با وزن نوزاد نشان داد.
  نتیجه گیری
  تغییرات سطح لپتین نوزادی منعکس کننده تغییر بافت چربی در نوزاد است و می تواند بر روی وزن نوزاد موثر باشد.
  کلیدواژگان: لپتین، آدیپونکتین، وزن تولد
 • لادن گیاهی، باقر لاریجانی، ابوالقاسم جزایری، عباس رحیمی، مظاهر رحمانی صفحه 183
  مقدمه
  نقش آدیپونکتین در تنظیم متابولیسم گلوکز، مقاومت به انسولین و اختلالات مرتبط با چاقی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور تعیین سطح سرمی آدیپونکتین و ارتباط آن با درصد توده چربی بدن و حساسیت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن دیابتی و غیر دیابتی انجام شده است.
  روش ها
  مطالعه بر روی مردان دارای اضافه وزن دیابتی نوع 2 (20 نفر) و غیر دیابتی (20 نفر) انجام شد. سطح سرمی آدیپونکتین به روش ELIZA، FBS به روش گلوکز اکسیداز و انسولین ناشتا به روش Immunoreactive اندازه گیری شدند. درصد توده چربی بر اساس امپدانس بیوالکتریک تعیین شد. حساسیت به انسولین نیز بر اساس فرمول QUICKI محاسبه شد.
  یافته ها
  با وجود یکسان بودن تقریبی BMI در هر دو گروه، میانگین درصد توده چربی در گروه دیابتی(87/2 ±55/26%)بدون وابستگی به سن به طور معناداری بالاتر از گروه غیر دیابتی (64/2±93/22 %) بود (05/0P<). میانگین آدیپونکتین در گروه دیابتی (μg /ml 53/3±77/7) کمتر از گروه غیر دیابتی(μg /ml 03/0±13/8) بود، گرچه این اختلاف از نظر آماری معنا دار نبود. بین آدیپونکتین و درصد توده چربی ارتباط معکوسی مشاهده شد که از نظر آماری معنا دار نبود. از طرف دیگر ارتباط مستقیمی بین آدیپونکتین و حساسیت به انسولین در گروه غیر دیابتی مشاهده شد(5/0+=r؛ 04/0=P).
  نتیجه گیری
  پایین بودن سطح آدیپونکتین در مردان دارای اضافه وزن دیابتی در مقایسه با مردان مشابه غیر دیابتی، به علاوه ارتباط مثبت آدیپونکتین با حساسیت به انسولین نشان دهنده اثر کاهش سطح این هورمون در موارد مقاومت به انسولین و دیابت در مردان ایرانی دارای اضافه وزن است.
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، حساسیت به انسولین، توده چربی بدن، اضافه وزن
 • پروین میرمیران، عذرا رمضانخانی، حمیرا حمایلی مهربانی، فریدون عزیزی صفحه 189

  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مداخلات تغذیه ای بر روند تغییرات شاخص های تغذیه ای و غیر تغذیه ای مرتبط با بیماری های غیر واگیر در ساکنین منطقه 13 تهران صورت گرفت. در مرحله اول مطالعه قند و لیپید تهران، 1474 نفر از ساکنین تحت پوشش 3 مرکز بهداشتی درمانی به صورت تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی تغذیه ای قرار گرفتند. در مرحله دوم این طرح، ساکنین تحت پوشش یکی از مراکز بهداشتی به عنوان گروه مداخله، و ساکنین تحت پوشش دو مرکز بهداشتی دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند و مداخلات تغذیه ای در منطقه مداخله آغاز گردید. به طور متوسط...

  کلیدواژگان: مداخلات تغذیه ای، عوامل مرتبط با بیماری های غیرواگیر، عوامل تغذیه ای، عوامل غیر تغذیه ای، تهران
 • گزارش کوتاه
 • سمیه امیری مقدم، باقر لاریجانی صفحه 201
|
 • Bagher Larijani, Farzaneh Zahedi, Seyed Hassan Emami Razavi Page 113
  Medical ethics has a long history worldwide, and the move towards a trans-cultural ethics must be based on an appreciation of the civilizations’ history. It is often thought that medical ethics history has begun by Hippocrates, however it is much older. It is clear that various cultures such as Babylonia, ancient Egypt, Greece, and the Persians have attempted to regulate medicine and to protect patient's rights in the known ancient world. One of the earliest written provisions in this field, which comes back to about 1750 BC, is the code of Hammurabi written by Babylonian. In this paper we aimed to explore the roots of medical ethics in Persian history, particularly, after adherence of Iranians to Islam. In this article, we used related books of great Iranian and non-Iranian historians, and examined some authentic articles collected through searches of databases such as Medline and Ovid and search engines such as Google Scholar. History of medicine in Iran has begun about fourth century BCE. Great Iranian physicians had paid special attention to ethics in their practices, teachings and manuscripts. There was a gap between the ancient civilizations and the Renaissance era in Europe, commonly called the dark ages (Medieval). The immense strides have been made by the Persians in that long interval which is briefly reviewed.
  Keywords: Ethics history, Medical ethics, Persian history, medical history, Iran
 • Mahsa Mohammad Amoli *, Rohollah Mousavizadeh, Parvin Amiri, Bagher Larijani Page 125
  Background
  Pancreatic islet transplantation has been reported as an appropriate method for treatment of type I diabetes patients, however there are strong indications that cytokine and chemokines secreted from transplanted islets play an important role in islet graft rejection in different stage post-transplantation. The NF-kB signaling pathway is activated in response to the stress resulted from isolation and purification process of pancreatic islets. Secretion and release of inflammatory mediators, including MCP-1, result from activation of this pathway which plays important part in activation of inflammatory processes accelerating graft rejection.
  Methods
  This study was performed to examine the effect of curcumin on secretion of inflammatory mediators and function of pancreatic islets.
  Results
  We observed that curcumin significantly decreased MCP-1 release from mouse islets compared to the control group and had no effect on function of pancreatic islets.
  Conclusion
  Investigating the stimulatory signals leading to production and secretion of inflammatory mediators from pancreatic islets and discovering their underlying mechanisms will be useful in finding new therapeutic interventions for blocking inflammatory pathways and improvement in outcome of islet cell transplantation.
  Keywords: Pancreatic Islets transplantation, MCP, 1, Curcumin
 • Mohammad, Reza Rouini *, Sima Sadray, Yalda H. Ardakani, Maryam Mokhberi, Sedaghat Solmaz Page 135
  Background
  Metformin is used in treatment of non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM). The present study was aimed to study the pharmacokinetic and pharmaco-dynamic of metformin 500 mg tablet in healthy volunteers.
  Methods
  The test and reference metformin hydrochloride 500 mg tablets were administered to 12 healthy volunteers in a cross-over study. Metformin serum concentration and decrease in blood sugar levels (dBSL) were used for study of pharmacokinetic and pharmacodynamic.
  Results
  There was no correlation between phramacodynamic and pharmacokinetic para-meters. Also there was no increase in dBSL-(AUC0-12) with increase metformin serum concentration-time. The results of our study show that both products could be bioequivalent according to serum concentration and not blood sugar data.
  Conclusion
  There was no concentration – effect (dBSL) correlation for both products. Metformin didn’t decrease the blood glucose in healthy volunteers. In some volunteers there was no increase in blood sugar after meal and dextrose 20% oral solution administration which could be related to decreased absorption of glucose from gastrointestinal tract caused by metformin.
  Keywords: Metformin, Pharmacokinetic, Pharmacodynamic, Serum concentration, Blood sugar
 • Monir Jadidoleslami, Mehdi Abbas Nejad *, Mohammad Reza Shahraki Page 144
  Background
  Aloe vera is a herbal plant being used as an anti-inflammatory agent, burning recovery as well as immune system boosting agent. The aim of this study was to evaluate the effects of Aloe vera on blood glucose, lipids and lipoproteins in streptozotocin-induced diabetic male rats.
  Methods
  This study was carried out on 56 male rats, weighing 150-200 gr. Animals are divided into 7 groups (one control and six test groups). Diabetes were induced in test groups via streptozocin (65mg/ kg-IP). After a week, blood samples analyses for FBS. All diabetic groups, except the control one, were taken 100,200,300,400 mg/kg Aloe vera extract and 5mg/kg glibenclamid by gavages for a period of 4 weeks, respectively. After this period fasting blood samples were collected from all groups.
  Results
  The results showed that the FBS decreased in groups that received 400mg/kg and glibenclamid (respectively,162/62±23.12and193.37±26.51). In addition, 3-6 groups showed decrease TG and Cholesterol level in comparison with those of control groups. In all groups which received Aloe vera and glibenclamid, LDL level were significantly decreased in comparison with control groups but HDL level had no change.
  Conclusion
  The results of this research indicate that Aloe vera aqueous extract lead to decreased Blood glucose, Cholesterol, LDL and TG levels. Further studies is suggested for exact mechanism of Aloe vera in diabetic rats.
  Keywords: Aloe vera, Blood Glucose, Diabetes, Cholesterol, Triglyceride, Lipoprotein
 • Soheila Amini Moghadam, Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Zahra Shaban Nejad, Khas, Ramin Heshmat, Ashraf Aleyacine, Bagher Larijani* Page 153
  Background
  Fetal hyperinsulinemia correlated with large birth weight and impaired glucose tolerance test and obesity in second decades of life. In this study we compared the correlation between fetal insulin production (as estimated by amniotic fluid (AF) C-peptide concentration) and AF insulin with macrosomia (as estimated by neonatal birth weight 4000 gr).
  Methods
  Thirty eight neonates were studied. Ten infants were macrosom and 28 were normal (birth weight < 4000 gr). Amniontic fluid C-peptide and insulin concentration and mother and fetal blood C-peptide and insulin were measured during delivery with radioimmunoassay and mother and fetal glucose were measured at the same time and correlated with neonatal macrosomia within first hour of birth.
  Results
  There was a significant correlation between infant serum C-peptide level and macrosomia. Amniotic fluid insulin level was higher in the macrosom infants but this correlation was not significant. AF C-peptide was higher in the macrosom group. Also there was a significant correlation between maternal serum C-peptide and macrosomia. Infant and mother serum insulin was higher in the macrosom group.
  Conclusion
  Our results suggest that fetal insulin (as estimated by AF C- peptide) and mother insulin and C- peptide production, can influence fetal weight and induce fetal macrosomia.
  Keywords: Amniotic fluid, Macrosomia, C, peptide, Insulin
 • Maryam Rad *, Maryam Sadat Hashemipour, Mohammad Reza Karimi Page 159
  Background
  Diabetes mellitus can have variable and sometimes profound effects upon the oral tissues. It has been shown that uncontrolled or poorly controlled diabetics have particularly a greater incidence of severe recurrent bacterial or fungal infections and periodontal diseases. The purpose of this study was to determine thee relationship between oral manifestations in diabetic patients and duration of disease, and glycemic control.
  Methods
  We studied 116 diabetic outpatients referred to Diabetes Clinic of Shahid Bahonar Hospital of Kerman Province. We evaluated the following parameters: dental caries, periodontal status, xerostomia, burning sensation and mucosal alterations. We also recorded information about history of diabetes and glycemic control. Data were subjected to SPSS and X, t- test.
  Results
  The most frequent alterations in this study were gingivitis (96.3%), periodontitis (90.2%), and xerostomia (97.24%). Burning sensation and periodontal diseases were significantly correlated to duration of diabetes (P=0.002, P=0.012 respectively).The results of the present study showed that periodontal diseases occur more frequently in moderately and poorly controlled diabetic patients than in those with good glucose control, but this difference was not statistically significant.
  Conclusion
  In this study, dry mouth and periodontal diseases are common complaints among diabetic patients. Therefore management of oral diseases in diabetic patients should include a comprehensive evaluation of salivary function and periodontal status.
  Keywords: Diabetes mellitus, Periodontal diseases, Xerostomia, Burning sensation, Fungal infections, Glycemic control
 • Minou Asadzandi, Zahra Farsi *, Soheil Najafi Mehri, Ali Akbar Karimizarchi Page 169
  Background
  Diabetes is a chronic disease which requires patient participation in treatment process. The outcome of the treatment depends on the patient health belief and the cognition about illness. The aim of this study was to clarify the effect of educational intervention focusing on Health Belief Model in health beliefs and awareness of diabetic patients.
  Methods
  As a clinical trial 64 diabetic patients were selected from 4 hospitals in Tehran in 2006. Patients randomly assigned to two equal number groups, as case and control groups. After determine of education needs using the health belief model, education program were performed in intervention group. Data from each patient was collected by using questionnaire, at the initial visit and two month after education. Parametric and nonparametric tests were used for statistical analysis.
  Results
  Independent t test didn’t show a significant difference between two groups in the HBM's domains before the educational program (p>0.05). After education the same test indicated a significant difference between two groups (p<0.05), except in perceived barriers and perceived benefits domains (p>0.05). In the intervention group awareness from 11 to 15(p<0.0001), perceived susceptibility from 27 to 30 (p<0.05), perceived severity from 20 to 25 (p<0.0001), self efficacy from 19 to 22 (p<0.0001) and self care behaviors from 95 to 117 (p<0.0001) increased.
  Conclusion
  Educational intervention focusing on changing health beliefs and increasing awareness may be effective in promoting self care behaviors in diabetic patients.
  Keywords: Attitude, Awareness, Education, Diabetes, Health Belief Model, Self Care Behavior
 • ASSOCIATION BETWEEN LEPTIN AND ADIPONECTIN AND BIRTH WEIGHT
  Atbin Moradi Zirkohi, Mohsen Khoshniat, Farhad Zare, Zhila Maghbooli, Arash Hossein, Nezhad, Alireza Shafaei, Bagher Larijani* Page 177
  Background
  Adiponectin and leptin are hormones which are related to body fat tissues and body weight. In pregnant women, conflicting associations have been reported between the role of serum concentrations of adiponectin and leptin with infant birth weight. The aim of this study was to determine the association between maternal and cord blood adiponectin and leptin concentrations with birth weight.
  Methods
  As a cross-sectional study 86 pregnant women referred to university hospital clinics were recruited. Maternal and umbilical cord blood samples were obtained in delivery room just after birth. The maternal and umbilical cord serum samples were analyzed for adiponectin and leptin. Their birth weight and height were measured at labor.
  Results
  The mean of maternal BMI, birth weight, and gestational age was 23.8±4.8 kg/m2, 3.13±0.14 kg, and 38.15±2.6 week, respectively. No correlation between adiponectin and birth weight were found. Birth weight positively correlates with leptin.
  Conclusion
  leptin concentrations in cord blood may be reflected the alternation of body fat tissue in infant and independently associated with infant birth weight.
  Keywords: Leptin, Adiponectin, Birth weight
 • Ladan Giahi *, Abolghasem Jazayeri, Abbas Rahimi, Mazaher Rahmani, Bagher Larijani Page 183
  Background
  Plasma concentration of adiponectin was found to play an important role in regulation of glucose metabolism, insulin resistance and conditions commonly associated with obesity. The aim of this study was to assess adiponectin level and its relation with percent of body fat mass and insulin sensitivity in over-weight men.
  Method
  This study was conducted on two groups of type 2 diabetic (n=20) and non-diabetic (n=20) overweight adult men. Serum level of adiponectin (ELIZA), FBS (GOD-PAP), fasting insulin (immunoreactive assay) and body fat mass (Bio-electric impedance) were measured. Insulin sensitivity was calculated using QUICKI.
  Results
  Diabetics had significantly higher mean of fat mass% than non-diabetics (26.55± 2.87% vs. 22.93±2.64; p< 0.05), despite fairly similar BMIs (27.7 kg/m2). Adiponectin concentration was lower in diabetics (7.77 ±3.53µg/ml) than non-diabetics (8.13 ± 0.03µg/ml); however, this difference was not statistically significant. The negative correlation between adiponcetin and fat mass didnt reach statistical significance. Adiponectin positively related with insulin sensitivity in non-diabetics (r= +0.5; p= 0.04).
  Conclusion
  Lower level of adiponcetin in diabetics than their non-diabetic counterparts. As well as the positive association of adiponectin with insulin sensitivity confirm the suggested role of decreased level of adiponectin in conditions such as insulin resistance and diabetes.
  Keywords: Adiponectin, Insulin sensitivity, Body fat mass, Overweight
 • Parvin Mirmiran *, Ozra Ramezankhani, Homeira Hamayeli Mehrabani, Fereidoun Azizi Page 189