فهرست مطالب

کارآفرینان امیرکبیر - پیاپی 22 (اردیبهشت 1386)

ماهنامه کارآفرینان امیرکبیر
پیاپی 22 (اردیبهشت 1386)

  • 50 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1386/04/10
  • تعداد عناوین: 24
|