فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 77 (بهمن و اسفند 1385)

 • تاریخ انتشار: 1386/01/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اسدالله فرزین وش، محمد غفاری فرد صفحات 1-26
  در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد که تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد
  کلیدواژگان: تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی، ثبات کلان اقتصادی، مدل خود توضیح با وقفه های گسترده
 • اسرافیل کسرایی صفحات 27-64
  تاریخچه مطالعات تجربی مربوط به رشد و توسعه در نظام جدید اقتصاد جهانی، به طور گسترده نشان می دهد که یک کشور در فرایند رشد اقتصادی خود نخست، تحت تاثیر موقعیت مکانی- جغرافیایی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تاثیر عملکرد کشورهای مجاورش قرار می گیرد. در این مقاله، با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی و ابعاد جغرافیایی در قالب چند مدل رشد، نظریه «هم‎گرایی» را بررسی و به دلیل عدم کارایی روش های مرسوم OLS در نادیده گرفتن آزمونهای ناهمسانی فضایی و وابستگی های فضایی از روش غیر پارامتریک حداکثر درستنمایی متمرکز استفاده می‎شود. استفاده از روش های اقتصاد سنجی فضایی و ماتریس وزنی فواصل بین کشورها، اثرات سرریز و روابط فضایی موجود میان کشورها را شفاف تر نموده و نشان داده می دهد که به رغم وجود اثرات متقابل مثبت به دلیل وجود روابط و ویژگی های شدید تر دیگر غیر از بعد مسافت و مجاورت مانند عوامل و روابط اقتصادی و اجتماعی، این نظریه از نظر آماری چگونه بی معنا و انکار می شود. در نتیجه لزوم وجود خط مشی های سیاسی دیگر در جهت پایه گذاری همکاری های نزدیکتر استراتژیک برای حل مسایل منطقه ای از قبیل ایجاد بازار مشترک و انتخاب کشور (کشورهایی) به عنوان هسته یا قطب توسعه برای ایجاد هم گرایی به‎طور تصنعی، یک ضرورت قابل توجیه می شود. به منظور کاربرد و کارکرد نظریه، داده های 38 کشور از 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی (OIC) در دو دهه یعنی بین سال های 1980 و 2000 (و با استفاده از زبان برنامه نویسی MATLAB) در قالب چند مدل متفاوت فضایی، تحلیل و تفسیر می شود.
  کلیدواژگان: اتو (خود) رگرسیون فضایی (مدل وقفه فضایی SAR)، مدل خطای فضایی (SEM)، رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)، ضریب هم گرایی، سرعت هم گرایی، سرریز (Spillover) و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC)
 • اسمعیل ابونوری، آرش خوشکار صفحات 65-95
  هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایش نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.
  کلیدواژگان: توزیع درآمد، ضریب جینی، محصول ناخالص استانی، تورم، مالیات، هزینه های دولتی، مدل SURE
 • رحمان خوش اخلاق، رضا موسوی محسنی صفحات 97-117
  در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.
  کلیدواژگان: الگوهای محاسبه پذیر تعادل عمومی، شوک های نفتی، بخش های قابل مبادله، بخش های غیرقابل مبادله، بیماری هلندی، ماتریس حسابداری اجتماعی
 • محمدحسین شریف زادگان، فرشید عشق آبادی صفحات 119-142
  مدل گرین - لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدل های کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین - لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری تهران و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می پردازد. در این مقاله، سطحی از اشتغال پایه به طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال های دوره برنامه ریزی وارد منطقه می شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می شود. بنابراین، اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان شهری تهران انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به دست می دهند. به این منظور، بر اساس دو سناریو مطرح شده و دو روش مدلسازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل سازی واقع می شوند. مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان شهری تهران در دوره ده ساله 1375-1365 به دست می دهند.
  کلیدواژگان: کاربری زمین، مدل کرین، لاری پویا، لوجیت چندگانه، برآورد جمعیت و اشتغال، اقتصاد پایه
 • محمدعلی فلاحی، حمید خالوزاده، سعید حمیدی علمداری صفحات 143-167
  در این مقاله، با هدف دستیابی به پیش بینی های دقیق تر، سه نوع الگوی رگرسیون خطی، سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و برآورد شده است. در ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی مورد نظر از جهت خطی، غیر خطی و تصادفی بودن با استفاده از آزمون نمای لیاپانوف بررسی شده است. نتایج این آزمون، وجود آشوب ضعیفی را در سیستم نشان می دهد و بیانگر امکان استفاده از الگوسازی غیر خطی برای پیش بینی دقیق تر کوتاه مدت است. در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون خطی، الگوی سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی، ضمن انجام پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل طی دوره زمانی 1379-1383، عملکرد این سه روش با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده عملکرد بهتر الگوی شبکه عصبی مصنوعی می باشد.
  کلیدواژگان: مالیات بر مشاغل، پیش بینی، آشوب، نمای لیاپانوف، رگرسیون خطی، الگوی سری زمانی، شبکه عصبی مصنوعی، ایران
 • علیرضا کازرونی، سکینه سجودی صفحات 169-187
  هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش های صنعت (کارگاه های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376تا 1382 تخمین زده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغیر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کار تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: دستمزد، بهره وری، مدل چانه زنی دستمزد، داده های تلفیقی، صنعت
 • غلامرضا کشاورز حداد، زهرا نجاتی محرمی صفحات 189-218
  این مقاله، با پایه قراردادن تئوری استالپر - ساموئلسون و با به کارگیری داده های خرد در سطح خانوارها و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی داده های پانل با متغیر وابسته محدود شدهتوبیت، به بررسی تاثیر جهانی شدن، با معیار آزادسازی تجاری و کاهش در تعرفه ها بر نابرابری دستمزدها در کشور ایران، می پردازد. نتایج برازش مدل با در نظر گرفتن نرخ تعرفه ها به عنوان شاخص آزادسازی تجاری، نشان می دهد که کاهش در نرخ تعرفه ها، سبب کاهش در دستمزد افراد غیر ماهر و افزایش در دستمزد افراد نیمه ماهر و ماهر می شود. به عبارت دیگر، آزادسازی تجاری، سبب افزایش شکاف دستمزد میان افراد با سطوح مختلف مهارت می شود.
  کلیدواژگان: آزادسازی تجاری، نابرابری دستمزدها، بازار کار، داده های پانل و مدل توبیت
 • صفحه 219
|
 • Asadolla Farzinvash, Mohammad Ghaffary Fard Pages 1-26
  Decentralization theories in the economic literature are considered as promoting government's productivity and efficiency and establishing regional balances. Decentralization is also basic tool for stablishing a market – based economy in developing economies. After Islamic Revolution in Iran and especially after the imposed war, fiscal and economic decentralization was officialhy considered as a strategic policy for the developing of provinces.Firstly, they founded planning committee and then planning council to step up towards decentralization. But the main concern for economic planner is to investigate the mechanism of the impact of fiscal decentralization on economic growth. In this paper by using augmented Solow model the direct and indirect effect of fiscal decentralization on economic growth is evaluated. Using auto regressive distributed lag models, we found that fiscal decentralization (the ratio of province's budgets to national budget) positively affects the rate of economic growth both in the short run and the long run. One percent increase in fiscal decentralization increase economic growth by 0.05 percent. Also positively affects on economic growth through macro stability.
 • Esrafill Kasraie Pages 27-64
  The empirical literature about economic growth has extensively shown that a country’s economic growth is indeed affected by the performance of its neighbors and influenced by its geographical position. This paper is to consider the "convergence theory" and the geographical dimension of a set of data in the estimation of the convergence and uses "spatial econometrics to estimate a growth model" that includes cross-country interdependence. Based on the OIC state members and its available 38 observations over two decades (1980‏−2000), it is shown that the unconditional -convergence model prevails the spillover effects among the OIC countries which are very important for growth. Since, the estimation by ordinary least squares leads to inefficient estimators and invalid statistical inferences, the maximum likelihood method is used to correct the spatially autocorrelated errors. Using spatial econometric methods and a distance based weight matrix, it is estimated that an alternative specification, which can take into account the spatial autocorrelation leading to highlight a geographic spillover effect: the mean growth rate of a region does not have positive and statistically valid influences by those of neighboring regions. It is found that spatial relationships across countries are not quite relevant and the convergence theory can not help the OIC state members. So, other international policies such as establishing a common market as a core or as a growth pole is needed to work with the peripheral and semi peripheral countries in the region.
 • Esmaiel Abounoori, Arash Khoshkar Pages 65-95
  The main purpose of this paper is to estimate a model of factors affecting income (expenditure) distribution in Iran. Doing so, first Gini coefficients and shares of different 20 th income catagories have been estimated for different Iranian Provinces. Then, using the most recent cross-province data by applying a multivariate regression model. the effects of the GRP, Inflation, tax and Government expenditure on the economic inequality have been estimated. According to the results, the Kuznets hypothesis can not be accepted. Ratio of income tax to GRP, Inflation and government expenditure have inequality effects. In order to analyse the effects on different twenties, the SUER model is estimated. The results indicate that increase in per capita income has reduced inequality via decrease in 5th twenties in favour of the other 20 th, especially the 1st twenties. On the other hand, increase in tax, Inflation and government expenditures have increased inequality through the reduction in share of the first four twenties (%80) of population in favour of the top twenty percent.
 • Rahman Khoshakhlagh, Reza Moosavi Mohseni Pages 97-117
  In this paper, using an applied general equilibrium model, and not partial equilibrium model, we analyze Dutch disease in Iranian economy. The results of analysis show that due to the shock created by the increase of 50% in oil income the phenomena of Dutch disease occurred in Iranian economy 2005. As a result the tradable sectors especially the agriculture and industry have been weakened and the construction as a non-tradable sector has been strenthened. On the other hand, the increase in real exchange rate has followed as it is expected.The increase of import and the decrease of non-oil export in all sectors are other results of our research. The increase of production costs which lead to an increase in domestic. Prices that in turn reduces the competability of such products with products produced by foreign countries. In other words this will intensify the weakening of tradable sectors.
 • Sharifzadegan M.H., Eshghabadi F Pages 119-142
  Garin-Lowry Model is one of a few Land use models which has became popular in estimation of employment and population, because of its simple, powerful structure and restricted information requirements. This paper presents evaluation of estimation of employment and population using dynamic Garin-Lowry Model in a ten year period in the region of Tehran, and two scenarios of existence and nonexistence of movement of preceding employment and population, and (1) two yearly step-by-step – and (2) a ten years step- time status. In this paper, a level of basic employment enters the region in different iterations of yearly planning period, step by step. Gradual entrance of employments and its allocation in the region causes the gradual changes of effective parameters in selection of service employment location and residential location. Therefore, since there is a high flexibility and movement in selection of employment and residential location in the region, then much better results are achieved in the scenario of existence of movement of preceding employment and population and otherwise scenarios of nonexistence of movement of preceding employment and population. For this purpose, corresponding to two considered scenarios and two methods of yearly step-by-step modeling and a ten year step, these four scenarios are modeled. Comparison of product results in their estimations of employment and population with the existing observations represent that scenarios of nonexistence of movement of preceding employment and population achieve better results in reconstruction of employment and population in the region of Tehran in the ten year period of 1987-1996.
 • Mohammad Ali Falahi, Hamid Khaloozadeh, Saeedeh Hamidi Alamdari Pages 143-167
  In this paper, in order to have a more a accurate forecast, three kinds of models: linear regression, time series and artificial neural network are used. Using Lyapunov exponent test, the structure of time series based on linearity, nonlinearity and stochastic process is studied. The results show a weak chaos in the system and declare possibility of applying nonlinear modeling for short-run forecasts.Using artificial neural network, linear regression and time series methods, occupational income tax are forecasted for period 1379-1383 and their performance is compared with each other. The results indicate better performance of neural network model.
 • Alireza Kazerooni, Sakineh Sojoudi Pages 169-187
  The main objective of this study is to investigate the role of labor productivity in wage setting in the manufacturing sector of Iran. For this purpose, the wage bargaining model has been estimated in the manufacturing sub-sectors(mainly large firms) by applying panel data method with fixed effect over 1998-2003.The results indicate that both explanatory variables-labor productivity and substitute wage rate- have positive impact on the wage rate, but the coefficient of labor productivity is smaller than the substitute wage coefficient, this implies that in the manufacturing sector of Iran, the substitute wage rate has more influence on the wage rate determination than the labor productivity.
 • Gholamreza Keshavarz Haddad, Zahra Najati Moharrami Pages 189-218
  Evidences indicate that openness of economy play a remarkable role in the formation of relative wages in the world. In this paper on the base of Stolper- Samuelson theory, we investigate the effects of trade liberalization and tariff reduction on wages inequality in Iran. In order to test and quantify the relationship, we have used a panel limited dependent Tobit model which is estimated by MLE. Our data consist of the micro data on households’ socioeconomic surveys (1380-1382) and aggregate data on the tariff rates of different sectors in economic activities according to ISIC four digits codes. We found evidences in the favor of our hypothesis in which reduction in tariff rates contribute to an increase in the wage gap in Iran. Trade liberalization causes a reduction in the wage of unskilled workers and benefits the skilled groups workers.