فهرست مطالب

شهرنگار - پیاپی 40 (فروردین 1386)

دو ماهنامه شهرنگار
پیاپی 40 (فروردین 1386)

 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خبر
 • گزارش
 • مقاله
 • سعید نظری عدلی، محمد جواد کوهساری صفحه 11
  فضاهای ورزشی از جمله مهمترین کاربری هایی در سطح شهر هستند که نقش قابل توجهی در بالا بردن سلامت جسمی و روانی شهروندان را دارا می باشند لذا با توجه به نقش ویژه ی کاربری های ورزشی در ایجاد تحرک و کاستن از فشارهای روانی شهرنشینی می بایست چهارچوب مناسبی به منظور انتخاب سایت های مناسب ورزشی و توزیع متناسب آنها در کل شهر فراهم شود. امروزه پیچیدگی مسایل شهری باعث شده است متغیرهای متعددی در مکان گزینی کاربری ها تاثیرگذار باشند که امکان تحلیل آنها با روش های سنتی نظیر رویهم گذاری دستی نقشه ها به دلیل...
  کلیدواژگان: کاربری ورزشی، منطق بولین، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل، توابع تحلیلی، مکانیابی، شهر بابلسر
 • مهرک فیض ساکت صفحه 22
  در این مقاله با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل swot که یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی است نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها شناسائی شده اند که نتایج این بررسی نشان می دهد که هریک در چه محورهایی طبقه بندی شده اند. با توجه به این محورها و پیشنهادهای مدیران و مسئولین شهرداری و براساس تکنیک swot استراتژی ها در قالب W-T-S-T-W-O-S-O طبقه بندی شده اند. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین محورها: محورهای نقاط قوت: شامل 9 محور در زمینه های نیروی انسانی منابع مالی...
  کلیدواژگان: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها، استراتژی W، T، S، T، W، O، S، O
 • هرمز صفری صفحه 33
  برای تهیه نقشه یکپارچه و پیوسته از مکان مورد نظر نیاز به روش های درون یابی به منظور پیش بینی مقادیر نامعلوم می باشد. در این خصوص روش های مختلف درون یابی و تخمین های زمین آماری وجود دارد. عوامل مهمی مانند تعداد توزیع مکانی نقاط نمونه برداری و توانایی مدل درون یابی نقش موثری در دقت تهیه نقشه پهنه بندی دارند روش های متعددی برای درون یابی یک متغیر ارائه شده اند که روش های چند ضلعی های تیسن و وزن دهی بر مبنای عکس فاصله از جمله روش های مرسوم می باشند. به هرحال این روش ها به دلیل در نظر نگرفتن همبستگی بین داده ها و بهینه...
  کلیدواژگان: پهنه بندی، IDW، Kriging
 • حمیدرضا صارمی ترجمه: حمیدرضا صارمی صفحه 40
  هرچند که از سال 1950 در برنامه ریزی شهری از مدل های کامپیوتری و سیستم های اطلاعاتی استفاده شده و معماری و طراحی با کمک کامپیوتر و تهیه نرم افزارهای نقشه کشی کامپیوتری تجربه شده است طراحی شهری به زحمت در دنیای دیجیتالی درک و لمس شده است. البته این قضیه در حال تغییر است همانطور که امروزه داده های قضایی با کیفیت خوب مربوط به چنین طراحی بصورت عادی و روزمره در اختیار ما قرار می گیرد و همانطور که gis دو بعدی به بسته های نرم افزاری cad سه بعدی متصل شده است و همانطور که سایر انواع رسانه های تصویری کامپیوتری بطور...
 • نگاهی دیگر
 • مینا میربهاء ترجمه: مینا میربهاء صفحه 50
 • احمد خورسندی آقایی، منیژه عبدالی صفحه 54
  کاریز سازه هیدرولیکی ساخته ایرانیان است که توسط نیروی ثقل آب زیرزمینی را به سطح زمین هدایت می نماید. ساختمان آن شامل حفره افقی و چندین حفره عمودی است که آب زیرزمینی در داخل حفره افقی با شیب مناسب و تحت اثر نیروی ثقل زمین حرکت نموده و به سطح زمین می رسد. علاوه بر قسمتهای اصلی فوق ساختمان کاریز شامل مظهر یا دهانه پایاب پسچال پیشکار دستک میله پارف پشته تران خشکان و آبخواب می باشد. حفر آن ترکیبی از حفاری چاه و حفاری گالری است ولی طراحی و اجرای آن پیچیده تر بوده و قبل از آغاز عملیات حفاری به سلسله مراحل...
  کلیدواژگان: قنات، سازه آبی ایرانی، ساختمان و آسیب پذیری