فهرست مطالب

دنا - پیاپی 1 (تابستان 1385)
 • پیاپی 1 (تابستان 1385)
 • 82 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/04/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه دلارام صفحه 1
  مقدمه و هدف
  عوارض و اثرات جانبی استنشاق دود محیطی در میان کسانی که خود سیگاری نیستند، خیلی کم در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط استنشاق دود محیطی با سر انجام حاملگی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 600 زن غیر سیگاری که بچه یک قلو و زنده بدنیا آورده بودند در بخش زایمان مرکز آموزشی – درمانی هاجر شهرکرد از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام مادر و جنین (کم خونی و فشار خون مادر، جفت سر راهی و دکلمان جفت، شروع و نوع زایمان، آپگار دقیقه اول و پنجم، ناهنجاری های مادرزادی، وزن نوزاد و کوچک بودن او نسبت به سن حاملگی) در گروهی از مادران که در دوران بارداری در معرض دود سیگار قرار گرفته بودند با آنهایی...
  کلیدواژگان: سیگاری بودن غیر فعال مادر، بارداری، سرانجام حاملگی
 • مسعود محمدی باغ ملایی، سیدمحسن هاشمی، حسین قائدی، محمدعلی زارع، شریف شریفی، مسعود بحرینی صفحه 11
  مقدمه و هدف
  فاصله کوتاه بین حاملگی ها با افزایش خطر و نتایج نامطلوب از قبیل؛ وزن کم هنگام تولد، جثه کوچک نوزاد، مرده زایی ومرگ نوزادی، خطر مرگ مادر، خونریزی سه ماهه سوم بارداری، پارگی زود رس کیسه آب، اندومتریت دوره نفاسی وکم خونی همراه است.این مسائل باعث شده تا امروزه بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران استراتژی های فاصله گذاری مناسب بین تولدها را قبول نموده و آن را جزء برنامه ملی وبهداشتی خود قرار دهند. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر فاصله موالید در زنان شهر بوشهر بوده است.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه توصیفی و تحلیلی که به صورت مقطعی انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه زنانی بوده اند که بیش از یک فرزند داشته ودر طی انجام مطالعه به هر دلیل به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر(آذر ماه سال 1384) مراجعه داشته اند.نمونه های پژوهش 311 زن بوده است. روش نمونه گیری خوشه ایو در هر خوشه بصورت تصادفی ساده وبطور متوسط 50 نفر از هر یک از شش مرکز شهری بوشهر انتخاب شدند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه ای حاوی 26 سئوال مربوط به اطلاعات دموگرافیک و متغیرهای مورد مطالعه شامل؛ میزان تحصیلات و...
  کلیدواژگان: فاصله بین حاملگی ها، زنان، عوارض
 • میترا صفری، مینا پاد، ربابه غریب پور، مریم رضایی صفحه 21
  مقدمه و هدف
  زنان به عنوان نیمی از جامعه به دلیل شرایط خاص فیزیولوژیک در دوره های زمانی مختلف زندگی، در معرض خطر بیماری های مختلف از جمله بیماری های دستگاه تولید مثل قرار دارند. هدف این مطالعه بررسی علل مراجعه به در مانگاه بیماری های زنان جهت شناخت الگوی بیماری های شایع دستگاه تناسلی در این قشر از جامعه است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مطالعه ای توصیفی است که در پاییز وزمستان 1384 با تعدادنمونه 431 نفر به روش نمونه گیری آسان انجام گردید. از طریق مصاحبه با زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان پرسشنامه حاوی سوالاتی درباره برخی ویژگی های جمعیتی و رفتار باروری وشکایات مربو ط به بیماری های زنان تکمیل شدودر صورت لزوم توسط پزشک متخصص، معاینه لگنی به عمل آمد. تشخیص بالینی و روش های تشخیصی پاراکلینکی و درمانی در برگه مشاهده ثبت شد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی واحدهای پژوهش 10± 6/ 30با حداقل سن 9سال و حداکثر 68 سال بود. 242 نفر(1/56%) نمونه ها شهری و 189 نفر(9/43%) روستایی،45 نفر(4/10 %) مجردو386 نفر(6/89 %) متاهل بودند.میانگین تعداد بارداری 9/2± 1/3 وحد اکثر 14 بارداری بود. میانگین تعداد فرزند5/2± 4/2و حداکثر 13 فرزند بود.71 نفر(5/16 %) نمونه سابقه سقط داشتند. 140نفر(2/36 %) از متاهلین از روش های جلوگیری از بارداری استفاده می کردندکه بیشترین میزان یعنی 44 نفر(3/11 %) مربوط به قرص بود. بیشترین علت مراجعه 140 نفر(5/32 %) مربوط به بارداری ومشکلات آن بود. شایعترین تشخیص بالینی واژینیت با فراوانی 62نفر(4/14%) بود. بیشترین روش تشخیصی پاراکلینیکی در خواست شده توسط پزشک سونوگرافی با فراوانی 128نفر(6/29%)، بیشترین داروی تجویز شده مترونیدازول خوراکی 45 نفر(5/10 %)و بیشترین عمل جراحی توصیه شده توسط پزشک...
  کلیدواژگان: علل، مراجعه، بیماریهای زنان
 • سکینه گرمزنژاد، اعظم جوکار صفحه 31
  مقدمه وهدف
  یائسگی یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان بوده و با تغییرات جسمی و روانی فراوانی همراه است و در زنانی که نسبت به تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده آگاهی نداشته باشند،یائسگی می تواند موجب بروز اضطراب در آنان شود، در حالیکه سازش موفقیت آمیز زنان با تغییرات حاصل از یائسگی شدیدا به درک آنها از وقایع فیزیولوژیک این دوره بستگی دارد.لذا این پژوهش با هدف شناخت آگاهی و تجربیات زنان از یائسگی صورت گرفته است.
  مواد وروش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در سال 1381 در شهر یاسوج بر روی 350 زن 60-40 ساله که به صورت تصادفی منظم انتخاب گردیدند،صورت گرفت.ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مصاحبه ای مشتمل بر سه بخش ویژگی های جمعیتی،آگاهی و تجربیات قبل و حین و بعد از یائسگی واحدهای مورد پژوهش در مورد یائسگی بود که با مراجعه مستقیم به منازل و پرسش از نمونه ها تکمیل گردید و سپس اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 8/48سال بود و اکثریت آنها یعنی205نفر(4/58%) بی سواد، 294نفر(6/83%) متاهل، 190نفر(4/62%) در سنین قبل از یائسگی قرار داشتند و284نفر(6/80%) از داروهای هورمونی جایگزینی استفاده نمی کردند.بیشترین تغییر جسمی قبل از یائسگی تجربه شده در نمونه ها گرگرفتگی 77نفر(9/21%) و اختلال قاعدگی74نفر(1/21%)بود.از تغییرات روانی، بی خوابی89نفر(8/20%) و ناامیدی87نفر(3/20%)، از تغییرات بعد از یائسگی تکرر ادرار95نفر(1/24%) بیش از سایر علائم تجربه شده بود.در یک نمره بندی 0تا26 میانگین نمره آگاهی نمونه ها در مورد یائسگی 7/15 بود و اکثریت واحدها از آگاهی متوسطی برخوردار بودند.آزمونهای آماری وضعیت آگاهی واحدهای پژوهش برحسب سن،تحصیلات،تاهل،وضعیت قاعدگی و منبع کسب اطلاعات در این زمینه را معنی دار نشان داد....
  کلیدواژگان: یائسگی، تجربیات، علائم، آگاهی
 • ابراهیم مومنی، زهره کریمی، جام محمد ملک زاده، حبیبه مشفع صفحه 41
  مقدمه و هدف
  ایدز فقط یک مشکل بهداشتی نبوده بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی نیز هست که مسائل اقتصادی را به دنبال دارد. از آنجایی که در حال حاضر درمان اساسی برای این بیماری نیافته اند و با عنایت به حساسیت و اهمیت سنین نوجوانی و جایگاه مدرسه در امر آموزش بهداشت این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی و نوع نگرش دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که تعداد 400 نفر از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دبیرستانهای شهر یاسوج در سال 1382، با روش نمونه گیری تصادفی و منظم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، سئوالات مربوط به آگاهی و گویه های نگرش بود. داده ها پس از جمع آوری بوسیله نرم افزارSPSSو آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اکثریت دانش آموزان یعنی 2/98 درصد مطلبی راجع به بیماری ایدز شنیده و منبع کسب اطلاع 63درصد از آنها وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله بود.میزان آگاهی اکثریت واحد های مورد مطالعه (5/77 در صد) در سطح خوب بود و نوع نگرش اکثریت آنها(77%) در سطح مطلوب بود. بین میزان آگاهی نمونه ها با جنس، رشته تحصیلی، شغل پدر و مادر و تحصیلات مادر و بین نوع نگرش آنها با جنس، شغل و تحصیلات مادر اختلاف معنی...
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، دانش آموزان دبیرستانی، ایدز
 • سیدجواد سادات، نصرالله علی محمدی، محمد ذوالعدل صفحه 51
  مقدمه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس یکی از مهمترین بیماری های تغییر دهنده زندگی بوده که در اوایل زندگی بروز می نماید. با عنایت به شیوع بالای این بیماری مزمن و اهمیت شناخت تجارب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مورد تاثیرات جسمی بیماری و چگونگی تاثیر آن بر روند زندگی و پیگیری مداخلات درمانی و اهمیت درک و شناخت پرستاران از این تجارب این پژوهش به منظور پاسخگویی به سئوال اصلی زیر طراحی و اجرا گردیده است: «تجارب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مورد تاثیرات جسمی این بیماری و تاثیر آن بر روند زندگی چیست؟»
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کیفی که هدف اصلی آن دستیابی به تجارب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مورد تاثیرات جسمی این بیماری بوده، شیوه تحقیقاتی پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه، 14 بیمار بعنوان واحد های پژوهشی که در تحقیقات کیفی، واحدهای منبع اطلاعات نامیده می شوند، از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف گزینش شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاری با سوالات بازپاسخ بوده و تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش هفت مرحله ای کلایزی انجام شده است.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس تاثیرات جسمی ابتلا به این بیماری را به هشت حیطه ذیل منسوب می دانند. 1- حرکت و فعالیت 2- الگوی خواب و استراحت 3- فعالیت جنسی 4- الگوی دفع ادرار و مدفوع 5- اثرات تغییر درجه حرارت 6- بینایی 7- وضعیت حسی 8- خود مراقبتی...
  کلیدواژگان: بیماری مزمن، مولتیپل اسکلروزیس، تجارب
 • زینت محبی نوبندگانی، اردشیر افراسیابی فر، شهلا نجفی دولت آباد، سیما محمدحسینی صفحه 65
  مقدمه و هدف
  عفونت های بیمارستانی،یکی از مشکلات مهم پزشکی می باشند که موجب اشاعه بیماری های عفونی در جامعه،افزایش مدت زمان بستری در بیمارستان،بالا رفتن هزینه های درمانی و نیز مرگ و میر مبتلایان می شود. از آنجائیکه عفونت زخم بعد از عفونت ادراری شایع ترین عفونت بیمارستانی است لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان عفونتهای باکتریال بیمارستانی زخمهای تمیز-آلوده بیماران عمل شده صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی بوده که نمونه های آن را 300 نفر از بیمارانی که در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج تحت عمل جراحی قرار گرفته، بیش از 48ساعت بستری بوده و زخم تمیز-آلوده داشتند تشکیل می داد. اطلاعات مربوط به عفونت زخم از طریق کشت زخم که قبل از شستشو و پانسمان زخم انجام گرفت و برحسب متغیرهای سن،جنس،سرویس جراحی ونوع عمل جراحی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی، آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در مجموع 159مورد(53درصد) از زخمهای بیماران جراحی شده دچار عفونت باکتریال بیمارستانی بودند که برحسب نتیجه کشت زخم به ترتیب اشرشیاکولی و کلبسیلا هر کدام 42 مورد(4/26درصد)، پسودوموناس 40مورد (2/25درصد) و استافیلوکوک 35 مورد (22درصد)گزارش شد.در کل 123 مورد(4/77درصد) باکتری های گرم منفی،عامل ایجاد کننده عفونتهای باکتریال بیمارستانی زخم جراحی برآورد گردید. برحسب نوع سرویس جراحی 14مورد عفونت مربوط به سرویس جراحی مغز و اعصاب (9/60درصد)و سرویس جراحی عمومی, 107 مورد (4/55درصد)بوده است.در ضمن بر حسب نوع عمل جراحی در بیماران سوخته ای که پیوند شده بودند 20 مورد عفونت...
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، زخم جراحی، بیماران عمل شده
 • عفت مظاهری، راحله محمدی صفحه 75
  مقدمه و هدف
  یکی از مهمترین نیازهای بیماران سالمند کسب مهارت و نگرش مناسب در خصوص بیماری و مراقبت می باشد. شواهد حاکی از آن است که آموزش های مناسب و کافی به بیماران سالمند داده نمی شود.این پژوهش با هدف تعیین موانع آموزش به بیماران سالمند از دیدگاه پرسنل بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1383 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد. در این مطالعه تعداد 380 نفر از پرسنل شاغل در بخش های مختلف مراکز آموزشی درمانی و دانشجو یان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به تعدا د 380 نفرمورد پرسش قرار گرفتند.روش نمونه گیری آسان مبتنی بر هدف بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل 19 سئوال بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد..
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 176نفر(3/46%) عدم همکاری تیم درمانی در امر آموزش به بیمار را از عوامل عمده موانع آموزش به بیمار دانسته، 173 نفر(5/45%) وظایف زیاد پرسنل و کمبود وقت را از موانع متوسط آموزش به بیمار و 138 نفر(3/36%) عدم همکاری بیمار سالمند(بدلیل مشکلات جسمی و...) و بی توجهی به امر آموزش را از موانع کم اهمیت در آموزش به بیمار ذکر کرده اند....
  کلیدواژگان: سا لمند، موانع آموزش به بیمار، پرسنل بهداشتی در مانی