فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:12 Issue: 2, 2007
 • Volume:12 Issue: 2, 2007
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 18,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ولی الله مظفریان صفحه 107
  در جریان نام گذاری گیاهان جمع آوری شده به منظور نگارش فلور ایران به زبان فارسی و تکمیل هرباریوم مرکزی ایران (TARI) چهار گونه جدید از جنس های Atraphaxis، Centaurea، Heliotropium و Serratula معرفی می گردد.
 • مصطفی اسدی صفحه 114
  انتشار جغرافیایی جنس Acantholimon در ایران مورد بحث قرار می گیرد. در مجموع تعداد 79 گونه از جنس Acantholimon در ایران تشخیص داده می شود که 65 گونه آن انحصاری ایران است. تعلق گونه ها در نواحی رویشی شناخته شده در ایران شامل نواحی اروپایی سیبریایی (بدون گونه)، ایرانی تورانی (79 گونه) و صحرایی سندی (1 گونه) و حوزه های شناخته شده در ایران شامل حوزه های خزری (بدون گونه)، آذربایجانی (23 گونه)، شمال خراسانی (20 گونه)، کردستانی زاگرسی (21 گونه)، مرکز ایرانی (29 گونه)، فارسی کرمانی (17 گونه)، شمال بلوچستانی (2 گونه) و نوبیایی سندی (1 گونه) مشخص می گردد. تعداد گونه های انحصاری در حوزه مرکز ایرانی 14، فارسی کرمانی 12، شمال خراسانی 9، آذربایجانی 8 و کردستانی زاگرسی نیز 8 گونه می باشد. سایر حوزه ها گونه انحصاری ندارند. وجود گونه های انحصاری بالا در حوزه های مختلف نشانه این موضوع است که محدوده خوب تعریف شده است.
 • سید رضاطبایی عقدایی، حسین حسینی منفرد، حمید فهیمی، حسن ابراهیم زاده، مریم جبلی، محمدرضا تقوی، علیرضا بابایی صفحه 121
  در این پژوهش نشانگر مولکولی RAPD برای تعیین تنوع ژنتیکی 12 جمعیت گل محمدی شمال غرب ایران مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از 22 آغازگر، تعداد 262 باند قابل تشخیص ایجاد شد که %67 آنها (180 باند) در بین جمعیت های مختلف چند شکلی نشان دادند. تعداد متوسط باندها به ازای هر آغازگر 11.9 بود. شاخص تشابه Dice برای تعیین همسانی های ژنتیکی بین جمعیت ها مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم UPGMA یک دندروگرام بر مبنای ماتریس تشابه تهیه شد که 12 جمعیت گل محمدی را در دو گروه مختلف قرار داد. نتایج بدست آمده ارتباط خوبی بین تنوع آب و هوایی و مولکولی نشان دادند، گرچه جمعیت های با تنوع جغرافیایی (مانند L2 و L3) نیز در یک گروه قرار گرفتند. نتایج این پژوهش بر امکان بکارگیری نشانگرهای RAPD در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گل محمدی تاکید داشت.
 • سیدمحمود غفاری، لیلا سیدرایی، حسن ابراهیم زاده، حسین آخانی صفحه 128
  شمارش کروموزومی 19 جمعیت متعلق به 7 جنس و 11 آرایه از تیره اسفناج (زیر تیره Salicornioideae) از ایران گزارش می شود. کلیه واحدهای مورد مطالعه دارای عدد پایه کروموزومی x=9 می باشد. اولین گزارش کروموزومی برای گونه های Halostachys belangeriana، Halopeplis pygmaea و Kalidium caspicum ارایه می شود. گونه های جنس Salicornia به دو گروه تتراپلویید و دیپلویید تقسیم بندی می شوند. گونه Salicornia persica که اخیرا به عنوان گونه بومی مرکز ایران شرح داده شده است، تتراپلویید می باشد. گروه دیپلویید را می توان در سه آرایه تقسیم بندی کرد.
 • فریده عطار صفحه 136
  جنس اسکلروفولاریا در ایران مورد بازنگری قرار گرفته است. این جنس در ایران شامل 60 گونه و زیر گونه چند ساله، دو ساله و یکساله بوده که 28 گونه آن انحصاری ایران است (با احتساب گونه های جدید). در این مقاله گونه های S. Iranica،S. denaensis و S. Papyracea به عنوان گونه های جدیدی از این جنس شرح داده می شوند. این گونه ها با نزدیکترین خویشاوندان خود مورد مقایسه قرار می گیرند. زیر گونه S. variegate subsp. Rupestris با زیر گونه S. variegate subsp. Variegata مترادف قرار می گیرد. همچنین کلید شناسایی گونه ها و تصاویر گونه های جدید نیز ارایه می شوند.
 • زهرا توکلی، مصطفی اسدی صفحه 144
  گونه Cephalorrhynchus tuberosus به عنوان گزارش جدیدی از ایران معرفی می گردد. این گونه از نظر طول پاپوس و داشتن پاپوس های زبر از گونه نزدیک خود C. rechingerianus قابل تشخیص است. این گونه از آذربایجان شرقی بین اهر و تبریز جمع آوری شده است. کلید شناسایی برای گونه های Cephalorrhynchus موجود در ایران ارایه شده است.
 • فریبا شریف نیا، شاهین زارع، حمیده رنجبر صفحه 147
  در این مطالعه 11 گونه از جنس Cicer L. مورد مطالعه و بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژی قرار گرفت. کلیه این گونه ها در چهار بخشه Polycicer، Chamaecicer، Monoicer وAcanthocicer قرار دارند. گونه ها مورد مطالعه بیومتری قرار گرفت و تعداد چهل صفت کمی و سی و هشت صفت کیفی مورد سنجش قرار گرفت. آنالیز فنتیکی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و فنوگرام گونه ها تهیه گردید. همچنین آنالیز PCA انجام گرفت و متغیرترین صفات مشخص شدند. در نهایت دانه و گرده های این گونه ها هم مورد بررسی با میکروسکوپ الکترونی S. E. M. قرار گرفت و جدول صفات جداگانه ای برای آنها تشکیل شد، سپس آنالیز فنتیکی و تهیه فنوگرام بر اساس صفات مورفولوژی بذر و گرده گونه ها انجام شد و نتایج زیر به دست آمد:1- جدا شدن آرایه C. kermanense Bornm. به عنوان یک گونه مستقل و جدا از گونه C. spiroceras Jaub & Spach برخلاف آنچه که در فلور ایران آمده است.
  2- جدایی گونه C. subaphyllum از بخشه Polycicer و انتقال آن به بخشه Acanthocicer.
  3- با وجود پلی مورفیسم برگی در گونه C. tragacanthoides Jaub. & Spach به نظر می رسد صفات گرده قادر به تفکیک واریته های گونه C. tragacanthoides می باشد.
  4- تفکیک گونه های این جنس با استفاده از خصوصیات کمی و کیفی دانه ها.
  5- تهیه جدول خصوصیات گرده و دانه کلیه گونه ها.
 • حمید موذنی، شاهین زارع، حمیده رنجبر صفحه 163
  در راستای بررسی تاکسونومی جنس Sameraria در ایران، گونه S. glastifolia که با S. stylophora قرابت زیادی نشان می دهد به عنوان گونه جدیدی برای ایران گزارش و همچنین S. elegans مترادف با S. armena شناخته می شود. یک کلید شناسایی و نکاتی در ارتباط با تشخیص افتراقی گونه ها در این جنس ارایه می شود.
 • رضا رمضان نژاد قادی، دینا عزیزیان، مصطفی اسدی صفحه 169
  ساختمان تشریحی هجده گونه از چهار جنس Seidlitzia، Haloxylon، Anabasis، Hammada از تیره اسفناج مورد بررسی قرار گرفت. با وجود تشابهات مورفولوژیک و اشکالات موجود در تفکیک این تاکسونها بر حسب صفات مذکور، صفات آناتومی متمایز کننده ای در سطح جنس و گونه شناسایی شد. با استفاده از تاکسونومی عددی، قرابت بین تاکسونها بررسی شده و تفکیک تاکسونها بر حسب صفات مورفولوژیک با نتایج این پژوهش تفاوت های آشکاری داشته است.
 • منیژه پاکروان صفحه 183
  گونه های Alcea semnanica و Alcea assadii به عنوان گونه جدید معرفی و مقایسه می شوند. گونه Alcea semnanica با A. chrysantha مقایسه می شود و اختلاف آنها در رنگ گل، شکل و کرک برچه است. گونه A. assadii با A. excubita وA. Flavovirens مقایسه می شود. اختلاف آن با A. excubita در رنگ گل و کرک برچه و گل آذین است و با A. flavovirens در شکل برگ، اندازه گل و نوع گل آذین است.
 • یاسمین ناصح، محمدرضا جوهرچی صفحه 187
  گونه Astragalus skorniakovii متعلق به بخش Cystium به عنوان گونه جدیدی از ایران گزارش می شود. این گونه از پارک ملی تندوره شهرستان درگز در استان خراسان رضوی جمع آوری گردیده است و با داشتن کرک های سفید بر روی تخمدان و میوه از گونه A. kurdaicus با داشتن تخمدان و میوه بدون کرک متمایز می شود. گونه مذکور نیز قبلا از خراسان گزارش شده است.
 • سیدمحمدمهدی حمدی، مصطفی اسدی، علی اصغر معصومی، محمدرضا جوهرچی صفحه 189
  گونه های Linaria leptoceras وLinaria bamianica برای اولین بار از ایران گزارش می گردند. این گونه ها از خراسان جمع آوری شده اند. ویژگی ها، محل دقیق جمع آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه ها توضیح داده می شود.
 • فریده عطار، محمدرضا جوهرچی، مصطفی نوروزی، احمد حاتمی صفحه 193
  جنس اسکروفولاریا در ایران دارای 60 گونه است که از این تعداد 26 گونه انحصاری ایران هستند. در میان نمونه های جمع آوری شده ایران شش گونه به عنوان گونه های جدیدی شرح داده شده و به نام های S. alhagioides، S. tortuosissima، schiraziana، S. khorassanica، S. ispahanica، S. crassipedunculata S. نامگذاری شدند. این گونه ها با نزدیکترین گونه های خویشاوند خود مقایسه می گردند. گونه S. rosulata نیز که پراکنش آن تا کنون از افغانستان گزارش شده بود بر اساس جمع آوری های متعدد از مرزهای شمال شرقی ایران نزدیک ترکمنستان برای اولین بار گزارش می گردد. تصاویر همه گونه ها نیز ارایه می گردد.
 • مرجانه آیدایی، محمدرضا جوهرچی، فرخ قهرمانی نژاد صفحه 203
  برای جنس Galatella Cass. تنها یک گونه (G. punctata) بر اساس 3 نمونه در شمال غرب ایران (استان آذربایجان شرقی) در فلور ایرانیکا گزارش شده است. در این مقاله گونه Galatella litvinovii Novopokr. برای اولین بار از ایران (شمال استان خراسان) گزارش می شود. این گونه قبلا انحصاری آسیای مرکزی (ترکمنستان و قرقیزستان) بوده است.
|
 • Valliolah Mozaffarian Page 107
  Four new species including. Atraphaxisintricata, Centaurea elymatica, Heliotropium shirazicum and Serratula calcarea are described. Taxonomic characters for all described species and illustrations of the entire plants are given. A new collection of Aitchisonia rosea are introduced.
  Keywords: new species, Atraphaxis, Centaurea, Heliotropium, Serratula, Aitchisonia, Iran
 • Mostafa Assadi Page 114
  The geographical distribution of the genus Acantholimon in Iran is discussed. Altogether 79 species are known in Iran of which 65 are endemics. Except for the Hyrcanian province, the other 7 provinces contain at least one species of the genus Acantholimon, the Nubo-Sindian province having only one species. The C. Iranian province with 29 species contains the highest number of the species. This province has 14 endemic species of Acantholimon which is again the highest number compared to the other provinces. The number of endemics in different phytochoria is quite high; that is an indication that the limitation of provinces is well defined.
  Keywords: Acantholimon, Plumbaginaceae, Phytogeography, Distribution, Phytochorion, Iran
 • Seyed Reza Tabaei, Aghdaei, Hossein Hosseini Monfared, Hamid Fahimi, Hassan Ebrahimzade, Maryam Jebelly, Mohammad Reza Naghavi, Alireza Babaei Page 121
  Random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers have been used to characterize the genetic diversity among 12 Damask rose landraces from northwest of Iran. The 22 primers used in this study amplified 262 scorable RAPD loci among which 180 were polymorphic (67%). The average number of bands was 11.9 for each primer. Genetic similarity calculated from the RAPD data ranged from 0.261 to 0.995 with an average of 0.63. A dendrogram was prepared on the basis of a similarity matrix using the UPGMA algorithm and separated the 12 landraces into two groups. There was a good correspondence between genetic divergence and climate condition, though some landraces (such as L2 and L3) with diverse geographical condition were clustered in one group. The results showed a possible application of RAPD markers in assessment of genetic diversity in Rosa damascena landraces.
  Keywords: Rosa damascena Mill, genetic similarity, RAPD analysis
 • Seyed Mahmood Ghaffari, Leila Saydrasi, Hassan Ebrahimzadeh, Hossein Akhani Page 128
  subfamily Salicornioideae (Chenopodiaceae) from Iran. In all studied accessions a basic chromosome number of x = 9 is reported. First chromosome numbers are reported for Halostachys belangeriana (2n=8x=72), Halopeplis pygmaea (2n=2x=18) and Kalidium capsicum (2n=4x=36). The species of the genus Salicornia are divided into tetraploid and diploid groups. The newly described endemic species S. persica is only tetraploid (2n=4x=36). But the diploid group (2n=2x=18) may represent three different taxa.
  Keywords: Chenopodiaceae, Salicornioideae, chromosome number, Salicornia, Flora of Iran
 • Farideh Attar Page 136
  Scrophularia L.was revised in Iran. This genus includes 60 perennial, biennial or annual species and subspecies in Iran that 28 taxa of them are endemicof Iran (including new species). In this paper, S. iranica, S. denaensis and S. papyracea are described as new species. These species are compared with the their related taxa. S. variegata subsp. rupestris is regarded as a synonym of S. variegata subsp. variegata. Also the key of the species and subspecies and illustrations of the new species are presented.
  Keywords: Scrophularia, new species, Iran
 • Zahra Tavakkoli, Mostafa Assadi Page 144
  Cephalorrhynchus tuberosus is reported for the first time from Iran. It has been collected from East Azarbaijan province and is distinguished from its related species, C. rechingerianus, by pappus characteristics.
  Keywords: Cephalorrhynchus, new record, Iran
 • Fariba Sharifnia, Tayebbeh Farhani, Fahimeh Salimpour Page 147
  In this study, eleven species of genus Cicer L. were studied and morphological and micro-morphological characters were evaluated. These species are classified in 4 sections: Monocicer, Chamaecicer, Polycicer and Acanthocicer. The understudied species assessed by biometric study, and about 40 quantitative and 38 qualitative characters were assessed. Phenetic analysis was carried out using SPSS software, and phenograms of these species were prepared. Furthermore, PCA analysis was carried out and the most variable characters were determined. Finally, the seeds and pollen of these species were also investigated using S. E. M electronic microscope, and the tables of characters were formed individually for them. Afterward, phenetic analysis and phenogram preparation were done based on morphological characters of seeds and pollen of the species, and the following results were obtained: 1.Distinction of C. kermanense Bornm., as an independent species, from C. spiroceras Juab. & Spach, in contrary to what mentioned in Flora of Iran. 2. Transferring C. subaphyllum Boiss. from Polycicer section to the Acanthocicer section. 3. In spite of leaf polymorphism seen in C. tragacanthoides Jaub. & Spach, it seems that the pollen characters are sufficient to devide it to varieties. 4. Division of species of this genus using quantitative and qualitative specifications of seeds. 5. Preparation of the table of characters for pollen and seeds of all species.
  Keywords: Micro, macromorphology, Phenetic analysis, Iran, Cicer
 • Hamid Moazzeni, Shahin Zarre, Hamideh Ranjbar Page 163
  In the course of preparing a revision of Sameraria and its allies (tribe Isatideae) in Iran, we found some specimens of S. glastifolia (sect. Tetrapterygium), a species closely related to S. stylophora. Moreover, S. elegans is reduced to synonymy of S. armena. As S. stenophylla has also been recorded recently from Iran, a diagnostic key including all species of the genus in Iran is presented.
  Keywords: ameraria, Brassicaceae, identification key, new record, new synonymy, Iran
 • Reza Ramazannejad Ghadi, Dina Azizian, Mostafa Assadi Page 169
  The stem anatomy of 18 species belong to the genera Anabasis L., Haloxylon Bge., Hammada Iljin, Seidlitzia Bge. ex Boiss. of the tribe Salsoleae (Chenopodiaceae) was examined. Anatomical characters with numerical analysis provided some significant data for the delimitation of taxa at the generic and specific levels.
  Keywords: Anatomy, numerical taxonomy, Chenopodiaceae, Salsoleae, Iran
 • Maneezhe Pakravan Page 183
  Alcea semnanica and Alcea assadii are described as new species from Semnan and Azerbaijan provinces. A. semnanica differs from A. chrysantha in the petal color, shape and indumentum of carpel. A. assadii differs from A. excubita in the petal color, indumentum of carpel and inflorescence type, and with A. flavovirens in the leaf shape, flower size and inflorescence type.
  Keywords: Taxonomy, Alcea, Malvaceae, new species, Iran
 • Yassamin Nasseh, Mohammad Reza Joharchi Page 187
  Astrgalus skorniakovii from sect. Cystium is reported as a new record for the flora of Iran. It has been collected from Tandooreh National Park in Razavi Khorassan province. This species differs from A. kurdaicus in having black and white hairs on ovary and pod against glabrous ovary and pods of A. kurdiacus.
  Keywords: Astragalus skorniakovii, Cystium, Fabaceae, new record, Iran
 • Seyed Mohammad Mehdi Hamdi, Mostafa Assadi, Ali Asghar Maassoumi, Mohammad Reza Joharchi Page 189
  Linaria leptoceras and L. bamianica are recorded as new to Iran. These species have been collected from Khorasan province in NE. of Iran. Characteristics, exact localities, habitat, geographical distribution and the last state of nomenclature are explained.
  Keywords: Scrophulariaceae, Linaria, Khorasan, Iran, new records
 • Farideh Attar, Mohammad Reza Joharchi, Mostafa Nowrouzi, Ahmad Hatami Page 193
  Scrophularia L. has 60 species in Iran that 26 taxa are endemicto Iran. Among the collected specimens six new species are recognized as new species that named S. alhagioides, S. crassipedunculata, S. ispahanica, S. khorassanica, S. schiraziana and S. tortuosissima,. These species are compared with their closest related taxa. Also S. rosulata is reported for the first time from Iran. The illustrations of all species are presented.
  Keywords: Scrophularia, new species, Khorassan, Iran
 • Marjaneh Aydani, Mohammadreza Joharchi, Farrokh Ghahremaninejad Page 203
  For the genus Galatella Cass. only one species (G. punctata) was reported from NW Iran (Eastern Azerbaijan province) in Flora Iranica treatment based on three specimens. Galatella litvinovii Novopokr. is recorded here from Iran (N. Khorassan province) for the first time. The species was formerly endemic for the Central Asia (Turkmenistan and Kirgizstan).
  Keywords: Galatella, G. litvinovii, Iran, Khorassan province, new record