فهرست مطالب

بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ) - سال نهم شماره 3 (پیاپی 60، تیر 1386)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 60، تیر 1386)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/05/05
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
 • سال به سال دریغ از پارسال
  تبسم علیزادمنیر صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • نخستین همایش پوشش های خودرویی: یک مشارکت اعجاب انگیز
  صفحه 3
 • سدها هم از چسب ها بی نیاز نیستند
  صفحه 8
 • تولید مانند گل میناست
  صفحه 10
 • مدیر معدن استرس است
  صفحه 12
 • ارتباط
  صفحه 14
 • اخبار داخلی
  صفحه 16
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 22
 • دیدگاه
 • زیبایی رنگهای سرزمین من
  علی اصغر علیزاده صفحه 28
 • مقالات
 • کاربرد بسپارهای امولسیونی در درزگیرها
  مهندس سوگل برجیان، مهندس آرزو رضوی صفحه 31
 • مقایسه دو عامل مؤثر در تست های آب و هوای تشدید شده و پایداری در مقابل نور خورشید
  مهندس نادر بیرامی طارونی، مهندس فرهاد سلطانی صفحه 35
 • کربنات کلسیم رسوبی با کاربری پوشرنگ های برونگاهی
  مهندس بهنام نادری زند ترجمه: مهندس بهنام نادری زند صفحه 38
 • فیزیک و شیمی رنگدانه های جلوه ویژه و رنگدانه های مصرفی در چاپ و پوششها
  مهندس سولماز کوپاهی ترجمه: مهندس سولماز کوپاهی صفحه 40
 • تاثیر رطوبت بر پیوندهای چسبی و درزگیرها
  مهندس فرهاد غفارپور ترجمه: مهندس فرهاد غفارپور صفحه 47
 • پیش بینی وضعیت بازار رنگدانه ها تا سال 2009
  مهندس محمدرضا شمشیری ترجمه: مهندس محمدرضا شمشیری صفحه 55
 • روانشناسی رنگها
  گردآوری: کاوه قادریان صفحه 56
 • زیبایی دنیای رنگی
  گردآوری: کاوه قادریان صفحه 57
 • چند رویداد
  صفحه 58
 • بخش انگلیسی
  صفحه 1