فهرست مطالب

چشم پزشکی نگاه - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1385)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1385)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/05/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نامه سردبیر
  صفحه 3
 • دست آورد
 • میزگرد بالینی رتینوپاتی دیابتی
  صفحه 4
 • عود قوز قرنیه بعد از پیوند
  دکتر فرانک اثنی عشری، دکتر وحید احیایی قدرتی صفحه 48
 • سخنی تازه
 • درمان با سلول های بنیادی در بیماری دژنراتیو شبکیه
  دکتر فرانک اثنی عشری، دکتر وحید احیایی صفحه 51
 • افزایش قابلیت ارتجاعی عدسی در درمان پیرچشمی بعد از لنتوتومی با لیزر فمتوسکند
  دکتر محمد حافظ نوروزی زاده صفحه 52
 • وزیر تعاون و همراهان در نگاه
  صفحه 54
 • یک تجربه
 • چشم و بیماری های سیستمیک
  دکتر محمد حافظ نوروزی زاده صفحه 57